Stämma av tid - tidsuppföljning

Uppdaterad 22/2/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Quinyx finns goda möjligheter till uppföljning av både tid och lönekostnader. Det är enkelt att visualisera i Schema > Schemalagd personal.

Du kan enkelt se om någon är schemalagd för mycket i vald period, då siffrorna blir röda. Du kan även se, till höger och med röda siffor hur många eventuella OB timmar kommer att falla ut under perioden, enligt schemat.

För att följa upp en medarbetares timmar ställ markören på dennes namn.

I rutan som dyker upp har du tillgång till bra information.

Överst visas namn och anställningsnummer på aktuell medarbetare. Raden under visar hur många timmar personen är schemalagd per OB-period, i detta fall 0 timmar.

Vald period syftar till perioden du ser i vyn.

  • Schemalagda/nominella timmar: Personen i exemplet ovan är under den valda perioden schemalagd 40 timmar. Hans nominella tid, alltså avtalade tid, är 40 timmar under samma period. Medarbetaren är därmed schemalagd 100 % av sin nominella tid.
  • Prognostiserad arbetstid/nominella timmar: Prognostiserad arbetstid syftar till det som har arbetats fram till dagens datum tillsammans med det som är schemalagt i framtiden, jämförs mot nominell tid.
  • Prognostiserad arbetstid/fast schema: Prognostiserad tid jämförs mot det som finns i medarbetarens fasta schema.

Beräkningsperiod syftar till den beräkningsperiod som är vald i medarbetarens avtal.

Avstämningsperiod är ytterligare en möjlighet att stämma av tid och används ofta för att stämma av årsarbetstid.


Fick du hjälp?