Uppgift

Uppdaterad 8/7/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Översikt

Quinyx Uppgift är en helt integrerad uppgiftsmodul som även har stöd för HACCP (EU:s riktlinjer för matsäkerhet inom livsmedel och restaurang). Här kan du skapa och underhålla versionshanterad dokumentation direkt i systemet. Dokumentation, checklistor och uppgifter kan distribueras från centralt håll till enskilda enheter. Arbetsflöden för olika avdelningar/verksamhetsområden kan definieras centralt och lokala chefer kan sedan välja vilka delar av dessa flöden som gäller för enheten. Utefter dessa val genereras relevant process- och rutindokumentation och uppgifter automatiskt. Quinyx Uppgift innehåller anpassade faroanalyser på enhetsnivå och uppgifter kan delegeras till anställda. Dessa uppgifter kan schemaläggas vilket skapar avvikelser om de inte utförs i tid, som sedan kan följas upp av lokala chefer.

Undermodul

 • Undermoduler skapas centralt och behöver sedan aktiveras på varje enhet och även på den personal som ska ha tillgång.
 • Generellt räcker det med en undermodul, exempelvis Egenkontroll, som man sedan bryter ner i olika verksamhetsområden. Det kan i vissa fall vara användbart med fler om det är helt skilda ansvarsområden, dokument och kontrollpunkter.

Fördefinierade värden

Chefen registrerar fördefinierade värden för att användas i modulen.

 • Det är viktigt att välja rätt undermodul
 • Klicka på menyn Fördefinierade värden till höger
 • Produkter: anger de produkter som är aktuella för användning i modulen. (Ex Frukt, Kött, Mejeri)
 • Processteg: anger processteg som ska användas. (Ex Leverans, Packa Upp, Värma, Kyla)
 • Hälsofaror: anger eventuella hälsofaror som kan användas i faroanalyser. (Ex Bakteria, Smuts, Förorening)
 • Produktfaror: anger produktfaror som kan appliceras på enskilda produkter. (Ex Salmonella, E coli)
 • KP-kategorier: för att gruppera kontrollpunkter/uppgifter.

Verksamhetsområden och flöden

 • Arbetsflöden definieras centralt för olika verksamhetsområden/avdelningar.
 • Lokal chef väljer sedan vilka avdelningar som ska användas på enheten. Basutbud (tvingande) och Tillval (valbart).
 • Processteg är valfritt men ger möjlighet att spara dokument och rutiner till specifika steg.
 • Minst en undergrupp krävs för att koppla dokument och rutiner. Klicka på Visa undergrupper och sedan Lägg till knappen för att lägga till undergrupper.
 • Bocka i Klar för publicering och Spara för att lokala chefer ska få tillgång.

Rutiner och dokument

 • Klicka på knappen Lägg till för att skapa ett nytt dokument.
 • Ett dokument kopplas till ett verksamhetsområde och en undergrupp måste väljas.
 • Om arbetsflöden och processteg har definierats kan dokumentet kopplas till ett specifikt steg.

Leverantörer

 • Här kan leverantörer hanteras.
 • Kontaktinfo, bifoga filer och information av produkten leverantören förser.
 • Klicka på knappen Lägg till för att lägga till information.

Kontrollpunkter (uppgifter)

 • Kontrollpunkter används för att delegera uppgifter till anställda.
 • Uppgifter kan schemaläggas, och skapar avvikelser om de inte utförs i tid.
 • En central chef kan bara skapa uppgifter. En lokal chef måste sedan delegera uppgifterna via kontrollpunktslistor.
 • Klicka på knappen Lägg till för att skapa en ny.
 • Kontrollpunkter (uppgiften) kopplas till ett verksamhetsområde och undergrupp.
 • Välj hur kritisk uppgiften är. GF-grundförutsättning, CP-kontrollpunkt, CCP-kritisk kontrollpunkt, eller övrigt.
 • Information och rutindokument kan kopplas.
 • Inmatningsfält definierar vad användaren ska svara på när de utför uppgiften.
 • Uppgiften kan schemaläggas, exempelvis dagligen, utvalda veckodagar eller månader eller vid behov, och vilka åtgärder som ska tas vid avvikelse.

Publicera

 • Från Publicera kan centrala chefer publicera nya dokument och uppdateringar till lokala chefer, som behöver godkänna eller avböja uppdateringarna

Lokal chef

 • En lokal chef måste i första hand godkänna relevanta verksamhetsområden, flöden, dokument och kontrollpunkter som är aktuella för den enheten.
 • Det är enkelt för den lokala chefen att se direkt från översiktssidan vad som behöver godkännas från podden Uppdateringar.

Kontrollpunktslistor

 • En lokal chef skapar kontrollpunktslistor, uppgiftslistor, för enheten och tilldelar till relevanta medarbetare.
 • Klicka på knappen Lägg till under menyn Kontrollpunktslistor.
 • Namnge listan, och lägg till eventuell beskrivning. Välj kontrollpunkter, uppgifter som ska utföras i denna lista och klicka på Tilldelande användare för att definiera vilka medarbetare som ska kunna utföra uppgifterna i listan.
 • Klicka på knappen Spara och starta för att aktivera uppgifterna direkt.

Personal

 • Personalen utför sina uppgifter i Quinyx personalportal eller i Quinyx mobilapp.
 • Personal har även tillgång till rutinbeskrivningar och kopplade dokument.
 • Om uppgifter inte utförs i tid skapas avvikelser.Fick du hjälp?