Avtalsmallar - Tidregler

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I fliken Tidregler anger du olika typer av tidregler som ska gälla för medarbetarna. De satta reglerna hjälper sedan till vid schemaläggningen då Quinyx genererar varningar vid överträdelser.

Det går att Godkänna en varning och på så sätt kringgå den. Alla varningar som godkänns visas i rapporten Regelbrottslogg. Om en varning inte godkänns så utförs inte schemaläggningen av det eller de skiften som har en varning associerad till sig. Skift utan varningar schemaläggs oavsett om varningen godkänns eller inte.

Arbetstidsregler

 • Max timmar per dag:  max antal som medarbetaren får schemaläggas per dag, innan Quinyx varnar.
  Observera att varningen dyker upp och att schemaläggaren sen får välja åtgärden att antingen godkänna skiftet trots varningen, eller att neka.
 • Per vecka: Här har vi angett att den schemalagda tiden per vecka får uppgå till maximalt 48 timmar.
 • Min timmar per vecka: Du kan ange en minsta gräns för antal schemalagda timmar per vecka.
 • Minsta vila:  Minsta vila, dygnsvila, är i exemplet satt till 11 timmar. Checkboxen till höger avgör om vilan kan läggas över dygnsbryt (rutan ska då vara ibockad), eller om den sammanlagda vilan måste infalla under en förbestämd 24-timmarsperiod (checkboxen ska då vara urbockad). I det senare fallet (checkboxen urbockad) behöver det alltså inte vara 11 timmars vila mellan arbetsskiften, utan vilan får förläggas närsomhelst under 24-timmarsperioden, dock inte över ett dygnsbryt.

Exempel 1 : Rutan är ibockad och minsta vila beräknas då över dygnsbryt (00:00). I detta fall så är viloperioden 15 timmar och ingen varning kommer att ges.

Exempel 2: Rutan är ej ibockad och dygnsvila beräknas från 00:00 till 00:00. I detta fall är vilan som mest 8 timmar och varning kommer att ges.

 • Dygnsvila infaller avser tidpunkten för dygnsbryt. Det styr minsta dagliga vila, minsta veckovila, max timmar per dag och max timmar per vecka.
 • Om avtalsmallen omfattar personer som arbetar på en enhet som exempelvis har stängt alla helgdagar, till exempel ett huvudkontor, så kan rutan Schemalägg helgdagar bockas ur. Du får då en varning om du försöker schemalägga medarbetarna på de dagar som är inlagda som Helgdagar i Quinyx. 
 • Veckans första dag: Ange första dagen i en 7-dagarsperiod. Perioden anges för att Quinyx ska kunna ha koll på inom vilken 7-dagarsperiod veckovilan ska uppnås.
 • Gräns för OB: Enligt vissa kollektivavtal måste medarbetaren komma upp i ett visst antal arbetade timmar per vecka eller beräkningsperiod för att ha rätt till OB-ersättning enligt gällande OB-perioder. Först när den angivna tidsgränsen är uppnådd faller OB ut, då även retroaktivt för hela perioden.
 • Funktionen Under X dagar, max X dagar med över X timmar används endast enligt ett fåtal kollektivavtal. Regeln innebär att medarbetaren under en viss period inte får schemaläggas mer än ett visst antal dagar på skift över en viss längd. Om regeln bryts genererar en varning i Quinyx.
 • Max dagar: Max antal dagar i följd som för schemaläggas. Quinyx genererar en varning om medarbetaren schemaläggs mer än dessa sammanhängande dagarna. I fältet frånvaro kan du ange hur många sammanhängande lediga dagar medarbetaren har rätt till efter att ha jobbat sin maxperiod enligt fältet ovan.
 • Min timmar veckovila: Precis som med dygnsvila kan du ange hur många timmar sammanhängande veckovila medarbetaren ska ha. Exempelvis 35 timmar. Quinyx kommer även här att generera en varning om minsta veckovila inte uppfylls.
 • Minst lediga helger på ett år: Om medarbetaren har rätt att vara ledig ett visst antal helger per år, kan detta fält användas.
 • Med Avancerade tidsregler ibockat, som främst används i Danmark, kommer Quinyx att generera varningar om inte följande avancerade tidsregler följs:
  • Högst 96 schemalagda timmar på 2 veckor.
  • Minst 4 dagars ledighet under en 14-dagarsperiod.
  • Varannan vecka ska ha minst 2 sammanhängande lediga dagar.
  • Minst 5 lediga helger under de 3 senaste månaderna.
  • Minst 1 ledig helg i varje beräkningsperiod.
 • Övertid slår ut OB: Enligt flertalet kollektivavtal ska ersättning för övertid och OB inte utgå samtidigt. Övertidsersättningen ska slå ut OB-ersättningen.
 • Tillåt godkännande av överlappande skift: Quinyx genererar en varning om du schemalägger ett skift som innebär överlappande skift för medarbetaren. Genom att bocka i den här rutan är det möjligt att gå vidare med schemaläggningen, trots varningen om överlappning.
 • Minsta skiftlängd: Klicka på Lägg till för att lägga till eventuell regler för minsta skiftlängd som en medarbetare kan schemaläggas på. Exempelvis, om skiftet börjar mellan 19:00 och 03:00 får det vara minst 6 timmar, men om det börjar mellan 03:00 och 19:00 får det vara minst 3 timmar.

Rastregler

 • Raster räknas som arbetstid är en funktion du kan använda om ni tillämpar måltidsuppehåll (betald lunchrast) på arbetsplatsen. Rutan ska i så fall vara ibockad. (Observera att aktivering av denna parameter påverkar enbart utrullade skift)
 • I fältet Max skiftlängd utan rast (timmar) anges hur länge medarbetaren maximalt kan schemaläggas i sträck utan rast.
 • I fältet Min rastlängd (minuter) och Max rastlängd (minuter) kan du ange längden på den kortaste och längsta rasten. En varning genereras om du bemannar ett skift med en rasttid som är kortare eller längre än min och max.

Schemaändringar

Det sista området i fliken Tidsregler rör Schemaändringar.

Minsta framförhållning för schemaändringar: Ange om schemaändringar behöver meddelas medarbetaren exempelvis senast 2 veckor innan ändringen träder i kraft, enligt kollektivavtal. I rullgardinen kan du välja mellan alternativen månader, veckor och dagar. Quinyx genererar en varning om du gör en ändring i schemat med kortare framförhållning än det angivna värdet.


Fick du hjälp?