Schematidsmultiplikator

Uppdaterad 6 days ago av Leigh Hutchens

Det beteende som beskrivs nedan gäller endast när en UT-lönetyp i den relevanta avtalsmallen har konfigurerats för att multiplicera i Lönekostnad > Schemaläggningstidsmultiplikator.

Vi tillhandahåller stöd i Schema för multiplikatorn för schematid som definieras för UT-lönetyper i Kontoinställningar > Mallar > Lönekostnad > Multiplikator för schematid.

Observera att huruvida en UT-lönetyp multipliceras eller inte konfigureras på varje UT-lönetyp.
Schematidsmultiplikator kan endast tillämpas på UT-reduktionslönetyper.

Schematidsmultiplikatorn utgör i grunden Quinyx stöd för när du som chef har kommit överens med en viss medarbetare om att de går miste om OB-ersättning i utbyte mot att totalt arbeta färre timmar. Hur mycket mindre beror på vilken faktor du har angett.

Faktorn påverkar de schemalagda timmarna i medarbetarens KPI:er, både vid medarbetarens avatar och i de KPI:er som visas när du klickar på pilen till vänster om avataren. Den enda gången faktorn inte “träder i kraft" är när du lägger till den aktuella OB-lönearten manuellt i Tidkortet eller i löneartsöversikten. Faktorn träder dock i kraft när OB-lönearten i fråga genereras till följd av något av följande:

  • En OB-period definierad på avtal, avtalsmall eller i kontoinställningar (den senare görs för närvarande i Classic).
  • En OB-regel i Tid > Övertid & OB.
  • En löneartsregel, vare sig den läggs till manuellt på skiftet eller finns sparad på skifttypen.
  • En helgdagsregel.

Formeln för hur faktorn påverkar medarbetarnas KPI: er är OB-timmar * schematidsmultiplikatorns faktor när lönesartsgenereringen sker utan skift. Om den genereras som en del av ett skift är formeln istället (OB-timmar * schematidsmultiplikatorns faktor) + skiftlängd.

Exempel: Anna har månadslön och är planerad till ett skift kl. 13:00–21:00, ingen rast. Skiftet i fråga har en löneartsregel som genererar 1 timme OB-1-tillägg och lönearten är konfigurerad till att multipliceras med 2,0. Detta resulterar i att Annas schemalagda timmar ökar med 10 timmar ((2*1)+8). Men, förutsatt att skiftet har en matchande stämpling, så kommer löneartsrapporten och tidkortet att visa 8 timmars månadslön och 1 timme OB-1-tillägg.

Faktorn träder i kraft oavsett om det genererande som beskrivs ovan äger rum på ett datum i det förflutna eller i framtiden. Faktorn tar hänsyn till "Räkna som schemalagda timmar"-kryssrutan på skiftet, OB-tröskeln i avsnittet "Tidregler" i på avtalet och avtalsmallen samt "Raster räknas som arbetstid"-inställningen på avtalsmallen.

Observera att medarbetaren i fråga måste ha den relevanta OB-lönearten ibockad på den relevanta avtalsmallen för att faktorn ska träda i kraft.

Statistikvariabeln Schemalagda timmar påverkas inte av denna faktor eftersom faktorn ämnar indikera överensstämmelse med anställningsavtalet men inte påverkar antalet mantimmar "på golvet" - det förstnämnda mäts av de KPI:erna per anställd, medan den andra mäts av statistikvariabeln. Variablerna Förväntad lönekostnad och Faktisk lönekostnad påverkas inte heller.

Schematidsmultiplikatorn påverkar därmed inte heller några kostnadsberäkningar. För att en viss medarbetares lönespecifikation ska vara korrekt måste relevanta justeringar / omvandlingar göras i din organisations lönesystem.

Frånvaro och schematstidsmultiplikatorn

Observera att om du lägger till en frånvaro i en skiftning i en UT-period där UT för närvarande multipliceras, så måste frånvaron generera en UT-löntyp som också är konfigurerad för att multipliceras med samma faktor för att multiplikationen ska förbli. Detta konfigureras på frånvarotypen. Detsamma gäller skift där UT för närvarande multipliceras som ett resultat av en löntypsregel.


Fick du hjälp?