Schematidsmultiplikator

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Beteendet som beskrivs nedan gäller endast när en OB-löneart i den relevanta avtalsmallen är konfigurerad att multiplicera i Lönekostnad > Schematidsmultiplikator.

Vi tillhandahåller stöd i Schemat för den schematidsmultiplikator som definierats under OB-lönearter i Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > [välj OB-löneart] > Lönekostnad > Schematidsmultiplikator.

Observera att om en OB-löneart multipliceras eller inte konfigureras för varje individuell OB-löneart.
Schematidsmultiplikatorn kan endast tillämpas på OB-reduktionslönearter.

Schematidsmultiplikatorn är i grunden stöd för när du som chef har kommit överens med en given anställd att de avstår från OB-kompensation i utbyte mot att arbeta färre timmar totalt sett. Hur mycket mindre beror på faktorn du har angett.

Faktorn påverkar de schemalagda timmarna i anställdas nyckeltal, både på den anställdes avatar och de utökade nyckeltalen som visas när du klickar på de tre prickarna till höger om avataren. Den enda gången faktorn inte "kickar in" är när du manuellt lägger till den aktuella OB-lönearten i Tidkortet eller Schematyp-översikten. Faktorn kickar in när den aktuella OB-lönearten genereras som ett resultat av något av följande:

  • En OB-period definierad i avtalet, avtalsmallen eller kontoinställningarna.
  • En OB-regel i Tid > Övertid och obekväm arbetstid i anställningsavtalet.
  • En löneartsregel, antingen tillagd manuellt till skiftet eller sparad till skifttypen.
  • En helgdagsregel.

Formeln för hur faktorn påverkar anställdas KPI:er är OB-timmar * schematidsmultiplikatorn när löneartsgenereringen sker utan skift. Om det genereras som en del av ett skift är formeln (OB-timmar * schematidsmultiplikatorn) + skiftets längd.

Exempel: Anna har en månadslön och är schemalagd att arbeta ett skift från 1-9 pm utan rast. Skiftet i fråga har en löneartsregel som genererar 1 timme av OB-1 extra kompensation och lönearten är inställd på att multiplicera med 2,0. Detta resulterar i att Annas schemalagda timmar ökar med 10 timmar ((2*1)+8). Men om skiftet har en matchande stämpling, kommer lönedetaljrapporten och tidkortet att visa 8 timmar av månadslön och 1 timme av OB-1 extra kompensation.

Faktorn träder i kraft oavsett om generationen beskriven ovan sker på en tidpunkt i det förflutna eller framtiden. Faktorn tar hänsyn till Räkna som schemalagda timmar-checkrutan på skiftet samt OB-tröskeln i Tidsregler-avsnittet i avtalet och avtalsmallen och Rastregler > Rast räknas som arbetstid-inställningen i avtalsmallen.

Den berörda anställde måste ha den relevanta OB-lönearten aktiverad i den relevanta avtalsmallen för att faktorn ska träda i kraft.

Den Schemalagda timmar-variabeln påverkas inte av denna faktor eftersom faktorn är till för att indikera avtalsöverensstämmelse men påverkar inte antalet anställda - det första spåras av de anställdas KPI:er, medan det andra spåras av statistikvariabeln. Variablerna för Förväntad personalkostnad och Faktiska personalkostnad påverkas inte heller.

Därför påverkar inte schematidsmultiplikatorn några kostnadsberäkningar. För att en given anställds lönespecifikation ska vara korrekt måste de relevanta justeringarna/konverteringarna göras i din organisations lönesystem.

Frånvaro och schematidsmultiplikatorn

Observera att om du lägger till frånvaro för ett skift under en OB-period där OB för närvarande är multiplicerat, måste frånvaron generera en OB-löneart som också är konfigurerad att multipliceras med samma faktor för att multipliceringen ska kvarstå. Detta konfigureras på frånvaroorsaken. Samma gäller för skift där OB för närvarande är multiplicerat som resultat av en löneartsregel.


Fick du hjälp?