Avtalsmallar - Regler för timmar

Uppdaterad 18/3/21 av Leigh Hutchens

Med avsnittet tidregler kan du konfigurera olika regler som ska gälla för anställda. Reglerna som ställs in hjälper då till vid schemaläggning och Quinyx genererar varningar när reglerna bryts.

Tidregler

Du kan ställa in regler för arbetstid som ska gälla för anställda. Reglerna som du anger hjälper sedan vid schemaläggningen. Quinyx genererar varningar när reglerna bryts.

 • Max timmar per dag : Det maximala antalet timmar som den anställde kan schemaläggas per dag innan Quinyx ger en varning.
 • Per vecka : Det maximala antalet timmar som den anställde kan schemaläggas per vecka.
 • Minsta vila : Minsta vilotid, daglig vila, är inställd på 11 timmar i exemplet. Checkrutan ovanför avgör om viloperioden kan sträcka sig utöver dygnbrytet (i vilket fall rutan är markerad) eller om den totala viloperioden måste falla inom den förinställda 24-timmarsperioden (i vilket fall rutan kommer ska vara avmarkerad). I det senare fallet (med rutan urbockad) behövs det inte 11 timmars vila mellan arbetsskift, utan viloperioden kan tas när som helst under dygnet.
 • Min timmar per vecka: Minimigränsen för antalet schemalagda timmar per vecka.
 • Frånvaro: Det lägsta antalet påföljande dagar ledigt som arbetstagaren har rätt till efter att ha arbetat den maximala perioden som anges i fältet Max dagar.
 • Max dagar: Maximala antalet dagar i rad som du kan schemalägga den anställde.
 • Min timmar veckovila : Precis som med daglig vila kan du ange hur många timmar kontinuerlig veckovila som den anställda ska ha. Exempelvis 35 timmar. Quinyx genererar också en varning i detta fall om den minsta veckovila kvoten inte uppfylls.
 • Schemalägg helgdagar : Om avtalsmallen täcker personer som arbetar i en enhet som till exempel stänger för varje helgdag, till exempel ett huvudkontor, kan denna ruta avmarkeras. Du får då en varning om du försöker schemalägga anställda för dagar som angetts som helgdagar i Quinyx.
 • Dyngsvila infaller : Detta hänvisar till tidpunkten för daglig dygnsvila. Detta värde som anges här kommer att påverka min daglig vila, min veckovila, max timmar per dag och max timmar per vecka.
 • Minsta lediga helger på ett år: Detta används om den anställde har rätt att ha ett visst antal lediga helger per år.
 • Avancerade tidsregler : Om den här kryssrutan, som huvudsakligen används i Danmark, är markerad, kommer Quinyx att generera varningar om följande avancerade tidsregler inte följs:
  • Högst 96 schemalagda timmar varannan vecka.
  • Minst 4 dagar ledigt under en 14-dagarsperiod.
  • Det måste finnas minst två på varandra följande lediga dagar varannan vecka.
  • Minst 5 helghelger under de tre föregående månaderna.
  • Minst 1 helg av varje beräkningsperiod.
 • ÖT slår ut OB : Enligt de flesta kollektivavtal kan en given timme som arbetats av en anställd inte ge upphov till kompensation för både övertid och osocial tid. Ersättning för övertid kommer att ha företräde framför kompensation för att arbeta osocial tid om den här kryssrutan är markerad.
 • Tillåt godkännande vid överlappande skift : Quinyx genererar en varning om ett skift är planerad som innebär överlappningstider för en anställd. Genom att markera den här rutan kan du fortsätta schemalägga, trots denna varning.
 • Veckans första dag : Ange den första dagen i en 7-dagarsperiod. Denna period specificeras så att Quinyx kan övervaka inom vilken 7-dagarsperiod den veckovila kvoten uppnås och schema vyn anpassas så att denna dag visas som den första när man väljer en vecka.
 • Gräns för OB : Vissa kollektivavtal anger att anställda måste arbeta ett visst antal timmar per vecka eller beräkningsperiod för att de anställda ska ha rätt till OB kompensation i tid. Denna ersättning kommer i så fall att baseras på de relevanta övertidsperioderna. OB kompensation genereras endast när den angivna tidsgränsen uppnås. När tidsgränsen nås kommer nämnda ersättning också att tillämpas retrospektivt för hela perioden.
 • Under dagar / Maximal dagar / Med över timmar : Dessa tre fält som används tillsammans med varandra är bara relevanta för några få kollektivavtal. I dessa kollektivavtal finns det en regel som säger att under en viss period, det finns en gräns för hur många dagar under vilken anställden kan arbeta skift som överstiger ett antal timmar. Som exempel kan regeln säga att under en tidsperiod på 10 dagar kan maximalt 3 dagar arbetade av arbetstagaren innehålla skift med över 10 timmar. En varning genereras i Quinyx om regeln som anges i dessa tre fält bryts.
 • Använd speciell X- och V-dagslogik : Finsk specialhantering av X- och Y-dagshantering.
 • Minsta skiftlängd : Klicka på "Lägg till" för att lägga till eventuella regler om minsta skiftlängd som en anställd kan schemaläggas för. Ett exempel skulle vara att skiftet måste vara minst 6 timmar om skiftet startar när som helst mellan 19:00 och 03:00.

Regler för raster

Du kan konfigurera specifika rester under Rastregler

 • Raster räknas som arbetstid : Använd detta om du tillämpar matpauser (betald lunchpauser) på arbetsplatsen. Denna ruta måste vara kryssad.
 • Max skiftlängd utan rast (timmar) : Tillåter dig att ange det maximala antalet arbetstimmar som är tillåtna utan pauser.
 • Mins skiftlängd (minuter) / Max rastlängd (minuter) : Gör att du kan ange längden på det kortaste och längsta avbrottet. En varning genereras om du bemannar en växling med en brytningstid som är kortare eller längre än minimi- eller max.
 • Minsta framförhållning för schemaförändringar : Ställ in perioden i månader, veckor eller dagar. Detta ger en varning om du försöker schemalägga en anställd inom denna period

Tillgänglighet

Administratören konfigurerar i allmänhet att anställda är tillgängliga för schemaläggning varje vecka, 7 dagar per vecka. På en individuell nivå kan du specificera tillgänglighet mer exakt. Detta är bekvämt om du till exempel har minderåriga som inte får arbeta på natten, eller om du har en anställd som är tillgänglig för arbete endast på vissa veckodagar.

Alla anställda som ska schemaläggas i Quinyx måste ha tillgängligheten konfigurerad i sitt avtal. Annars genererar Quinyx en varning om att den anställda inte är tillgänglig. Kontrollera tillgänglighet markeras som standard i avtalsmallar. Om rutan är avmarkerad kommer Quinyx endast att verifiera om den anställde har godkända helgdagar eller andra typer av ledighet under perioden.

Klicka på redigeringsikonen för veckodagen om du vill ange dagsspecifika tillgänglighetsregler:

Observera att veckans maximala tillgänglighetsmönster är 6:


Fick du hjälp?