Arbeta med Time Trackers

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Att använda Time Trackers i Quinyx är valfritt.

Vad är en Time Tracker?

Time Tracker är en unik Quinyx -term. Det är en funktion för att hålla koll på timmar och minuter eller dagar. Till exempel kan du använda Time Trackers för att spåra semestersaldon, Komp-saldon, flextid etc. Anställda kan använda Time Trackers för att övervaka sina saldon i mobilappen.

Enkelt uttryckt är en Time Tracker ett numeriskt värde (saldo) som varierar över tiden, ökar och minskar till följd av transaktioner.

Time Trackers:

 • har ett värde per anställd
 • mäts i timmar eller dagar
 • kan visa periodiserad eller total värdesaldo

Exempel inkluderar:

 • Semester timmar/dagar
 • Komp
 • Sjukdom timmar/dagar

Användarfall

Som kontoansvarig kan jag:

 • Navigera till en sida där jag kan lägga till en ny Time Tracker
 • Skapa en Time Tracker
 • Redigera en befintlig Time Tracker
 • Ta bort en befintlig Time Tracker
 • Visa en lista över alla mina Time Trackers
 • Använda mina Time Trackers när du konfigurerar en avtalsmall

Vad kan du göra med Time Trackers?

Du kan använda Time Trackers för att spåra anställdas semestersaldo, komp eller flextid etc. Du kan konfigurera Time Trackers som är unika för din organisation och skapa så många du behöver.

Skapa Time Tracker

Innan du kan konfigurera en Time Tracker måste du skapa den. Skapandet låter dig också göra några grundläggande inställningar till det.

Skapa en Time Tracker genom att navigera till Kontoinställningar > Avtal > Time Trackers

Förkortning

Kort namn

Namn

Vad som syns i menyerna i applicationen

Decimaler att visa

Hur många decimaler du vill att Time Trackern ska visa i vyerna

Dagar/timmar

Om Time Tracker ska räkna dagar eller timmar och minuter

Kommentarer

Frivillig

Periodiserad

Använd periodiserad om Time Tracker -saldot kan överföras från ett år till ett annat och ha ett unikt saldo per år. Till exempel, om anställda kan spara upp till 5 semesterdagar 5 år, kan Quinyx beräkna olika saldon per år.

När du markerar den här rutan visas följande fält:

 • Varje år börjar: Välj vilket datum varje periodiserat år ska börja.
 • Maximal intjäning per år: För positiva transaktioner med operatören Lägg till, förutom manuella justeringar, begränsa summan av kvalificering per periodiserat år till den angivna summan. Noll betyder obegränsat.
 • Standardordning för avdrag: Välj hur beräkning ska ske om Time Trackers periodiseras. Vi stöder flera olika sätt att dra av dagar/timmar från en periodiserad Time Tracker. Denna inställning styr året från vilket negativa transaktioner (t.ex. semester) kommer att dras av:
  • Ingen (dra av från aktuellt år): Detta är standardalternativet, och som beskrivits kommer dagar/timmar att dras från samma periodiserade år som det år då transaktionen skapades.
  • Minst nyligen inträffande år: Detta alternativ kommer att dra av dagar från det äldsta året med ett saldo högre än noll.
  • Aktuellt år först, sedan det äldsta: Detta tar dagar från det aktuella året först, sedan tillämpar du samma ordning som alternativet ovan, det äldsta året med ett saldo högre än noll.
  • Först att upphöra: Detta kommer att dra av dagar från det periodiserade året som snart går ut. Detta behövs för den lagstadgade/icke-lagstadgade funktionen där du kan spara vissa semesterdagar längre än andra.
 • Saldo från och med innevarande år: Välj om periodiserad Time Tracker ska visas enligt det faktiska datumet eller per en vald dag för detta års värde.
 • Saldo från föregående år: Välj om Time Tracker ska visas enligt det faktiska datumet eller per vald dag för värdet för förra året.
Quinyx visar inte 0 (noll) värden från tidigare år i tidskortet.

Totalt startdatum

Från det datum som Time Trackern ska börja räkna

Begränsad till anställningsdatum

Detta räknas bara från de anställda sedan datum

Visa varningar

Detta kommer att varna för min- och maxvärden. En varning kommer att visas i Tidkortet. Ställ in minimi- och maximivärden för att visa en varning för Time Trackern när något av dessa värden har uppnåtts. Observera att om du anger ett minimi- och maximivärde får du bara en varning när värdet överskrids, det stoppar inte Time Trackern från att beräkna.

Du kan konfigurera en manuell schemaläggningsvarning för frånvarouppbyggnad. Om du väljer att konfigurera det så kommer en användare i chefsportalen att få en varning som indikerar att den givna Time Trackern överskrids när denne försöker skapa en frånvaro och kommer att blockeras från att fortsätta.

Visa i personalportalen och mobilappen

Använd om Timetracker ska vara synlig för anställda

Spara

Glöm inte att spara din Time Tracker

När du väl har skapat Time trackers konfigureras de på två olika sätt. Du kan ställa in det att räkna baserat på utfall av en specifik löneart, eller så kan du ställa in regler för periodisering / avdrag / återställning i en avtalsmall.

Anslut Time Trackers till ett avtal eller löneart

Time Trackers kan användas för att räkna tid på olika sätt. Du kan lägga till en Time Tracker direkt på en specifik löneart, vilket innebär att när den lönearten genereras kommer Time Tracker -saldot att påverkas. Om du kopplar detta till lönearten direkt under Kontoinställningar, kommer detta påverka lönearten i avtalsmallarna.

Du kan också lägga till en Time Trackers på en löneart i en avtalsmall. Detta innebär dock att det bara kommer att kopplas till lönearten på den specifika avtalsmallen.

Du kan lägga till så många Time Trackers som du behöver för din organisation.

Anslut en Time Tracker till en löneart

För att ansluta en Time Tracker till en löneart, gå till Kontoinställningar > Lönearter

Lägg till en Time Tracker i ett avtal

Du kan lägga till en Time Tracker till ett avtal genom att gå till Kontoinställningar > Avtal > Avtalsmallar

Läs mer om att lägga till en Time Tracker till ett avtal här.

Visa en anställds Time Tracker

När du har konfigurerat Time Trackers kan de ses som ett saldo eller en logg över transaktioner (som ett bankkonto).

Sammanfattning av Time Tracker

Du kan se Time Tracker-saldot på höger sida av tidskortet:

Time Tracker-transaktioner

En Time Tracker-transaktion kan skapas av flera källor eller orsaker:

 • Resultat av utfall av en löneart
 • Manuellt tillagda transaktioner, dvs justeringar via WSDL eller GUI.
 • Timetrackerns periodiseringsdrivrutiner för närvarande i avtalsmallar efter att de har konfigurerats.

En Time Tracker är endast synlig för en anställd om de har haft en transaktion. Så, till exempel, om en anställd tittar i mobilappen men aldrig har blivit sjukskriven, kommer den inte att se Time Trackern för semestersaldot.
Listan över Time Tracker transaktioner i tidkortet visar ett saldo som baseras på det senaste låsta datumet (definitiv överföring till lön) + olåsta transaktioner under den valda tidsperioden. Därför kommer du sällan att se ett korrekt saldo om du bara väljer att visa ett enda datum i transaktionslistan.
Observera att ändringar till avtalsmallar kan påverka Time Tracker-saldon i perioder som redan har överförts till lön. T.ex. om du gör ändringar till lönearter med en koppling till en Time Tracker.
Praktiskt exempel

Om mitt sista registrerade datum för överföring till lön är oktober 2021

Och jag i tidkortet väljer att visa Time Tracker transaktioner från den 1 december 2021 till den 31 december 2021.

Då kommer saldot inte att inkludera transaktioner som sker i november.

Resultatet blir att jag kommer att se ett annat saldo i listan över Time tracker transaktioner än i Time tracker-podden på höger sida av tidskortet.

Läs mer om att använda API:er relaterade till Time Trackers här.


Fick du hjälp?