Version 0139

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 28 juli 2022

Ny funktionalitet

Nya filterfunktioner i Grundschema

Med den här releasen lägger vi till samma typ av filterfunktionalitet till Grundschema som finns idag i Schema. Det finns dock några skillnader mellan hur filtren fungerar i schema och i schema. Vi arbetar med artiklarna som kommer att beskriva mer ingående hur filtren fungerar i grundschemat och vi kommer att publicera dessa artiklar senast måndagen den 25 juli.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Med den här versionen har vi lagt till en ny behörighet att inaktivera knappen Lägg till på fliken Personer för er som föredrar att ert skapande av anställda begränsas till deras integrationsinställningar. För att inaktivera knappen Lägg till i användargränssnittet, navigera till Kontoinställningar > Rättighetsstyrning > Integrationer > Detaljer om anställd > Lägg till anställd.
 • Under Kontoinställningar > Rättighetsstyrning > Integrationer > Anställningsavtal har vi lagt till ytterligare en behörighet för att bättre hantera sysselsättningsgraden. Under Anställningsgrad > Lägg till anställningsgrad kan du inaktivera tillägg av anställningsgrad, även när ingen mall används. Detta fält är upplåst som standard.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gjorde att en anställds taxa kunde ändras trots att integrationsfältet var låst.
 • Löste ett problem som gjorde att startdatumet för en frånvaro i schemat inte stämde överens med startdatumet för frånvaroansökan.
 • Löste ett problem som förhindrade att en stämplingstid sparades på grund av problem med sommartid.
 • Löste ett problem som förhindrade att en sluttid för stämpling sparades till den anställdes faktiska sluttid för stämpling på grund av sommartidsproblem.
 • Löste ett problem som hindrade en specifik stämplingstid från att sparas på grund av ett sommartidsproblem.
 • Löste ett problem som hindrade redigering av stämplingstider för att matcha skifttider på grund av ett problem med sommartid.
 • Löste ett problem som förhindrade att ett Qmail skickades utan att visa ett felmeddelande om rubrikens längd hade nått maximal teckenlängd.
 • Löste ett problem som gav felet "Något hände, försök igen" när du klickade på Avtal i personalkortet.
 • Löste ett problem som orsakade felmeddelandet "Frånvaroschema inte redigerbart" (frånvaroschema går inte att ändra) när man försökte ändra ett frånvaroschema vid tidpunkten för godkännande av frånvaro.
 • Löste ett problem som gjorde att ett skift inte visades när ett frånvaroschema användes.
 • Löste ett problem som inte visade nyckeltalen när Förväntade timmar/Nominella timmar valdes i visningsalternativ.
 • Löste ett problem som gjorde att godkänd frånvaro kunde visas flera gånger i schemat.
 • Löste ett problem som förhindrade att man kunde öppna ett tidskort i schemavyn.
 • Löste ett problem som förhindrade att man kunde lägga till mer än 100 % av semesterreduktionen för en avtalsspecifik helgdag.

Träningsmaterial

Glöm inte att titta på utbildningsvideorna som finns tillgängliga i HelpDocs! Videorna täcker:

 • Konfiguration och inställningar
 • Schema & Tidshantering
Klicka här för att se Quinyx WFM-träningsvideor.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Nya valideringar för wsdlUpdateEmployees

När du skapar eller uppdaterar en anställd via SOAP API, läggs validering till för tecken som inte stöds på följande platser: givenName, familyName, staffCat, address1, address2, zip, city, country, locale, loginId, cardNo, info, legalGuardianName.

Om du försöker uppdatera en eller flera av dessa inställningar inklusive tecken [(\|\]\/~+@!%^&*={};:?><')] kommer du att få ett valideringsfel.

För phoneNo, cellPhone, NextPhone är endast möjliga tecken mellanslag 0-9, punkt ., plus +, bindestreck - och /

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer .


Fick du hjälp?