Schemavyn

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I Schemavyn kan du se skift och anställda. Ange vad du vill se med datumväljaren och filtren (se separat artikel om filter).

Du kan enkelt ändra dag, vecka, månad och anpassade vyer enkelt genom att klicka på ikonerna längst upp till vänster i schemat:

Du kan också se att antalet schemalagda anställda visas i schemat.

Den här siffran är användbar när du snabbt vill få en uppfattning om hur många anställda du för närvarande har i ditt schema eller grundschema.

Tooltips visas när du håller muspekaren över något av de anställdas namn i schemat. Tooltipet kommer att innehålla den anställdes för- och efternamn, vilket gör att långa anställdas namn kan vara fullt synliga.

Exempel 1

Du vill bara se hur många personer som totalt arbetar på din plats idag, så du går till dagsvyn och ser till att de enda filtergrupperna som är markerade är skift, uppgifter och stämplingar och att Objekt i aktuell vy är markerat i fältet Anställd har.

Exempel 2

Du vill se hur många personer som för närvarande är frånvarande från din plats under den aktuella perioden, så du väljer Objekt i aktuell vy och avmarkerar alla filtergrupperingar utom frånvaro.

Antalet anställda visas oavsett visningsläge - dag, vecka, månad eller anpassad - och tar hänsyn till alla filter som tillämpas. Det är synligt hela tiden men visas inte om du använder en mycket liten skärm, till exempel en mobil enhet.

Helgdagar och speciella dagar

Helgdagar

Helgdagar som skapas globalt eller på enhetsgrupper visualiseras enligt följande:

 • I dagsvyn: Som ett rött "märke" bredvid datumet.
 • I veckovyn och månadsvyn: Veckodag och datum är röda; det röda märket visas när muspekaren förs över datumet.

Om du vill veta mer om konfigurering av helgdagar, läs mer här.

Helgdagar som är inställda på avtalsmallar visualiseras inte.
På regionnivå visas helgdagar som ställts in för enhetsgrupper endast om regionen består av minst en av enheterna i enhetsgruppen i fråga.

Speciella dagar

Särskilda dagar visualiseras enligt följande:

 • I dagsvyn: Som ett grått "märke" bredvid datumet.
 • I veckovyn och månadsvyn: En grå linje går under veckodagen och datumet; det grå "märket" visas när muspekaren förs över datumet.
Du kan lägga till speciella dagar i chefsportalen och genom integrationer.

Exempel på helgdagar och speciella dagar

Dagsvy

Veckovy

Månadsvy

Anställda

Schemalagda anställda visas på vänster sida i schemat. Du hittar namnet och bilden på den anställde samt schemalagda timmar kontra nominella (kontrakterade) timmar per beräkningsperiod som definieras i den anställdes avtal och skillnaden mellan dem:

I exemplet är Charlotte schemalagd 48,5 timmar under beräkningsperioden, men ska schemaläggas 40 enligt sitt avtal. Hennes schemalagda timmar överstiger 8,5 timmar.

Ben är planerad 20 timmar vilket är i enlighet med hans avtal. Han är planerad noll timmar mer / mindre än han borde vara.

Du kan använda standardschemavyn som beskrivs ovan, eller så kan du använda visningsalternativen som beskrivs nedan för att konfigurera exakt hur du vill att dina anställda och nyckeltal ska visas i schemavyn.

Visningsalternativ

Du kan använda visningsalternativ för medarbetarlistor för att konfigurera exakt hur du vill att dina anställda ska visas i schemaläggningsvy:

Grundläggande information för anställda i schema och grundschema

Du kan visa grundläggande information om en anställd i schemat. Klicka på den anställdes profilbild i schemavyn så kan du se följande information: 

 • För- och efternamn
 • Anställningsnummer
 • Anställdas nyckeltal
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • MObilnummer
 • Region
 • Hemmaenhet

Du kan också se ytterligare information och radera, flytta och kopiera skift samt attestera eller oattestera alla skift.

Det kommer inte att finnas någon åtkomstkontroll för e-post, telefonnummer och mobiltelefonnummer den första dagen/dagarna i RC-miljön, men vi kommer att lägga till detta så snart det är klart och innan det släpps till produktion.

Om behörigheten Medarbetardetaljer är avstängd kommer e-post, telefonnummer och mobilnummer inte att vara synliga i schemat.
Sortering av anställda

Standardsorteringsordningen för schemat, med undantag för ej tilldelade skift, är skiftets starttid. Skiftet som börjar tidigast ligger ovanpå schemat. Du kan enkelt ändra sorteringsordningen genom att klicka på drop-down menyn för sortering.

Du kan välja vilket sätt du vill att dina anställda ska visas i schemat.

 • Starttid: Sorterar på starttiden för periodens första skift.
 • Anställds namn A-Ö: Sorterar på dem anställdas namn i bokstavsordning A-Ö.
 • Anställds namn Ö-A: Sorterar på dem anställdas namn i omvänd bokstavsordning Ö-A.
 • Skillnad mellan schemalagda / nominella timmar: Detta alternativ placerar de anställda som behöver fler timmar för att nå sina nominella timmar högst upp i schemat.
Beräkningsperiod för anställd

Du kan också välja för vilken period nyckeltalen för alla anställda i vänstra marginalen i schemat ska visas.

De valbara perioderna är:

 • Vald period: Det här är den period du för närvarande visar i Schema.
 • Schemaperiod: Detta konfigureras i Kontoinställningar> Avtal> Avtalsmall.
 • Beräkningsperiod: Detta konfigureras i Kontoinställningar> Avtal> Avtalsmall.

Siffrorna som visas under en anställds namn kommer att ändras beroende på ditt val. Till exempel ändrar Gregorys siffror beroende på:

Vald period:

Schemaperiod:

Beräkningsperiod:

Läs mer om anställdas nyckeltal i schemat här.
Visningsläge för nyckeltal i Schema

I visningsalternativen för anställda kan du nu konfigurera hur du visar avtalens nyckeltal under rubriken Visningsläge för nyckeltal:

 • Totaler
  • Detta visar totalen för schemalagda timmar och nominella timmar över alla avtal.
  • Observera att om det finns parallella avtal som har olika schema- eller beräkningsperioder, och schemaperiod respektive beräkningsperiod väljs som metrisk beräkningsperiod, visas ett märke som säger Olika perioder här eftersom summering av dem skulle vara vilseledande.
 • Per avtal
  • Detta visar schemalagda timmar och nominella timmar som en rad per avtal. Precis som i Personer och visningsalternativen är huvudavtal färgkodade mörkblå och icke-huvudavtal färgkodade turkos.
  • När Diff. av schemalagda / nominella timmar i beräkningsperioden är vald som sorteringsalternativ, görs den faktiska sorteringen av anställda i vänster marginalen fortfarande enligt timmar över avtal.

I båda ovanstående fall visas nu nyckeltalen för den anställdes avatar med ett procentsignal som anger procentandelen nominella timmar som för närvarande är schemalagda. I vissa fall visas inte procentandelen helt - vi kommer att ta itu med det snart.

Nyckeltal vid avatar

Du kan välja vilka nyckeltal du vill visa data för vid dina anställdas bild i schemat.  Alternativen inkluderar:

 • Schemalagda timmar/Nominella timmar
 • Arbetade timmar/Nominella timmar
 • Förväntade timmar/Nominella timmar
 • Arbetade timmar/Utrullade timmar
 • Arbetade timmar/Schemalagda timmar
 • Tillgängliga timmar/minstsa antal obligatoriska tillgänglighetstimmar
 Observera att om du använder “Skillnad av nyckeltalets data för beräkningssperioden” som sorteringsalternativ, kommer de anställda som för närvarande är längst bort från att nå sina nominella timmar, respektive utrullade timmar med avseende på schemalagda / arbetade / förväntade / arbetade timmar, högst upp.

Timräkning på skift i schemavyn

Du kan se timantalet för skift, uppgifter och stämplingar i schemavyn. Du kan se hur många timmar ett skift, en uppgift eller en stämpling är på det aktuella objektet:

Avtalsinställningen Beräkna raster som arbetstid och avancerade inställningar för skiftet Räknas som schemalagda timmar och Räkna som arbetade timmar tas i beaktning i beräkningen.

Läs mer om beräkning av raster som arbetstid här.

Frånvaroansökningar

Du kan enkelt se meddelanden om frånvaroansökningar i Schemavyn.

Tillgänglighet i smartlistan

Anställda som har lagt till Tillgänglighet via mobilappen och angett önskade arbetstider kommer att visas i listan med en "Tillgänglighets"-ettikett. Dessa anställda kommer att synas högst upp i listan. Om flera anställda har lagt till Tillgänglighet för samma timmar kommer sorteringen mellan dem att baseras på de matchande/saknade färdigheter som anställda har för det specifika skiftet.

Ettiketten visas som "Tillgänglig för schemaläggning". Den här ettiketten representerar alla anställda som kan schemaläggas på det skiftet men som inte har tillgänglighet eller en intresseanmälan.

Laddningsindikator

Den övre stapeln i schemat har en laddningsindikator. Det visas som en blå, snurrande cirkel i det övre fältet:

Laddningsindikatorn visas så länge Quinyx arbetar med att hämta och visa nya schemalagda objekt och / eller anställda. Den visas dock inte när du tar bort eller ordnar om data, till exempel när du filtrerar bort data som redan finns i ditt schema eller när du redigerar sorteringsläget i ditt schema.

Veckonummer i schemavyn

Du kan se veckonummer ovanför det faktiska schemat:

Du kan välja att inte visa veckonummer i schemat under visningsalternativ.

Quinyx visar veckonummer i alla datumväljare i hela applikationen:

Observera att det inte finns någon inställning för att ta bort veckonummer från datumväljarna.

Bra för dig att veta

Det finns två inställningar som påverkar veckonummer:

 1. Enhetsinställning: Veckans första dag.
 2. Språkinställning: Beroende på land kan veckan räknas på olika sätt, byt från svenska till amerikansk engelska så förstår du detta.
Läs mer om avancerade enhetsinställningar här.

Obemannade skift

Obemannade skift har ingen gemensam fördefinierad färg, men visas högst upp i schemat. Om ett obemannat skift är av skifttyp som har en färg, kommer det obemannade skiftet att ha samma färg som skifttypen.

Du kan kollapsa skiftraden med obemannade skift i schemaläggningsvyn genom att klicka på pilen till vänster om texten obemannade skift:

Hur tilldelar jag ett obemannat skift till en anställd?

 1. Välj det obemannade skiftet för att öppna sidopanelen "Redigera skift".
 2. Tilldela en anställd skiftet och lägg till annan nödvändig information.
 3. Klicka på Spara.

Anställda är sorterade efter tillgänglighet först. Om en anställd är otillgänglig så är raden utgråad. Se nedan:

Visualisering av en publicerad period

Om du är en chef som jobbar i Schemavyn så kommer du att kunna se om en period är publicerad uppe i det högra hörnet av vyn.

När du håller muspekaren över ett specifikt datum i vecko-/månads- eller den anpassade vyn se ettiketter som indikerar om den specifika dagen är publicerad eller inte.

Lås schema

Det är möjligt att låsa en period i schemavyn.

Klicka på de tre prickarna uppe till höger i schemat och sedan på Lås schema.

Välj ett slutdatum där alla schemadata (skift, stämplingar, frånvaro) låses bakåt i tiden. Du kan inte göra några ändringar under en låst period, men du kan attestera oattesterade stämplingar och frånvaro.

Det är inte möjligt att låsa dagens datum.

Ett låst schema visualiseras med en vit/rosa kant mellan schemat och verktygsfältet. Du kan se datumet som schemat är låst till på vänster sida:

Du kan inte lägga till/redigera/ta bort en manuell lönart under en låst schemaperiod.

Dygnsbryt

Dygnsbryt är den tid på dagen som systemet anser vara slutet på en dag och början på nästa dag.

Läs mer om dygnsbryt här.

Schemavalideringar

När du skapar skift i Schema kommer Quinyx att validera skiftdetaljerna mot avtalsinställningar och enhetsinställningar. Dessa valideringar sker varje gång ett befintligt skift redigeras eller ett nytt läggs till, vare sig det är i notifikationspanelen eller direkt i Schema. Dessa valideringar sker även för frånvaroskift, bland annat vid skapande av ledighet och vid godkännande av ledighetsansökningar. Om användaren väljer att fortsätta med att skapa eller redigera ett skift trots att denne har fått ett varningsmeddelande kommer Quinyx att logga detta kringgående. Läs mer här.


Fick du hjälp?