Version 0142

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 8 september 2022

Ny funktionalitet

Grundschema återutrullning och frånvaro

Uppdatering 13:00 2022-09-07: Förbättringen gällande grundschemats återutrullning och frånvaro dras dessvärre tillbaka från denna release på grund av problem som uppdagats under våra interna process för kvalitetssäkring. Vi kommer tillgängliggöra denna förbättring i en av våra kommande releaser så snart alla problem har åtgärdats.

Quinyx har en särskild logik - kallad logik för återutrullning - för vad som händer när du rullar ut ett och samma grundschema för samma period, anställda och grundschemavecka och veckodag. Den allmänna regeln är att om det har gjorts en ändring av skiften i grundschemat men ingen ändring av motsvarande skift i Schema så uppdateras skiften i schemat vid en ny utrullning. Om det och andra sidan har gjorts någon form av ändring av grundschemaskiften kommer ingen uppdatering att ske i schemat som ett resultat av återutrullningen.

Fram till denna version har ovanstående logik gällt för alla fall förutom följande:

  1. Om skift i Schema har tagits bort.
  2. Om skift i Schema har omvandlats till ett frånvaroskift.
  3. Om skift i Schema har fått en godkänd stämpling.

På grund av populär efterfrågan har nummer 2 ovan nu tagits upp. Denna förbättring beskrivs mer i detalj i den här artikeln - som kommer att uppdateras måndagen den 5 september kl. 17.00 Centraleuropeisk tid.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ingen vid detta tillfälle.

Buggfixar

  • Löste ett problem som gjorde att rapporten Stämplade timmar genererade ett värde på en dag då en anställd inte var anställd när alternativet Group by day valdes.
  • Löste ett problem som gjorde att längden på en frånvaro var felaktig när den frånvaron inträffade under sommartid.
  • Löste ett problem som hindrade Account owners/superusers och chefer från att godkänna skiftbyten.
  • I denna version har vi tagit bort kollen efter classics gamla rättighet om att se opublicerade scheman som chef så att vi numera alltid visar opublicerade scheman för chefer i dom enheter och avdelningar där dom har en chefsroll.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Följande slutpunkter kommer att uppdateras under de kommande sprintarna. Detta är nödvändigt för oss att göra för att kunna lägga till ny funktionalitet för ersättningsregler. Dessa är konfigurationsslutpunkter och vår data visar att inga aktiva integrationer körs mot dem.

Nya inmatningsparametrar kommer att läggas till samt nya svarsobjekt.

3.36 wsdlGetSalaryCompensations

3.37 wsdlUpdateSalaryCompensations

3.38 wsdlDeleteSalaryCompensations

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer .


Fick du hjälp?