Matraster

Uppdaterad 2 months ago av Daniel Sjögren

Quinyx har funktionaliteten för att stödja matraster. Funktionaliteten för matraster finns främst för att tillgodose arbetslagstiftningen i USA, men du kan naturligtvis använda den även om du inte befinner dig i USA. Kortfattat så skyddar dessa arbetslagar de anställdas arbetstider och tar hänsyn till vila och matraster för att effektivt stödja de anställda med en rättvis balans mellan arbete och privatliv.

Du kan konfigurera tidskontroll av matraster och Webpunch-ändringar för att stödja korrekt stämpling på måltidsraster samt möjligheten att avstå från din måltid på skiftbasis.

Aktivera matraster

För att aktivera funktionalitet kopplat till matraster, gå till Kontoinställningar > Efterlevnadsinställningar – detta är en ny meny skapad för att stödja marknadsspecifika användningsfall. Aktivera checkrutan för matraster.

Detta kommer att resultera i att en ny menykategori dyker upp i samma meny som Efterlevnadsinställningar, där du kan ställa in regler för matraster.

Konfigurera matraster

Det finns fyra delar av konfigurationen för matraster.

Aktivera matraster

Välj vart du vill aktivera funktionaliteten för matraster. Du kan välja att aktivera det för hela kontot, per region eller per enhet.

Regler för matraster

I reglerna för matraster kan du lägga till en instämplingsregel eller en kompensationsregel.

Instämplingsregel

En instämplingsregel definierar tidslogiken för matraster. I namnet kan du ange en definition av regeln. Till exempel "30 min matrast, anställd får inte stämpla in före rastens slut". I Instämplingsregler väljer du minsta matrastlängd. Se till att definiera längden i minuter.

Exempel: en halvtimmes matrast definieras som 30 minuter.

Nästa steg är att välja om den anställde ska kunna stämpla tillbaka på skiftet innan minimumtiden för matrasten har gått ut. Medarbetaren är som standard förhindrad att stämpla in igen. Om du har definierat minimumtiden för måltidsrastens längd som 30 minuter så betyder det att medarbetaren inte kommer att kunna stämpla in om inte de 30 minuterna har förflutit.

Om du vill att dina anställda ska kunna stämpla in även om minimumtiden för rasten inte har uppfyllts så kan du aktivera checkrutan Anställd får stämpla in innan rasten tar slut. Om checkrutan är aktiverad kommer en annan panel med information som heter Varningstext att visas under checkrutan. Denna varning kan konfigureras i det tredje steget.

Nästa steg är att välja vilka avtalsmallar som har denna regel. Du kan ha flera instämplingsregler, men en avtalsmall kan endast kopplas till max en regel.

Ersättningsregel

Ersättningen inte automatiskt att läggas till för eventuella brutna matrastregler. Däremot kommer detta att stödjas i en framtida version. Tills dess rekommenderar vi att du skapar en manuell löneart som dina chefer kan lägga till på tidkort närhelst en matrastregel bryts.

Börja med att lägga till en beskrivning av matrastregeln. Till exempel "Min anställd behöver ta matrast inom 5 timmar från skiftets start".

Det andra steget är att lägga till varaktigheten från dess att kompensation är aktiverad. Tiden som läggs till här räknar all arbetad tid från första stämplingen när ett nytt skift påbörjas. Så för exemplet ovan skulle denna parameter ställas in på 5 (timmar). Om du vill ställa in den på något mer eller mindre än en hel timme, använd en . (punkt) och inte ett kommatecken.

Om du vill aktivera avsägelsefunktionen, markera rutan Aktivera avstående. Som ett resultat kommer ett fält med namnet Maximalt arbetade timmar att aktiveras. Här måste du definiera begränsningstiden för avstående som är längre än varaktigheten efter vilken kompensation är aktiverad (i timmar) . Om vi följer samma exempel och vi lägger in "6" här så kommer avsägelsen att vara aktiv mellan timmarna 5 och 6.

Det sista steget är att tillämpa reglerna på en eller flera avtalsmallar.

PS! Den tid som anges i Varaktighet efter vilken ersättning aktiveras (i timmar) och Maximalt arbetade timmar tar inte hänsyn till annan icke-arbetstid. Det innebär att om dina anställda har ett uppehåll som inte ingår i tidsberäkningen så detta att bortses från. Till exempel, om du har ställt in Varaktigheten efter vilken kompensation är aktiverad (i timmar)” till 5 timmar och din anställd börjar arbeta klockan 08.00, kommer regeln att börja gälla klockan 13.00 oavsett hur arbetsdagen sett ut hittills.
Avstående från matrast

Nu när du har aktiverat avståendet i föregående steg kan du definiera en text som ska synas i Webpunch för dina anställda.

Instämplingsvarning

Om dina anställda får stämpla in innan hela matrasten tas, så kan du definiera ett meddelande här som kommer att visas i Webpunch när din anställd stämplar in tidigt. Du kan också lämna detta tomt.

Webpunch

Utstämpling på en matrast

Webpunch är det enda stämplingsalternativet som är tillgängligt för matraster, därför kommer stämplings- och avståendefunktionen inte att vara tillgänglig på mobilen. Den anställde kommer att stämpla ut på matrast, istället för rast, när denne går på matrast.

Detta kommer i sin tur att aktivera motsvarande åtgärder. Om en anställd stämplar ut för en rast istället för att stämpla ut på en matrast, så måste detta korrigeras manuellt senare.

Stämpla tillbaka in på ett skift från ett rast

När den anställde kommer tillbaka från en rast finns det ett par saker som kan hända baserat på de valda inställningarna.

Som nämnts ovan, om instämplingsregeln (checkrutan) "Anställd får stämpla in innan rast slutar" är aktiverad kommer den tidigare inställda varningen att visas.

Om checkrutan inte är aktiverad kommer den anställde inte att kunna stämpla in innan hela matrasten har tagits och de får vänta. I Webpunch kommer de då att få följande meddelande med den återstående tiden av rasten:

Avstående i WebPunch

Om inställningen "Aktivera avstående" är aktiverad på ersättningsregeln så kommer den anställde att ha möjlighet att avstå från sina matraster. Undantaget kommer att visas i Webpunch på följande sätt:

Den anställde kan här välja att underteckna avståendet eller att stämpla ut.

Tidskort

Om din anställd har använt ett avstående kommer det att visas på tidkortet som motsvarar stämplingen. Detta blir en indikation på om ersättningen ska betalas ut eller inte.

Om du klickar någonstans inom ikonområdet för avstående kommer en beskrivning av avståendet som lagts till i ersättningsreglerna att synas i en panel till höger.

Vanliga frågor

F : Vilka typer av enheter fungerar detta för?

S : Vi rekommenderar att du använder en datorskärm eller en surfplatta för Webpunch.

F : Vad gäller för automatisk kompensation om jag inte inte matchar matrastreglerna?

S : Vi kommer att lägga till den här funktionen i början av Q1 2023. Tills dess måste chefen lägga till kompensationen manuellt. Se till att ställa in en manuell löneart som du kan använda tills dess. Läs mer om hur du ställer in en manuell löneart.

F : Skiljer sig matraster från "normala raster"?

A : Så fort du aktiverar matraster kan du stämpla ut på matraster i Webpunch. Detta är det enda sättet att stämpla ut på en matrast, vilket i sin tur aktiverar de relaterade funktionerna.

F : Kommer detta att vara tillgängligt i mobilappen?

S : För närvarande är detta inte planerat. Om vi ser en ökning av förfrågningar som använder mobilen för att stämpla ut på matraster, kommer vi att se över detta.

F : Vad händer om jag avaktiverar matrastinställningen?

A : Om du avaktiverar matrasterna i ersättningsregeln, kommer avståendeinformationen i tidskortet att raderas. Om du vill att avståendeinformationen ska finnas kvar, vänligen avaktivera dem på enhetsnivå.


Fick du hjälp?