Version 334

Uppdaterad av Christine

Quinyx WFM v334 har nu släppts. Version 334 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

 • Förväntat månadsresultat för försäljning, timmar och kostnader finns nu tillgängligt i Prognos-vyn
 • Timlön som visas i Personal→ Avtal/Tillgänglighet tar nu med lönejusteringar

Förväntat månadsresultat för försäljning, timmar och kostnader finns nu tillgängligt i Prognos-vyn

Vi har lagt till en ny variabel i Prognos-vyn som visar det förväntade månadsutfallet av prognosvariablerna försäljning, timmar och kostnader. Nedan finns förklaring till beräkningen av de nya variablerna.

Förväntat månadsresultat för försäljning (eller annan vald prognos variabel)

Faktiskt utfall av försäljning från månadens start till och med igår + försäljningsprognos från och med idag till och med månadens slut.

Förväntat utfall av timmar

Faktiskt utfall av timmar från månadens start till och med igår + schemalagda timmar från och med idag till och med månadens slut.

Förväntat utfall av lönekostnader

Faktiskt utfall av lönekostnader från månadens start + schemalagda personalkostnader från och med idag till och med månadens slut.


Inställningar av Prognos-vyn görs genom att klicka på den gula ikonen i det övre högra hornet. Du kan ställa in kolumner och slå på/av veckoliga summeringar. Du har även möjlighet att räkna på en förinställd beräkning avseende försäljningsprognosen från och med idag till och med månadens slut.

Salary shown in Employees → Agreements now include adjustments

I en tidigare release av Quinyx WFM lades möjligheten till att ha personliga justeringar på avtal och tillägg, t.ex. baserat på hur många år den anställde har varit anställd. Nu har vi även ändrat under Personal → Avtal/Tillgänglighet så att dessa justeringar speglas i avtalsöversikten.

Felrättningar

 • Rättning på felaktigt utfall av löneartsregler på helgdag i kombination med låst löneperiod och en annu längre schemaperiod
 • Fixat ett visuellt fel med koppling till kombinationen av avrundning och manuellt godkännande av lönearter
 • Rättning av uftall i Lönerapport
 • wsdlGetAgreementsV2 returnerar nu extAgreementId korrekt
 • WsdlUpdateShifts fungerar nu korrekt när värdet CountAsScheduledHours uppdateras även om ett frånvaroskift har blivit omtilldelat
 • Rättning av ett fel där avbrottsskift vid vissa tillfällen skapade stämplingar som ej syntes i gränssnittet
 • Korrigering av att avtal i vissa fall ej uppdateras vid förändringar på avtalsmallen
 • Korrigering av att tiden för utstämpling på en öppen stämpling beräknas enligt CET-tidszon även om enheten tillhör en annan tidzon
 • Rättning av problem med sommartid i kombination med att första dagen på veckan är en söndag

Schema (beta)

Nya funktioner

Byt ut del av frånvaro med en annan frånvaro

En första version av den här funktionen kommer ut i och med denna release. Det är nu möjligt att byta ut en del av en frånvaro med en annan frånvaro.

I exemplet nedan, så är är den anställde sedan förut föräldraledig mellan den 5 -12 mars, men vill nu ha semester mellan den 10-11 mars. När man lägger till semestern i systemet, så splittar den nya frånvaron den gamla, dvs: 1) föräldraledig, 2) semster, 3) föräldraledig.


Fick du hjälp?