Granskningsloggar - Godkännandeflöde av schema

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln beskriver godkännandeflöde av schema som är gemensam för alla typer av granskningsloggar. Du kan läsa mer om specifik granskningslogg-funktionalitet för skiftskiftbokningarskiftbytenlediggörande av skift, och skifttilldelning på bortaenhet.

Förutom granskningsloggar för schemaobjekt kommer du att kunna söka efter granskningsloggar kopplade till godkännandeflödet för schemat (du kan hitta mer detaljer om arbetsflödet här).

Med detta tillägg tillhandahåller vi mer information och en större bild för chefer att bättre förstå alla förändringar som sker i deras enheter.

I framtida versioner planerar vi att komplettera bilden genom att lägga till granskningsloggar för andra schemahändelser med uppgifter om när schemat publicerades eller låstes.

Sökning och navigering i schemagodkännande-granskningsloggarna inuti justeringsvypanelen och tabellen följer samma logik som beskrivs i denna artikel med följande justeringar:

  • "Schemagodkännande" är ett nytt objekt som kommer att ha sin egen separat rad i granskningsloggstabellen.
  • Inuti kolumnen "Tidsstämpel" visar vi datum och tid när en given åtgärd i Quinyx utfördes.
  • Inuti kolumnen "Påverkade grupper" visar vi enheterna som påverkades av den aktuella åtgärden.
  • Inuti kolumnen "Objekttyp" visar vi en ny objekttyp med namnet "Schemagodkännande".
  • Inuti kolumnen "Objekt" visar vi tidsperioden för vilken godkännandet skickades av planeraren.
  • Inuti kolumnen "Åtgärd" visar vi åtgärder som vidtagits på detta objekt, vilka faller in i följande typer: skapa, godkänna, neka och ta bort.
  • Inuti kolumnen "Åtgärd utförd av" visar vi vem som har utfört den aktuella åtgärden.
  • Inuti kolumnen "Åtgärd utförd för" kommer vi att visa värdet N/A eftersom vi i detta fall inte har några berörda parter.

I dina sökresultat i granskningsloggen för schemagodkännandeflödet kan du se mer detaljer om de egenskaper som gäller för det angivna objektet genom att klicka på pilen i den vänstra kolumnen i tabellen med sökresultat. Genom att klicka där kommer du att kunna se en underordnad tabell med egenskaper som är kopplade till åtgärderna skapa, godkänna och neka. Inuti underordnad tabell kommer skiftbyten att ha två egenskaper kallade:

  • Schemaperiod - denna egenskap beskriver för vilken period förfrågan skickades av planeraren.
  • Kommentar - denna egenskap kommer att innehålla värdet av kommentarer som läggs till av godkännare när schemagodkännandeförfrågningar har godkänts eller nekats.

Nedan illustrerar bilden hur den nämnda underordnade tabellen för ett schemagodkännande kan se ut:

Enligt samma logik som för alla andra objekt kommer borttagna förfrågningar inte att ha en undertabell.

Observera att du endast kommer att kunna få åtkomst till loggdata från och med datumet då loggen släpptes. Till exempel, eftersom granskningsloggar för schemagodkännande släpps i version 0184 den 17 april 2024, innehåller de nuvarande loggarna inte schemagodkännandeloggdata för några datum före den 17 april 2024.


Fick du hjälp?