Version 351

Nya funktioner

Från och med releasen av Quinyx 352 som är planerad för release 2019-03-12 kommer du endast att kunna använda wsdlGetUnits, wsdlGetUnitsAPIKey, wsdlGetRestaurants samt wsdlGetRestaurantsAPIKey med API nyckeln från huvudenheten(root store). Om en annan API nyckel används kommer svaret att bli tomt.  Huvudenheten identifieras från Inställningar→ Enheter

Backa överföring till lön

Som ett första steg i att kunna backa redan överförda transaktioner till lön har vi lagt till möjligheten att kunna backa transaktioner utifrån de val som gjordes vid överföring. Detta görs från Tid → Fil arkiv och det nya valet Backa denna överföring till lön. Du kommer endast att kunna backa överföringar som du själv har initierat/skapat och kan ladda ned. Backning av transaktioner körs som en bakgrundsprocess och information om status visas i vyn.

OBS Använd denna funktionalitet med försiktighet om den nuvarande processen avseende överföring till lön är avseende samma medarbetare under flera olike tidsperioder. Backningen av överföring till lön använder samma val som gjordes vid överföringen och backar alla transaktioner för valda medarbetare inom vald period
Exempel : Användare 1 har under januari arbetat 9/1 och 10/1. Överföring till lön görs avseende 1/1 - 14/1 och således överförs bägge datum och dess kopplade transaktioner. Användaren arbetar sedan 24/1 och 25/1 och lön görs från 1/1 - 31/1. Om den den sista överför till lön skulle backas kommer samtliga transaktioner för användare 1 under perioden 1/1 - 31/ 1 att backas.

Schema period rapport

En ny standard rapport finns nu tillgänglig under Rapporter & statistik → Schema rapporter → Schema periods rapport. Denna rapport genereras i bakgrunden och finns sedan tillgänglig under Rapporter & statistik → Fil arkiv.

Val finns för att basera rapporten på schema period eller avstämningsperiod på avtalet

 • Enhet : Enhet som avtalet är kopplat till
 • Anställd : Anställningsnummer och namn
 • Avtalsmall : Avtalsmallens namn för aktuellt avtal
 • Från datum : Start av schema/avstämningsperiod för avtalet
 • Till datum : Slut på av schema/avstämningsperiod för avtalet
 • Anställningsgrad : % av anställningsgrad för avtalet
 • Nominella timmar : Nominella timmar inom Från datum - Till datum perioden
 • Totalt schemalagda timmar : Totalt antal schemalagda timmar inom Från datum - Till datum perioden
 • Frånvarotimmar : Frånvarotimmar till och med igår från starten av perioden
 • Stämplade timmar : Stämplade timmar till och med igår från starten av perioden
 • Timmar från idag till slutet av perioden : Schemalagda timmar från och med idag till slutet av perioden
 • Frånvarotimmar från idag till slutet av perioden : Frånvarotimmar från och med idag till slutet av perioden
 • Summa : Summering av Frånvarotimmar, Stämplade timmar, schema från idag, frånvaro från idag
 • Nominella Timmar diff : Differens mellan nominella timmar och ovan summa

Nytt val för lönearter

Det är nu möjligt att definiera på lönearts nivå om en specifik löneart inte ska kunna genereras samtidigt som en annan löneart.

Detta ställs in på lönearten under Inställningar → Tabeller → Lönearter → Vald löneart eller Tid → Avtalsmallar → Vald avtalsmall → Lönearter

Exempel : Jag vill inte att OB 8 ska genereras samtidigt som Övertid 4 Utbetalas. Detta ställs då in som bilden visar nedan

Samtidigt som är definierat som samma tids period. Dvs om både OB 8 och Övertid 4 normalt hade fallit ut 13:15-13:45 kommer endast Övertid 4 falla ut under perioden 13:15-13:45. Om tiderna vore överlappande kommer endast den överlappande tiden att påverkas

API / Webservice uppdateringar

Under de senaste månaderna har vi gjort förbättringar och tillägg till vår Webservice. Under denna tid har vi hittat att vi behöver genomföra förändringar på följande API anrop. Denna förändring kommer att genomföras 2019-03-12.

·  wsdlGetUnits

·  wsdlGetUnitsAPIKey

·  wsdlGetRestaurants

·  wsdlGetRestaurantsAPIKey

Från och med releasen av Quinyx 352 som är planerad för release 2019-03-12 kommer du endast att kunna använda ovanstående anrop med API nyckeln från huvudenheten(root store). Om en annan API nyckel används kommer svaret att bli tomt.  Huvudenheten identifieras från Inställningar→ Enheter

Click here to view the new Quinyx WFM Web Service documentation. More info can be found here

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Uppdateringar till avtal och avtalsmallar som förberedelser inför kommande möjligheter för stämpling i mobilapplikationen

Felrättningar

 • Korrigering till att chef i chefsgrupp på avdelning inte ser frånvaroansökningar korrekt
 • Rättning av att användare flyttad till en annan enhet i vissa fall behöll avdelningsinformation
 • Rättning av att när en schema mall rullas ut där schemat innehåller multipla avtal på multipla enheter nu väljer korrekt avtalsmall


Fick du hjälp?