Version 0144

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Releasedatum 6 oktober 2022

Se avsnittet Uppdateringar och prestandaförbättringar angående beteende efter utgivningen som vi vill uppmärksamma dig på.
Uppdatering kl. 10:30 6 oktober 2022: Vänligen notera att på grund av oförutsägbara tekniska omständigheter, så har vi bestämt oss för att återkalla den nedan beskrivna uppdateringen avseende Visningsläge för nyckeltal från release 0144. I nuläget finns det inga planer på att göra ändringen som beskrivs nedan på nytt i framtiden.

Före den här versionen, i panelen Visningsalternativ i Schema och Grundschema , var standardvärdet för Visningsläge för nyckeltal "Totaler". Under det senaste året har många av er efterfrågat funktionalitet som redan finns om Enligt avtal används här istället. Detta har gjort det möjligt för oss att förstå att många av er inte är bekanta med den här funktionen. Av den anledningen, och eftersom Quinyx nu kommer ihåg ditt val i Schema, har vi ändrat standardvärdet till Enligt avtal istället. Skillnaden mellan de två värdena beskrivs mer i detalj här. Observera också att när Enligt avtal är valt, kommer du när du håller muspekaren över den anställdes nyckeltal att visa namnet på avtalet i fråga och namnet på den enhet som avtalet är knutet till, om det finns ett sådant.

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Mobilappen

 • Vi har en ny design och ett nytt flöde för mobilappens inloggningssida - vi hoppas att du gillar den lika mycket som vi gör! 
 • Vi har uppdaterat OpenID-leverantören för att stödja mobil SSO inloggning.

Webbappen

 • Vi har lagt till en ny behörighet i Mobil- och personalportalbehörigheter som kontrollerar vilka roller som kan se opublicerade skift i mobilappen.
 • Du kan nu ändra frånvaroorsak på en frånvaroansökan i notifikationspanelen. Detta är speciellt värdefullt om det har skett misskommunikation mellan en chef och en anställd och där frånvaroorsaken behöver uppdateras för att ge ett korrekt Time Tracker värde samt för att föräkra sig om att den anställdes lönebesked är rätt.
 • Vi har lagt till Händelsehantering där du numera kan definiera händelser för att försäkra dig om att dina prognoser m.m. stämmer och är realistiska, samt att du har det perfekta antalet anställda.
 • Vi har gjort viktiga och tekniska förbättringar till dem filter som finns i Schema. Du kommer temporärt att påverkas på releasedagen, men inte speciellt länge.
 • Du kan nu se tiden på en frånvaroansökan/godkänd frånvaro som visar vilken del av dagen som täcks av frånvaron. Detta kommer hjälpa vid schemaläggning och ger generellt ökad visibilitet.

SOAP API/ Webservice uppdateringar

 • Inga nyheter vid detta tillfälle.

Buggfixar

Vi ändrade vissa saker som var för små för att märkas eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information kan du klicka här.

Ny funktionalitet

Mobilappen

Ny design och användarflöde för mobilappens inloggningssida

I och med den här versionen har vår inloggningssida för mobilappen fått en ny design och ett nytt användarflöde. För att logga in i appen börjar du numera med att ange din e-postadress. Tryck sedan på Fortsätt för att gå till nästa sida för att ange ditt lösenord. När du har angett ditt lösenord kommer du antingen att loggas in direkt eller presenteras med flera inloggningsalternativ.

Vår mobila SSO-inloggning – där du klickar på Inställningar på inloggningssidan och sedan väljer miljön att logga in på – är fortfarande densamma.
OpenID SSO-leverantör - stöd för mobil SSO

Vi har uppdaterat OpenID-leverantören för att även stödja mobil SSO. Detta innebär att leverantören kan användas för inloggning via mobilappen. Läs mer om konfigurationen här.

SAML SSO-leverantören kommer också att uppdateras inom en snar framtid.

Webbappen

Åtkomsträttigheter som reglerar om chefer kan se opublicerade skift eller inte i mobilapparna

Vi har implementerat en ny åtkomsträttighet i Mobil- och personalportal i Quinyx webbapp som styr om användare med en specifik personalkategori och en chefsroll kan se opublicerade skift i mobilappen. Rättigheten heter Se opublicerat skift som chef. Den är aktiverad som standard, vilket innebär att standardvärdet är att chefer kan se opublicerade skift i mobilappen.

Den här inställningen påverkar endast användare med en chefsroll i de enheter/avdelningar där de har en chefsroll. Användare utan en chefsroll kommer aldrig att se opublicerade scheman.
Ändra frånvaroorsak vid godkännande av frånvaroansökningar

Från och med den här versionen har vi lagt till en möjlighet att ändra frånvaroorsak på en frånvaroansökan i meddelandepanelen. Tack till alla er som gett oss feedback om att denna funktion skulle vara riktigt användbar!

En chef kan nu uppdatera frånvaroorsak vid godkännande av frånvaroansökan. När en frånvaroorsak uppdateras och frånvaroansökningen godkänns, kommer den frånvaroorsaken senare att vara synlig i fältet för frånvaroorsak för samma frånvaro. Om istället en frånvaroorsak uppdateras på en frånvaroansökan som nekas, kommer den ändringen inte att återspeglas någonstans. Standardvärdet för det här fältet är den frånvaroorsak som den anställde valde när begäran om frånvaro skapades. När man väljer frånvaroorsak kommer listan över möjliga frånvaroorsaker att vara densamma som den chefen kan se när man manuellt lägger till frånvaro för samma medarbetare.

Den här funktionen är användbar eftersom den låter dig som chef uppdatera frånvaroorsak i de fall det har skett en felkommunikation med medarbetaren och där frånvaroorsaken behöver uppdateras för att få korrekt Time Tracker-saldo och medarbetares lönebesked.

Händelsehantering

Du kan nu definiera händelser! Händelser är alla tillfällen som antingen skulle resultera i en ökning eller en minskning av dina prognosvärden och som därför påverkar optimala antal anställda. Att definiera händelser säkerställer att dina prognoser är mer realistiska under dessa speciella tillfällen samtidigt som det ser till att du schemalägger enligt rätt antal anställda. Läs mer om Händelsehantering.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi släpper viktiga tekniska förbättringar relaterade till våra schemafilter. Dessa kommer inte att påverka dig märkbart i sig, men de innebär två implikationer, nämligen:
  • Quinyx kommer ihåg en hel del alternativ för dig i Schema. Detta "minne" kommer att återställas vid release för alla användare. Det kommer bara att hända precis vid tidpunkten för release, och alla alternativ som konfigureras om vid denna återställning kommer att kommas ihåg av Quinyx igen, precis som du är van vid.
  • Under upp till tre timmar efter lanseringen kommer inga av dina sparade vyer att visas i schema. De kommer sedan att dyka upp igen någon gång under de tre timmarna.
  Vi ber om ursäkt för de besvär som beskrivs ovan men vill betona att fördelen med de ovan nämnda tekniska förbättringarna är en mer hållbar programvara för dig och ditt företag.
 • Vi har lagt till tiden på frånvaroansökan/godkänd frånvaro som anger vilken del av dagen som omfattas av den frånvaroansökan/frånvaron. Detta kommer att underlätta synlighet och schemaläggning när du tittar på schema från en vecko-/månads-/anpassad vy.

Buggfixar

 • Löste ett problem som förhindrade att lägga till en frånvaro på en anställds skift när symboler fanns i chefens kommentarsektion.
 • Löste ett problem med avtalsmallar som inte utlöste en varning när värdet för kostnadsperioden överskreds.
 • Löste ett problem som gjorde att arbetade/utrullade timmar inte visades i anställdas nyckeltal.
 • Löste ett problem som gjorde att ett planerat skift till ett ledigt skift inte tog bort stämpling när avvikelserapportering användes.
 • Löste ett problem som gjorde att slutdatumet för en schemaperiod som visas i schemat skiljde sig från slutdatumet för den schemaperiod som visades i anställdas nyckeltal.
 • Löste ett problem med att visa tidskortet efter att ha uppdaterat sidan, där tidskortet bara kunde visas igen genom att först navigera till en annan flik och tillbaka.
 • Löste ett problem som gjorde att schemalagda uppgifter inte visades i kronologisk ordning.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Följande slutpunkter kommer att uppdateras under de kommande sprintarna. Detta är nödvändigt för oss att göra för att kunna lägga till ny funktionalitet för ersättningsregler. Dessa är konfigurationsslutpunkter och vår data visar att inga aktiva integrationer körs mot dem.

Nya inmatningsparametrar kommer att läggas till samt nya svarsobjekt.

3.36 wsdlGetSalaryCompensations

3.37 wsdlUpdateSalaryCompensations

3.38 wsdlDeleteSalaryCompensations

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?