Version 0103

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Släppdatum 10 mars 2021

I april 2021 kommer vi officiellt sluta bygga stöd för Microsoft Internet Explorer 11 och istället säkerställa stöd för dess efterföljare Microsoft Edge. Detta innebär att vi inte längre kommer att garantera att Quinyx fungerar som det ska i Internet Explorer 11, och vi kommer inte längre att utföra några pre-release-tester av Quinyx i Internet Explorer.

Ny funktionalitet

Kostnadsställen och projekt

I den här utgåvan har vi lagt till stöd för sökning och paginering i kostnadsställen och projektlistor.

Sök

Nu ser du ett sökfält högst upp på sidorna för kostnadsställe och projekt:

När du börjar skriva ditt sökord kommer listan att begränsas och sökresultatet markeras i gult:

Paginering

Quinyx visar nu 100 artiklar per sida för kostnadsställen och projekt. Om du har mer än 100 objekt ser du antalet sidor i det övre högra hörnet och du kan använda pilarna för att hoppa mellan sidorna:

Schema och grundschema

Nyckeltal vid avatar

Från och med den här utgåvan kan du välja vilka nyckeltal du vill visa data för vid dina anställdas bild i schemat. Detta görs i panelen visningsalternativ för medarbetarlistan:

Nyckeltalet "Schemalagda timmar / nominella timmar" är för närvarande standard. I en kommande release bygger vi stöd för att Quinyx ska komma ihåg dessa, och många andra av dina inställningar i vyn.

Observera att om du använder “Skillnad av nyckeltalets data för kalkyleringsperioden” som sorteringsalternativ, kommer de anställda som för närvarande är längst bort från att nå sina nominella timmar, respektive utrullade timmar med avseende på schemalagda / arbetade / förväntade / arbetade timmar, högst upp.
Anställds namn vid bulk-hantering

På grund av populär efterfrågan visar nu Quinyx namnet på den person som du flyttar, redigerar eller tar bort flera skift för:

Time Trackers

Vi lägger till den första delen av Time Trackers management. Du kan nu se listan över Time Trackers som finns konfigurerade för ditt konto.

Lista över Time Trackers

Du hittar nu en sida som heter "Time Trackers" under avtalsrubriken i Kontoinställningar. När du navigerar till den sidan ser du en lista över alla Time Trackers som finns konfigurerade för dig. Du kan sortera listan efter namn eller referens:

Observera att det i den här versionen bara är möjligt att se listan. I de kommande versionerna lägger vi till stöd för att lägga till och redigera Time Trackers.

Mobilappar

Från och med version 104 som är planerad den 24e mars kommer användare i mobilappen som enbart har rollen anställd på avdelningsnivå enbart se kollegor i de avdelningar man har en roll och enbart kunna boka skift som tillhör avdelningarna där man har en roll. Tidigare kunde man på grund av att vi använde classics logik se kollegor i alla enhetens avdelningar även om man enbart hade en roll i en av avdelningarna och i vissa fall skapa skiftbokningsförfrågningar för skift som tillhörde avdelningar där man inte har en roll. Ett undantag är att det fortfarande kommer fungera att boka skift som inte tillhör någon avdelning alls (enbart enhet) om du bara har en roll i en avdelning.

Observera att denna ändring inte gäller denna version utan kommande version 104 planerad den 24e mars.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Tabellrubrikerna i prognosöversikten är nu fasta.
 • Lagt till möjligheten att slå på / av grafen i prognosöversikten.
 • Datapunkter per timme visas nu i prognosöversiktsdiagrammet när du visar en dag.
 • Lagt till stöd för att skapa och redigera integreringsnycklar för enhet. Det fungerar på samma sätt som integrationsnycklar för avdelning, som du kan läsa mer om här .

Bug fixar

 • Löste ett problem som kan orsaka en felaktig optimal beräkning av antalet anställda.
 • Löste ett problem som kan leda till att det inte går att välja alternativ i datafältet i anpassade rapporter.
 • Löste ett problem med grupphantering som gav ett fel när ändringar i avancerade enhetsinställningar sparades.
 • Löste ett problem som gav ett fel när du angav ett negativt värde för en lönejustering.
 • Löste ett problem som orsakade att felkortet för schemalagda timmar visas i sammanfattningen av tidskortet.
 • Löste ett problem med tidkortet som orsakade ett 500-fel när man lade till mer än fyra siffror för en manuell lön.
 • Löste ett problem som gjorde att öppna stämplingar inte visades på tidskortet.
 • Löste ett problem som förhindrade att en frånvaro inom ett annat tidsintervall än en stämpling raderades.
 • Löste ett problem som gav ett 500-fel när man försökte ändra en stämpling på det aktuella datumet.
 • Löste en fråga så att nu om en frånvaroförflyttning överförs till lön, kan lönetyper inte längre godkännas / inte godkännas.
 • Löste ett problem som gav ett 500-fel vid borttagning av frånvaro och omfördelning av frånvaroskift.
 • Löste ett problem som förhindrade att ett Time Tracker-värde med decimaler kunde sparas.
 • Löste ett problem som orsakade att ett skift flyttades till en anställd med avvikelserapportering för att inte vara synlig förrän sidan uppdaterades.
 • Löste ett problem som förhindrade att en öppen stämpling i schemat kunde synas tills sidan uppdaterades.
 • Löste ett problem som orsakade att en anställds start- och slutdatum ändrades när man ändrade avtalsmallen.
 • Löst problem där personalkostnader i veckovyn visar minusvärden när ingen schemalade.
 • Löst problem där "Tillåt stämpling på uppgift" kontrolleras korrekt. I avtalsmallen anslöt inte stämplingen till uppgiften när du stämplade i Webpunch.
 • Löst problem där "Tillåt stämpling på uppgift" kontrolleras korrekt i avtalsmallen tillät inte redigering av projekt eller kostnadsställe vid stämpling i Webpunch.
 • Löste ett problem där personalkategerin i filterfält i Schema felaktigt visade anställda så länge de hade en uppgift under den visade perioden, även om de inte var en del av den valda personalkategorin.
 • Löste ett problem där anställda i mobilappen inte kunde se sina stämplingar längre än till enhetens publiceringsdatum även fast avdelningens publiceringsdatum var längre fram i tiden än enhetens. Dom kunde och kan se skiften fram till avdelningens publiceringsdatum.

Nya artiklar i HelpDocs

REST API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

SOAP API / webbtjänstuppdateringar

På Quinyx har vi flyttat till HTTPS för alla våra kunder utom en enda slutpunkt för bakåtkompatibilitet. Denna slutpunkt är för WSDL-integrationer och endast tillgänglig på adressen apiftp.quinyx.com. För att säkerställa att dina kunddata är säkra och säkra kommer den här HTTP-slutpunkten att utfasas. Den dokumenterade URL: en för Quinyx WSDL är: https://api.quinyx.com/FlexForceWebServices.php

Det är därför den 1 maj 2021 avaktiverar vi port 80 i produktionsmiljön och endast tillåter 443 (HTTPS) vid följande slutpunkter:

apiftp.quinyx.com/FlexForceWebServices.php

Hur påverkar detta dig?

Om du fortfarande pekar på den här slutpunkten på port 80 måste du ändra dessa integrationer till port 443, dvs. HTTPS. Du kan redan göra detta och testa att allt fungerar som förväntat.

Följande SOAP API-slutpunkter kommer att avbrytas och tas bort från Quinyx WFM augusti 2021. De har redan nu ersatts med REST API-slutpunkter för Neo Forecast. Läs mer om Neo Forecast och den förbättrade funktionaliteten här och om de nya REST API: erna här .

 • 6.2 wsdlGetForecasts
 • 6.3 wsdlUpdateForecasts
 • 6,6 wsdlUpdateForecastV2
 • 6,8 wsdlUpdateForecastsV3
 • 6.4 wsdlGetSalesData
 • 6,9 wsdlGetSalesDataV2
 • 6,7 wsdlGetOptimalStaffing
Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API: er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten för våra API: er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP-API: er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt och innebär att vi kommer att genomdriva en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff-retry-mekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. När du flyttar från SOAP till Rest under de följande åren kommer alla begränsningar att byggas in i API: et. Var noga med att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?