Version 0075

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Schema

Helgdagar

Du kommer nu att kunna se helgdagar visualiserade som en röd ruta bredvid datumet och när du för pekaren över datumet i schemat.

Om du vill veta mer om konfiguration av helgdagar, se helgdagar .

Speciella dagar

Du kan nu se speciella dagar visualiserade som en grå ruta bredvid datumet och när du för muspekaren över datumet i schemat. Speciella dagar visualiseras också med ett grått streck under datumet.

Om du vill veta mer om konfiguration av speciella dagar, se speciella dagar .

Exempel på helgdagar och speciella dagar

Dagvyn

Månadsvyn

Standard start- och sluttid på skifttyp

Per denna release har vi ändrat beteendet på skifttypens start- och sluttid när vi tilldelar / editerar ett skift i schemat eller i grundschemat.

Om skifttypens start-och sluttid är satt till 00:00-00:00 kommer vi inte längre att ändra den till 12:00-13:00.

Det är nu också möjligt att lägga till ett skift med start- och sluttid 00:00 till 00:00 (tidigare var användaren tvungen att ange 23:59 som sluttid).

Start- och sluttid på raster

När du lägger till en rast kommer den nu att som standard lägga till 30 minuter i skiftets mitt. Om skiftet till exempel är från 9:00 till 11:00 kommer rasten att vara 9:45-10:15.

Om skiftet är kortare än 30 minuter kommer rasten att vara hela skiftets längd.

Språkstöd

Neo finns nu på ryska.

Bugrättningar

 • Vid byte av anställdes hemmaenhet kommer framtida frånvaro- och ledighetsansökningar att förbli i den "gamla enheten".

REST API

POST ../edit- prognos

Med den här operationen kan du redigera den beräknade prognosen via API: n. Använd den här åtgärden om du vill redigera en prognoskonfiguration för en viss tid med data du har externt och inte vill ändra genom GUI i Neo Forecast.

Full URL is : /forecast-variables/{externalForecastVariableId}/forecast-configurations/{externalForecastConfigurationId}/edit-forecast?externalUnitId={externalUnitId}?externalSectionId={externalSectionId}

 • ​externalForecastVariableId​ - External ID for the variable set up in Account settingsForecastVariablesExternal ID
 • externalForecastConfigurationId - External ID for the configuration as set up in Account settingsForecastConfigurationExternal ID
 • ​externalUnitId​ - External ID for a unit as set up for units in Classic → Settings → Tables → integration keys
 • ​externalSectionId​ (optional) - External ID for a section as set up for units in Classic → Settings → Tables → integration keys
 • forecastDataModifier​
  • startTime - timestamp from what full hour the edit should be made on
  • endTime - timestamp to what full hour the edit should be made to
  • percentageModification - if you want to modify with a percentage value
  • newValueForPeriod - to set a new value for the chosen period.

Mer information om API Web Services finns här .

newValueForPeriod : Om data finns kommer det nya värdet att ersätta det aktuella värdet som en procentandel av de redan existerande värdena. Om inget värde finns, kommer det att fördela data jämnt över vald tidperiod
Du får inte använda mer än fem samtidiga anrop (det vill säga inte köra mer än 5 trådar samtidigt)


Fick du hjälp?