Frånvaroschema

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Se en kort instruktionsvideo här och läs mer om att arbeta
med frånvaroscheman här.
Observera att frånvaroscheman inte fungerar med deltidsfrånvaro.

Lägg till ett frånvaroschema

Ibland läggs frånvaro in långt in i framtiden, innan det finns skift för perioden. I sådana fall skapas inga lönegrundande skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroscheman som - enkelt förklarat - är veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönegrundande ersättningsskift under frånvaron.

När du sätter upp ett frånvaroschema så väljer du om frånvaroschemat ska 1) ersätta schemalagda dagar, 2) ersätta fria dagar eller ersätta alla dagar.

Det är också möjligt att definiera att skift från frånvaroscheman ska anpassas efter de nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Du behöver endast skapa frånvaroschema som innehåller skift som täcker organisationens högsta möjliga heltidsdagsmått (t ex 40tim/v), då Quinyx automatiskt kommer att anpassa frånvaroschemat till den anställdes anställningsgrad.

Så här väljer du frånvaroschema i Neo när du lägger till frånvaro eller godkänner frånvaroansökan:

öppna frånvaroansökan eller lägg till en frånvaro

 1. Välj ett frånvaroschema.
 2. Se utfall av frånvaroschemat.
 3. Välj vad du vill göra med de skift som den anställde skulle ha jobbat under frånvarotiden (du völjer ett anlternativ för alla skift).
 4. Godkänn/ Spara.

Det är möjligt att skapa en frånvaro med en frånvaro upp till 24 månader.

Alternativ för justering av sysselsättningsgrad

Problemet var att medan många av er förväntade er att systemet skulle tillämpa följande logik:

Frånvaroschema skiftlängd* x Den givna arbetstagarens anställningsgrad

så tillämpade systemet i praktiken följande logik:

Om frånvaroschemats skiftlängd är kortare än den givna anställdes nominella timmar, används skiftlängd * anställningsgrad. Men om frånvaroschemats skiftlängd är längre än de nominella timmarna, används istället nominella timmar * anställningsgrad.

I och med den här versionen släpper vi en förbättrad version av alternativet för justering av anställningssgraden, som ett sätt att komma till rätta med orsaken till dessa "troliga" felrapporter. Logiken för justeringsalternativet för anställningssgrad kommer framöver att vara följande:

Frånvaroschema skiftlängd x Den givna anställdes anställningssgrad

Exempel: Skiftlängden i frånvaroschemat är definierat som 09.00-17.00. Anställningsssgraden för din anställde Annas enda avtal är 50 %. Det frånvaroskift som skapas när du skapar en frånvaro med hjälp av det här frånvaroschemat för Anna är kl. 09.00-13.00, förutsatt att frånvaron du skapar överlappar frånvaroschemats skiftlängd enligt beskrivningen här.

Observera att eftersom det skulle innebära en risk för felaktig lönekörning att tvinga alla våra kunder att börja använda denna nya logik har vi antagit en avvecklingsstrategi. Detta innebär att för alla frånvaroscheman som skapats före 0154 och som använder alternativet anställningssgrad måste du aktivt byta från den gamla logiken ("anställningsgrad (gammal logik)") till den nya ("anställningsgrad").

Om du byter från alternativet anställningsgrad (gammal logik) till någon annan logik, informerar vi också tydligt om den förändring du genomför:

Som framgår av skärmdumparna ovan kommer vi inte längre att behålla den gamla logiken. Det betyder att du är fri att fortsätta använda den tills vidare, men vi kommer inte att fixa buggar som uppstår i det gamla alternativet för anställningsgrad framöver. Av den anledningen, om detta gäller dig, rekommenderar vi att du byter till det nya alternativet för justering av anställningsgraden förr snarare än senare.

* Med schema skiftlängd hänvisar vi till skiftlängden enligt definitionen i avsnittet Dag och tid:

Deltidsfrånvaro på individuella frånvaroskift

Det är möjligt att tillämpa deltidsfrånvaro för individuella frånvaroskift.

Hur:

 1. Lägg till frånvaro, välj anställd, från och till, frånvaroorsak.
 2. Ange grad av frånvaro under Deltidsfrånvaro:
 1. Välj vad du vill göra med frånvaroskiften.
  1. Alla skift på en gång:
  eller
  1. Per enskilt skift:
 2. Välj vilken åtgärd du vill tillämpa på frånvaroskift:
  1. Håll början på skiftet :
   1. Ta bort tilldelningen av den sista delen av skiftet.
   2. Ta bort den sista delen av skiftet.
  2. Håll slutet på skiftet:
   1. Ta bort tilldelningen av den första delen av skiftet.
   2. Ta bort den första delen av skiftet.
  3. Redigera hela skiftet:
   1. Håll hela skiftet.
   2. Avdela hela skiftet.
   3. Radera hela skiftet.
 Observera att du kan kringgå deltidsprocenten genom att välja c) i, ii, iii ovan (detta är aktuellt för vissa utav våra norska kunder som vill få med procentsatsen i lönefilen samtidigt som de vill behålla hela frånvaroskiftet intakt).
 Det är inte möjligt att tillämpa olika procentsatser på samma frånvaro


Fick du hjälp?