Version 0089

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 26 augusti 2020

Ny funktionalitet

Lösenordshantering

Med den här release introducerar vi möjligheten att skicka ett e-postmeddelande för återställning av lösenord till flera medarbetare och har förbättrade valideringar för våra olika lösenordssäkerhetsnivåer.

Skicka e-post för återställning av lösenord till flera personer

Tidigare kunde du bara skicka ett e-postmeddelande till en person åt gången. Nu kommer det att vara möjligt att skicka e-postadressen för återställning av lösenord till flera personer samtidigt.

 1. Navigera till Personer och klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på skicka lösenord, så öppnas en sidopanel.
 3. Välj de personer du vill skicka e-postmeddelandet för återställning av lösenord till.
 1. Personerna du väljer kommer att visas i en lista under sökfältet.

 1. När du är klar med att välja personer, klicka på skicka, och sidopanelen stängs.
 2. En meddelande visas i det övre högra hörnet som indikerar om e-postmeddelandet har skickats eller ej.
För att kunna skicka e-post för återställning av lösenord till flera personer krävs som minst skrivrättighet på behörigheten för medarbetaruppgifter
Förbättrade lösenordsvalideringar

Vi har lagt till de återstående valideringarna för båda våra lösenordssäkerhetsnivåer. Alla valideringar (beskrivna här) kommer nu att kontrolleras när en användare loggar in till Neo, och användaren kommer att meddelas med en röd text på inloggningssidan om något inte är korrekt (se exempel nedan).

Schema

Tidkortet

Vi fortsätter att släppa tidkortsfunktioner i den här releasen.

Godkänn / avslå frånvaroansökan

Det är nu möjligt att se / redigera frånvaroansökan i tidkortet. Du ser att det är en frånvaroansökan genom den mörk- och ljus-grårandiga sträcket på vänster sida om frånvaroansökan. Om du klickar på frånvaroansökan kommer du att kunna acceptera eller avslå begäran om ledighet, samt kunna välja vad som ska göras med skiften (ta bort, omtilldela eller obemanna).

Tidsvarningar

Alla tidsvarningar stöds nu i tidskortet. Om en stämpling, frånvaro eller skift har en varning, indikeras det med ett utropstecken och en förklarande text. Läs mer om tidsvarningar här.

Om du inte är intresserad av tidsvarningar kan du helt enkelt ta bort den från vyn genom att avmarkera "Varningar" i Anpassa vyn.

Se när du befinner dig i en låst period

När du tittar på tidkortet i en låst period ser det ut så här:

Du låser schemat i schemat genom att klicka på de tre punkterna på verktygsfältets övre högra sida. Välj sedan ”Lås schema”.

Diff (delta) i sammanfattningstabellen

I sammanfattningstabellen kan du nu se skillnaden mellan:

 • Schemalagda timmar - Arbetade timmar
 • Schemalagda raster - Stämplade rastar

Du kan välja att inte visa sammanfattningstabellen genom att avmarkera den i Anpassa vyn.

Gå till nästa eller föregående dag

Gå till nästa eller föregående dag genom att klicka på pilarna bredvid medarbetarens namn.

Om du har laddat Time Tracker-transaktioner under en period och navigerar till nästa dag med pilarna så återställs data och du måste ladda perioden för Time Tracker-transaktioner igen.

Kunna ange tidkortet från en pekskärm

Det är nu möjligt att komma till tidkortet från en pekskärm (såsom mobil eller surfplatta) genom att klicka på de tre punkterna bredvid medarbetarens namn och välja "Tidkort".

Vi kommer att ta bort vägen till Time Trackers (klicka på medarbetarens namn i schemat) och Löneartsöversikten (klicka på Löneartsöversikts-ikonen när för pekaren över en cell) i release 0090, eftersom vi nu har allt samlat på ett ställe (dvs. tidkortet).

Tid

Backa tidigare överförda löneposter

Från denna release kan du backa tidigare överförda poster. Som framgår av release notes för 0086 så uppdateras status för inkluderade löneposter när du skapar en definitiv lönefil ("Skapa lönefil"-knappen) till "Överförd till lön" i Tid samtidigt som samma poster låses från att redigeras i Schema. Om du backar löneposterna så ändras statusen till "Klar för överföring" och de kan redigeras i Schema igen.

Observera att medan redigeringslåset som beskrivs ovan är olåst så återställer backningen inte låsdatumet för själva Schemat som eventuellt tillämpats med hjälp av "Lås schemat till och med"-kryssrutan som implementerades i 0087.

Du kan backa samtliga överförda löneposter. Bocka bara i checkrutan för den medarbetare du väljer backa en lönepost för. Bland knapparna som visas i det övre högra hörnet av vyn finns det nu en som heter "Backa".

Om du klickar på backa-knappen så visas en modal som sammanfattar antalet valda poster som kommer backas, liksom vilka som inte kommer att backas eftersom de inte har överförts än. Om du väljer en medarbetare som är klar för överföring men som inte har några överförda poster så kommer backa-knappen fortfarande att visas, men sammanfattningen i modalen kommer ange att 0 poster kommer backas. Om du bara vill återställa en delmängd av en given medarbetares löneposter så använder du Anpassa vy-panelens filteralternativ till att specifikt ladda just de posterna för den medarbetaren i vyn.

Om du fortsätter med att faktiskt backa poster så kommer en förloppsindikator visas medan din förfrågan bearbetas. Medan denna förfrågan körs så stängs Anpassa vy-panelen och funktionaliteten inom tidsvyn inaktiveras, men du kan lämna vyn medan förfrågan körs och komma tillbaka senare.

När bearbetningen av din förfrågan är klar så kommer du att landa i samma vy med samma data som tidigare. Du kan nu gå till Schema och redigera de backade löneposterna. Om du vill visa den aktuella statusen för de återställda posterna så klickar du på "Tillämpa" i Anpassa vy-panelen igen.

Uppdaterad summering i modalen för annan lönefunktionalitet

Som beskrivits i tidigare utgåvor så har även övrig lönefunktionalitet en sammanfattning av poster som ska inkluderas och ignoreras. De olika typerna av lönefunktionalitet beskrivs här. I och med att ovan beskrivna backa-funktion implementeras så blir en implikation att ytterligare en summerings-rad eventuellt kan visas om ditt kontos "Överför endast helt attesterade tider" parameterinställning i Classic är ibockad. På raden står det "löneposter kommer ignoreras eftersom de är redo medan medarbetaren inte är det" och den visas om du har valt medarbetare som har status "Klar för överföring" i kombination med minst en som är inte redo men som har minst en lönepost som redan har överförts till lön.

Den faktiska sammanfattningen i scenariot som beskrivs ovan sammanfattar för närvarande bara löneposterna för de medarbetare som faktiskt är redo för lön - vi ämnar förbättra detta på kort sikt.

Behörighet

För att kunna genomföra backa-funktionen så krävs skrivåtkomst på Överföring till lön-behörigheten för de grupper som de poster du vill backa äger rum på. Om du bara har den åtkomsten för några av de valda posterna så kommer du att få ett felmeddelande som lyder "Du har inte tillgång till att utföra den här åtgärden för samtliga valda grupper".

Överför lönefil till FTP-server

Från denna release kan kunder med en FTP-server inställd på sitt Quinyx-konto överföra en lönefil till den FTP-servern i tillägg till att den överförs till filarkivet.

När du klickar på knappen "Skapa lönefil" som visas efter att ha markerat minst en kryssruta så kommer modalen som visas att ha ytterligare två alternativ om du har en FTP-server installerad:

 • Ladda upp fil till filarkiv.
  • Detta är standard- och enda beteende för konton som inte har någon FTP-server uppsatt.
 • Ladda upp fil till filarkiv och till FTP-server.
Av säkerhetsskäl så är detta alternativ inte tillgängligt vid överföring av preliminära filer.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Prognos

"Variabel" bytt namn till "Ingångsdata”

Vi har bytt namn på termen "variabel" till "ingångsdata", eftersom detta bättre illustrerar för användaren att denna information skickas till Quinyx från ett externt system. Du kommer att se denna ändring under Kontoinställningar > Statistik.

Beräknade variabler

Beräknade variabler är nu tillgängliga för alla kunder. Tidigare släpptes denna funktionalitet till endast de som har åtkomst till prognosmodulen.

I en kommande förändring tar vi bort KPI-märket "Schemalagda timmar - Optimal bemanning" från statistikpanelen i schemat. Vi gör denna förändring eftersom det nu är möjligt att skapa en beräknad variabel för att representera dessa data.

Som sådan rekommenderar vi kunder som vill fortsätta använda den här KPI och skapa den igen med en beräknad variabel för att förbereda för ändringen. Klicka på om du vill läsa mer om beräknade variabler här.

Bug fixar

 • Kostnadscentra inaktiverade i Classic kan inte längre väljas när du lägger till en skift i Neo.
 • En stämpling som är ansluten till en uppgift syns nu på tidskortet efter att skiftet med den uppgiften har raderats.
 • Löste ett problem där KPI: erna för en medarbetare med flera avtal, både förfallna och aktiva, inte visade för det ogiltiga avtalet.
 • Löste ett problem som gjorde att alla lönstyper på ett tidskort försvann efter att ha godkänt en lönetyp som har lagts till manuellt.
 • Löste ett problem där "Inkludera transaktioner som saknar personalattest i lönefil"-parameterinställningen i Classic inte beaktades i klar för överföring-indikatorn.
 • Löste ett problem som orsakade ett 404-fel vid radering av en stämpling som är ansluten till en uppgift.
 • Löste ett valideringsfel som förhindrade att en avtalsmall uppdaterades efter att ha markerat en ruta för frånvarotyp.

API / webbtjänstuppdateringar

Se Classic version 382 release-anteckningar för mer information om API och webb tjänster uppdateringar.

POST / actual-data

Vi har lagt till en slutpunkt för att ladda upp faktiska data mot inmatningsdata. Termen "verklig" kommer också att matcha de som kan väljas från Neo-användargränssnittet. Denna förändring kommer att leda till avskrivning av POST / raw-data.

POST / budget-data

Vi har lagt till en slutpunkt för att ladda upp en budget mot inputdata. Termen "budget" kommer också att matcha de som kan väljas från Neo-användargränssnittet. Denna förändring kommer att leda till avskrivning av POST / prognosdata.

appendData

I denna release har vi ändrat standardbeteendet för detta begäran. Både budgetdata och slutdata för faktiska data accepterar appendData och som standard är detta nu inställt på FALSE. Att skicka in nya data för både budgetdata och faktiska data kommer nu att skriva över befintliga data för den definierade upplösningen såvida inte AppendData = true är definierat. Observera att äldre slutpunkter behåller sitt nuvarande beteende. Kunder som vill använda det nya standardbeteendet för befintliga integrationer måste uppdatera sin integration.


Fick du hjälp?