Version 342

Nya funktioner

Språkstöd för Thailändska, Koreanska och Grekiska

Utökad loggning för automatisk utstämpling

Ny loggning för automatisk utstämpling har lagts till i tidloggen under Tid → Logg → Välj vilka ändringar som skall visas → Autoutstämpling. Automatisk utstämpling kommer att visas som från Nej till Ja om stämplingen är skapad automatiskt.

Läs mer om loggar i manualen här.

Utökad loggning för schema

Ny loggning har lagts till i schemaloggen när en medarbetare är avslutas, raderas eller flyttas till en annan enhet och skiften raderas eller leddiggörs. Logg finns under Schema → Logg och Av kommer att sättas till den användare som avslutar, raderar eller flyttar medarbetaren (eller Integration User om det görs via API).

Läs mer om loggar i manualen här.

Kostnadsrapport - möjlighet att gruppera på konto

Möjlighet finns nu att gruppera kostnadsrapport på konto.

Denna möjlighet finns för båda rapporterna under Rapporter & Statistik → Tid → Kostnadsrapport, Rapporter & Statistik → Schema → Kostnadsrapport.

Läs mer om rapporter i manualen här.

Förändring av beräkning i prognosvyn

I månadsvyn under prognos har vi ändrat hur Utfall och Förväntat resultat beräknas. De visas nu som ett negativt tal i röd färg om de är mindre än månadsprognosen.

Läs mer om Budget och Prognos i manualen här.

Ny integrationsnyckeltyp - skifttyp

Möjlighet finns nu att definiera en extern nyckel för skifttyper. Detta används för integrationer där en mappningstabell hanterar Quinyx interna ID mot ett externt ID för skifttyper. Skifttypens externa kod definieras under Inställningar → Tabeller → Integrationsnyckeltyper och Integrationsnycklar.

API / Web Service-uppdateringar

  • wsdlUpdateShifts
  • wsdlGetSchedules
  • wsdlGetDeletedSchedules
  • wsdlGetSchedulesForAllUnits
  • wsdlGetSchedulesV2

shiftTypeExtCode är tillagd som output om den finns definierad under Inställningar → Tabeller → Integrationsnyckeltyper och Integrationnycklar.

<shiftTypeExtCode xsi:type="xsd:string"></shiftTypeExtCode>

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Felrättningar

  • Skapa skift från prognos/regler hanterar nu öppettider med minuter korrekt
  • Korrigering till rapporter där långa enhetsnamn med specialtecken gav felmeddelande i Microsoft Excel
  • Korrigering i attestvyn där enheter visades felaktigt vid visning av många enheter
  • Prognosdata för en avdelning raderas nu om avdelningen raderas
  • Bemanna tar nu hänsyn till rastregler om det finns två tillgängliga skift på samma dag och kommer ej att bemanna om tiden mellan skiften ej uppfyller rastregler

Fick du hjälp?