Rapporter

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I Analytics finns en lista med rapporter du kan köra för att få mer insikt i din organisation.

Observera att alla med en aktiv medarbetarroll, inklusive chefer, kommer att ha sin information synlig i schemavyn och i alla standardrapporter för den enheten/sektionen/osv. Detta gäller inte anpassade rapporter.
Det finns ingen begränsning i antalet sidor som genereras för någon av rapporterna, den enda begränsningen är ditt RAM-minne.
Eftersom vissa av rapportfälten behöver ha tillgång till historiska data söker hela rapporten efter anställda baserat på vilken roll de har haft tidigare, nu eller i framtiden.
Alla rapporter exporteras i Excel-format (.xlsx).

Följande tabeller beskriver dessa rapporter, tillsammans med deras syfte och standardkolumner som ingår i rapporten. Läsåtkomst krävs för behörigheterna som anges (per rapport) nedan:

Schema

Rapport

Beskrivning

Standardkolumner

Läsåtkomst

Schemaperiod

Visa regionens schemaperiod och information om beräkningsperiod.

Enhet, Anställdas namn, Namn på avtalsmall, Från/till-datum, Anställningsgrad, Nominella timmar, Totala schemalagda timmar inom den valda perioden, Frånvarotimmar från periodstart till dagen innan valt datum, Stämplade timmar från periodstart till dagen innan valt datum, Timmar från och med idag till periodens slut, Frånvarotimmar från och med idag till periodens slut, Summa, Skillnad mellan nominella timmar

Schemaläggning

Bemanning

Vem är schemalagd? Namn, skifttyp, datum, tid.

Anställningsnummer, Personnummer, Efternamn, Förnamn, Skifttyp, Datum, Skift, Avdelning

Schemaläggning

Dagschema

Detaljerar skifttyp, anställds namn, skiftets start- / sluttid, eventuella schemalagda raster och vilket avdelning skifttypen tilldelas. Du kan extrahera den dagliga schemaläggningsrapporten i upp till en månad samtidigt. Du kan också sortera rapporten om skifttid. Anställda kan underteckna en tryckt version.

Kolumner: Skifttyp, anställd, tid, raster, tim, avd, kommentar, underskrift.

Skifttyp, Skift, Rast 1, Rast 2, Rast 3, Rast 4, Timmar, Avdelning, Kommentar, Signatur

Schemaläggning

Schema

Om du vill ha en utskrift av Schemat med skifttypsfärger. Kan filtreras på många olika sätt.

Namn, Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag, Totalt, Utbetald semester, Totalt, Företrädesvis genomsnittlig semester ej utbetald

Schemaläggning, frånvaro, stämplingar

Schemalagda timmar

Över en period (dag vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filtreringsmöjligheter per personal och skift.

Förnamn, Efternamn, Anställningsnummer, <välja datum>, Antal timmar

Schemaläggning, frånvaro, stämplingar och personer

Schema -kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Antal timmar per löneart. Till exempel totala timmar, OB, övertidstimmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler. 

Förnamn, Efternamn, Anställningsnummer, Osocial tid, Övertid, Totalsumma <per datum>, Summa, Total kostnad, Social kostnad, Ledighetskompensation, Nettokostnad.

Lön, schemaläggning, stämplingar, frånvaro och personer

Detaljschema

Detaljerar den anställde, deras skifttyper, skifttider, raster, osocial tid, övertid och extra tid, och vilka sektioner och enheter de har arbetat för under ett valt datumintervall. Denna rapport beskriver också hur mycket tid som används på uppgifter.

Datum, Vecka <nummer>, Skifttyp, Skift, Rast 1, Rast 2, Rast 3, Timmar, Uppgift OB-1, OB-2, OB-3, OB-4, ÖT-1, ÖT-2, Extra, Övertid 4, Jour, Avdelning, Kommentar, Enhet

Schemaläggning, frånvaro, stämplingar och personer

Månadsschema

Överblick över en månad. Anställd, datum, skifttider. Totalt antal timmar per dag, och månad.

Namn, <datum>, totalt, preferens

Schemaläggning och frånvaro

Tid

Rapport

Beskrivning

Standardkolumner

Läsåtkomst

Personalliggare

Närvaro, vem som är instämplad när rapporten tas. Namn, personnummer mm

Datum, In, Orginalinstämpling, Datum, Ut, Orginalustämpling, Personnummer, Namn, Anställningsnummer

Schemaläggning och stämplingar

Time Tracker

Timetracker transaktioner för anställda under vald period.

Förnamn, Efternamn, Anställningsnummer, Saldo, Datum, Total

Schemaläggning, stämplingar och personer

Stämplade timmar

Jämför schemalagda, nominella och stämplade timmar. Visar genererade lönearter, eventuell frånvaro, lönekostnad och timetracker-transaktioner. Många filtreringsmöjligheter.

Den här Stämplade timmar för att visa skift i den framtida perioden om den väljs även utan lönearter som genererats under den perioden.

Datum, Arbetad enhet, Hemmaenhet, Hemmakostnadsställe, Anställningsnummer, Förnamn, Efternamn, Skifttyp, Skifttid, Stämplingstid, Nominell, Planerad, Diff+, Diff-, Stämplad, Frånvaro, Planerade timmar diff, Diff nominell, Produktiva stämplade timmar, Icke-produktiva stämplade timmar, Arbetade timmar för månadslön, Sjukdom, Semester, Tillstånd, Övrigt, Planerade totala kostnader, Planerade sociala kostnader, Planerad ledighetskomp.., Planerad nettokostnad, Stämplad totalkostnad, Rapporterad frånvaro totalkostnad, Stämpling socialkostnad, Stämplad frånvarokomp, Stämpling nettokostnad, Komp (Time Tracker-transaktioner), Antal schemalagda skift

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, lön, och personer

Tid - kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Många filtreringsmöjligheter, kan sparas som mall. Antal timmar per löneart. Tex totala timmar, OB- och betalda ÖT- timmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler.  

Förnamn, Efternamn, Anställningsnummer, <valt tidsspann>

Lön, schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och personer

Lön

Per kostnadsställe, många sorteringsmöjligheter. Visar avtal, anställnings- form och - grad, ev månads- och - tim-lön.

Skift - kostnadsställe, Tidsstämpling - kostnadsställe, Enhet, Anställningsnummer, Avdelning - anställd, Förnamn, Efternamn, Frånvaroorsak, Skift, Avdelnings-skift, Avtal, Anställningsform, Anställningsgrad, Timlön, Månadslön, Startdatum, Starttid, Slutdatum, Sluttid, Schemalagda timmar, Stämplade timmar, Projekt - stämpling, Attesterad

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och lön

Löneunderlag

Löneunderlag, samma som i Överför till lön.

Fullständigt namn, Anställningsnummer, Personnummer, Skiftdatum, Från, Till, Löneart, Skifttyp, Namn, Timmar, Konto, Kostnadsställe, Projekt

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och personer

Löneunderlag per kostnadsställe

Löneunderlag per kostnadsställe (inte per anställd). Totalt antal timmar per löneart.

Kostnadsställe, Projekt, Datum, Löneart, Total

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro och personer

Summering per anställd

Under en period (dag, vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filteralternativ efter personal och skift.

Kolumner: förnamn, släktnamn, anst.nummer, datum, totalt (timmar).

Namn, Anställningsnummer, Schemalagda timmar, Stämplade timmar, Frånvarotimmar, Diff, OB-timmar, Extra tid, Övertid, Flextimmar

Schemaläggning, stämplingar frånvaro och personer

Detaljerade raster och uppgifter

Visar en detaljerad vy av schemaobjekt

Datum, Medarbetarens namn, Skift (Typ, Starttid, Sluttid, Schemalagda timmar, Stämplade timmar, Diff), Planerade raster (Starttid, Sluttid, tot Timmar), Stämplade raster (Starttid, Sluttid, tot Timmar, Diff), Schemalagda uppgifter (JA/NEJ)(Typ, Kostnadsställe, Starttid Sluttid, Timmar), Stämplade uppgifter (Starttid, Sluttid, Timmar Diff), Kompensationslön, Undantag, Daglig sammanfattning (Schemalagda timmar, Stämplade timmar, Rasttimmar, Stämplade rasttimmar, Uppgiftstimmar, Stämplade uppgiftstimmar)

Schemaläggning, stämplingar

Personal

Rapport

Beskrivning

Standardkolumner

Läsåtkomst

Frånvaro

Period, orsak, antal timmar. Ingen filtrering (isf i Excel).

Namn, Orsak, Från, Till, Lönebaserade timmar, Annan, Totalt antal timmar

Den här rapporten omfattar inaktiva anställda så länge den anställde har/har haft en roll som är tillgänglig för chefen under den valda perioden. Anställda som inte är markerade som Anställd i Quinyx på minst ett datum som ligger inom den period som rapporten körs för ingår inte i rapporten.

Schemaläggning, frånvaro och lön

Procentuell frånvaro

Procentandel av frånvaro under en viss tidsperiod.

Period, Dag, Förnamn, Efternamn, Anställningsnummer, Anställd avdelning, Rapporterar till, Datum, Totalt antal frånvarotimmar, Tillfällen, Nominella timmar per vecka, Nominella timmar för vald period, Frånvaro %.

Observera att om startdatumet för den period som denna rapport skapas för är på ett datum där en viss anställd inte har något giltigt avtal så kommer den anställdes huvudavtal på den aktuella dagen att användas för att hämta de nominella timmarna för den anställde. Vi har för avsikt att åtgärda detta i sinom tid.

Schemaläggning, frånvaro och personer

Tags

Rapport

Beskrivning

Standardkolumner

Läsåtkomst

Uppföljning av taggar

Schemalagda timmar och Schemalagda vs budgettimmar i den valda perioden.

Taggar, Giltighetstid, Budget i timmar, Schemalagda, Bemannade, Obemannade, Stämplad tid

Schemaläggning, frånvaro och taggar

Spara rapportfilter

Du kan spara rapportfiltrering i följande rapporter; Löneunderlag, Schema - kostnad samt Tid - kostnad.

Spara filter

I sidopanelen för ovan nämnda rapporter ser du nu knappen "Spara filter":

  • När du har gjort dina filtreringsalternativ i de olika rullgardinsmenyerna klickar du på knappen Spara filter.
  • En ny popup öppnas där du kan namnge ditt filter.
  • Klicka på OK för att spara filtret.

Filtret sparas nu och läggs till längst upp på sidopanelen. Nästa gång du vill använda ditt filter klickar du bara på namnet och alla filteralternativ som du har sparat i det filtret kommer att ställas in:

Ta bort filter

För att ta bort ett tidigare sparat filter klickar du bara på papperskorgsikonen bredvid filternamnet och bekräftar att du vill ta bort filtret:

Rensa filter

Vi har också lagt till ett tydligt filteralternativ i sidopanelen. Du kan använda detta för att rensa alla rullgardinsmenyerna från de valda värdena om du vill börja om med dina val:

Anpassad rapport

Data fält

Beskrivning

Läsåtkomst på

Aktiv tid

Timmar med aktiv tid under den valda perioden

Schema

Adress 1

Adress 1-fält från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Adress 2

Adress 2-fält från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Ålder

Ålder från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Avtalsmall

Avtalsmall som används för den anställdes personliga avtal

Medarbetaravtal

Autobemanning

Checkruta för automatisk bemanning under medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Tillgänglighet

Tillgänglighet från arbetstagarens avtal

Medarbetaravtal

Anställningsnr.

Anställningsnumret från Medarbetaruppgifter

Personer

Kort nr

Ett nummer från kortnummerfältet i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Stad

Stad från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Kostnadsställe

Kostnadsställe vald för personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Land

Land från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Födelsedatum

Födelsedatum i avancerade detaljer under Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Region

Region valt på personen under Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

E-post

E-post från Medarbetaruppgifter

Personer

Anställningsgrad

Anställningsgrad fastställd på personavtalet

Medarbetaravtal

Anställd

Status för anställd-checkruta från Medarbetaruppgifter. Avgör om du är anställd eller inte

Medarbetaruppgifter

Anställd per timme

Visar om om den anställde är timanställd på det personliga avtalet

Avtalsdetaljer

Anställd sedan

Startdatum för anställningen från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anställdas färdigheter

Färdigheter som tilldelats personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Efternamn

Efternamn från Medarbetaruppgifter

Personer

Kön

Kön valt på personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Förnamn

Förnamn från Medarbetaruppgifter

Personer

Timlön

Timlön enligt det personliga avtalet

Lön

Inaktiv tid

Antal timmar inaktiv tid under den valda perioden

Schema

Info

Informationsfält från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Avs datum

Anställd till datum på personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Mobilnummer

Mobilnummer från Medarbetaruppgifter

Personer

Månadslön

Månadslön enligt det personliga avtalet

Lön

Namn som förnamn + efternamn

Förnamn + efternamn från Medarbetaruppgifter

Personer

Nästa födelsedag

Datum för personernas nästa födelsedag

Medarbetaruppgifter

Närmast anhörig

Information om anhöriga från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Närmaste familjens nr

Telefonnummer för anhöriga i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Nominell tid

Nominell tid från det personliga avtalet för vald period

Avtalsdetaljer

Passiv

Visar status för passiv-checkrutan i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Telefonnr

Telefonnummer från Medarbetaruppgifter

Personer

Rang

Rangeras som person i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Roller

Alla roller som personen har eller har haft under den valda perioden

Personer

Rapporterad frånvaro

Rapporterade frånvarotimmar under vald period

Frånvaro

Rapporterar till

Vald chef i rapportera till-fältet i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Schemalagda timmar

Antal schemalagda timmar under vald period

Schema

Avdelning

Avdelning valt för personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Skicka aviseringar via

Visar vilket alternativ som är valt i fältet "skicka meddelanden via" i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Personnummer

Fält för personnummer från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Personalkategori

Personalkategori vald för personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Typ av tidsrapportering

Typ av tidsrapportering från det personliga avtalet

Avtalsdetaljer

Veckotimmar

Antal veckotimmar från det personliga avtalet

Avtalsdetaljer

Postnummer

Postnummerfält från Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Enhet

Hemmaenhet vald på personen i Medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anpassad rapport

Vi har också lagt till möjligheten att spara dina filteralternativ i den anpassade rapporten som ett favoritfilter för snabb och enkel åtkomst till de anpassade rapporter som du skapar mest.

Spara ett filter

I sidopanelen för den anpassade rapporten ser du nu en spara filter knapp:

  • När du har gjort dina filtreringsalternativ i de olika rullgardinsmenyerna klickar du på knappen Spara filter .
  • En ny popup öppnas där du kan namnge ditt filter.
  • Klicka på OK för att spara filtret.

Filtret sparas nu och läggs till högst upp på sidopanelen. Nästa gång du vill använda ditt filter klickar du bara på namnet och alla filteralternativ som du har sparat i det filtret kommer att ställas in:

Ta bort ett filter

För att ta bort ett tidigare sparat filter klickar du bara på papperskorgen ikonen bredvid filternamnet och bekräftar att du vill ta bort filtret:

Rensa filter

Vi har också lagt till ett tydligt filteralternativ i sidopanelen som du kan använda för att rensa alla listor från deras valda värden om du vill börja om med dina val:

När en skifttyp uppdateras med ett kostnadsställe och/eller ett projekt kommer uppdateringen att återspeglas inte bara i användargränssnittet utan även i rapporter som innehåller denna information (t.ex. rapporten Lönedetaljer). Observera att detta kommer att tillämpas när du väljer Uppdatera skift på fliken Åtgärder i Skifttyper och inte genom att bara spara den redigerade skifttypen.
Notera att det inte är möjligt att skapa anpassade rapporter om du är en multi-account manager (inbjuden till fler än 1 Quinyx kunder).


Fick du hjälp?