Schemavalideringar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Artikeln nedan hänvisar till när du redigerar ditt schema i vårt gränssnitt, inte när du gör det via våra API:er.

När du skapar skift i Schema kommer Quinyx att validera skiftdetaljerna mot avtalsinställningar och enhetsinställningar. Dessa valideringar sker varje gång ett befintligt skift redigeras eller ett nytt läggs till, vare sig det är i notifikationspanelen eller direkt i Schema. Dessa valideringar sker även för frånvaroskift, bland annat vid skapande av ledighet och vid godkännande av ledighetsansökningar. Om användaren väljer att fortsätta med att skapa eller redigera ett skift trots att denne har fått ett varningsmeddelande kommer Quinyx att logga detta kringgående.

Nedanstående valideringar finns i schema:

Valideringsmeddelande
Beskrivning
Alternativ/inställningar som påverkar beräkningen
Åsidosätt

Rasten uppfyller inte minimitiden

Rasten är för kort enligt definitionen i avtalet/avtalsmallen.

 • Avtals-/avtalsmall > Rastregler och schemaförändringar > Minsta rastlängd (minuter)

Ja

Anställd har ingen roll

Du försöker schemalägga en anställd före hans/hennes startdatum, startdatum för avtal eller startdatum för rollen. Alternativt försöker du schemalägga en anställd före hans/hennes slutdatum, slutdatum för avtal eller slutdatum för rollen. Observera att Quinyx kommer att kräva att du antingen tar bort eller tar bort tilldelningen av skiftet.

 • Kontoinställningar > Organisation > [Gruppens namn] / Personer > Roller

Nej

Anställd inte tillgänglig

Anställd inte tillgänglig enligt definitionen i avtalet/avtalsmallen.

 • Avtal / Avtalsmall > Tillgänglighet

Ja

Anställd saknar färdighet(er)

Anställd saknar en eller flera färdigheter som har definierats som krävs för denna skifttyp i skifttypsinställningar. Quinyx ger information om vilken färdighet den anställde saknar för ett skift. Du kan välja att åtsidosätta dessa regler.

 • Kontoinställningar / Gruppinställningar > Skifttyper > Färdigheter
 • Personer > Medarbetaruppgifter > Färdigheter

Ja

färdighet(er) på uppgiftsnivå

Anställd saknar en eller flera färdigheter som har definierats som krävs för en uppgift i skifttypsinställningar.

 • Kontoinställningar / Gruppinställningar > Skifttyper > Färdigheter
 • Personer > Medarbetaruppgifter > Färdigheter

Ja

Anställds nominella timmar för schemaperioden har överskridits

Den anställdes nominella timmar för schemaperioden har överskridits. När Quinyx avgör om de nominella timmarna har överskridits eller inte, överväger Quinyx:

 • Arbetade timmar för de skift som har en stämpling.
 • Schemalagda timmar för skift som inte har någon stämpling.
 • Quinyx överväger för närvarande inte stämplingar utan skift/uppgifter.

Allt ovanstående gäller oavsett om skiftet i fråga (frånvaroskift inkluderat) är i det förflutna eller i framtiden, så länge det är inom den aktuella schemaperioden.

 • Avtal / Avtalsmall > Schemaperiod och arbetstider
 • Avtal > Avbrottsregler och schemaändringar > Beräkna raster som arbetstid
 • A) skifttyp > avancerade inställningar, eller B) skift > avancerade inställningar > Räkna som schemalagda timmar
 • A) skifttyp > avancerade inställningar, eller B) skift > avancerade inställningar > Räkna som arbetade timmar - Obs: endast för skift som har en stämpling.
 • A) skifttyp > avancerade inställningar, eller B) skift > avancerade inställningar > Fridag
 • Kontoinställningar > Frånvaroinställningar > Hantera frånvarotyper > Räknas som arbetade timmar
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Anställningen upphörde

Användare är inte markerad som anställd.

 • Personer > Medarbetarinformation > Status

Nej

Överskridande av lönegräns för anställds kostnadsperiod

Skiftet du lägger till överskrider lönegränsen som ställts in på kostnadsperioden. Denna funktion används främst för att stödja schemaläggning av minijobbare i Tyskland.

 • Avtalsmall > Arbetstimmar och perioder > Kostnadsperioder.

Ja

Överskrider arbetstiden utan rast

Maximal arbetstid utan rast överskrids enligt avtal/avtalsmall.

 • A) skifttyp > avancerade inställningar, eller B) skift > avancerade inställningar > Räkna som schemalagda timmar
 • A) skifttyp > avancerade inställningar, eller B) skift > avancerade inställningar > Fridag
 • Avtals-/avtalsmall > Avancerade inställningskategorier > Rastsregler och Schemaförändringar > Maximal skiftlängd utan raster (h)
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Sen schemaändring

Du redigerar den angivna medarbetarens schema inom den notisperiod som definieras i avtalet/avtalsmallen.

 • Avtalsmall > Tidregler > Schemaförändringar

Ja

Max timmar per dag

Anställd är schemalagd fler timmar per dag än vad som är tillåtet enligt avtals-/avtalsmall. När Quinyx avgör om timmarna har överskridits eller inte, överväger Quinyx:

 • Arbetade timmar för de skift som har en stämpling.
 • Schemalagda timmar för skift som inte har någon stämpling.
 • Quinyx överväger för närvarande inte stämplingar utan skift/uppgifter.

Allt ovanstående gäller oavsett om skiftet i fråga (frånvaroskift inkluderat) är i det förflutna eller i framtiden, så länge det är på dagen i fråga.

 • Avtal > Avancerade inställningskategorier > Rastregler & Schemaförändringar > Beräkna raster som arbetstid
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar >Räkna som arbetade timmar.
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Räkna som arbetade timmar - Obs: endast för skift som har en stämpling.
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Kontoinställningar > Frånvarohantering > Hantera frånvarotyper > Räknas som arbetade timmar
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Max schemalagda timmar per vecka har överskridits

Anställd är schemalagd fler timmar per vecka än vad som är tillåtet enligt avtals-/avtalsmall. När Quinyx avgör om timmarna har överskridits eller inte, överväger Quinyx:

 • Arbetade timmar för de skift som har en stämpling.
 • Schemalagda timmar för skift som inte har någon stämpling.
 • Quinyx överväger för närvarande inte stämplingar utan skift/uppgifter.

Allt ovanstående gäller oavsett om skiftet i fråga (frånvaroskift inkluderat) är i det förflutna eller i framtiden, så länge det är under veckan i fråga.

 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar >Räknas som arbetade timmar.
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Räkna som arbetade timmar - Obs: endast för skift som har en stämpling.
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Kontoinställningar > Frånvarohantering > Hantera frånvarotyper > Räknas som arbetade timmar
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Kravet på minsta dygnsvila inte uppfyllt

Anställd har ingen sammanhängande viloperiod denna dag som matchar, eller är längre än det minimum som definieras i avtalet/avtalsmallen. Frånvaroskift övervägs inte.

 • Avtals-/avtalsmall > Tidregler > Checkrutan Min vila. - Obs: Om checkrutan är markerad, måste resten passera gryningens dygnsvila.
 • Avtal / Avtalsmall > Regler för timmar > Min res fält
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Skifttyp > Avancerade inställningar > "Beredskapsskift" > Ordinarie, Kvalificerad, Extra räknas alla som vila.
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Kravet på minsta veckovila är inte uppfyllt

Anställd har ingen sammanhängande viloperiod denna vecka som är matchande eller längre än det minimum som definieras i avtalet/avtalsmallen. Frånvaroskift övervägs inte.

 • Avtal / Avtalsmall > Tidregler > Minsta vila/vecka
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Skifttyp > Avancerade inställningar > "Beredskapsskift" > Ordinarie, Kvalificerad, Extra räknas alla som vila.
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Antalet skiftuppehåll överstiger det maximalt tillåtna

Gränsen för antalet raster per skift som definierats i enhetsinställningar överskrids.

 • Kontoinställningar > Grupphantering > [Enhetens namn] > Avancerade enhetsinställningar > Övrigt > Raster per skift

Nej

Överlappande skift

Två eller flera skift överlappar varandra.

 • Avtal/avtalsmall > Tidregler > Tillåt godkännande vid överlappande skift

Beror på inställning till vänster

Skiftet överlappar med en frånvaro

Skiftet du försöker schemalägga överlappar med en frånvaro.

 • Avtal/avtalsmall > Tidregler > Tillåt godkännande vid överlappande skift

Beror på inställning till vänster

Schemalagd maximalt antal dagar i rad

Den anställde har schemalagts mer än det maximala antalet sammanhängande dagar i rad enligt definitionen i avtals-/avtalsmallen.

Denna validering kommer att räkna skift över dygnsbryt som att en dag har schemalagts.

Frånvaroskift övervägs inte.

 • Avtal / Avtalsmall > Tidregler > Max dagar
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift avancerade inställningar > Räkna som schemalagda timmar (ja/nej)
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Dygnsbryt: Ingen inställning, denna varning tittar på kalenderdygnsbryt m.a.o. alltid 00.00
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Schemalagd mindre än minsta antal fridagar

Varnar om den anställde inte har blivit given tillräckligt med fridagar efter att ha jobbat ett antal efterföljande dagar. De faktiska värdena som gjorde att varningen utlöstes kommer att synas.

Frånvaroskift övervägs inte.

 • Avtal / Avtalsmall > Tidregler > Max dagar (används endast i kombination med detta, efter max. antal dagar så måste du vara fri x dagar)
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift avancerade inställningar > Räkna som schemalagda timmar (ja/nej)
 • Dygnsbryt: Ingen inställning, denna varning tittar på kalenderdygnsbryt m.a.o. alltid 00.00.
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

?

Schemalagd mer än ( x ) dagar med mer än ( y ) timmar i ( z ) dagar

Denna varning förklaras bäst med ett exempel.

Till exempel, om avtalsfälten är ifyllda som i bilden nedan, och den anställda du försöker lägga till ett skift för redan har >10 timmars skift på 2 dagar under en given 5-dagarsperiod, när du då försöker lägga till det för tredje dagen, kommer du att få följande varning: Överskrider 2 dagar som innehåller maximalt antal 10 timmar under 5 dagar (frånvaroskift inkluderat).

 • Avtal / Avtalsmall < Tidregler > Under dagar + Maxdagar + Med över timmar
 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift avancerade inställningar > Räkna som schemalagda timmar
 • skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Kontoinställningar > Frånvarohantering > Hantera frånvarotyper > Räknas som arbetade timmar
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Skiftuppehållstiden överskrider det maximalt tillåtna

Den totala tiden för rasten/rasterna överskrider det maximala tillåtna enligt definitionen i avtals-/avtalsmallen.

 • Avtals-/avtalsmall > Tidregler > Rastregler > Max rast (minuter)

Ja

Skiftlängden är mindre än den minsta skiftlängden

Skiftet är kortare än tillåtet enligt definition i avtals-/avtalsmallen

 • A) skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift avancerade inställningar > Räkna som schemalagda timmar
 • skifttyp > Avancerade inställningar, eller B) skift > Avancerade inställningar > Fridag
 • Avtal / Avtalsmall > Tidsregler > Minsta skiftlängd (h)
 • Avtal / Avtalsmall > Tid > Generera lön på uppgift

Ja

Anställde har inget giltigt avtal

Det finns inget avtal för den anställde på valt datum.

NA

Nej

Skiftet har planerats på en helgdag

Den anställde har schemalagts på ett datum som har konfigurerats som en helgdag på antingen global nivå, enhetsgrupps- eller avtalsmallnivå.

 • Avtal/avtalsmall > Tidsregler > Schemalägg helgdagar
 • Enhetsinställningar / Avtalsinställningar > Tidsregler > Dygnsvila (som beskrivs här).

Ja

Detta datum kan inte schemaläggas i samband med de andra valda datumen.

Detta datum har konfigurerats så att det inte går att schemalägga för den anställde om det finns ett skift på en viss helgdag för samma anställd.

 • Kontoinställningar / Avtalsmall > Helgdagar > Uteslutna datum för schemaläggning
 • Quinyx dygnsbryt beaktas: ingen, endast kalenderdatum.

Ja

Denna dag har planerats två år i rad

Den anställde i fråga var planerad till samma kalenderdatum föregående år. Det kalenderdatumet konfigurerades även som en helgdag i Quinyx.

 • Kontoinställningar / Avtalsmall > [Namn på helgdag] > Kan schemaläggas två år i rad
 • Quinyx dygnsbryt beaktas: ingen, endast kalenderdatum.

Ja

Läs mer om grundschemavalideringar här.

Frånvaro och valideringar

Observera att när det finns en frånvaro som täcker en del av ett skift och du gör ändringar i den del av det ursprungliga skiftet som inte omfattas av en frånvaro och sparar dessa ändringar, kommer Quinyx endast att validera mot den del av skiftet som inte omfattas av en frånvaro.


Fick du hjälp?