Schema-valideringar

Uppdaterad 5 months ago av Leigh Hutchens

Nedan artikel avser redigering av ditt schema i gränssnittet, inte när du redigerar ditt schema via våra API:er.

När du skapar skift i Schema så kommer Quinyx validera skiftets detaljer mot avtalsinställningar och enhetsinställningar. Dessa valideringar äger rum närhelst ett existerande skift ändras eller ett nytt skapas, vare sig detta görs ifrån Notifieringar-panelen eller direkt i schemat. Valideringar sker även för frånvaroskift, inklusive när frånvarotillfällen skapas samt när frånvaroansökningar godkänns. Om en användare väljer att fortsätta skapa eller ändra ett skift trots att man fått ett felmeddelande så kommer Quinyx logga den överträdelsen.

Följande valideringar finns i Schema:

Valideringsmeddelande
Beskrivning

Anställning avslutad

Medarbetaren har inte satts till anställd i Personer < Medarbetaruppgifter < Status.

Antalet raster överstiger det max tillåtna

Gränsen för antal raster per skift som definierats i Kontoinställningar < Grupphantering < [enhetens namn] < Avancerade enhetsinställningar < Raster/skift överskrids.

Lönegränsen för medarbetarens kostnadsperiod överskrids

Skiftet du lägger till överskrider lönegränsen som ställts in för kostnadsperioden. Den här funktionen används främst för schemaläggning av minijobbare i Tyskland. Varningen går att överskrida. Kostnadsperioden ställs in i "Arbetstimmar och perioder"-avsnittet i avtalsmallar.

Max antal timmar per dag

Medarbetaren har schemalagts till att arbeta fler timmar per dag än vad som är tillåtet enligt avtalet/avtalsmallen.

Max schemalagda timmar per vecka har överskridits

Medarbetaren har schemalagts till att arbeta fler timmar per vecka än vad som är tillåtet enligt avtalet/avtalsmallen.

Medarbetaren har ingen roll

Du har rullat ut grundschemat över en period som ligger innan medarbetarens startdatum, avtalets startdatum eller rollens startdatum. Alternativt så har du rullat ut grundschemat över en period som ligger efter medarbetarens slutdatum, avtalets slutdatum eller rollens slutdatum. Notera att Quinyx kräver att du antingen raderar skiftet eller att du gör det obemannat.

Medarbetaren har inget giltigt avtal

Det saknas ett giltigt avtal för medarbetaren på valt datum.

Medarbetarens nominella timmar för beräkningsperioden har överskridits

Medarbetarens nominella timmar för beräkningsperioden har överskridits. Detta visas i nuläget på skiftet som orsakar överskridandet av timmar samt på samtliga påföljande skift, men det beteendet kommer förbättras.

Medarbetaren saknar färdighet(er)

Medarbetaren saknar en eller flera färdigheter som har definierats som krav för den här skifttypen i inställningarna för skifttyper.

Medarbetaren saknar färdighet(er) på uppgiftsnivå

Medarbetaren saknar en eller flera färdigheter som har definierats som krav för den här uppgiftsnivå i inställningarna för skifttyper.

Medarbetaren är inte tillgänglig

Medarbetaren är inte tillgänglig enligt avtalet/avtalsmallen.

Minimumkrav för veckovila uppnås ej

Medarbetaren har schemalagts till att arbeta fler timmar per vecka än vad som är tillåtet enligt avtalet/avtalsmallen.

Rasten uppfyller inte minimikravet på rastlängd

Rasten är för kort enligt avtalet/avtalsmallen.

Rastlängd överstiger max tillåtna

Total längd för rasten överstiger den maximalt tillåtna längden enligt avtalet/avtalsmallen.

Schemalagd maximalt antal dagar i rad

Medarbetaren har schemalagts mer än det maximala antalet dagar i rad enligt avtalet/avtalsmallen.

Sen schemaändring

Du ändrar medarbetarens schema inom den gräns som angetts i Tidregler < Schemaförändringar i avtalsmallen.

Skiftet har schemalagts på en helgdag

Medarbetaren har schemalagts på ett datum som har konfigurerats som helgdag i Classic, antingen i Tid < OB-tid/Helgdagar eller i Helgdagar på avtalet. Observera att för den här valideringen ska ske så bör inställningen "Schemalägg helgdagar" vara urbockad i Tidregler på avtalet/avtalsmallen.

Skiftets längd är kortare är minimikravet på skiftlängd

Skiftet är kortare än vad som är tillåtet enligt avtalet/avtalsmallen.

Överlappande shift

Två eller fler skift överlappar med varandra

Överskrider maximal arbetstid utan rast

Den maximala arbetstiden en medarbetare får arbeta utan rast överskrids enligt avtalet/avtalsmallen.

Läs mer om valideringar i Grundschema här.

Fick du hjälp?