Händelsehantering

Uppdaterad 2 weeks ago av Daniel Sjögren

Händelser är alla tillfällen som antingen skulle leda till en ökning eller minskning av dina prognosvärden och därmed också av dina optimala värden för antalet anställda. I Quinyx kan du definiera händelser och se till att dina prognoser är mer realistiska även under dessa speciella händelser, samtidigt som du ser till att du schemalägger i enlighet med rätt antal anställda.

Händelsekategorier

Händelsekategorier används för att definiera och begränsa den typ av händelser som chefer får skapa för sina regioner, enheter och avdelningar. Det är ett sätt att se till att samma typ av händelser kan användas i hela organisationen. Händelser kan inte läggas till med någon annan händelsekategori än de som har konfigurerats. 

Händelsekategorier kan definieras i Kontoinställningar > Optimeringsinställningar > Händelsekategorier.

Lägg till händelsekategorier

Genom att välja Lägg till kan du lägga till nya händelsekategorier. Det finns en begränsning för antalet tecken. Eventuella händelsekategorier som läggs till kommer automatiskt att läggas till i tabellen Händelsekategorier och det kommer att vara möjligt att välja nya händelser som har lagts till på händelsesidan.

Redigera händelsekategorier

Du kan redigera namnet på någon av händelsekategorierna. Du kan även ställa in om någon av dem befintliga händelsekategorierna ska vara aktiva/inaktiva. Alla justeringar som görs kommer att gälla för alla händelser med den händelsekategorin vald, såväl som rullgardinsmenyn för händelsekategorier när du lägger till en ny händelse på händelsesidan.

Radera händelsekategorier

Genom att välja Radera-ikonen har du möjlighet att radera alla skapade händelsekategorier. Endast händelsekategorier utan händelser med den valda kategorin kommer att kunna raderas. Om du fortfarande vill ta bort den här händelsekategorin måste du först radera eventuella händelser med denna händelsekategori vald.

Konfiguration av händelser

Visa händelser

Händelser kan konfigureras inom prognosfliken under Händelser för alla användare med skrivbehörighet till Prognosöversikt.

Händelserna visualiseras utifrån den valda gruppen i hierarkin i händelsetabellen, prognosgrafen och prognostabellen. Det betyder därför att när du tittar på enhet A kan du bara se händelser relaterade till enhet A. För att se händelser som är relevanta för andra enheter måste du välja en annan nivå i grupphierarkin.

I händelsetabellen visas som standard alla händelser från det aktuella datumet och ett år framåt. Använd Justera vy för att välja en anpassad tidsram.

För varje händelse kan du se den specifika tid för händelsen, konfigurationen och gruppen som händelsen skapades för.

I prognosgrafem och tabellen visualiseras också händelser för att visa var inom tidsramen prognosvariablerna påverkas av händelser. För prognosgrafen visas händelserna med en ljusblå skuggning inom den tidsperiod där händelsen äger rum. Genom att klicka på skuggningen öppnas en sidopanel med information om händelsen. Denna information omfattar händelsekategori, eventuella kommentarer, den period då händelsen är tillämplig och den grupp för vilken händelsen skapades.

Om du håller muspekaren över prognosgrafen kommer även händelsen under variablerna i vyn att inkluderas för att indikera att det finns en aktiv händelse under den period du tittar på.

I prognostabellen anger en blå punkt på förra årets variabler att ett händelse ägde rum den dagen året innan. Den blå färgen på dagar och timmar visar att en händelse äger rum under den valda aktuella tidsperioden.

Lägg till händelser

Användare med skrivbehörighet till Prognosöversikt kan lägga till händelser. Följande detaljer kan definieras per händelse.

Händelsekategori

Att välja en händelsekategori är ett obligatoriskt krav. Alternativen i rullgardinsmenyn baseras på händelsekategorierna som definieras i Kontoinställningar > Optimeringsinställningar > Händelsekategorier.

Kommentar

Lägg till eventuella kommentarer eller ytterligare detaljer som är relevanta för händelsen.

Välj tidsspann

Att välja ett tidsspann är ett obligatoriskt krav. Välj eventuella start- och slutdatum i framtiden eller i det förflutna när händelsen kommer att äga rum. Händelser kan läggas till för hela dagar genom att välja Hela dagen, eller för en del av en dag genom att definiera start- och sluttider.

Välj grupper

Att välja relevant grupp är ett obligatoriskt krav. Händelser kan läggas till för hela organisationen på en gång, eller för en specifik region, enhet eller avdelning. Du kan också välja flera regioner, enheter och avdelningar. Vilka grupper som är tillgängliga för urval beror på din roll och åtkomsträttigheter inom dessa grupper.

Välj variabler

Att välja relevanta variabler är ett obligatoriskt krav. Som standard är alla variabler valda. Endast prognoskonfiguration med ett externt ID definierat är möjliga att välja. Variablerna kan antingen vara prognoser skapade av Quinyx-algoritmer eller prognoser som importeras via externa system.

Ställ in konfiguration

Att ställa in händelseeffektkonfigurationen är ett obligatoriskt krav. Händelser kan konfigureras för att öka eller minska de prognosvärden som väljs med ett specifikt procentvärde eller ett specifikt absolut värde. Justeringen kommer att göras för varje datavärde med lägsta möjliga granularitet och inte direkt för de aggregerade tim- eller dagsvärdena. En händelse med en absolut justering på +10 kommer t.ex. att öka varje datapunkt på t.ex. 15-minutersnivå med det värdet, vilket ger en total ökning på +40 när man tittar på den dagliga aggregeringen. Du kan också ställa in konfigurationen som stängd, i dessa fall är då den valda gruppen stängd under perioden för denna händelse, och alla prognosvärden kommer att sättas till 0.

När du har sparat händelsen kommer den konfigurerade effekten att tillämpas på alla variabler för gruppen/grupperna som valts inom det angivna tidsspannet. Till exempel att alla prognosvärden för hinkar inom en dag kommer att öka med 10 %. Om du har lagt till flera händelser för samma tidsperiod där en händelse har en procentuell justering medan en annan har en absolut justering, kommer den procentuella justeringen att tillämpas först och den absoluta justeringen kommer att läggas till eller dras ifrån de nya värdena som innehåller de procentuella justeringarna. Detta gäller oavsett vilken av händelserna som lades till först.

Redigera händelser

Händelser kan redigeras på två olika nivåer:

  1. Justeringar av händelsen tillämpas på alla grupper inom händelsen.
  2. Justeringar av händelsen tillämpas endast på den grupp du har valt och eventuella grupper nedan i hierarkin.

Alla grupper inom händelsen

Om du vill att ändringar för händelsen ska gälla för alla grupper som händelsen är relevant för måste justeringen av händelsen göras på den gruppnivå som händelsen skapades för. På grund av detta kan endast chefer med åtkomst till den gruppnivån göra ändringar i hela gruppen.

Om t.ex. händelsen skapades för hela organisationen måste du se händelserna för hela organisationen för att tillämpa justeringarna.

Endast den valda gruppen och eventuella grupper nedan

Om en händelse har skapats på en högre gruppnivå (t.ex. hela organisationen), men du vill göra justeringar av händelsen för endast en specifik region, enhet eller avdelning måste du göra justeringen på gruppnivån där du vill att justeringen ska gälla.

Justeringar som görs på en lägre gruppnivå kommer att gälla för den valda gruppen (t.ex. Enhet A) och alla grupper nedan (Avdelning X, Avdelning Y och Avdelning Z). Gruppkolumnen i händelsetabellen ändras till den grupp för vilken överskrivningsjusteringen gjordes.

Eventuella ytterligare justeringar som görs av händelsen på gruppnivån där händelsen skapades kommer inte längre att gälla för gruppen (och grupperna nedan) där överskrivningsjusteringen gjordes.

Återställ händelsekonfigurationer

Om en redigering har gjorts för en händelse på en lägre gruppnivå (t.ex. Enhet A) än den grupp som händelsen skapades för (t.ex. hela organisationen), gäller en annan händelsekonfiguration än den allmänna konfigurationen för den händelsen. Det är inte möjligt att ta bort händelsen på en lägre gruppnivå även om händelsekonfigurationen har ändrats sedan händelsen fortfarande skapades på en högre gruppnivå. Men genom att ställa in effekten av händelsen till 0 % inom den manuella konfigurationen kommer händelsen inte längre att påverka prognosnivåerna inom den valda gruppen (t.ex. enhet 1).

Om justeringen av händelsekonfigurationen på en lägre gruppnivå inte längre är relevant och den allmänna konfigurationen av händelsen ska gälla, är det möjligt att återställa konfigurationen genom att välja Återställ. När den väl har valts kommer konfigurationen att återgå till den allmänna konfigurationen och alla justeringar som görs av händelsen på en högre gruppnivå kommer återigen att gälla för den valda gruppen.

Radera händelser

När en händelse inte längre är relevant kan händelsen tas bort på den gruppnivå som den skapades för. Att ta bort ett evenemang som skapats för ett helt distrikt A kan t.ex. inte raderas när evenemanget visas på några enheter eller sektioner inom detta distrikt, utan måste tas bort på själva distriktet. Det går därför inte att radera event för en högre gruppnivå när man bara har tillgång till en lägre gruppnivå. Men genom att ställa in effekten av händelsen till 0 % inom den manuella konfigurationen kommer händelsen inte längre att påverka prognos inom den valda gruppen (t.ex. enhet 1) medan den fortfarande påverkar prognos för alla andra nivåer inom gruppen (t.ex. region A).

När en händelse har tagits bort kommer den att tas bort från alla nivåer inom den valda gruppen, inklusive alla nivåer där en justering kan ha skrivits över. Alla prognos kommer att återställas till värdena utan att händelseeffekten tillämpas.

Panel för händelsedetaljer

I händelsepanelen kan användare med läs- eller skrivbehörighet komma åt mer detaljerad information om en specifik händelse. Genom att välja händelsen på fliken Händelser öppnas panelen och du kan se följande:

  • Händelsekategorin som valts för händelsen
  • Eventuella relevanta kommentarer om händelsen
  • Tidsram för händelsen
  • Gruppen som händelsen skapades för
  • Variabler som påverkas av händelsen
  • Händelsens effekt på dem påverkade variablerna visas antingen som ett procentuellt värde eller som ett absolut värde.

Händelser och optimalt antal anställda

När du lägger till en händelse som ökar eller minskar prognosvärdena, eller sätter dem till noll, vill du också se till att de optimala värdena för antalet anställda justeras för att matcha ökningen eller minskningen. Optimala antal anställda kan beräknas med hjälp av Quinyx statiska och dynamiska regler, beräknade variabler eller med hjälp av Quinyx algoritm för arbetskraftsstandard.

Statiska regler, dynamiska regler och beräknade variabler

Om du använder statiska regler, dynamiska regler eller beräknade variabler för att beräkna det optimala antalet anställda kommer händelsens effekt på det optimala antalet anställda att tillämpas automatiskt när händelsens effekt har ökat/minskat de underliggande prognoskonfigurationsvariablerna. På så sätt kan du se till att de optimala värdena för antalet anställda fortfarande är relevanta både med eller utan händelser som tillämpas på prognoserna.

Quinyx standardalgoritm för arbetskraft

Om du använder Quinyx algoritm för arbetsstandard för att beräkna antalet anställda baserat på en Quinyx efterfrågeprognos kommer händelsens effekt på prognosvariablerna inte omedelbart att öka eller minska de optimala värdena för antalet anställda. När du har lagt till en händelse måste du köra om efterfrågeprognosen från Quinyx för att effekten ska kunna tillämpas.

Händelser i Pythia och Quinyx

Om du redan har konfigurerat händelser i Pythia (AI-optimering) och vill börja använda händelser i Quinyx men vill försäkra dig om att samma händelse inte tillämpas två gånger, kontakta din Quinyx-representant. Händelser kan endast användas antingen i Pythia (AI-optimering) eller i Quinyx.


Fick du hjälp?