Granskningsloggar - Skiftbokningar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Förutom loggar för skift, skiftbyten, skifttilldelningar på bortaenhet och lediggörande av skift kan du söka efter skiftbokningsloggar i Quinyx. Detta ger dig information om vilka anställda som har gjort en skiftbokning, när och vilken åtgärd som vidtagits. Detta ger chefer en övergripande bild för att förstå om vissa av skiftändringarna faktiskt kommer från de anslutna skiftbegärandena.

Du kan visa skiftbyte loggar genom att navigera till Granskningsloggar > Justera vy > [Objekttyp] Skiftbokning.

Grupper

 1. Denna trädstruktur gör att du kan välja vilka grupper du vill att Quinyx ska hämta loggar för. Använd checkrutorna i trädstrukturen för att välja detta. Du kan använda fritextfältet för att enklare hitta objekt i trädstrukturen. Trädstrukturen är hopfälld som standard.
  1. Under fritextfältet visas antalet regioner, enheter och avdelningar som valts.
 2. Du kan välja vilken grupp eller grupper som helst där du har minst en icke-anställd roll som åtminstone har läsrättigheter för något av dessa behörigheter.
 3. Standardvärdet för detta fält är gruppen som för närvarande är vald i navigeringsfältets gruppväljare, samt alla dess undergrupper (om tillämpligt).
 4. Om du avmarkerar en överordnad grupp avmarkerar du också alla dess undergrupper.
 5. Om du markerar en grupp markerar du automatiskt alla dess undergrupper. Observera att du har möjlighet att avmarkera alla dessa undergrupper efter eget gottfinnande. Exempel: På den första bilden nedan kommer Quinyx att söka efter alla objekt som äger rum på både enheten Drottninggatan och dess avdelningar Backoffice och Sales.

Objekttyp

 1. Detta fält gör det möjligt för dig att välja vilka objekt du vill att Quinyx ska hämta loggar för.
 2. Detta fält kräver att du väljer Skiftbokning.
 3. Förutsatt att du har åtminstone läsåtkomst för den relevanta behörigheten - för skiftbokningar skulle det vara Schemaläggningsbehörighet - på en icke-anställd roll i någon enhet av de grupper du har valt i gruppstrukturen kommer det objektet att vara tillgängligt för val i fältet Objekttyp .
 4. Fältet Objekttyp är obligatoriskt.

Objektets startdatum / Objektets slutdatum

 1. Fältet för startdatum för objektet och fältet för slutdatum för objektet gäller endast relevanta objekttyper, vilket är varför de två datumfälten endast visas när du väljer objekttyp.
  1. Objektdatum gäller för alla skiftloggar vilket är varför dessa fält visas om du väljer någon av skiftobjekttyperna i fältet för objekttyp.
 2. Dessa datum gör det möjligt för dig att ange start- och slutdatum för den period inom vilken de objekt du söker efter börjar.
  1. Detta gäller även för borttagna objekt; fälten för startdatum för objektet och slutdatum för objektet gör det också möjligt för dig att söka efter objekt som ägde rum inom ett visst datumintervall när de togs bort.
 3. Det finns inga standardvärden för dessa två datumfält.
  1. Om du väljer ett värde i något av fälten fylls det andra fältet automatiskt i med samma värde.
  2. Om du redigerar något av fälten på ett inkonsekvent sätt - dvs. så att slutdatumet för objektet är tidigare än startdatumet för objektet - fyller Quinyx automatiskt i det andra fältet med samma värde som du just fyllde i.
 4. Fälten för startdatum för objektet och slutdatum för objektet är valfria fält.
 5. Den maximala period du kan specificera med hjälp av startdatum och slutdatum för objektet är tre månader.
 6. Sökningen som utförs tar hänsyn till arbetsdagens början för gruppen som schemaobjektet äger rum på.
 7. Sökningen med hjälp av fälten för startdatum och slutdatum för objektet tar hänsyn till tidszonen som används när schemat visas i Schema i Quinyx.

Typ av åtgärd

 1. Detta fält gör det möjligt för dig att välja vilka typer av åtgärder - utförda av en given användare - du vill att Quinyx ska hämta loggar för.
 2. För närvarande kan du utföra en, flera eller alla följande åtgärder:
  1. Godkänd
  2. Skapad
  3. Raderad
  4. Nekad
 3. Om du inte gör något val i detta fält kommer fältet att visa "Alla", vilket innebär att loggar för alla ovanstående åtgärder kommer att hämtas av Quinyx.

Start- och slutdatum för åtgärden

 1. Dessa datumfält gör det möjligt för dig att ange start- och slutdatum för den period då åtgärden du letar efter utfördes i Quinyx.
 2. Standardvärdena för dessa fält är tre månader tillbaka i tiden från dagens datum för fältet "Startdatum för åtgärd" och dagens datum för fältet "Slutdatum för åtgärd". Om du är osäker på när en viss åtgärd utfördes, använd den maximala 3-månadersperioden och arbeta dig bakåt.
 3. Åtgärdens start- och slutdatum är alltid i samma tidszon som den grupp som för närvarande är vald i gruppväljaren i toppmenyn.
 4. Åtgärdens start- och slutdatumfält är obligatoriska av prestandaskäl.

När du har justerat ovanstående sökparametrar klickar du på Tillämpa och Quinyx hämtar den aktuella loggdatan. En snurrande hjul visas ovanför Tillämpa-knappen tills resultaten av din sökning visas.

Tidsstämpel

 • Denna kolumn visar datum och tid när en viss åtgärd utfördes i Quinyx.
 • Du kan sortera tabellens värden efter tidsstämplar. Tabellen sorteras som standard från nyast till äldst sökresultat.
 • Datum och tid visas enligt tid-/datumformaten som dikteras av Quinyx språkinställningar.
 • Tidsstämpeln för en viss åtgärd visas i tidszonen för den grupp som för närvarande är vald i gruppväljaren i toppmenyn.

Berörda grupper

 • Syftet med denna kolumn är att underlätta din förmåga att hitta det objekt du letar efter, eftersom det kan finnas objekt med identisk information (som skifttypsnamn, skifttider osv.) i olika grupper.
 • Denna kolumn visar enheterna och avdelningarna som påverkades av den aktuella åtgärden.
  • Exempel: Om ett skifts skiftavdelningsvärde läggs till, redigeras eller tas bort, visar Quinyx både de avdelningar som påverkas av detta samt den överordnade enheten.
 • Gruppnamnet visas följt av en indikation på om gruppen i fråga är en enhet eller avdelning.
 • Om fler än två grupper påverkas, visas "[antal] grupper". Om du håller muspekaren över den texten visas en lista över de enheter och avdelningar som påverkas.

Objektstyp

 • Denna kolumn visar vilken typ av objekt som påverkas av en given åtgärd. I detta fall, skiftbokning.

Objekt

 • Syftet med denna kolumn är att visa information som gör det möjligt för dig att identifiera vilket objekt som de facto har åtgärdats. För skapade och uppdaterade objekt motsvarar informationen i fråga de aktuella uppgifterna för det aktuella objektet. För raderade poster motsvarar informationen i fråga uppgifterna vid tidpunkten för raderingen av den aktuella posten.
 • Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på samma kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Sluttid] [Namn på skifttyp].
 • Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på olika kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Slutdatum] [Sluttid] [Namn på skifttyp].
 • Om en skifttyp har tagits bort i Quinyx kommer "[Skifttyp har tagits bort från Quinyx]" att visas istället för skifttypens namn. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
 • Skifttypens färg visas som en vertikal stapel framför den ovan nämnda informationen.

Åtgärd

 • Syftet med detta fält är att låta dig identifiera vilken typ av åtgärd som har utförts.
 • Åtgärderna som vidtas för en skiftbokning faller inom följande typer: skapa, godkänna, neka och ta bort.

Åtgärd utförd av

 • Syftet med denna kolumn är att låta dig identifiera vem som har utfört den aktuella åtgärden.
 • Om en person har utfört den aktuella åtgärden indikeras detta med följande format: [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer])
  • Om personen som åtgärden utfördes för sedan tidigare har tagits bort från Quinyx kommer "[Anställd har tagits bort från Quinyx]" att visas istället för den anställdes förnamn, efternamn och anställningsnummer. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
  • I det speciella fallet, om en anställd på Quinyx med systemadministratörsbehörigheter skulle ha utfört den aktuella åtgärden, kommer det att visas på följande sätt: "Quinyx-anställd" [intern Quinyx-anställd databas-id]. Vårt syfte är att skydda Quinyx-anställdas personliga information samtidigt som vi möjliggör transparens för er, samt felsökning av våra interna avdelningar vid behov.
  • Observera dock att om en anställd på Quinyx med en faktisk roll i ert företags Quinyx-konto utför den aktuella åtgärden, kommer detta att visas med den standardformat som används för denna kolumn, dvs. [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer]).
  • Om den aktuella åtgärden genererades som ett resultat av en integration med ett annat system, är vi tekniskt begränsade att visa olika data beroende på vilken typ av extern Quinyx API som används i integrationen.

Åtgärd utförd för

 • Syftet med denna kolumn är att låta dig identifiera vem som påverkades av den aktuella åtgärden.
 • Personen som utför åtgärden anges enligt följande format: [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer])
 • Om personen som åtgärden utfördes för sedan tidigare har tagits bort från Quinyx, kommer "[Anställd har tagits bort från Quinyx]" att visas istället för anställdens förnamn, efternamn och anställningsnummer. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.

Du kommer bara att kunna få åtkomst till loggdata från och med datumet då loggningen släpptes. Till exempel, eftersom skiftbokningar släpptes i Version 0169, vilket var den 20 september 2023, innehåller de nuvarande loggarna inte någon skiftbokningsloggdata för datum före den 20 september 2023.


Fick du hjälp?