Version 0091

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 23 september 2020

Glöm inte att rättigheter för mobilapp finns i Neo nu. Läs mer om hur du får igång det för din organisation här!

Ny funktionalitet

Direkt tillgång till release notes och hjälpdokumentation genom Lighthouse

Du kan nu komma åt både release notes och hjälpdokumentation direkt i Neo via en ny knapp längst ner till höger. Om du klickar på den här knappen öppnas ett fönster med länkar till tillgängliga dokumentationskategorier. Du kan också söka efter dokumentation i sökfältet längst ner. Om Lighthouse knappen någonsin hamnar i vägen kan du bara klicka på den lilla "X" -knappen ovanför Lighthouse knappen så förblir den gömd tills nästa gång du laddar om Neo.

Personer

Bilagor

Med den här utgåvan introducerar vi andra delen av Bilagor i detaljer om personer. Nu kan du ladda upp bilagor!

Ladda upp bilagor

När du scrollar till slutet av sidopanelen Persondetaljer ser du nu ett plustecken när du expanderar bilagans avsnitt:

Klicka på plustecknet så visas en ny popup:

 • Klicka på välj fil för att välja en fil att ladda upp (max 20 MB).
 • Ge filen ett namn (valfritt och högst 50 tecken).
 • Skriv en kommentar till filen (valfritt och högst 150 tecken).
 • Klicka på spara och filen laddas upp till medarbetaruppgifter.

Om du väljer att inte ge filen ett namn visar vi det faktiska filnamnet i listan:

För att ladda upp bilagor behöver du skriv åtkomst till behörigheten.

Schema och grundchema

Nya variabler

Från och med den här releasen har vi lagt till ett par nya variabler för schema och grundschema. Du väljer statistik under visningsalternativet i Schema för att se standardvariabler och, om tillämpbart, optimala bemannings- och prognosvariabler.

Läs mer om standardvariabler i Schema här och i Grundschemat här.

Namn

Definition

Schemalagda timmar exkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan raster exklusive schemalagda timmar som täcks av frånvaro.

Arbetade timmar exkl. frånvaro

Arbetade timmar exklusive schemalagda timmar med frånvaro.

Förväntad lönekostnad (arbetsdag)

Förväntad lönekostnad baserad på faktisk lönekostnad fram till denna heltimme från början av vald period, plus schemalagd lönekostnad från denna heltimme till slutet av vald period.

Schemalagd lönekostnad inkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från otilldelade och tilldelade skift inklusive frånvaroskift till slutet av vald period.

Schemalagd lönekostnad exkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från icke tilldelade och tilldelade skift exkl frånvaro till slutet av vald period.

Namnbyte på variabler

Nu när vi lagt till fler variabler så byter vi namn på några befintliga variabler så att man kan skilja dem åt.

Nuvarande namn

Nytt namn

Schemalagda timmar

Schemalagda timmar inkl. frånvaro

Arbetade timmar

Arbetade timmar inkl. frånvaro

Återutrullningslogik och attesterade stämplingar

Vi har nu lagt till en validering som sker när du rullar ut ett grundschema på nytt; om du rullar ut ett skift för vilket en attesterad stämpling har lagts till sedan den senaste utrullningen så får du nu en varning där det står "Stämplingen för det här skiftet är godkänd". För närvarande så finns "Ta bort tilldelning" och "Rulla inte ut " som tillgängliga alternativ.

Observera att "Ta bort tilldelning" raderar skiftet och stämplingen i Schema. Vi strävar efter att förbättra detta beteende i en kommande release.
Schematidsmultiplikator

Från och med den här releasen så lägger vi till stöd i Schema för den schematidsmultiplikator som definieras för OB-lönearter i Kontoinställningar > Mallar > Lönekostnad > Schematidsmultiplikator.

Observera att huruvida en OB-löneart multipliceras eller inte konfigureras för varje OB-löneart.

Schematidsmultiplikatorn utgör i grunden Quinyx stöd för när du som chef har kommit överens med en viss medarbetare om att de går miste om OB-ersättning i utbyte mot att totalt arbeta färre timmar. Hur mycket mindre beror på vilken faktor du har angett.

Faktorn påverkar de schemalagda timmarna i medarbetarens nyckeltal, både vid medarbetarens avatar och i de KPI:er som visas när du klickar på pilen till vänster om avataren. Den enda gången faktorn inte “träder i kraft" är när du lägger till den aktuella OB-lönearten manuellt i Tidkortet eller i löneartsöversikten. Faktorn träder dock i kraft när OB-lönearten i fråga genereras till följd av något av följande:

 • En OB-period definierad på avtal, avtalsmall eller i kontoinställningar (den senare görs för närvarande i Classic).
 • En OB-regel i Tid > Övertid & OB.
 • En löneartsregel, vare sig den läggs till manuellt på skiftet eller finns sparad på skifttypen.
 • En helgdagsregel.

Formeln för hur faktorn påverkar medarbetarnas KPI: er är OB-timmar * schematidsmultiplikatorns faktor när lönesartsgenereringen sker utan skift. Om den genereras som en del av ett skift är formeln istället (OB-timmar * schematidsmultiplikatorns faktor) + skiftlängd.

Exempel: Anna har månadslön och är planerad till ett skift kl. 13:00–21:00, ingen rast. Skiftet i fråga har en löneartsregel som genererar 1 timme OB-1-tillägg och lönearten är konfigurerad till att multipliceras med 2,0. Detta resulterar i att Annas schemalagda timmar ökar med 10 timmar ((2*1)+8). Men, förutsatt att skiftet har en matchande stämpling, så kommer löneartsrapporten och tidkortet att visa 8 timmars månadslön och 1 timme OB-1-tillägg.

Faktorn träder i kraft oavsett om det genererande som beskrivs ovan äger rum på ett datum i det förflutna eller i framtiden. Faktorn tar hänsyn till "Räkna som schemalagda timmar"-kryssrutan på skiftet, OB-tröskeln i avsnittet "Tidregler" i på avtalet och avtalsmallen samt "Raster räknas som arbetstid"-inställningen på avtalsmallen.

Observera att medarbetaren i fråga måste ha den relevanta OB-lönearten ibockad på den relevanta avtalsmallen för att faktorn ska träda i kraft.

Statistikvariabeln Schemalagda timmar påverkas inte av denna faktor eftersom faktorn ämnar indikera överensstämmelse med anställningsavtalet men inte påverkar antalet mantimmar "på golvet" - det förstnämnda mäts av de KPI:erna per anställd, medan den andra mäts av statistikvariabeln. Variablerna Förväntad lönekostnad och Faktisk lönekostnad påverkas inte heller.

Schematidsmultiplikatorn påverkar därmed inte heller några kostnadsberäkningar. För att en viss medarbetares lönespecifikation ska vara korrekt måste relevanta justeringar / omvandlingar göras i din organisations lönesystem.

Stöd för denna faktor i grundschemat planeras för en kommande release.
Åtgärd på enskilda frånvaroskift

Från och med den här releasen så har vi börjat implementera stöd för att vidta åtgärder på enskilda skift när man lägger till frånvaro. Vi stöder nu alternativen 1) obemanna, 2) ta bort och 3) omtilldela. Alternativ behålla som vi stöder i Classic kommer vi att lägga till inom kort i Neo, samt åtgärd deltidsfrånvaro på enskilda skift.

Hur:

 1. Lägg till frånvaro för en medarbetare som är planerad att arbeta.
 2. Bestäm vad du vill göra med skiften: 1) obemanna, 2) ta bort och 3) omtilldela (setting hämtas från Tabeller > Frånvarotyper i Classic)
Observera att det fortfarande är möjligt att göra en mass-åtgärd, dvs att välja samma åtgärd på alla skift på en gång.
Överlappande frånvaroansökan / frånvaro

I version 0074 gjorde vi det möjligt att ersätta eller överlappa två parallella frånvaro. I denna version kommer det också att vara möjligt att välja om en frånvaroansökan ska ersättas eller överlappas med frånvaro. När inställningen "Tillåt överlappande frånvaro" är aktiverad på enhetskortet och en anställd skickar in en frånvaroansökan där det redan finns frånvaro, kan du välja att ersätta eller överlappa frånvaron godkänds.

Restriktioner: 

 • Det är inte möjligt att välja alternativet "ersätt" om ledighetsförfrågan är mitt i frånvaron. Det är bara möjligt att byta ut om ledigheten är i början eller slutet av frånvaron (detta är också en begränsning i Classic).
 • "Quick action" i meddelandepanelen kommer som standard att välja ersätt- alternativet. Om du vill att ledigheten ska överlappa måste du öppna frånvaroansökan och välja överlappa istället.
 • För närvarande tittar vi bara på frånvaro inom samma enhet för att se om det finns andra frånvaro som överlappar ledighetsansökan. Om den anställde har ledigt på en annan enhet kommer vi inte att informera användaren och det kommer inte heller att vara möjligt att ersätta frånvaron på andra enheter.
 • Ledighetsansökan kan bara skickas från mobilappen (ej Personalportalen) om inställningen är aktiverad.

Optimering

Ändringarna som återspeglas ovan i förhållande till variabla namn och definitioner bör noteras för användare av prognosmodulen.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Vi har förbättrat redigeringen av löne- och sysselsättningsgraden i Medarbetaruppgifter så att det nu är möjligt att redigera den första skapade lönen och sysselsättningsgraden.

Språkstöd

Neo finns nu på polska.

Bugrättningar

 • Löste problem med medarbetare tillgänglighet visas fel i grundschema och schema.
 • Rapporten Dagschema visar nu korrekt både tilldelade och otilldelade skift.
 • Löste ett problem som orsakade överlappning mellan beräkningsperioder; slutet på en beräkningsperiod och början på en ny är inte längre samma dag.
 • Löste ett problem med laddning av Time Tracker-transaktion.
 • Löste ett decimalt ingångsproblem för Time Tracker.
 • Om en medarbetare har intygar en stämplingar kan den inte raderas snabbt från schemaläggningsvyn.
 • Det är nu inte möjligt att lägga till en frånvaro före en anställds startdatum.

API / webbtjänstuppdateringar

Se Classic version 384 versioner för mer information om uppdateringar av API och webbtjänster.

DELETE /actual-data

Vi har lagt till en slutpunkt för att radera faktiska data som skickas till indata. Uttrycket "actual" kommer också att matcha de som kan väljas från Neo-användargränssnittet. Denna ändring kommer att leda till att DELETE/raw-data.

GET / actual-data

Vi har lagt till en slutpunkt för att få faktisk data från indata. Uttrycket "actual" kommer också att matcha de som kan väljas från Neo-användargränssnittet. Denna ändring kommer att resultera i att GET /raw-data.


Fick du hjälp?