Avtal

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln handlar om att arbeta med avtal i Personer . Läs mer om att sätta upp och hantera avtalsmallar här .

Lista över personer

Du kan se information om anställningsavtal i Quinyx. För att göra detta, klicka på Personer :

Vyn visar följande information:

 • Anställds namn
 • Anställningsnummer
 • Kontaktinformation
 • Avtalsnamn
 • Genomsnittligt antal nominella timmar per vecka
 • Lön per avtal
 • Färdigheter
 • Enhet och avdelning
 • Roller

Standardantalet anställda som du kan se på en sida är 10. När det finns fler än 10 anställda använder du knapparna < > för att navigera mellan sidorna.

Fliken Avtal i panelen medarbetarinformation

Du kan lägga till ett nytt avtal och se mer detaljerad information om de olika avtalen kopplade till den anställde. Du kan göra detta på fliken Avtal som finns till höger om Medarbetarinformation i sidopanelen Redigera medarbetare. För att lägga till ett nytt avtal, klicka på Lägg till nytt avtal, infoga korrekt information och klicka på Spara. Du kan också se aktuellt avtal för den valda medarbetaren på den här fliken. Informationen nedan är tillgänglig på avtalsfliken och om checkrutan Använd avtalsmall är avmarkerad kan du även redigera den informationen:

Lägg till följande information i den anställdes avtal:

 • Avtal
 • Huvudavtal
  • Om det finns flera avtal, visas huvudavtalet först följt av de andra avtalen baserat på deras skapade datum.
 • Avtalsdetaljer
  • Välj avtalsmall
  • Enhet
  • Avtalsnamn
  • Från och till datum
  • Går ut (du kan ange ett avtals utgångsdatum i framtiden)
 • Lön
  • Använd mall
 • Löner / Nuvarande
  • Månadslön
  • Normallön/tim
  • Egen delningsfaktor
 • Anställningsgrad
 • Avtalsmallvärden
 • Avancerade inställningskategorier
  • Avstämningsperiod
  • Beräkningsperiod & arbetstidsmått
  • Tidsregler
  • Rastregler & Schemaförändringar
  • Rastberäkningsregler
  • Lönejusteringar
  • Sociala kostnader
  • Extrafält
  • Nominella timmar per månad
  • Tid
  • Tillgänglighet
  • E-signering
  • Mobilt stämplingsflöde

Logik för val av avtal och avtalsgiltighet ändras

Läs mer om avtalsvalslogik här och schemaobjekt och avtalsgiltighetsändringar här .

Lön

Avsnittet Lön visar den anställdes nuvarande, framtida och tidigare löner och deras respektive från datum. Du kan också se om den anställde är timanställd eller om de har månadslön. Om medarbetaren har månadslön kan du även se den egna delningsfaktorn. Denna faktor är där nr. av månatlig arbetstid anges. Månadslönen delas sedan med denna faktor för att beräkna den visade timlönen. Om kryssrutan Använd avtalsmall är avmarkerad kommer du att se ytterligare ett avsnitt som heter Avtalsmallens värden där du kan se löneinformation enligt definitionen i avtalsmallen för jämförelsesyften:

Anställningsgrad

Avsnittet Anställningsgrad visar personens nuvarande, framtida och tidigare sysselsättningsgrad och deras respektive från datum. Om kryssrutan Använd avtalsmall är avmarkerad kommer du att se ytterligare ett avsnitt som heter Avtalsmallens värden som visar sysselsättningsgradsinformation enligt definitionen i avtalsmallen för jämförelsesyften:

Avancerade inställningskategorier

Avstämningsperiod

Avstämningsperioden låter dig spåra en anställds schemalagda och arbetade timmar i förhållande till en långsiktig arbetskvot. Detta kan till exempel användas för att följa upp årsarbetstiden på 2080 timmar. Arbetskvoten kan definieras över antingen X månader eller X dagar, med ett specificerat startdatum:

Observera att detta endast kan skrivas in i den anställdes huvudavtal.
Beräkningsperiod & arbetstidsmått

Schemaperioden ställs in genom att välja om den ska baseras på X antal månader eller dagar och schemaperiodens startdatum.

Arbetstiden sätts upp genom att definiera önskad heltidsarbetstid i perioden, antal dagar i perioden och antal arbetsdagar per vecka. Dessa värden kommer sedan att bestämma de nominella timmarna per dag, t.ex. 40 arbetstimmar på 5 arbetsdagar = 8 nominella timmar per dag.

Du kan också ställa in om de nominella timmarna ska reduceras för frånvaro genom att markera Justera för frånvaro. Ett annat alternativ är att använda arbetsdagsmodellen som är en alternativ modell för att beräkna nominella timmar med möjlighet att utesluta söndagar:

Tidregler

Avsnittet Tidregler för arbetstid används för att ange olika tidsregeltyper som gäller personal. Reglerna som sätts upp hjälper sedan under schemaläggningen och Quinyx kommer att generera varningar när reglerna brytes. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Max timmar per dag: Det maximala antalet timmar som den anställde får schemaläggas per dag, innan Quinyx utfärdar en varning.
 • Per vecka: I detta fall har vi specificerat att den schemalagda tiden per vecka får uppgå till max 48 timmar.
 • Minsta vila: Minsta viloperiod, dygnsvila, är satt till 11 timmar i exemplet. Rutan till höger avgör om viloperioden kan sträcka sig utöver den dagliga rasten (i vilket fall rutan är markerad) eller om den totala viloperioden måste falla inom den förinställda 24-timmarsperioden (i vilket fall rutan kommer att vara avmarkerad). I det senare fallet (med rutan avmarkerad) behövs ingen 11 timmars vila mellan arbetspassen, utan viloperioden kan tas ut när som helst under 24-timmarsperioden, dock inte längre än dygnsrasten.
 • Min timmar/vecka: Minimigränsen för antalet schemalagda timmar per vecka.
 • Fridagar: Minsta antal sammanhängande lediga dagar som den anställde har rätt till efter att ha arbetat den maximala tid som anges i fältet ovan.
 • Max dagar: Det maximala antalet på varandra följande dagar som kan schemaläggas för samma anställd. Quinyx genererar en varning om medarbetaren är schemalagd för mer än dessa på varandra följande dagar.
 • Minsta timmar veckovila: Precis som vid dygnsvila kan du ange hur många timmars sammanhängande veckovila den anställde ska ha. T.ex. 35 timmar. Quinyx kommer också att generera en varning i det här fallet om den lägsta veckovilokvoten inte uppfylls.
 • Schemalägg helgdagar: Om avtalsmallen omfattar personer som arbetar på en enhet som t.ex. stänger varje helgdag, till exempel ett huvudkontor, kan denna ruta vara avmarkerad. Du kommer då att få en varning om att försöka schemalägga anställda för dagar som anges som helgdagar i Quinyx.
 • Dygnsvila infaller : Detta hänvisar till tiden för daglig gryning. Det här värdet kommer att påverka min dygnsvila, min veckovila, max timmar per dag och max timmar per vecka.
 • Minsta lediga helger/år: Detta fält kan användas om den anställde har rätt till ett visst antal lediga helger per år.
 • Avancerade tidsregler: Om den här kryssrutan, som huvudsakligen används i Danmark, är markerad kommer Quinyx att generera varningar om följande avancerade tidsregler inte följs:
  • Max 96 schemalagda timmar varannan vecka.
  • Minst 4 dagars ledighet under en 14-dagarsperiod.
  • Det måste vara minst 2 dagar i följd varannan vecka.
  • Minst 5 lediga helger under de senaste 3 månaderna.
  • Minst 1 helgfri varje beräkningsperiod.
 • Övertid åsidosätter OB-perioder: Enligt de flesta kollektivavtal kan en viss arbetad timme av en anställd inte ge upphov till ersättning för både övertid och osocial tid. Ersättning för övertid går före ersättning för att arbeta osocial tid om denna kryssruta är markerad.
 • Tillåt godkännande vid överlappande skift: Quinyx genererar en varning om ett skift är schemalagt som involverar överlappande tider för en anställd. Genom att markera den här rutan kan du fortsätta schemalägga, trots denna varning.
 • Veckans första dag: Ange den första dagen i en 7-dagarsperiod. Denna period är specificerad så att Quinyx kan övervaka inom vilken 7-dagarsperiod veckovilakvoten uppnås.
 • Gräns för OB-perioder: I vissa kollektivavtal måste anställda arbeta ett visst antal timmar per vecka eller beräkningsperiod för att anställda ska ha rätt till osocial tidsersättning. Denna ersättning kommer i så fall att baseras på relevanta osociala tidsperioder. Osocial tidskompensation genereras först när den angivna tidsgränsen nås. När tidsgränsen har nåtts kommer nämnda ersättning att gälla även i efterhand för hela perioden.
 • Under dagar, Max dagar, Dagar med över timmar: Dessa tre fält används tillsammans med varandra och är endast relevanta för ett fåtal kollektivavtal. I dessa kollektivavtal finns en regel som säger att det under en viss period finns en gräns för hur många dagar den anställde får arbeta skift som överstiger ett antal timmar. Som exempel kan regeln säga att under en tidsperiod på 10 dagar får högst 3 dagar arbetad av den anställde innehålla skift med över 10 timmar. En varning genereras i Quinyx om regeln som anges i dessa tre fält bryts.
 • Minsta skiftlängd: Klicka på Lägg till för att lägga till regler om minsta skiftlängd för vilken en anställd kan schemaläggas. Ett exempel kan vara att skiftet måste vara minst 6 timmar om skiftet startar någon gång mellan 19:00 och 03:00.
Rastregler & Schemaförändringar

Detta avsnitt är uppdelat i två undersektioner. Den första heter Rastregler. Funktionerna här är:

 • Om raster ska beräknas som arbetstid eller inte
 • Max skiftlängd utan rast (tim)
 • Minsta rastlängd (min)
 • Maximal rastlängd (min)

Den andra undersektionen kallas Schemaförändringar och tillåter låsning av schemaändringar X dagar/månader/veckor i förväg. Detta används till exempel om ett kollektivavtal säger att en anställd har rätt att få besked om skiftbyten som påverkar honom/henne minst 5 dagar innan det aktuella skiftet äger rum. Quinyx genererar en varning om du gör en ändring i schemat med mindre varsel än det definierade värdet:

Rastberäkningsregler

I avsnittet Rastberäkningsregler kan chefer sätta upp specifika rastberäkningsregler för en specifik person. Detta innebär att olika personer inom en organisation kan ha olika regler för rastberäkning.

Lönejusteringar

I avsnittet Lönejusteringar har du möjlighet att ställa in lönejusteringar utifrån följande kriterier:

 • Anställdes ålder
 • Arbetade år
 • Personliga lönejusteringar
  • Ange från datum och belopp för det lönetillägg den anställde ska få

När du vill lägga till en ny regel för lönejusteringar utifrån ålder och antal arbetade år börjar du med att välja en utgångspunkt för beräkningen (samma månad, exakt datum, eller nästa kalendermånad) och klickar sedan på Lägg till. När du lägger till en lönejustering har du även möjlighet att sätta ett negativt värde för att göra avdrag, t.ex. genom att skriva -5 för att sänka grundlönen med 5 Euro. Att inte placera ett tecken innan värdet räknas som ett tillägg. Om lönen ska justeras utifrån exempelvis ålder anger du en grundlön i sektionen Lön längre upp på fliken Avtal och scrollar sedan ner till sektionen Lönejusteringar för att justera den. Lägg inte till den faktiska lönen under fliken Lönejusteringar, lägg bara till den faktiska justeringen:

Sociala kostnader

Lägg till: Lägger till en annan regel som konfigurerar inställningarna för sociala kostnader.

Quinyx kan ta hänsyn till sociala kostnader för att öka träffsäkerheten i de beräknade personalkostnaderna. Både sociala kostnader och ledighetskostnader kan definieras och dessa kan variera beroende på personens ålder. Av denna anledning är det viktigt att ange korrekt födelsedatum för alla personer i organisationen. Social- och ledighetskostnader läggs till i procent av personens schablonkostnader. Om dessa merkostnader saknas i den anställdes individuella avtal tas de från avtalsmallen. Om de saknas där också, kommer de att tas från enhetsinställningarna.

Det är möjligt att välja en period där personalens grundlön (månadslön/timlön) inte ska ingå i personalkostnadsöversikterna under Schema och tid. Denna funktion används främst i Norge.

Extrafält

Avsnittet Extrafält består av fem standardtextfält. Du kan lägga till både nummer och texi i de ytterligare fälten. Informationen kommer att ingå i avtalstransaktioner via integrationer. Klicka här för att läsa mer om att konfigurera ytterligare fält.

Nominella timmar per månad

Avsnittet Nominella timmar per månad används om du har olika nominella tider per månad beroende på säsong. Du kan till exempel ställa in ett exakt antal timmar per kalendermånad.

Tid

I avsnittet Tid kan du ställa in olika regler för stämpling och tidsrapportering. Avsnittet är uppdelat i tre undersektioner: Regler för stämpling , Övertid och OB, och Stämpling & Webpunch3 avvikelser:

Tid kan rapporteras av personer som antingen stämplar in och ut eller inte. En stämplingsterminal, mobiltelefon eller webblänk används vid in/utstämpling.

 • I en stämplingsterminal klockar den anställde in/ut genom att antingen
  • Ange deras anställningsnummer
  • Svepa sitt magnetkort
  • Håller taggen mot terminalläsaren
  • Skanna ett fingeravtryck
 • När du stämplar in/ut via en mobil kan du välja om förinställda GPS-koordinater ska användas i Quinyx för platsidentifiering.
 • Webbaserad stämpling in/ut på en dator, POS-terminal eller surfplatta är ett annat alternativ, förutsatt att en internetanslutning är tillgänglig. Den anställde stämplar in/ut genom att ange sitt anställningsnummer eller hålla sin tagg mot terminalläsaren.

Regler för stämpling

 • Typ av tidsrapportering: Denna rullgardinsmeny låter dig välja mellan fyra olika sätt att rapportera tid i Quinyx:
  • Stämpla tilder och raster: Det betyder att du inte bara ska klocka in och ut utan även stämpla in och ut vid raster.
  • Stämpla tider men inga raster : Detta innebär att du bara stämplar in och ut. Eventuella schemalagda raster i deras skift dras automatiskt av från den arbetade tiden. Att tillåta människor att stämpla in och ut i Quinyx ger ett enkelt, automatiserat sätt att hantera flextid och ledighet i stället när den klockade tiden är kortare eller längre än det schemalagda skiftet.
  • Avvikelserapportering : Detta innebär att personer med den här rapporteringsmetoden inte behöver stämpla in eller ut. Quinyx går efter den anställdes schema och genererar automatiskt in-/utstämplingstider som matchar de schemalagda arbetspassens start- och sluttider. Som sagt, eventuella avvikelser ska anmälas, såsom ledighet, övertid eller andra extra timmar utöver det normala. Funktionen Avvikelserapportering kan med fördel användas om det inte är nödvändigt att spara den arbetade tiden på minutnivå, till exempel på kontor eller i verksamheter där det är svårare att stämpla in och ut rent praktiskt, som när man arbetar ute på fältet.
  • Stämpling in/ut utan schema : Detta innebär att en anställd kan stämpla/ut utan skift på schemat.
Om du byter till avvikelserapportering från någon annan typ av rapportering för någon anställd, kommer stämplingarna för den personen att visas automatiskt för redan befintliga skift nästa gång du visar statistikvariablerna Faktisk försäljningskostnad och/eller Förväntad personalkostnad i Schema.
 • Auto. attest på frånvaro : Om denna checkruta är markerad kommer alla godkända ledighetsperioder att godkännas samtidigt och inkluderas i lönefilen. Om du kryssar i rutan behöver du inte godkänna ledigheten.
 • Automatisk utstämpling efter (h): Denna funktion är användbar för att säkerställa att ingen förblir instämplad av misstag i Quinyx. Genom att ställa in det här alternativet till 12 timmar, kommer alla som har glömt att stämpla ut att automatiskt stämplas ut 12 timmar från instämplingstiden.
 • Dygnsbryt: Detta fält styr rasten för beräkning av nominell arbetstid, övertid och extra timmar under en period.
 • Ignorera frånvaro i Webpunch 3: Den här checkutan ska vara markerad om den anställde kan kringgå skapande av ledighet i Webpunch när man slår in sent eller slår ut tidigt. Detta kan vara användbart vid exempelvis flextid.
 • Tillåt stämpling på uppgifter: Kryssa i den här rutan om medarbetaren ska stämpla tid på uppgifter som är planerade för skiftet. Detta kommer att visa en ytterligare dialogruta i Webpunch som låter medarbetaren välja den uppgift som de vill stämpla in/ut för.
 • Dela skifts existerande stämpling vid tillägg av uppgift: När du lägger till en uppgift på ett skift som redan har en stämpling och uppgiften helt överlappar med samma stämpling, kommer denna stämpling automatiskt att delas upp enligt den nyss tillagda uppgiften. Denna delning sker även för öppna stämplingar, men endast när skiftet stämplas ut, inklusive öppna stämplingar som automatiskt stämplas ut.
Detta gäller inte om den anställde använder avvikelserapportering eftersom den typen av rapportering aldrig har öppna stämplingar. Efterföljande ändringar av samma stämpling måste redigeras manuellt på uppgiften.
 • Lönefil: Rätt lönefil anges i avtalsmallen.

Övertid & OB

Den andra undersektionen i avsnittet Tid är Övertid och osocial tid . Den innehåller tre delar, Övertid , Övertidsmetoder och Osocial tid . Följande funktioner är tillgängliga i dessa tre delar:

 • Flextid/Tidsbank: Om denna ruta är bockad kommer ingen övertid att beräknas.
 • Övertids-/mertidsbank: Om övertid och extra tid ska genereras, välj om standardläget är att de ska betalas eller sparas ledighet i stället.
 • Tillåt användaren att ignorera övertid i Webpunch: Denna ruta ska vara markerad om personen ska kunna ignorera övertid i Webpunch för att undvika att generera övertid. Stämplingstiden avrundas sedan till början/slutet av skiftet.
 • Övertidsmetoder: Du kan välja Överskridande av schema per dag, Överskridande av nominella timmar i en schemaperiod, Arbetade timmar per vecka, Mertid, Minustid , Övertid/vecka .
 • Osocial tid: Om osocial tid ska genereras, välj om standardläget är att de ska betalas ut eller sparas som ledighet i stället.
 • Sen schemaändring: Markera den här kryssrutan om osocial tidskompensation ska betalas vid sena schemaändringar.
 • Typ av osocial tid: Ange vilken typ av OB som ska användas när en sen schemaändring görs, förutsatt att ovannämnda checkruta är markerad.

Stämplings & Webpunch 3 avvikelser

Den tredje undersektionen i avsnittet Tid är Stämplings & Webpunch3 avvikelser . Den innehåller två delar, Stämplingsavvikelser och Webpunch 3 avvikelser. Precis som i undersektionerna Tidsregler och Övertid och osocial tid så används funktionen Använd avtalsmall kraftigt i Stämplings & Webpunch 3 avvikelser . En av de stora fördelarna med Quinyx är att du med optimal bemanning och rätt användning av Quinyx ofta har möjlighet att behålla kontrollen över lönekostnaderna. En användbar funktion är möjligheten att ställa in avvikelsesregler.

 • Avrunda raster: Den här funktionen är aktiverad med tidsrapporteringsmetoden Stämpla tider och raster. Du kan också själv markera rutan Avrunda raster. Följande händer när den här rutan är markerad:
  • Stämplad rast är kortare än schemalagd rast: Quinyx kommer att öka rasttiden till den schemalagda rasten.
   Observera att själva stämplingen inte kommer att ändras när rasten avrundas. Endast löneutfallet kommer att ändras.
  • Stämplad rast är längre än schemalagd rast - Om den stämplade rasten är längre än schemalagd rast kommer stämplingstiderna att vara som de är. Om flera raster stämplas under dagen, men bara en är schemalagd, läggs alla raster samman och avrundningen kommer att baseras på den totala rasten.
 • Lägg till: Den här knappen lägger till en ny avvikelseregel som måste konfigureras. Konfigurationsalternativen är följande:
  • Max skillnad: Detta innebär att personen kan komma lite sent eller gå lite tidigare och ändå få betalt för hela skiftet. Till exempel: Den anställde är schemalagd att arbeta mellan 09:00 och 18:00. Om den anställde stämplar in 09:07 och ut 17:52. Maxskillnadsfunktionen i vårt exempel har ett avvikelsevärde satt till 10 minuter i förhållande till skiftets start och slut. Det innebär att personen har möjlighet att klocka in upp till 10 minuter försent och ut upp till 10 minuter i förtid, med lön beräknad från skiftets starttid till skiftets sluttid.
  • Avrundning till skift start/slut: Här kan du som arbetsgivare avrunda tiden så att om en person stämplar in några minuter för tidigt och ut några minuter för sent så får den anställde endast betalt för de schemalagda tiderna. Till exempel: Personen är planerad att arbeta mellan 09:00 och 18:00. Den anställde stämplar in 08:46 och ut 18:09. Om avrundningsfunktionen inte är aktiverad kommer den arbetade tiden att beräknas från 08:46 till 18:09. Om personen dessutom får timlön innebär det att du som arbetsgivare kan betala timlön i 23 minuter (14 + 9 minuter = 23 minuter) mer än det schemalagda skiftet. Att använda avrundningsfunktionen innebär att Quinyx automatiskt kan ta bort dessa extra minuter, baserat på en tidsram som du själv definierar. En regel om 15 minuter i samband med instämpling och samma mängd vid utstämpling innebär att Quinyx automatiskt avrundar de stämplade tiderna till start- och sluttider för skiftet, så länge personen klockar in eller ut inom den definierade tidsramen på 15 minuter. I fallet ovan kommer personens arbetstid att beräknas mellan 09:00 och 18:00, precis som planerat.
  • Avrunda i tidsintervaller: Detta är en annan avrundningsmetod. Denna metod gör det möjligt för Quinyx att avrunda stämplingstider för olika tidsintervall. Stämplingar avrundas till ett specifikt tidsintervall. Det är möjligt att avrunda uppåt, nedåt eller till närmaste intervall. Det är också möjligt att ange om intervallavrundning ska tillämpas utanför, inom eller både utanför och inom tiderna för skiftet. Ett exempel: 20-minutersintervaller tillämpas. Om personen har ett pass som börjar kl 09:00 men stämplar in 30 minuter för tidigt avrundas tiden till 08:40. Om avrundningsmetoden är nedåt avrundas stämplingen i tid till 08:20. Om avrundningsmetoden är Närmaste kommer tiden att avrundas till 08:40 eftersom den alltid avrundas uppåt om stämplingen är inom det definierade intervallet. Observera att samma logik tillämpas om du har valt Inuti skift ratio. Den enda skillnaden är att avrundningsreglerna tillämpas inom skiftet. Om både regler för tidsintervall och regler för avrundning eller maxavvikelse tillämpas, kommer avrundningsregler alltid att ha företräde framför regler för tidsintervall. Låt oss till exempel säga att vi har tillämpat både tidsintervallsregler och avrundningsregler med följande inställningar: Tidsintervall på 6 minuter, stämpling, avrundningsmetod uppåt och utanför skiftet med avrundning på 30 minuter. Om till exempel en person har ett skift som startar 09:00 och klockan 08:32, kommer slaget att avrundas till 08:38 i enlighet med de nya tidsintervallsreglerna. Men om personen klockar in 08:44 gäller avrundningsregeln, vilket innebär att tiden avrundas till 09:00.
  • Indikator: Du ställer in en indikator, väljer en färg som visas runt ett tidkort när schemat och tillhörande stämplingar skiljer sig med mer än ett specificerat antal minuter:
Observera att stämplingsavrundning inte fungerar på manuell stämpling, avvikelserapportering och stämplingar som har ändrats manuellt.
 • Skapa en godkänd frånvaro: Dessa alternativknappar avgör om frånvaro skapad i Webpunch när personen klockar in eller ut skapar en frånvaroansökan som måste godkännas av en chef. Skapande av godkänd frånvaro är standardinställningen.
Tillgänglighet

I avsnittet Tillgänglighet konfigurerar administratören i allmänhet att personer är tillgängliga för schemaläggning varje vecka, 7 dagar i veckan. På individnivå kan du sedan specificera tillgängligheten mer exakt, vilket är bra om du till exempel har minderåriga som enligt lag inte får jobba natt eller om du har en anställd som bara är tillgänglig att arbeta på vissa dagar i veckan.

E-signering

E-signatur är en tilläggstjänst. Anställningsavtal kan skapas, undertecknas och distribueras digitalt via Quinyx.

Lägg till: Klicka på den här knappen för att lägga till personer i e-signeringsprocessen om ytterligare personer ska läggas till i signeringsprocessen än vad som anges i avtalsmallen. Observera att du måste avmarkera kryssrutan Använd avtalsmall för att knappen Lägg till ska bli klickbar.

Säkerställ att avtalet redan är giltigt: Om du kryssar i den här rutan blir avtalet giltigt. Detta tar bort möjligheten för dig att starta e-signeringsprocessen:

I rutan som visas, markera kryssrutan Undertecknare om personen du lägger till är en faktisk undertecknare av avtalet. För personer som bara ska se avtalet, lägg till dem men lämna kryssrutan omarkerad:

När du har lagt till den eller de personer du valt klickar du på Spara längst ned på sidopanelen. Uppdatera sidan Personer som du är på för närvarande. Du bör se en stjärna i kolumnen Avtal på denna sida för den anställde i fråga:

Klicka på stjärnan. Följande ruta visas. Här kan du initiera signeringsprocessen enligt vad som anges:

Om du uppdaterar sidan Personer som du är på igen, kommer du att märka att stjärnan bredvid personen du har påbörjat signeringsprocessen för har ersatts av ett timglas. Denna symbol indikerar att signeringsprocessen har påbörjats:

Om du klickar på timglaset visas en ruta som visar status för signeringsprocessen. Du har även möjlighet att dra tillbaka signeringen:

När signeringsprocessen är klar kommer timglaset att ersättas av en grön bock följt av en PDF-symbol. Om du klickar på den gröna bocken får du möjlighet att initiera en ny e-signeringsprocess, medan du klickar på PDF-symbolen för att ladda ner det undertecknade avtalet till den enhet du för närvarande använder:

Mobilt stämplingsflöde

Mobilt stämplingsflöde bestämmer alla inställningar för det mobila stämplingsflödet. Du kan välja en befintlig mall att kopiera från eller markera kryssrutorna för att konfigurera specifika inställningar:

 • Tillåt stämpling på tidigare uppgifter: Detta gör det möjligt att stämpla på en uppgift som ligger i det förflutna.
 • Dela stämpling på uppgift: Delar stämpling baserat på de planerade uppgifterna under dagen med rätt inställningar i användaravtalet.
 • Tillåt val av projekt: Välj projekt för stämplingen kopplat till uppgiften.
 • Tillåt val av kostnadsställe: Tillåt val av kostnadsställe.
 • Visa övertidsdialog: Inställning som avgör om övertidsdialogen i mobil stämpling är på eller av.
 • Välj övertidstyp: Tillåt användaren att välja typ av övertid.
 • Visa kommentar för stämpling: Lägg till kommentar om stämpling kopplat till uppgifter.
 • Visa "Ingen skift" dialog: Tillåt en dialog som indikerar att det inte finns något skift.
 • Visa frånvaroorsaksdialog: Tillåt en dialog som gör att användaren kan välja en frånvaroorsak.
 • Tillåt att ignorera frånvaroorsak: Tillåter användaren att ignorera/hoppa över att lägga till en frånvarosorsak.
 • Visa frånvaroorsaks kommentar: Visa kommentarer om frånvaro.
 • Kommentar från frånvaroorsak obligatorisk: Kräv att anställda kommenterar frånvaroorsak.
Läs mer om att använda API:er relaterade till Anställda här och mer om att använda API:er relaterade till Avtal här.
Klicka här för att läsa mer om hur du använder mobilappen.


Fick du hjälp?