Avtal

Uppdaterad 20/10/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln handlar om att arbeta med avtal i People. Läs mer om hur du ställer in och hanterar avtalsmallar här (artiklar på svenska kommer snart).

Listan med personer

Du kan se information om anställdas avtal i listan med personer i Neo.

Listan med anställda innehåller följande information:

 • Anställningsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Avtalsnamn
 • Genomsnittlig nominell tid per vecka
 • Lön per avtal
 • Färdigheter
 • Enhet och avdelning
 • Roll

"Avtal"-fliken i detaljpanelen

Det är även möjligt att lägga till ett nytt avtal och att se mer detaljerad information för avtal kopplade till den anställda. Detta görs i "Avtal"-fliken som återfinns till höger om "Anställningsuppgifter" i "Redigera anställd"-sidopanelen. För att skapa ett nytt avtal klickar du på "Skapa nytt avtal", fyller i nödvändig information och klickar på "Spara". Du kan även se den anställdas nuvarande avtal i det här fältet. Informationen som listas nedan är tillgänglig i fältet och, om "Använd avtalsmall" inte är ibockad, så kan du alltså redigera den informationen.

 • Avtalsmall
 • Avtalsnamn
  • Om det finns flera avtal visas huvudavtalet först följt av de andra avtalen baserat på deras skapade datum.
 • Från- och till-datum/Upphör
 • Kommentar
 • Lön
 • Anställningsgrad
 • Avancerade inställningskategorier
  • Avstämningsperiod
  • Beräkningsperiod och arbetstidsmått
  • Tidregler
  • Rastregler & Schemaförändringar
  • Rastberäkningsregler
  • Lönejusteringar
  • Sociala kostnader
  • Extrafält
  • Arbetstid/månad
  • Tid
  • Tillgänglighet
  • E-signering

Avtalsvalslogik och ändringar av avtalets giltighet

Las mer om Logik för val av avtal här och schemalägg objekt och ändringar av avtalets giltighet här.

Lön

I "Lön"-fliken kan du se information om personers nuvarande, framtida och tidigare löner och deras respektive från-datum. Du kan även se om personen är månads- eller timanställd. Om personen är månadsanställd så kan du också se information om egen delningsfaktor. I delningsfaktorn fyller man i antalet månatliga arbetstimmar. Månadslönen delas sen med den delningsfaktorn för att beräkna timlönen som visas. Om "Använd avtalsmall"-rutan är urbockad så kommer du se mer information under en ny rubrik som heter "Avtalsmallens värden". Där kan du se den löneinformation som definierats i avtalsmallen i syfte att kunna jämföra dessa med de värden du anger här.

Anställningsgrad

I "Anställningsgrad"-fliken visas information om personens nuvarande, framtida samt tidigare anställningsgrader och deras respektive från-datum. Om "Använd avtalsmall"-rutan är urbockad så kommer du se mer information under en rubrik som heter "Avtalsmallens värden". Där kan du se den information om anställningsgrad som definierats i avtalsmallen i syfte att kunna jämföra denna med de värden du anger här.

Avancerade inställningskategorier

Avstämningsperiod

Med en avstämningsperiod kan du hålla koll på en anställds schemalagda kontra stämplade timmar i förhållande till en längre period. Till exempel så kan en avstämningsperiod användas för att följa upp på en årlig arbetstid på 2080 timmar. Arbetstiden kan då definieras antingen över ett tidsspann på antingen X månader eller X dagar, med ett angivet startdatum. Observera att detta endast kan anges i den anställdes huvudavtal.

Beräkningsperiod & arbetstidsmått

Beräkningsperioden sätts upp genom att välja om den ska baseras på X antal månader eller dagar samt vilket som är startdatumet för beräkningsperioden.

Arbetstidsmåttet sätts upp genom att definiera antalet arbetstimmar vid heltidsanställning i perioden, antalet dagar i perioden och antalet arbetsdagar per vecka. Dessa värden avgör sedan antalet nominella timmar per dag, exempelvis så är 40 arbetstimmar på 5 arbetsdagar = 8 nominella timmar per dag.

Det finns även möjlighet att ställa in att nominella timmar ska reduceras vid frånvaro genom att bocka i "Justera för frånvaro". Ett annat alternativ är att använda "Arbetsdagsmodellen" som är en alternativ modell för att beräkna nominella timmar med möjlighet att exkludera söndagar.

Tidsregler

"Tidsregler" används för att mata in olika tidsregler avseende personal. De regler som ställs in hjälper sedan till vid schemaläggning genom att Quinyx genererar varningar när reglerna bryts. Följande alternativ finns:

 • Max timmar per dag:  Det maximala antal timmar som den anställde får schemaläggas per dag, innan Quinyx generar en varning.
 • Per vecka: I exemplet nedan har vi definierat att schemalagd tid får vara max 48 timmar per vecka.
 • Minsta vila:  Minsta vila, dygnsvila, är satt till 11 timmar i exemplet. Rutan till höger avgör huruvida viloperioden kan stäcka sig bortom dygnsbryt (i vilket fall rutan är ibockad) eller huruvida hela dygnsvilan måste befinna sig inom den fördefinierade 24-timmarsperioden (i vilket fall rutan är urbockad. I det senare fallet (rutan urbockad) behöver det alltså inte vara 11 timmars vila mellan arbetsskiften, utan vilan får förläggas närsomhelst under 24-timmarsperioden, dock inte efter ett dygnsbrytt.

Exempel 1 : Rutan är ibockad och minsta vila beräknas över dygnsbryt (00:00). I detta fall så är viloperioden 15 timmar och ingen varning kommer att ges.

Exempel 2: Rutan är ej ibockad och dygnsvila beräknas från 00:00 till 00:00. I detta fall är vilan som mest 8 timmar och varning kommer att ges.

 • Min timmar/vecka: Detta avser den lägsta gränsen för antalet schemalagda timmar per vecka.
 • Lediga dagar: detta avser det minimala antalet dagar i sträck som den anställde har rätt till efter att ha arbetat den maximala perioden som den definieras nedan.
 • Max dagar: Maximalt antal dagar i följd som får schemaläggas för en och samma anställd. Quinyx genererar en varning om medarbetaren schemaläggs för fler än detta antal sammanhängande dagar.
 • Min timmar veckovila: Precis som med dygnsvila kan du ange hur många timmar sammanhängande veckovila medarbetaren ska ha. Exempelvis 35 timmar. Quinyx kommer även här att generera en varning om minsta veckovila inte uppfylls.
 • Schemalägg helgdagar: Om avtalsmallen omfattar personer som arbetar på en enhet som exempelvis har stängt alla helgdagar, till exempel ett huvudkontor, så kan den här rutan bockas ur. Du får då en varning om du försöker schemalägga medarbetarna på de dagar som är inlagda som helgdagar i Quinyx. 
 • Dygnsvila infaller: Detta avser tidpunkten för dygnsbryt. Värdet som anges här påverkar minsta dagliga vila, minsta veckovila, max timmar per dag och max timmar per vecka.
 • Minsta antal lediga helger på ett år: Om medarbetaren har rätt att vara ledig ett visst antal helger per år, kan detta fält användas.
 • Avancerade tidsregler: Om den här rutan, som främst används i Danmark, är ibockad så kommer Quinyx att generera varningar om inte följande avancerade tidsregler följs:
  • Högst 96 schemalagda timmar på 2 veckor.
  • Minst 4 dagars ledighet under en 14-dagarsperiod.
  • Den anställda bör ha minst 2 sammanhängande lediga dagar varannan vecka.
  • Minst 5 lediga helger under de 3 senaste månaderna.
  • Minst 1 ledig helg i varje beräkningsperiod.
 • Övertid slår ut OB: Enligt flertalet kollektivavtal ska ersättning för övertid och OB inte utgå samtidigt. Övertidsersättningen slår ut OB-ersättningen om den här rutan är ibockad.
 • Tillåt godkännande av överlappande skift: Quinyx genererar en varning om du schemalägger ett skift som innebär överlappande skift för medarbetaren. Genom att bocka i den här rutan är det möjligt att gå vidare med schemaläggningen, trots varningen om överlappning.
 • Veckans första dag: Ange första dagen i en 7-dagarsperiod. Perioden anges för att Quinyx ska kunna ha koll på inom vilken 7-dagarsperiod veckovilan ska uppnås.
 • Gräns för OB: Enligt vissa kollektivavtal måste medarbetaren komma upp i ett visst antal arbetade timmar per vecka eller beräkningsperiod för att ha rätt till OB-ersättning. Denna ersättning kommer i så fall baseras på relevant obekväm arbetstid. Först när den angivna tidsgränsen är uppnådd faller OB ut, då även retroaktivt för hela perioden.
 • Under X dagar, max X dagar med över X timmar: De här tre fälten används tillsammans och är endast relevanta för ett fåtal kollektivavtal. I de kollektivavtalen finns det en regel enligt vilken det finns en gräns på antalet dagar under vilka anställda får arbeta skift som är längre än ett visst antal timmar. Till exempel så skulle regeln kunna vara att anställda på 10 dagar endast maximalt får ha 3 dagar där de arbetar skift som är längre än 10 timmar. Om regeln bryts genereras en varning i Quinyx.
 • Minsta skiftlängd: Klicka på ”Lägg till” för att lägga till eventuella regler för minsta skiftlängd som en anställd kan schemaläggas på. Ett exempel skulle kunna vara att skiftet måste vara minst 6 timmar långt om det börjar någon gång mellan 19:00 och 03:00.

Rastregler och schemaförändringar

Denna flik är uppdelad i två sektioner. Den första heter ”Regler för raster”. Funktionerna här är:

 • Huruvida rasterna ska beräknas som arbetstid eller inte
 • Maximal arbetstid utan rast
 • Minimal tid för rast
 • Maximal tid för rast

Fliken innehåller även sektionen "Schemaförändringar" vilken ger möjlighet att låsa schemaförändringar X antal dagar/månader eller veckor i förväg. Detta används exempelvis om en anställd enligt kollektivavtal ska ha rätt att notifieras om skiftändringar som påverkar hen minst 5 dagar innan skiftet i fråga äger rum. Quinyx genererar en varning om du försöker ändra schemat med mindre framförhållning än det definierade tidsspannet.

Rastberäkningsregler

I fliken ”Rastberäkningsregler” kan chefer skapa regler avseende raster på ett individuellt avtal för en specifik person. Detta innebär att olika personer inom en organisation kan ha olika rastberäkningsregler. Standardinställningen skapas under ”Schema”-fliken och ”Skift typer” i Classic eller i avtalsmallen.

Lönejusteringar

I ”Lönejusteringar”-fliken är det möjligt att ange lönejusteringar baserat på följande kriterier:

 • Anställds ålder
 • Arbetade år
 • Personligt lönetillägg
  • Ange från- och till-datum för lönetillägget som den anställda bör få.

När du vill lägga till en ny regel för lönejusteringar baserat på och ålder och arbetade år så börjar du med att välja en startpunkt för beräkningen (samma månad, exakt datum, eller nästa kalendermånad) och klickar sen på ”Lägg till”. När du lägger till en lönejustering är det också möjligt att ange ett negativt värde för att istället göra ett avdrag, exempelvis kan du ange -5 för att reducera lönen med 5 kronor. Om du inte anger ett minustecken framför siffran så räknas det som ett tillägg. Om lönen bör baseras på ålder, till exempel, så anger du vanlig löneinformation i ”Löne”-fliken högre upp i ”Avtal”-fliken för att sedan skrolla ned till ”Lönejusteringar” för att ange själva justeringen. Lägg inte till lönen i sig under ”Lönejusteringar”, utan bara den faktiska justeringen.

Sociala kostnader

Lägg till: Med den här knappen lägger du till en regel för konfiguration av sociala kostnader.

Quinyx kan ta hänsyn till sociala kostnader för att öka korrektheten av beräknade personalkostnader. Både sociala kostnader och frånvarokostnader kan anges och dessa kan skilja sig åt beroende på personens ålder. Av den anledningen är det viktigt att ange rätt födelsedatum för alla anställda i organisationen. Sociala kostnader samt frånvarokostnader läggs till som en procent på en persons standardkostnad. Om dessa tilläggskostnader saknas i en persons individuella avtal så kommer de hämtas direkt från avtalsmallen. Om de även saknas i avtalsmallen så kommer de hämtas från inställningarna för enheten.

Det är möjligt att välja en period där personalens lön (månads- eller timlön) inte bör inkluderas i summeringen av lönekostnader i ”Schema & Tid”. Denna funktion används främst i Norge.

Extrafält

”Extrafält”-fliken består av fem textfält. Både nummer och text kan anges i dessa fem fält. Informationen kommer inkluderas i avtalstransaktioner via integrationer.

Arbetstid/månad

”Arbetstid/månad”-fliken används om en anställds nominella timmar varierar beroende på månad, exempelvis vid säsongsarbete. Du kan alltså ange ett exakt antal timar per kalendermånad.

Tid

”Tid”-fliken gör det möjligt att ställa in funktioner som gäller stämpling och tidrapportering. Fliken är uppdelad i tre sektioner – ”Tidsregler”, ”Övertid och obekväm arbetstid” och ”Stämplings- och Webpunch-avvikelser”.

”Tidsregler”-fliken innehåller funktioner såsom ”Typ av tider”, ”Auto. attest vid frånvaro” och ”Automatisk utstämpling efter (timmar)”.

Först behöver stämpling förklaras. Tid kan rapporteras av anställda antingen genom att de stämplar in och ut eller utan att de gör detta.

 • I en stämplingsterminal sker stämplingen genom att den anställda antingen
  • Anger sitt anställningsnummer
  • Drar sitt magnetkort
  • Håller sin tagg mot terminalläsaren
  • Scannar fingeravtryck 
 • Vid stämpling via mobil kan man välja om förinställda GPS-koordinater i Quinyx ska användas för platsigenkänning. 
 • Webbstämpling på dator, i kassaterminal eller surfplatta är ett annat alternativ, förutsatt att internetuppkoppling finns. Medarbetaren stämplar sin tid genom att ange sitt anställningsnummer eller genom att hålla sin tagg mot terminalläsaren.

 • Typ av tider: Den här rullgardinsmenyn tillåter dig att välja mellan fyra olika sätt att rapportera tid i Quinyx:
  • Stämpla tider och raster innebär att medarbetaren, förutom att stämpla sin in- respektive uttid, även ska stämpla in- och ut vid rast. 
  • Alternativet Stämpla tider men inte raster innebär att medarbetaren stämplar sin in- respektive uttid. Eventuellt schemalagda raster i skiftet dras av automatiskt från den arbetade tiden. Genom att låta medarbetarna stämpla sina tider i Quinyx kan man på ett enkelt och automatiserat sätt jobba med flex- och komptid när den stämplade tiden är kortare eller längre än det schemalagda skiftet. 
  • Avvikelserapportering innebär att medarbetaren inte behöver stämpla sina arbetstider. Quinyx utgår ifrån medarbetarnas schema och genererar automatiskt stämplingar som matchar de schemalagda skiftens start- och sluttid. Däremot ska eventuella avvikelser rapporteras, till exempel frånvaro, övertidsarbete eller annan tilläggstid utöver det normala. Avvikelserapportering kan med fördel användas om det inte är nödvändigt att spåra den arbetade tiden på minutnivå, till exempel på kontor eller i verksamheter där stämpling är praktiskt svårare, som vid arbete ute i fält.
  • Det sista tidrapporteringssättet i Quinyx är Stämpling utan schema.
Om du byter till avvikelserapportering från någon annan typ av tidsrapportering för en anställd, så kommer stämplingar att läggas till automatiskt för existerande skift nästa gång du väljer att visa statistikvariablerna "Faktisk personalkostnad" och/eller "Förväntad personalkostnad" i Schema.
 • Auto. attest på frånvaro: Om den här rutan är ibockad så kommer all godkända frånvaro attesteras samtidigt och de kommer därmed med i lönefilen.
 • Automatisk utstämpling efter (timmar): Den här funktionen är bra för att försäkra sig om att ingen ska förbli instämplad i Quinyx av misstag. Genom att ställa in den här funktionen till 12 timmar så kommer anställda som har missat att stämpla ut automatiskt att stämplas ut 12 timmar från instämplingstiden. I Classic så har skift som blivit automatiskt utstämplade i ”Tid” > ”Tid” om den relevanta inställningen för detta har gjorts i  ”Tid” > ”Parametrar”. I ”Tid” > ”Parametrar” kan man även göra det obligatoriskt att en automatisk utstämpling korrigeras innan attestering kan göras.
 • Dygnsbryt: Det här fältet styr brytandet för beräkning av nominell arbetstid, övertid och mertid över en period.
 • Ignorera frånvaro i Webpunch 3 kan användas om medarbetare ska kunna kringgå att frånvaro skapas i Webpunch vid för sen instämpling eller tidig utstämpling. Detta kan vara användbart vid exempelvis flextid. 
 • Tillåt stämpling på uppgifter: Den här funktionen kan användas om medarbetaren ska stämpla tid på uppgifter planerade på skiftet. Detta kommer att visa en extra dialog i Webpunch som tillåter den anställda att välja vilken uppgift de vill stämpla in på.  
 • Lönesystem: I avtalsmallen anges korrekt lönesystem.

Den andra sektionen i ”Tid”-fliken är ”Övertid & OB”. Den innehåller tre delar, nämligen ”Övertid”, ”Övertidsmetoder” och ”OB”. Följande funktioner är tillgängliga i de tre delarna:

 • Flextid/Tidsbank: Om den här rutan är ibockad så kommer inte övertid beräknas.
 • Övertid/mertid: Om övertid och mertid ska genereras, välj då huruvida standardinställningen ska vara att de ska betalas ut eller sparas som komp.
 • Användare kan ignorera övertid i Webpunch: Den här rutan bör vara ibockad om den anställda ska kunna ignorera övertid i Webpunch för att kunna undvika att generera övertid. Stämplingstiden rundas i så fall av till början/slutet av skiftet.
 • Övertidsmetoder: Denna rullgardinsmeny innehåller värden som konfigureras i ”Inställningar” > ”Tabeller” > ”Övertidsmetoder” i Classic. I den här rullgardinsmenyn kan du välja att tillämpa de värden som skapats i Classic till avtalet eller avtalsmallen. Kom ihåg att den ordning enligt vilken du väljer övertidstyperna i ur rullgardinsmenyn är viktig eftersom den påverkar beräkningen.
 • OB-tid: Välj om eventuell OB-tid ska utbetalas eller sparas till komp som standard. 
 • Sen schemaändring: Bocka i den här rutan om OB-ersättning bör betalas ut vid sena schemaändringar.
 • OB-typ: Ange den typ av OB som bör betalas ut när en sen schemaändring gjorts, förutsatt att den ovan nämnda rutan är ibockad.

Den tredje sektionen i ”Tid”-fliken är ” Stämplings & Webpunch 3 avvikelser”. Den innehåller två delar, ”Stämplingsavvikelser” och ”Webpunch 3 avvikelser”. Precis som i ”Tidsregler” och ”Övertid & OB” så används ”Använd avtalsmall” mycket även här. En av de stora fördelarna med Quinyx är att med optimal bemanning och med korrekt användande av Quinyx så har du goda möjligheter att hålla kolla på dina lönekostnader. En användbar funktion är möjligheten att ställa in avvikelseregler.

 • Avrunda raster: Den här funktionaliteten aktiveras av tidrapporteringssättet ”Stämplar tider och raster”. Med rutan ibockad sker följande: 
  • Stämplad rast är kortare än schemalagd rast: Quinyx ökar den stämplade rasttiden till den schemalagda rasttiden.
  Observera att tidstämplingen i sig inte kommer att ändras vid rastavrundning. Endast löneutfallet kommer att ändras.
  • Stämplad rast är längre än schemalagd rast - Om stämplad rast är längre än den schemalagda rasten kommer stämplingen inte att kortas ner utan den stämplade rasttiden utan blir som stämplat. Om flera raster stämplas under dagen, men bara en är schemalagd, summeras alla rasttider och  avrundningen baseras på den totala tiden.
 • Klicka på ”Lägg till” för att konfigurera andra regler. 
  • Max avvikelse: Detta innebär att medarbetaren kan vara lite sen, eller gå lite tidigare och ändå få lön för hela skiftet. Till exempel: Medarbetaren är schemalagd mellan kl. 09:00 och 18:00. Instämpling sker kl. 09:07 och utstämpling kl. 17:52. I vårt exempel är den maximala avvikelsen satt till 10 minuter för skiftstart och skiftslut. Det innebär att medarbetaren har möjlighet att stämpla in upp till 10 minuter för sent och stämpla ut upp till 10 minuter för tidigt men att lönen då ändå beräknas från skiftets starttid till skiftets sluttid.  
  • Avrunda till skift start/slut: Här kan du som arbetsgivare runda av så att om en medarbetare stämplar in några minuter tidigt och blir kvar några minuter för sent, får den ändå endast betalt för tiderna som schemalagts. Till exempel: Medarbetaren är schemalagd mellan kl. 09:00 och 18:00. Instämpling sker kl. 08:46 och utstämpling kl. 18:09. Om den här funktionen inte är aktiverad kommer den arbetade tiden räknas från 08:46 ända till 18:09. Om medarbetaren dessutom är timavlönad, innebär detta att du som arbetsgivare får betala timlön för 23 minuter (14 + 9 minuter = 23 minuter) mer än det schemalagda skiftet. Avrundningsfunktionen innebär att Quinyx automatiskt kan ta bort dessa extraminuter, enligt en tidsram som du själv bestämmer. En regel på 15 minuter i samband med instämpling och lika mycket i samband med utstämpling innebär att Quinyx automatiskt avrundar in- respektive utstämplingen till start- och sluttiden för skiftet, så länge stämplingen sker inom de satta tidsramarna på 15 minuter. I fallet ovan kommer medarbetaren att få arbetstid räknad från kl. 09:00 till 18:00, precis enligt schemat. 
  • Avrunda i tidsintervaller: Detta är ytterligare en avrundningsmetod. Metoden innebär att Quinyx kan avrunda in- och utstämplingar i olika tidsintervaller. Stämplingen avrundas till ett specifikt tidsintervall. Man kan avrunda upp, ner eller till närmsta intervall. Man kan också specificera om intervallsavrundningen ska appliceras utanför, innanför eller både utanför och innanför skiftets tider. Till exempel, 20-minutersintervall tillämpas. Om den anställde har ett skift som börjar 09:00 men stämplar in 30 minuter tidigt kommer stämplingen att avrundas till 08:40. Om avrundningsmetoden är “Ner” kommer stämplingen att avrundas till 08:20. Om avrundningsmetoden är “Närmast” kommer stämplingen att avrundas till 08:40 då den alltid avrundas uppåt om instämplingstiden är inom den definierade intervallen. Notera att samma logik tillämpas om du har valt skiftförhållandet “Innanför”. Den enda skillnaden är att avrundningsreglerna appliceras “innanför skiftet”. Om man applicerar både tidsintervallsregler och avrundnings- eller maxavvikelseregler kommer avrundningsregler alltid ha förtur framför tidintervallsregler. Som ett exempel, låt oss säga att vi har applicerat både tidintervallsregler och avrundningsregler med följande inställningar: Tidintervaller på 6 minuter, stämpling in, avrundningsmetod upp och utanför skiftet med avrundning på 30 minuter. Om man t.ex. har ett skift som börjar 09:00 och den anställde stämplar in 08:32 kommer stämplingen att avrundas till 08:38 i enlighet med de nya tidintervallsreglerna. Men om den anställde stämplar in 08:44 kommer avrundningsregeln att appliceras, vilket innebär att instämplingstiden kommer att avrundas till 09:00.  
  • Indikator: Du ställa in en indikator, välja en färg som visas runt ett tidkort när schemat och tillhörande stämpling avviker mer än angivet antal minuter.
 • Observera att avrundningsregler inte gäller på manuella stämplingar, avvikelserapportering eller ändrade stämplingar.

 • Skapa en godkänd frånvaro: De här radioknapparna avgör huruvida en frånvaro som skapats i Webpunch 3, när medarbetaren stämplar in eller ut, skapar en frånvaroansökan som behöver godkännas av en chef. Standardinställningen är att en godkänd frånvaro skapas.

Tillgänglighet

I ”Tillgänglighet”-fliken har chefer möjlighet att på ange vilka specifika tider i veckan en viss anställd är tillgänglig för jobb. Detta är bra exempelvis om man har underåriga som anställda då dessa enligt lag inte får arbeta på natten, eller ifall en anställd bara är tillgänglig vissa dagar i veckan.

E-signering

E-signering är en tilläggstjänst. Anställningsavtal kan skapas, signeras och distribueras via Quinyx.

Lägg till: Klicka på den här knappen för att lägga till personer till e-signeringsprocessen om fler personer bör läggas till i processen än vad som specificeras i avtalsmallen. Observera att du måste bocka ur "Använd avtalsmall" för att "Lägg till"-knappen ska bli klickbar.

Försäkra att avtalet redan är giltigt: genom att bocka i den här rutan så försäkrar du att avtalet är giltigt. Detta gör det i sin tur omöjligt för dig att starta e-signeringen.

I panelen som visas, bocka i "Signerande part"-rutan om personen du lägger till faktiskt förväntas signera avtalet. För personer som bara förväntas se eller granska avtalet räcker det att lägga till dem men utan att bocka i rutan i fråga:

Efter att ha lagt till den person eller de personer du vill ha med i e-signeringsprocessen så klickar du på "Spara" längst ned på sidopanelen. Uppdatera "Personer"-sidan du befinner dig på. Du borde nu se en stjärna i den här sidans "Avtal"-kolumn för den anställda som du uppdaterade processen för:

Klicka på stjärnan. Följande panel kommer då att visas. Här kan du initiera e-signeringsprocessen:

Om du nu uppdaterar "Personer"-sidan du befinner dig på igen så kommer du märka att stjärnan som nyss syntes i "Avtal"-kolumnen för den anställda nu har ersatts av ett timglas. Den symbolen indikerar att signeringsprocessen har påbörjats:

Om du klickar på timglaset så öppnas en sidopanel som visar status för den pågående signeringsprocessen:

När signeringsprocessen väl är avslutad så ersätts timglaset av en grön bock åtföljd av en "PDF"-symbol. Om du klickar på den gröna bocken så ges du möjligheten att initiera en ny signeringsprocess, medan om du klickar på "PDF"-symbolen så kommer du ladda ner ett signerat avtal till enheten du använder för närvarande:

Mobilt stämplingsflöde

Avsnittet under en avtalsmall som heter "Mobilt stämplingsflöde" bestämmer alla inställningar för mobilappens stämplingsflöde. Du kan välja en befintlig mall att kopiera från eller markera med kryssrutorna för att konfigurera specifika inställningar på den avsedda mallen.

 • Tillåt stämpling på tidigare uppgifter : Gör det möjligt att stämpla på en uppgift som är tidigare.
 • Dela stämpling på uppgifter : Delar stämplingen baserat på de planerade uppgifterna under dagen med rätt inställningar i användaravtalet.
 • Tillåt val av projekt : Välj projekt för stämpling kopplat till uppgift.
 • Tillåt val av kostnadsställe : Tillåt val av kostnadsställe.
 • Visa popup-övertid : Inställning som avgör om övertidsdialogen i mobil stämpling är på eller av.
 • Välj typ av övertid : Låt användaren välja typ av övertid.
 • Visa kommentar för stämpling : Lägg till kommentar för stämpling kopplad till uppgifter.
 • Visa popup- fönster ”No shift” : Tillåt en popup som visar att det inte finns något skift.
 • Visa popup-frånvarotyp : Tillåt en popup som gör det möjligt för användaren att välja en frånvarotyp.
 • Tillåt att ignorera frånvarotyp : Gör det möjligt för användaren att ignorera / hoppa över att lägga till en ledighet.
 • Visa frånvaroorsakens kommentar : Visa kommentarer om frånvaro.
 • Kommentar för frånvaroorsak obligatorisk : Kräver att anställda kommenterar frånvaroorsaken.
 Klicka här för att läsa mer om hur du använder mobilappen.


Fick du hjälp?