Avtalsmallar - Tidregler

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I sektionen för Tidregler kan du konfigurera olika typer av regler som ska gälla för anställda. De regler som ställs in hjälper sedan under schemaläggningen och Quinyx kommer att generera varningar när reglerna bryts.

Tidregler

Du kan ställa in regler för arbetstid som ska gälla för anställda. De regler du ställer in hjälper sedan under schemaläggningen. Quinyx genererar varningar när reglerna bryts.

 • Max antal timmar/dag: Det maximala antalet timmar som en anställd kan schemaläggas per dag innan Quinyx utfärdar en varning.
 • Per vecka: I exemplet nedan har vi specificerat att den schemalagda tiden per vecka kan uppgå till högst 48 timmar.
 • Min vila: Den minsta viloperioden, daglig vila, är inställd på 11 timmar i exemplet. Rutan till höger avgör om viloperioden kan sträcka sig över dygnsbrytet (i så fall är rutan markerad) eller om den totala viloperioden måste falla inom den förinställda 24-timmarsperioden (i så fall är rutan omarkerad). I det senare fallet (med rutan omarkerad) behövs det ingen 11 timmars vila mellan arbetspassen, men viloperioden kan tas när som helst under 24-timmarsperioden, men inte sträcka sig över dygnsbrytet.

Exempel 1: Checkrutan är markerad och den dagliga vilotiden beräknas från midnatt (00:00). I det här fallet är vilotiden 15 timmar och ingen varning kommer att ges.

Exempel 2: Kryssrutan är inte markerad och daglig vila beräknas från 00:00 till nästa förekomst av 00:00. I det här fallet är viloperioden maximalt 8 timmar och en varning kommer att ges.

Du kan konfigurera Auto Assign-regler för att integrera krav på dygnsvila som definieras i avtalsmallar. Detta tillägg är centrerat kring alternativet "Minsta vila/dag" som, när det aktiveras, uppmanar vår algoritm att exakt beräkna varje anställds dagliga vila i enlighet med specifikationerna i deras individuella avtal. Läs mer om Auto Assign här.
 • Min timmar per vecka: Det minsta gränsvärdet för antalet schemalagda timmar per vecka.
 • Fridagar: Det minsta antalet efterföljande lediga dagar som den anställda har rätt till efter att ha arbetat den maximala perioden som anges i fältet ovan.
 • Maxdagar: Det maximala antalet efterföljande dagar som kan schemaläggas för samma anställd. Quinyx genererar en varning om den anställde är schemalagd för fler än efterföljande dagar.
 • Min timmar veckovila: Precis som med daglig vila kan du ange hur många timmar av sammanhängande veckovila den anställde ska ha. Exempelvis 35 timmar. Quinyx kommer också att generera en varning i detta fall om den minsta veckovilokvoten inte uppfylls.
 • Kontrollera minsta vilotid/vecka under en sammanhängande 7-dagarsperiod: Några av våra kunder är bundna av fackliga avtal som specificerar att deras anställda har rätt till en viss sammanhängande vila under en 7-dagarsperiod. Quinyx tillhandahåller validering för detta. Om den här checkrutan är markerad, utförs vilotiden per vecka på en rullande basis.
  • Som ett exempel, om du schemalägger ett skift från kl. 8 till kl. 17 på en onsdag för en anställd som har 24 timmar som minsta sammanhängande vila, så:
   • Kontrollerar Quinyx att mellan kl. 8 föregående onsdag och kl. 8 på onsdagen du ska schemalägga, har den anställde minst en gång haft 24 timmars oavbruten, sammanhängande vila.
   • Kontrollerar Quinyx också att mellan kl. 17 på onsdagen du ska schemalägga och kl. 17 nästa veckas onsdag, har den anställde minst en gång haft 24 timmars oavbruten, sammanhängande vila.
  • När det gäller konfigurationsalternativ för schemaposter gäller följande för ovanstående validering:
   • Frånvaro (alla typer) betraktas som vila (inklusive de med beräkning som arbetstid/schemalagd tid).
   • Skift som är konfigurerade som "Ledig dag" betraktas som vila.
   • Skift vars skifttyper är konfigurerade som "På jour" betraktas som vila.
   • Skift vars skifttyper är konfigurerade som "Stand by" betraktas inte som vila.
 • Schemalägg helgdagar: Om avtalsmallen omfattar personer som arbetar i en enhet som till exempel stänger för varje helgdag, som ett huvudkontor, kan den här rutan avmarkeras. Du kommer då att få en varning om att försöka schemalägga anställda för dagar som är angivna som helgdagar i Quinyx.
 • Dygnsvila infaller: Detta avser tiden för dagligt dygnsbryt. Värdet som anges här kommer att påverka minsta dagliga vila, minsta veckovila, max antal timmar per dag och max antal timmar per vecka.
 • Minsta antal lediga helger på ett år: Det här fältet kan användas om anställda har rätt till ett visst antal lediga helger per år.
 • Avancerade tidsregler: Om den här checkrutan, som främst används i Danmark, är markerad kommer Quinyx att generera varningar om följande avancerade tidsregler inte följs:
  • Maximalt 96 schemalagda timmar varannan vecka.
  • Minimum av 4 dagars ledighet under en 14-dagars period.
  • Det måste vara minst 2 på varandra följande lediga dagar varannan vecka.
  • Minst 5 helger lediga under de senaste 3 månaderna.
  • Minst 1 helg ledig under varje beräkningsperiod.
 • Övertid åsidosätter OB-perioder: Enligt de flesta kollektivavtal kan en arbetad timme av en anställd inte ge upphov till kompensation både för övertid och obekväm arbetstid. Kompensation för övertid prioriteras över kompensation för obekväm arbetstid om denna checkruta är markerad.
 • Tillåt godkännande vid överlappande skift: Quinyx genererar en varning om ett skift är schemalagt som innebär överlappande tider för en anställd. Genom att markera denna ruta kan du fortsätta schemaläggningen, trots denna varning.
 • Veckans första dag: Ange den första dagen i en 7-dagarsperiod. Denna period specificeras så att Quinyx kan övervaka inom vilken 7-dagarsperiod den veckovisa viloperioden uppnås.
 • Gräns för OB-perioder: Vissa kollektivavtal anger att anställda måste arbeta ett visst antal timmar per vecka eller ha en beräkningsperiod för att vara berättigade till kompensation för obekväm arbetstid. Denna kompensation kommer i så fall att baseras på relevanta perioder för obekväm arbetstid. Kompensation för obekväm arbetstid genereras endast när den angivna tidsgränsen nås. När tidsgränsen nås kommer denna kompensation också att gälla retroaktivt för hela perioden.
 • Under dagar/Maximalt antal dagar/Med övertid: Dessa tre fält används tillsammans och är endast relevanta för vissa kollektivavtal. I dessa kollektivavtal finns det en regel att under en viss period finns det en begränsning för antalet dagar då en anställd får arbeta skift som överstiger x antal timmar. Som exempel kan regeln konfigureras så att under en tidsperiod på 10 dagar får högst 3 dagar arbetas av den anställda med skift som överstiger 10 timmar. En varning genereras i Quinyx om regeln som anges i dessa tre fält bryts.
 • Använd speciallogik för X- och V-dagar: X- och V-dagar gäller för den finska arbetsstyrkan och används främst inom hotell- och restaurangbranschen. Helt enkelt sagt, om en anställd har arbetat minst 5 dagar under en vecka, får den anställda 2 lediga dagar - dessa kallas X- och V-dagar. För att ställa in logiken kan du:
  • Aktivera från en avtalsmall under Arbetstimmar och perioder välj Använd X- och V-dag-logik.
  • Skapa skifttyper för X- och V-dag. Skiftet ska inte räknas som schemalagda eller arbetade timmar och det ska markeras som ett ledigt dagskift.
  • Välj Skift i Enhetsinställningar och under Avancerade enhetsinställningar i skift väljer du de motsvarande skifttyperna som ska användas.
 • Minsta skiftlängd(h): Klicka på "Lägg till" för att lägga till regler för minsta skiftlängd för vilken en anställd kan schemaläggas. Ett exempel skulle vara att skiftet måste vara minst 6 timmar om skiftet börjar när som helst mellan 19:00 och 03:00.
Rastregler

Du kan konfigurera specifika regler för raster i avsnittet Rastregler.

 • Raster räknas som arbetstid: Använd detta om du tillämpar matrast (betald lunchrast) på arbetsplatsen. Detta alternativ måste vara markerat.
 • Max skiftlängd utan rast (h): Tillåter dig att ange det maximala antalet arbetstimmar som är tillåtna utan raster.
 • Min rastlängd (min)/Max rastlängd (min): Tillåter dig att ange längden på den kortaste och längsta rasten. En varning genereras om du bemannar ett skift med en rasttid som är kortare eller längre än det minsta eller maximala.
 • Schemaförändringar: Lås schemat för förändringar: Ange varaktigheten för låset för schemat i månader, veckor eller dagar. Detta kommer att utlösa en varning om du försöker schemalägga en anställd inom denna period.

Tillgänglighet

Administratören konfigurerar vanligtvis anställdas tillgänglighet för schemaläggning varje vecka, 7 dagar i veckan. På individnivå kan du sedan specificera tillgänglighet mer exakt. Detta är praktiskt om du till exempel har minderåriga som enligt lag inte får arbeta på natten, eller om du har en anställd som endast är tillgänglig för arbete vissa dagar i veckan.

Alla anställda som ska schemaläggas i Quinyx måste ha tillgänglighet ifylld i sitt avtal. Annars kommer Quinyx att generera en varning om att den anställde inte är tillgänglig. Kontrollera att tillgänglighet är markerat som standard i avtalsmallar. Om rutan inte är markerad kommer Quinyx endast att kontrollera om den anställde har några godkända semesterdagar eller andra typer av ledighet under perioden.

Klicka på redigeringsikonen för veckodagen du vill ange dagsspecifika regler för tillgänglighet.

Observera att den maximala veckonumret för tillgänglighetsmönster är 6.


Fick du hjälp?