Variabelinställningar, visningsgrupper och prognoskonfigurationer

Uppdaterad 1 week ago av Daniel Sjögren

På sidan med variabelinställningar kan du skapa och hantera dina prognoskonfigurationer och alternativ för variabelvisning, inklusive att lägga till dem i visningsgrupper. Visningsgrupper påverkar hur variabler visualiseras i schemastatistik och fliken Prognos.

Navigering till Kontoinställningar > Optimiseringsinställningar > Variabelinställningar ger en översikt över alla dina konfigurationer, beräknade och standardvariabler och var de för närvarande visas.

Eventuella variabler som du skapar på den här sidan kommer inte att visas i schemastatistikpanelen eller i prognosöversikten förrän de har lagts till i en visningsgrupp.

Om det är första gången du navigerar till den här sidan kommer du bara att se Quinyx standardvariabler för kostnader och timmar.

Genom att klicka på knappen Lägg till högst upp på sidan får du alternativ att lägga till en ny indata, prognoskonfiguration, beräknad variabel eller beräkning av optimalt antal anställda.

Indata

Extern data som skickas till Quinyx via API. Krävs för att generera en prognos.

Prognoskonfiguration

En konfigurationsuppsättning för att bestämma hur en prognos genereras. Måste vara ansluten till en indata. Quinyx använder historiska indata för att skapa en förutsägelse för framtiden.

Beräknad variabel

En variabel som genereras baserat på beräkningar utförda mellan 2 eller flera variabler.

Optimalt antal anställda

Används för att generera en optimal beräkning av antalet anställda baserat på statiska och dynamiska regler.

Indata

Prognosindata är det som driver personalbehovet. Dessa data skickas till Quinyx från ett externt system.

För att kunna lägga till indata behöver Modulprognosen vara aktiverad för din organisation och du behöver ha rollen som Account Manager

Om du väljer att lägga till indata visas sidopanelen som kräver följande information:

namn

Detta är namnet på indata, t.ex. drivrutinen du vill använda. Till exempel. Nettoomsättning inkl moms om det är den data du kommer att använda kopplad till denna drivrutin.

Upplösning

Du väljer här på vilken upplösning du ska skicka in eller använder din data på den lägsta nivån. Om du skickar in ett värde per timme bör du välja 60 min. Om du skickar in per 15 minuter bör du välja 15 min.

Upplösningen kan inte ändras vid ett senare tillfälle, så se till att du lägger till ett värde här som överensstämmer med granulariteten för den data du ska ladda upp

Beskrivning

Detta är beskrivningen av indata för att lätt kunna identifiera den i indatalistan om du har flera indata.

Typ

Det här är typen av indatavariabel och för konfigurationsanvändning och statistisk användning i analys ska lämplig typ användas som motsvarar din drivrutin. Till exempel bör Nettoomsättning inkl moms kopplas till Nettoomsättning medan Bruttoförsäljning inkl TIP ska vara bruttoförsäljning.

Ändelse

Används inte för närvarande men kommer att spegla valuta eller liknande i framtida visningar.

Externt ID

Detta är det externa ID:t för indata. Detta är en av de saker som en integratör skulle behöva för att ladda upp rätt data till rätt indata i Quinyx. Till exempel, i datalagret för POS-systemet (försäljningsställe) motsvarande nummer för Nettoomsättning inkl VA

Synlighet

Bestämmer i vilken/vilka visningsgrupper som indata ska visas i.

Visa i instrumentpanelen

Definiera om detta ska synas i instrumentpanelsvyn.

Obs: För närvarande kommer variabler med lönekostnadsberäkningar inte att visas i instrumentpanelen.

Prognoskonfiguration

När du har skapat indata kan du nu skapa en konfiguration för hur framtida data ska prognostiseras.

Du kan göra detta genom att välja Prognoskonfiguration från knappen Lägg till högst upp på sidan.

För att kunna lägga till/redigera en prognoskonfiguration behöver modulen Prognos vara aktiverad för din organisation och du behöver ha rollen som Account manager

Om du väljer att lägga till prognoskonfiguration visas sidopanelen som kräver följande information:

namn

Detta är namnet på prognosen och hur den kommer att heta i schemavyer och andra relevanta vyer

Beskrivning

En beskrivning av denna konfiguration för att enkelt kunna identifiera den om många konfigurationer skapas

Externt ID

Ett id för att referera till denna specifika prognoskonfiguration när du använder API

Variabel

Här väljer du vilka indata som ska användas. Du kan ha flera konfigurationer för samma indata

Dataalgoritmer

Det är här du definierar vilka algoritmer som ska användas. För närvarande finns följande

 • Förra året samma dag
  • Detta kommer att använda förra årets data närmast jämförbara samma veckodag, t.ex. Logiken kommer att när man skapar en förutsägelse för fredag 2019-09-06 se tillbaka ett år och finna den fredagen. I detta exempel 2018-09-07
 • Extern förutsägelse
  • Detta används för tredje part för att skjuta in en prognos i Quinyx. Detta används också av Quinyx AI

Modifierare %

Med detta kan du modifiera en algoritm för förra året samma dag med +/- %

Synlighet

Bestämmer i vilken/vilka visningsgrupper som indata ska visas i.

instrumentbräda

Definiera om detta ska synas i instrumentpanelsvyn.

Beräknade variabler

Beräknade variabler avser en variabel som består av en beräkning mellan två andra variabler, standard eller indata.

Om du väljer att lägga till en beräknad variabel visas sidopanelen som kräver följande information:

namn

Namnet på din beräknade variabel och hur den kommer att presenteras i olika vyer

Beskrivning

Beskrivningen av din beräknade variabel som kommer att synas i systemet som en referens till den beräknade variabeln.

Externt ID

Ett ID för att referera till denna specifika variabel när du använder API

Formel

Det är här du definierar beräkningen av din variabel.

Primär ingång

Den primära ingången är den första variabeln du vill använda för din beräkning. Du kan välja bland standardvariablerna och även från Prognosvariabler och konfigurationer om du har Neo Forecast aktiverat för din organisation. Detta kommer att vara indata före operatören.

Anpassad ingång

Låter dig lägga till en specifik siffra till den anpassade variabelekvationen istället för en andra variabel. Observera att ingen beräkning kommer att utföras om data på den primära ingången är 0. OBS: dessa beräkningar kommer att utföras med den upplösning som din indata är inställd på; 5 min, 15 min, 30 min, 60 min.

Operatör

Operatören bestämmer vad som ska hända med den data du väljer att skapa en beräknad variabel med. De tillgängliga operatörerna är:

 • Delat med
 • Procent av
 • Minus
 • Plus
 • Multiplicerat med

Sekundär ingång

Den sekundära ingången är den andra variabeln du vill använda för din beräkning. Du kan välja bland standardvariablerna och även från Prognosvariabler och konfigurationer om du har Neo Forecast aktiverat för din organisation. Detta kommer att vara indata efter operatören.

Synlighet

Bestämmer i vilken/vilka visningsgrupper som indata ska visas i.

Visa i instrumentpanelen

Definiera om detta ska synas i instrumentpanelsvyn.

Obs: För närvarande kommer variabler med lönekostnadsberäkningar inte att visas i instrumentpanelen.

Exempel på en beräknad variabel

Förutspådd försäljning per schemalagd persontimme är en vanlig nyckeltal inom många vertikaler.

För att skapa en sådan variabel måste du ha en prognos konfigurerad för att ha ett förutspått försäljningsvärde. Quinyx kan automatiskt generera denna förutsägelse med hjälp av AI - med din organisation som tillhandahåller den faktiska försäljningen. Läs mer om Algoritmer och förutsägelser här.

För att lägga till den variabeln, välj i dialogrutan Lägg till ny variabel:

 • Primär input: Förutspådd försäljning
 • Operatör: Delat med
 • Sekundär ingång: Schemalagda timmar

Exempel på en multipeloperatorberäknad variabel

Vi kommer att använda detta vilda exempel för att visa hur flera operationer beräknas.

Beräkningen kommer att utföras där summan av varje operation kommer att användas i följande operation, med hjälp av skärmdumpsexemplet nedan, kommer beräkningen att utföras så här:

Optimala timmar + schemalagda timmar = x

x + Arbetstimmar = y

y + Anpassad ingång = z

z / anpassad ingång = utdata som visas i GUI

Visa beräknade variabler i instrumentpanelen

En beräknad variabel kommer att ha en separat graf i Quinyx-instrumentpanelen. Det kommer fortfarande att ha alternativ för att välja aktuell dag, aktuell vecka och aktuell månad - på samma sätt som de befintliga widgetarna är i instrumentpanelen idag

Se beräknade variabler i Prognosöversikten

Den beräknade variabeln måste läggas till en visningsgrupp för att visas på prognosöversiktssidan .

Välja aggregeringstyp på variabler

Du kan välja aggregeringstyp för variablerna Ingångsdata, Prognoskonfiguration eller Optimalt antal anställda på sidan Variabelinställningar. När du väljer aggregeringstyp kan du välja mellan Genomsnitt och Summa för varje variabel.

 

 • Summa: När Summa är valt görs inga ändringar i de aktuella beräkningarna av aggregerade data.
 • Genomsnitt: När Genomsnitt är valt visar Quinyx istället för att summera värdena för att visa den dagliga totalsumman det dagliga genomsnittet. Samma sak gäller när du visar data i den dagliga, veckovisa eller månatliga vyn. Genomsnittet beräknas genom att redovisa värdena för varje hink med befintliga data och sedan beräkna medelvärdet baserat på dessa antal hinkar. 

För prognoskonfigurationsvariabler är aggregeringstypen som standard samma aggregeringstyp som den som valts för de underliggande indata.

Som standard har alla befintliga variabler för indata, prognoskonfiguration eller optimalt antal anställda Summa som aggregeringstyp, och inga justeringar görs i de aktuella aggregeringsberäkningarna. När du lägger till en ny variabel kommer variablerna för indata som standard att ha summa, medan variablerna för Optimalt antal anställda som standard kommer att ha Genomsnitt som vald aggregeringstyp.

Optimala antalet anställda

För kunder som använder statiska och dynamiska regler tillsammans med sina prognostiserade indata för att generera ett optimalt antal anställda måste de skapa en variabel för optimalt antal anställda som är länkad till dessa regler.

För att få ett optimalt antal anställda måste du först definiera statiska eller dynamiska regler i dina gruppinställningar.

Navigera till Lägg till > Optimalt antal anställda

Baserat på

Vilken uppsättning regler ska den optimala beräkningen av antalet anställda baseras på - här ser du automatiskt se alla prognoskonfigurationer som har skapats och har statiska eller dynamiska regler kopplade till dem. I framtiden kommer vi att lägga till stöd för endast statiska regler. När variabeln har skapats kommer beräkningen att göras automatiskt.

Namn

Vad du vill att din Optimal Headcount Variable ska heta

Beskrivning

En beskrivning av denna variabel för att enkelt kunna identifiera den

Synlighet

Bestämmer i vilken/vilka visningsgrupper som indata ska visas i

Variabeln för det optimala antalet anställda kommer nu att visas i din variabellista i visningsgruppen du har tilldelat den, eller som ogrupperad om du inte har tilldelat den ännu. Observera att du måste tilldela den till en visningsgrupp för att se den optimala beräkningen av antalet anställda i schemastatistiken.

Visa grupper

Eventuella variabler som du skapar på den här sidan kommer inte att visas i schemastatistikpanelen eller i prognosöversikten förrän de har lagts till i en visningsgrupp. Visningsgrupper hanteras från den här sidan. Om du har variabler som inte tillhör någon visningsgrupp kommer du att se en varning uppe till höger på sidan som indikerar att du har ogrupperade variabler.

Visningsgrupper är ett sätt att gruppera indata, standardvariabler, variabler för optimalt antal anställda och beräknade variabler i en enda grupp så att de visas tillsammans i grafer och tabeller i prognosöversikten och inom schemastatistik.

Som standard kommer Quinyx att ha två visningsgrupper: kostnader och timmar. Du kan fortfarande hantera variablerna i dessa grupper. Läs vidare för att lära dig hur detta går till.

För att skapa en ny visningsgrupp, klicka på Hantera visningsgrupper högst upp på sidan.

Detta kommer att visa ett fönster som visar alla aktuella visningsgrupper. Klicka på + för att skapa en ny grupp:

Ange ditt nya visningsgruppsnamn och välj vilka variabler du vill visa tillsammans i denna grupp och klicka på Nästa:

På följande sida kan du välja vilka variabler du vill ska synas i schemastatistik och prognosfliken. Klicka på Verkställ för att spara dina ändringar.

Din nya grupp har skapats och kommer nu att visas i listan över hanterbara visningsgrupper.

Du kan redigera namnet genom att klicka på Hantera visningsgrupper > Penn-ikonen, eller så kan du ta bort visningsgruppen genom att klicka på papperskorgen:

Genom att klicka på penn-ikonen kan du redigera de variabler du vill visa i visningsgruppen. Kom ihåg att de variabler du väljer här kommer att visas tillsammans på grafer och tabeller.

Om du lägger till kostnadsrelaterade variabler till en visningsgrupp måste användarna ha åtkomsträttigheten aktiverad för att visa eller redigera kostnader för att se denna variabel. Om de inte har denna åtkomsträtt aktiverad kommer variabeln att döljas från visningsgruppen.

Du kan nu navigera till flikarna Schema eller Prognos för att se och hantera variablerna i visningsgrupperna

Bra att veta: Grundschemavariabler kommer endast att vara synliga i grundschemastatistiken, inte schemastatistik eller prognos

Visa grupper i schemastatistik:

Visa grupper i prognosen:


Fick du hjälp?