Ändra stämplingar

Uppdaterad 28/8/20 av Leigh Hutchens

För att komma till "Ändra stämpling"-sidopanelen så klickar du på en stämpling följt av "Fler val" i "Ändra stämpling"-rutan som visas. I sidopanelen, under "Ändra stämpling"-rubriken, kan du sen se eventuella varningar som hör samman med  en stämpling.

I sidopanelen kan du även visa samt redigera följande detaljer:

 • Datum och tid
 • Skift
 • Attestera stämpling
 • Information
  • Kostnadsställe
  • Projekt
  • Avtal
 • Kommentarer
 • Övertid/mertid
 • Korrigerande åtgärder
  • Dela stämpling
  • Korrigera raster
 • Löneutfall
 • Välj "Ta bort stämpling" för att helt radera stämplingen.
 • Välj "OK" för att spara dina ändringar eller "Avbryt" för att stänga fönstret.

Datum och tid

Den här sektionen visas start- och sluttiden för en stämpling. Här kan du även redigera dessa tider.

Öppen: Bocka i den här kryssrutan för att göra det här till en öppen stämpling, vilket innebär att sluttiden sätts till tiden som den anställde väljer att stämpla ut.

Skift

Den här sektionen innehåller skiftet som stämplingen är länkat till. Du kan byta skift genom att använda rullgardinsmenyn.

Attestera stämpling

Den här sektionen innehåller kryssrutor för den godkännande av stämplingen av den anställde samt av chefen. Beroende på dina inställningar så måste antingen den anställde godkänna stämplingen själv, eller så kan chefen godkänna stämplingen både åt den anställde och åt sig själv som chef:

En blå ruta med en vit bock i schema-vyn indikerar att skiftet har godkänts av både en anställd och av en chef, medan en tom ruta betyder att det saknas godkännande från minst en av parterna:

Information

 • Kostnadsställe: I den här menyn kan du välja vilket kostnadsställe stämplingen ska debitera. Standardvärdet här är det kostnadsställe som anges i anställningsavtalet, men detta kan alltså ändras för enskilda skift genom att använda den här rullgardinsmenyn.
 • Projekt: I den här menyn kan du specificera vilket projekt den här stämplingen bör länkas till (valfritt).
 • Avtal: Här kan du välja vilket avtal som ska gälla för den här stämplingen. Detta kan till exempel komma att påverka vilken lön, vilka OB-tillägg och dylikt som betalas ut för den här specifika stämplingen.

Kommentar

Att lämna en kommentar avseende en stämpling kan vara praktiskt om, till exempel, det kostnadsställe som valts för en anställd är annorlunda jämfört med det kostnadsställe som vanligtvis används för en viss anställd. I fall som detta så fungerar kommentaren som en påminnelse för dig och andra administratörer som hjälper er att komma ihåg varför just den här stämplingen ser ut som den gör.

Övertid/mertid

Den här sektionen tillåter till att klicka i radioknappar för att indikera huruvida övertid eller mertid för det här skiftet bör betalas ut eller sparas som komp. Precis som i andra sektioner så hämtas standardvärdet här från rådande avtal. Gör du ett val här som inte stämmer överens med avtalet så trumfar dock det val du gör här avtalet i fråga. Till exempel, om det i avtalet som används för Frances Eccle står att övertid samt mertid bör utbetalas, men du i den här sektionen väljer att det bör sparas som komp, så kommer det senare att gälla, men enbart specifikt för den här stämplingen.

Korrigerande åtgärder

 • Dela stämpling: Med den här funktionaliteten så delas alla segment av en stämpling tillhörande ett skift som ligger utanför skiftet i fråga upp i separata stämplingar. Efter att uppdelningen har gjorts så länkas alla stämplingarna till det ursprungliga skiftet, men de kan också länkas om till andra skift, samt till andra avtal, kostnadsställen och projekt om så önskas. Ett typiskt exempel på när det här används är om en anställd har flera avtal, ett som tillåter flextid och ett som tillåter övertid. Med den här funktionen så kan en chef (eller anställd) länka om de olika delarna av stämplingen till rätt avtal beroende på om den anställde har jobbat flextid eller om den har arbetat beordrad övertid.
 • Korrigera raster: Den här funktionen kan vara användbar om en anställt har stämplat in eller ut för en rast på fel sätt, eller om hen inte har stämplat ut alls. När chefer väljer "Korrigera raster" så flyttas den sista stämplingen för skiftet i fråga bak eller fram så att den totala stämplade tiden för rasten stämmer överens med den totala schemalagda tiden för rasten.

Löneutfall

Den här sektionen sammanfattar det löneutfall som kommer tas med i lönerapporten till följd av det här skiftet. Klicka på plus-tecknet för att visa alla värden i den här sektionen:


Fick du hjälp?