Stämplingar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Ändra stämpling

I sidopanelen under rubriken Ändra stämpling kan du se alla varningar som är associerade med stämplingen.

I sidopanelen kan du också visa och redigera följande detaljer:

 • Anställd
 • Hör till
 • Datum och tid för stämplingen/initialt värde för stämplingen
 • Öppen
 • Attestera stämpling
  • Anställd
  • Chef
 • Information
  • Kostnadsställe
  • Projekt
  • Avtal
 • Kommentar på stämpling
 • Övertid/mertid
  • Utbetalas
  • Spara som komp
 • OB-typ
  • Utbetalas
  • Spara som komp
 • Tryck på "Ta bort stämpling" -knappen för att radera stämplingen helt.
 • Tryck på "OK" för att spara dina ändringar eller "Avbryt" för att stänga fönstret.

Hör till

Detta avsnitt innehåller skiftet som stämplingen är länkad till. Du kan ändra skift med hjälp av rullgardinsmenyn.

Datum och tid

Detta avsnitt visar och låter dig redigera start- och sluttiden för stämplingen. Tiden som visas under skiftets start- och sluttider på stämplingen är det ursprungliga värdet för stämplingen:

 • Öppna: Bocka i den här rutan för att göra detta till en öppen stämpling, vilket betyder att stämplingen slutar när den anställde bestämmer sig för att stämpla ut.

Attestering

Detta avsnitt innehåller checkrutorna för anställd- och chefsattest. Beroende på dina inställningar måste medarbetaren antingen attestera sig själv, eller så kan chefen attestera både för den anställde och chefen.

En blå checkruta med en vit bock i schemavyn indikerar att skiftet har attesterats av både anställd och chef, medan en tom ruta innebär att det saknas attest från minst en av parterna:

Information

 • Kostnadsställe: I den här menyn kan du ställa in det kostnadsställe som stämplingen kommer att debitera. Standardvärdet här är det kostnadsställe som anges i den anställdas avtal, men detta kan ändras för specifika skift med den här rullgardinsmenyn.
 • Projekt: I den här menyn kan du ställa in vilket projekt denna stämpling ska länkas till (valfritt).
 • Avtal: Här kan du lägga till vilket avtal som ska gälla för denna stämpling. Detta kan till exempel påverka vilken lön, OB-kompensation och liknande som betalas ut för denna specifika stämpling:
När en skifttyp uppdateras med ett kostnadsställe och/eller projekt kommer uppdateringen att återspeglas även i stämplingarna från den tidpunkt då uppdateringen gjordes. Detta inkluderar historiska skift om de är valda i datumintervallet.

Kommentar

Att lämna en kommentar angående stämplingen kan vara användbart om till exempel det kostnadsställe som valts för stämplingen är annorlunda jämfört med det som vanligtvis används för den här medarbetaren. I sådana fall kan kommentaren hjälpa till att påminna dig själv och andra administratörer om varför denna specifika stämplingen var inställd som den var.

Baserat på en ökande mängd input ifrån våra kunder har vi förbättrat vyn för kommentarer på stämplingar i schemat. När en kommentar har lagts till av en anställd kommer en ikon att visas i stämplingsfältet. Du kan också se kommentaren när du håller muspekaren över stämplingskommentars-ikonen.

Den maximala teckenlängden i kommentarsfältet för stämplingar är 255 tecken.

Övertid / Mertidstyp

I det här avsnittet kan du kryssa i checkrutor för att ange om någon övertid eller mertid i detta skiftet ska betalas ut eller sparas som komp. Precis som i andra avsnitt hämtas standardvärdet här från det valda aktiva avtalet. Alla val du gör här kommer dock att åsidosätta de rådande avtalsinställningarna för övertidsersättning. Till exempel, om det avtal som används för Emma Aronsson anger övertid och mertid ska betalas ut, men du anger i det här avsnittet att det ska kompenseras genom sparas som komp i stället, kommer den senare att gälla, men bara för denna stämpling specifikt.

Stämpling saknas

När en anställd har glömt att stämpla in, eller när en stämpling inte finns för ett skift av någon anledning, har vi valt att utöka stämpling saknas-vyn för att chefen lättare ska kunna lägga till en korrekt stämpling från början. Istället för de tidigare alternativen att antingen lägga till en stämpling eller inte, visar nu Quinyx dig hela stämplingspanelen förfylld med information från skiftet.

Observera att stämplingar uppdelade efter uppgifter som lagts till via stämpling saknas-panelen kommer att lägga till alla stämplingar för uppgifter, som tidigare gjorts, genom att klicka på Spara under "Stämpling saknas".

Lägg till stämpling på ett skift

Du kan lägga till stämplingar i Quinyx genom att välja +> Stämpling i schemavyn.

Börja med att välja anställd och datum, därefter kan du ansluta stämplingen till ett skift.

Du kan också skapa en öppen stämpling, till exempel om en anställd har glömt att stämpla in och har ett pågående skift, så kan du lägga till stämplingen under det pågående skiftet så att den anställde kan stämpla ut när skiftet slutar.

Lägg till en stämpling på en uppgift

Du kan koppla stämplingar till uppgifter.

Hur:

 1. I schemavy klickar du på +> Stämpling.
 1. I panelen lägg till stämpling väljer du den anställde du vill lägga till en stämpling för.
 2. Välj uppgifter från rullgardinsmenyn, precis som du skulle välja ett skift.
 3. Välj datum och tid.
 1. Ställ in alla andra parametrar som du vill associera med stämplingen, som att kräva anställdattest och / eller chefsattest, kostnadsställe, projekt etc.
 1. Klicka på Spara.
 2. Nu kommer stämplingen på uppgiften att synas i schemaläggningsvy.
Observera att du kan lägga till stämplingar till enskilda uppgifter i det skiftet:

Dela stämpling på uppgifter

Förutsättning : Den här funktionen fungerar bara om en specifik kombination av avtalet är aktiverat.
 • Tid > Stämpla tider och raster.
 • Tid> Tillåt stämpling på uppgifter.
 • Mobilt stämplingsflöde > Dela stämpling på uppgifter.

Om en anställd är schemalagd att arbeta, men av någon anledning inte kan stämpla in och ur uppgifter under dagen, kan chefen göra detta i Quinyx:

 • Klicka på stämpling saknas under skiftet:
 • stämplingar läggs till baserat på den schemalagda tiden på skiftet och uppgifterna. Till exempel:
  • 10: 00-11: 00 - stämpling på moderskiftet
  • 11: 00-14: 00 - Stämpling på uppgift 1
  • 15: 00-17: 00 - Stämpling på uppgift 2
  • 17: 00-19: 00 - Stämpling på moderskiftet

För att den här funktionen ska fungera måste du ha aktiverat varningen Tid saknas för ett skift.

Se en kort videohandledning om stämpling och attest här !

Dela stämpling på uppgifter med Webpunch

Följande funktionalitet kan användas när en anställd är inställd på att stämpla in och ut ur skift med hjälp av Webpunch och har schemalagda uppgifter. Denna funktionalitet implementerades ursprungligen för att ytterligare minska de manuella stegen för att skapa individuella stämplingar för varje stämpling som tillhör en uppgift.

Ovannämnd funktionalitet kan aktiveras med två inställningar:

 • Avtalsmall > Tid > Stämpla tider men inte raster
 • Avtalsmall > Mobilt stämplingsflöde > Dela stämpling på uppgift
 Se en kort videohandledning om stämplingar och attest här!
Läs mer om att använda API:er relaterade till Stämplingar & Lönedata här.


Fick du hjälp?