Version 366

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Viktig uppdatering

Som del i vårt arbete att förbättra kvalitén och leverera värde till våra kunder och användare, kommer Quinyx WFM Classic att från och med januari 2020 släppa en ny version varannan vecka. Det finns flera anledningar till denna förändring:

 • Kortare tid mellan identifiering och lösning av buggar
 • Mindre förändringar i varje release som minskar risken för buggar
 • Vi kan leverera ny funktionalitet och förbättringar snabbare och oftare
 • Ny funktionalitet blir tillgänglig i Neo, Classic och Mobil samtidigt

För dig som kund, betyder detta att du kommer att ha en dag mindre för att känna på ny funktionalitet på RC. Men med det sagt så är det viktigt att notera att med kortare release cykler kommer varje release att innehålla färre förändringar, så det blir inte samma mängd att prova inför varje release.

Ny funktionalitet

Val för övertid att genereras på dag med frånvaro

Det är nu möjligt att välja att övertid genereras på en dag med frånvaro som ett nytt alternativ. Nuvarande funktionalitet genererar övertiden på den närmsta dagen före frånvaron som innehåller en stämpling.

Denna inställning ställs in på respektive frånvaroorsak för att möjliggöra vilka som tillåter övertid att genereras. Inställningarna för detta görs under Inställningar Tabeller Frånvaroorsaker → Vald frånvaroorsak skapa övertid på frånvaro

Inte alla lönesystem kan hantera transaktioner genererade avseende övertid och frånvaro på samma dag. Innan ändringar görs på dessa inställningar vänligen kontrollera manualen avseende ert lönesystem och säkerställ att noggrann testning genomförs. Om dessa inställningar ställs in fel gentemot lönesystemet kan det påverka lön negativt.

Ny daglig övertidsmetod

Med denna release har ytterligare ett arbetstidsmått lagts in avseende övertid medel nominella timmar per dag

Detta arbetstidsmått räknar på nominella dagar/vecka och arbetstidsmåttet vid heltidsanställning för att beräkna medel nominella timmar per dag

Exempel:

Arbetstidsmått vid heltidsanställning - 40 timmar, Nominella dagar/vecka - 5 = 8 medel nominella timmar per dag

Arbetstidsmått vid heltidsanställning - 40 timmar, Nominella dagar/vecka - 4 = 10 medel nominella timmar per dag

Övertidsmetoder ställs in under Inställningar Tabeller Övertidstyper→ Lägg till / Redigera

Läs mer om övertidstyper here

Dela stämpling på uppgift i Webpunch

Det är nu möjligt att dela stämpling enligt schemalagda uppgifter vid stämpling via Webpunch

Delningen av stämplingen genomförs när medarbetaren stämplar ut från Webpunch och avtalet har följande inställningar:

 • Tid → Avtalsmall Tid
  • Typ av tider : Stämplar tider men inte raster
  • Tillåt stämpling på uppgifter: Unchecked
 • Tid Avtalsmall Mobilt stämplingsflöde
  • Dela stämpling på uppgift: Ibockad

Exempel: Schemalagda skift som det sedan stämplas in/ut på under en dag

Utfall i Classic

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateEmployees : extGroupId is är tillagt i anropet

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Schema rapporten visar nu tid som AM/PM eller 24 timmars beroende på enhetens inställningar
 • Uppdatering av programbibliotek i Webpunch
 • Loggar tillagda avseende förändringar på lönearter på avtalsmallar. Dessa ligger under Inställningar Logg Filtrera på objekt - Avtalsmallar
 • Loggar tillagda avseende Tabeller - Lönearter. Dessa ligger under Inställningar Logg → Tabeller - Lönearter

Buggrättningar

 • Korrigering avseende attest status när i vissa fall "bollen" visades som grå även om överföring till lön ej var genomförd
 • Korrigering avseende uppgifters placering utanför skiftet när uppdatera skift och scheman använts under skifttyper
 • Korrigering avseende varningar ej visats när schemaläggning gjorts från vyn Schema → Schemalagd personal
 • Korrigering till tidszons problem när ett mottaget Qmail visade olika tider beroende på iOS eller Android


Fick du hjälp?