Arbeta med frånvaroorsaker

Uppdaterad 4 months ago av Daniel Sjögren

En frånvaroorsak är vad som används av den anställde eller rapporteras av chefen när en anställd har en frånvaro. Du kan lägga till så många orsaker som du vill att din organisation ska kunna rapportera sin frånvaro med.

Klicka på "Lägg till frånvaroorsak" i det övre högra hörnet på sidan för att lägga till en ny frånvaroorsak:

Allmän information

Lägg till allmän information för din frånvaroorsak som namn, förkortning, frånvarokod och frånvarotyp. I det nedersta fältet väljer du någon av de frånvarotyper du tidigare konfigurerade. Läs mer här om att arbeta med frånvarotyper.

Beräkningsregler

Dagbuffert

Ange det antal dagar som ska inträffa innan dagnumreringen börjar om. Används för att förhindra att Quinyx genererar en ny karensdag, t.ex. om en anställd blir sjuk igen inom 5 dagar efter att ha återgått till arbetet.

Orsaken till frånvaro påverkar dagbuffert

När frånvaroorsaken är mellan frånvaroorsaker med dagbuffert inställt

Räknar endast schemalagda dagar

Under frånvaroperioden räknas endast schemalagda dagar. Annars räknas hela perioden som frånvaro, även om den anställde inte är schemalagd.

Inte direkt efter

Ange en frånvaroorsak som inte kan föregå den här frånvaroorsaken om ingen stämpling har registrerats. Antingen inom den angivna "dagsbuffern", eller på dagnumreringsgruppen.

Exkludera dagar mellan frånvaro

Dagar mellan två frånvaroperioder som inte har något samband med varandra och som beror på samma frånvaroorsak räknas inte med i beräkningen av frånvarodagar

Dela skift vid midnatt

Som standard, om denna inte är markerad bestäms frånvarodagar av dygnsbryt

Frånvaroorsak påverkar schemat

Hantera redan tilldelade skift genom att

Du kan välja Ta bort skift eller Obemanna skift.

Frånvaroschema

Detta fylls av de frånvaroscheman som du konfigurerade under Kontoinställningar> Frånvaroscheman.

Löneartsinställningar

För att ansluta lönearter måste du först spara frånvaroorsaken.

Aktivera valda lönearter på avtalsmallar

Detta aktiverar automatiskt lönearterna kopplade till frånvaroorsaken i avtalsmallarna.

Generera övertid på frånvarodagen

Denna funktion ska inte användas i kombination med flera lönearter kopplade till samma frånvaroorsak. Den ska/kan endast användas när endast en löneart är kopplad till frånvaroorsaken.

Räkna jour- och beredskapstimmar i beräkningen av maximalt antal timmar.

Avancerade inställningar

Tillgänglig i Webpunch

Om markerad är det möjligt för anställda att välja den här frånvaroorsaken i Webpunch

Särskild norsk självcertifierad sjukfrånvaro

Den här inställningen används endast av norska kunder. Observera att om du kryssar i den här rutan visas ett nytt fält "Max frånvaro under arbetsgivarperioden". Arbetsgivarperioden konfigureras genom att kryssa i kryssrutan "Buffer for days" längre upp i panelen "Edit absence type".

Om du kryssar i denna checkruta öppnas ett fritextfält. Det numeriska värde som du anger i fältet kommer att användas som arbetsgivarperiod. Observera att om du lämnar fältet tomt kommer arbetsgivarperioden att vara 0, så du måste fylla i fältet för att en faktisk kontroll ska kunna ske.

Ifall det dessutom finns flera frånvarotyper som är konfigurerade som en del av samma dagräkningsgrupp, kommer den första dagen av en frånvaro av någon av dessa frånvarotyper att bestämma början av arbetsgivarperioden.

Läs mer om våra förbättringar till egenmelding här.


Fick du hjälp?