Version 0155

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 9 mars 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbapp

Ny funktionalitet

 • Absoluta justeringar inom Händelsehantering
  • Fram till nu har du bara kunnat lägga till en procentuell justering av effekten av en händelse på de underliggande variabel inom specifika enheter eller avdelningar. Nu kan du också lägga till en absolut justering.
 • Meddelande till anställda om schema som publiceras på deras enhet
  • Vi inför stöd för aviseringsmeddelanden till de anställda när schema på deras enhet / avdelning har publicerats.
 • Globalt inloggningsalias
  • Quinyx SSO-leverantörer (OpenID och SAML) kan nu ställas in för att göra leverantörsnamnet till ett globalt inloggningsalias.
 • SSO-leverantör djuplänk
  • SSO-leverantörsinformationen presenterar nu den djuplänk (URL) som kunder kan använda för att vägleda sina anställda att automatiskt loggas in på Quinyx och kringgå Quinyx inloggningssida.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Alternativ för justering av sysselsättningsgraden
  • Vi har gjort mindre justeringar till texten för den gamla logiken i alternativet för justering av sysselsättningsgraden i frånvaroschema.
 • Ladda upp öppettider via REST API
  • Du kan ladda upp öppettider via REST API för att användas av AI Demand Forecasting-modulen.
 • Öppettider konfigurerade i Quinyx som används i AI Demand Forecasting
  • Öppettider konfigurerade i Quinyx kan nu även användas i din AI Demand Forecasting för att säkerställa att inga prognoser skapas utanför dina öppettider.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i den här versionen

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i den här utgåvan. Om du vill ha mer information, klicka här.

Ny funktionalitet

Absoluta justeringar inom Händelsehantering

Fram till nu har du bara kunnat lägga till en procentuell justering av effekten av en händelse på de underliggande variablerna inom specifika enheter eller avdelningar. Nu kan du även lägga till en absolut justering. När du skapar eller redigerar en händelse kan du välja mellan Procentuell justering eller Absolut justering. När Absolut justering är valt kan du välja om det ska ske en absolut ökning eller minskning av variablerna, och du kan ange det specifika värde som ska adderas eller subtraheras. Den absoluta justeringen görs på den lägsta nivån av granularitet, inte på den aggregerade nivån. Som sådan kommer en absolut ökning på 10 att läggas till varje tidssegment beroende på variabelns granularitet, inte på den dagliga (eller andra aggregations) totalen.

I de fall där flera händelser läggs till för samma tid och där en händelse har en justering baserad på ett procentvärde medan den andra händelsen har en absolut justering, tillämpas effekten av den procentuella ökningen/minskningen först innan den absoluta justeringen tillämpas, oavsett vilken händelse som lades till först.

Klicka här för att läsa mer om Händelsehantering.

Meddelande till anställda om att schema publiceras på deras enhet

Med denna release introducerar vi stöd för aviseringsmeddelanden till de anställda när schema på deras enhet/avdelning har publicerats. Detta behov identifierades under vår upptäcktsprocess för det nyligen släppta godkännandeflödet för schemat, men förutom det nämndes det också ofta som feedback från flera kunder. Tack för all bra feedback!

Anställda kommer att meddelas om varje uppdatering av publiceringsdatumet efter att knappen Publicera schema har klickats på. Detta gäller för att ställa in publiceringsdatum i framtiden (jämfört med det aktuella publicerade datumet). Meddelandet skickas till alla anställda som för närvarande har en aktiv roll i den valda gruppen (enheten eller avdelningen). Aktiv roll innebär att anställda har roll under perioden från senast publicerad datum till det nya publicerade datumet. För att göra chefer medvetna om att publicera schemat också kommer att meddela anställda har vi lagt till dessa informationsmeddelanden:

 • Meddelande när flödet för schemagodkännande inte är aktiverat.
 • Meddelande när flödet för schemagodkännande är aktiverat.
 • Exempel på Qmail-meddelande som anställd kommer att få.
Den anställde kommer inte att få ett meddelande om chefen har aktiverat Pausa aviseringar .
Vi stöder för närvarande alternativen Qmail och Kopiera till e-post för att ta emot aviseringar som finns tillgängliga i personalkortet (Personer > Medarbetardetaljer). Alternativen E-post och SMS är för närvarande inte aktuella, men vi ser över möjligheterna för att aktivera dem i framtiden.

Globalt inloggningsalias

Quinyx SSO-leverantörer (OpenID och SAML) kan nu ställas in för att göra leverantörsnamnet till ett globalt inloggningsalias. Global betyder att det kontrolleras för unikhet i Quinyx olika regioner (EU och USA).

En användare (anställd eller chef) kan använda aliaset i mobilappens inloggningsruta för att direkt dirigeras till rätt SSO-leverantör. Inloggningsflödet för webben kommer att uppdateras vid ett senare tillfälle.

SSO-leverantör djuplänk

SSO-leverantörsinformationen presenterar nu djuplänken (URL) som kunder kan använda för att vägleda sina anställda att automatiskt loggas in på Quinyx och kringgå Quinyx-inloggningssidan. Om användaren är inloggad med sin identitetsleverantör kommer de automatiskt att dirigeras till rätt Quinyx-användargränssnitt.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Alternativ för justering av sysselsättningsgrad

I version 0154 introducerade vi en uppdaterad logik för alternativet för justering av sysselsättningsgraden i frånvaroscheman. Baserat på feedback har vi nu gjort mindre justeringar till texten för den gamla logiken för alternativet för justering av sysselsättningsgrad i konfigurationsfönstret för frånvaroscheman enligt följande:

 • Istället för att säga "gammal logik", står det nu "pre-0154 logic"
 • Istället för att säga att vi inte längre stöder denna logik, säger den nu att vi inte längre underhåller den.

Öppettider konfigurerade i Quinyx som används i AI Demand Forecasting

Öppettider konfigurerade i Quinyx kan nu även användas i din AI Demand Forecasting-prognos för att säkerställa att ingen prognos skapas utanför dina öppettider.

Klicka här om du vill veta mer!

Ladda upp öppettider via REST API

Du kan ladda upp öppettider via REST API för att användas av AI Demand Forecasting-modulen.

Buggfixar

 • I version 0153 löste vi ett fel där värdena 00:00 - 00:00 i start- och sluttidsfälten för dag- och tidsmodalerna i frånvaroscheman genererade 0-timmarsskift; efter felrättningen genereras 24-timmarsskift (beroende på olika relevanta inställningar). Observera att detta felaktigt beskrevs som "Löste ett problem som hindrade en frånvaro från att generera ett löneutfall för semester." i 0153-versionshänvisningarna. Vi ber om ursäkt för den felaktiga kommunikationen och de olägenheter det kan ha orsakat dig.
 • Löste ett problem som gjorde att en rast och en skifttid återgick till det tidigare värdet när du angav ett annat värde medan begäran hanterades av backend.
 • Löste ett problem med optimal bemanning som beräknade fel värden baserat på de konfigurerade dynamiska reglerna och underliggande prognosdata.
 • Löste ett problem som gjorde att både start- och sluttid för ett skift flyttade fram en timme i grundschemat när ett skift skapades en dag i grundschemat som råkade motsvara 2023-03-26 (sommartid) i grundschemastatistiken .
 • Löste ett problem som gjorde att de anställdas nominella timmar inte tog hänsyn till minskningen av nominella timmar på helgdagar för en schemaperiod om schemaperioden inte började den första dagen i månaden.
 • Löste ett problem som, när man raderade en frånvaro med frånvaroskift och valde att återställa skift, gjorde att andra skift än nämnda frånvaroskift återställdes.
 • Löste ett problem som drabbade en norsk kund för vilken systemet, när dess anställda ansökte om Egenmelding via mobilappen och det sedan godkändes i Quinyx webbapp, kringgick den speciella norska självcertifierade sjukskrivningslogiken enligt vilken inte mer än antal sjukdagar definierat i Kontoinställningar > Frånvaroinställningar > Max frånvaro i arbetsgivarperiod kan tas ut under den period som definieras i Kontoinställningar > Frånvaroinställningar > Buffert för period.
 • Löste ett problem som orsakade ett internt serverfel när man försökte rulla ut ett schema under långa tidsperioder, till exempel under många månader.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i den här utgåvan

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?