Norska självcertifierade sjukskrivningar (egenmelding) FAQ

Uppdaterad 6 months ago av Daniel Sjögren

Norsk självcertifierad sjukskrivning (i Norge kallad Egenmelding) innebär att du meddelar arbetsgivaren att du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada utan att lämna in ett sjukintyg från en läkare.

Kort information om självcertifiering/egenmelding
  • Du kan endast använda självcertifiering under arbetsgivarens ansvarsperiod, dvs. de första 16 kalenderdagarna av sjukledigheten.
  • Om du är borta i mer än tre kalenderdagar kan din arbetsgivare kräva ett sjukintyg.
  • Om du har använt självcertifiering före sjukfrånvaron kommer dessa två frånvarotillfällen att räknas in i samma dag för sjukdagar.
  • Självcertifiering/egenmelding är alltid bara för en hel dag och ska inte läggas till som deltidsfrånvaro. (Vi kan lägga till den tillsammans med stämplingar och andra ledigheter, men det ska inte göras).

F: Hur länge kan självcertifieringen pågå?

S: Enligt bestämmelserna i lagen om socialförsäkring kan självcertifiering/egenmelding användas för högst tre kalenderdagar i taget och högst fyra gånger inom ett år.  Detta är ett minimisystem, och alla företag kan använda en utökad rätt till självcertifiering upp till hela ansvarsperioden för arbetsgivaren.

Företag som tidigare haft ett samarbetsavtal om ett mer inkluderande arbetsliv (IA) var skyldiga att ha ett utökat system för självcertifiering, med rätt att använda självcertifiering för upp till åtta kalenderdagar åt gången och upp till 24 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Det fanns ingen begränsning för hur många gånger rätten till självcertifiering kunde användas.

IA avtal för perioden 2019-2022 uppmuntrar företag att fortsätta det utökade självcertifieringssystemet, och uppmanar även företag som inte tidigare har haft utökad självcertifiering att överväga detta system.

F: Kan jag förlora rätten till självcertifiering?

S: Din arbetsgivare kan besluta att du inte får använda självcertificering/egenmelding om:

  • din arbetsgivare har rimliga skäl att anta att ditt frånvaro inte beror på sjukdom

Din arbetsgivare ska meddela dig när de fråntar dig rätten att använda självcertifiering/egenmelding så att du kan göra ett uttalande. Om du har förlorat din rätt att använda självcertifiering/egenmelding ska arbetsgivaren ompröva sitt beslut efter sex månader.

I Quinyx finns det för närvarande inget sätt att ta hänsyn till dessa situationer. Det är t.ex. inte möjligt att konfigurera det så att systemet blockerar den anställde som har förlorat sin rätt till självcertifiering från att ansöka.

Quinyx kommer att öppna upp för användning igen så snart det fjärde tillfället ligger utanför de senaste 12 månaderna.

F: Går det i Quinyx att se hur många dagar/tillfällen som jag som anställd har kvar att ta ut?

S: Nej, inte just nu.

F: Hur kan jag se när en ny arbetsgivarperiod börjar? T.ex. vad finns det för kriterier?

S: Ja, det finns några saker att tänka på:

  • Efter att alla självcertifieringsdagar/egenmeldingsdagar i en arbetsgivarperiod har använts måste det gå 16 kalenderdagar innan du kan använda en ny egenmelding.
  • Du måste ha varit tillbaka minst 1 dag på din arbetsplats.
  • Om du stämplar in räcker det för att du ska kunna använda självcertifiering/egenmelding i efteråt.
  • Om avvikelserapportering används måste din chef attestera minst 1 stämpling innan du är berättigad till självcertifiering/egenmelding.
  • Egenmelding kan inte ske direkt efter sjukdom (Sykdom).


Fick du hjälp?