Version 0082

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 20 maj 2020

Ny funktionalitet

Översikt

release notes för version 0080 påpekade vi att vi snart skulle förbättra att för tilldelning av skift på bortaenhet kräver godkännande så kunde den godkännande chefen inte se dessa förfrågningar i widgeten för kommande händelser i översikten. Vi har nu förbättrat detta:

Vi har även lagt till händelser avseende förfrågningar om lediggörande till Kommande händelser-widget:en:

Den här senaste händelsen reflekteras i nuläget inte i "Skiftbokningar att godkänna"-avsnittet i den mittersta widget:en i Översikten. Detta ämnar vi förbättra på sikt.

Rättigheter för mobilapp i Neo

I den här utgåvan introducerar vi möjligheten att konfigurera rättigheter för mobilappen från Neo.

Navigera till Kontoinställningar > Rättighetsstyrning> Mobilrättigheter. Du kommer att se en lista över de personalkategorier som du har skapat inom din organisation. Dessa personalkategorier kommer att användas för att kontrollera all funktionalitet för anställda i mobilappen. De konfigurerade behörigheterna som du kommer att se när du klickar på en personalkategori ärvs från Classic. Granska alla personalkategorier för att se till att behörigheterna ställs in enligt hur du vill ha det i din organisation.

Observera att alla ändringar du gör för behörigheter på personalkategorier kommer att tillämpas omedelbart, så om du ställer in en behörighet till ingen åtkomst kommer de anställda med den personalkategorin inte längre ha tillgång till det funktion i mobilappen

Nästa sak med mobilrättigheter i Neo är behörigheterna för chefspecifika funktioner i mobilappen. Detta kontrolleras av behörigheterna som definieras på chefsrollerna i Neo. Tabellen nedan beskriver hur rollbehörigheterna i Neo är mappade mot de chefsspecifika funktionerna i mobilappen:

Behörighet i Neo

Funktion i mobilappen

Schemaläggning

Lägg till skift

Schemaläggning

Redigera skift

Schemaläggning

Radera skift

Frånvaro

Lämna applikationer på hanterarfliken

Schemaläggning

Skift bokningar för att godkänna på hanterarfliken

Lön

Estimerad lön för skiftbokningar som ska godkännas

Skapa Pulse

Skapa Pulse

När ovanstående två saker har granskats, och du har sett till att allt är konfigurerat enligt hur det ska vara i din organisation, är det en sista sak du måste göra. Kontakta Quinyx Support och be dem att aktivera rättigheter för mobilappen i Neo för din organisation. Support kommer att bekräfta att du har granskat behörigheterna för personalkategorier och behörigheterna för Neo chefsroller. Efter bekräftelse kommer Supporten att utföra aktiveringen för dig så snart som möjligt och mobilappen kommer att börja läsa information från Neo.

Detta betyder:

 • Anställdas funktionalitet kommer att kontrolleras mot vad som definieras i personalkategorin för den inloggade användaren.
 • Chefsfunktionalitet kommer att kontrolleras mot den inloggade chefens Neo-roll och behörigheterna för den rollen
 • Vilka grupper du har tillgång till kommer att bestämmas utifrån vilka grupper den inloggade användaren är medlem i Neo.
 • Vem du kan se kommer att avgöras utifrån vilka grupper den inloggade användaren är medlem i.
 • Vem en chef kan schemalägga kommer att avgöras utifrån vilka grupper den inloggade chefen har tillgång till.
Observera att alla ändringar du gör för behörigheter på personalkategorier kommer att tillämpas omedelbart, så om du ställer in en behörighet till ingen åtkomst kommer de anställda med den personalkategorin inte längre ha tillgång till det funktion i mobilappen. Detta är inte beroende av att vårt stöd aktiverar Neo mobile access rights för din organisation.

Det är också möjligt att lägga till nya personalkategorier som ska användas för mobilrättigheter:

 • Navigera till Kontoinställningar > Rättighetsstyrning> Mobilrättigheter. 
 • Klicka på Lägg till överst på sidan.
 • Ge personalkategorin ett namn.
 • Klicka på Lägg till.

Du kan också ta bort en personalkategori genom att klicka på Ta bort i listan över personalkategorier.

Avtalsmallar

Vi har lagt till stöd för att kopiera helgdagar från ett år till ett annat i avtalsmallar.

 • Klicka på en avtalsmall och bläddra ner till helgdagar.
 • Klicka på Kopiera helgdagar i slutet av listan.
 • Välj det år du vill kopiera från.
 • Välj en eller flera helgdagar som du vill kopiera.
 • Under varje helgdag ser du ett fält för kopiera till datum (samma datum ett år framåt ställs automatiskt in).
 • Gå igenom datumen och se till att de är inställda på det datum du vill att de ska kopieras till.
 • Klicka på Spara

Nu kommer de valda helgdagarna att kopieras till de valda datumen med exakt samma inställningar som den helgdagen de kopierades från. Du kan se de kommande helgdagen genom att utöka menyn Kommande i listan över helgdagar.

Schema & Tid

Grundschema

Vi har lagt till fältet "Beskrivning" i formuläret "Ändra skift" i Grundschema:

Den maximala teckengränsen är densamma som i Schema, och precis som i Schema kan du lägga till en beskrivning till själva skiftet. Om skiftens skifttyp har en beskrivning kommer den att ärvas till fältet.

Tidkort

Du kommer nu att kunna få en "sneak peak" av tidkortet i Neo. Tidkortet är en mycket älskad och uppskattad del av Classic (Tid > Tid), och nu introducerar vi ett liknande koncept till Neo. För tillfället kan du bara se skift- och uppgiftsinformation (dvs du kan inte göra några ändringar). Men i framtida releases kommer du att kunna få tillgång till mer information (frånvaro, löninformation, Time Trackers, etc.), och också redigera.

Att göra detta:

 1. Håll muspekaren över en cell i schemat.
 2. Klicka på datumet bredvid ikonen "+".
 3. Nu har du tillgång till tidkort.

Automatiska prognoser

Med den här versionen av Neo gör vi det möjligt att automatiskt skapa framtida prognoser baserade på din historiska data genom algoritmer

Prognosalgoritmerna

Algoritmerna använder historiska data för att göra prognoser. Vid prognoser för en drivare (t.ex. försäljning eller besökare) för en specifik enhet, använder de aktuella algoritmerna endast data kopplat till den enheten.

Algoritmen försöker titta efter mönster (trender) och den övergripande trenden. Trender kan förekomma på olika tidsskalor. Till exempel kan du ha en årlig säsong (t.ex. försäljningen är högre runt jul, lägre under sommaren), trend per vecka (t.ex. försäljningen är högre på helgerna) eller daglig trend (t.ex. försäljningen är högre vid lunchtid).

Flera trender kan vara närvarande under samma tid. Många enheter upplever betydande helgdagseffekter och algoritmerna försöker uppskatta det genom att använda data från samma helgdag föregående år. I allmänhet kommer algoritmerna att bli mer exakta prognoser när det finns mer historiska data. Quinyx rekommenderar 24-36 månaders historisk data. Men med 60 dagars data kommer en prognos att produceras.

Prognoser kommer att skapas 90 dagar in i framtiden från den dagen då det senast laddats upp data.

Var kommer prognos att synliggöras och hur?

Resultatet av algoritmernas prognos kommer att användas som en prognos för den specifika variabeln.

Systemet kommer slutligen att producera detta som en rad i tabellvyn i statistik eller som en linje i grafvyn.

Läs mer om prognos i statistik här.

Prognoserna skapas 90 dagar framåt i tiden
Hur aktiverar jag detta?

Om du redan har Neo Forecast igång idag, kontakta Quinyx Support och de hjälper dig med att aktivera algoritmerna. När det är gjort behöver du bara följa instruktionerna nedanför.

Om du inte har Neo Forecast idag men är angelägen om att veta hur du använder automatiserade förutsägelser tillsammans med optimala personalregler för att hjälpa dina chefer att göra ännu bättre scheman för dina anställda, då kontaktar du sales@quinyx.com

Hur konfigurerar jag algoritmen?

Algoritmen konfigureras genom att skapa en ny konfiguration. Detta görs från Kontoinställningar - > Prognoskonfiguration - > Lägg till ny prognoskonfiguration

Läs mer i manualen här.

Hur ofta körs detta . och kan jag initiera det manuellt?

Du konfigurerar algoritmen så att den körs på ett schemalagt intervall varje vecka där den skapar ytterligare 90 dagar med framtida prognos.

I vissa fall kanske du inte vill vänta en hel vecka innan algoritmen ska köras. Det kan bero på tester under en implementeringsfas eller att mycket ny data har lagts till historiskt som kan påverka de framtida prognoserna. Detta kan du göra från Kontoinställningar - > Prognoskonfiguration och genom att interagera med ikonen för "mer val":

I detaljpanelen kommer du också att kunna se statusen för de tidigare körningarna och kan du initiera en ny körning:

Hur följer jag upp de historiska körningarna och loggarna?

Du kan följa upp loggen från Kontoinställningar - > Prognoskonfiguration och genom att interagera med ikonen för mer detaljer som beskrivs ovan.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Uppdaterad design av feedbackformuläret.
 • Skifttypens namn på stämplingar visas nu inte bara i dagvyn utan också i vecko-, månads- och "annan"-vyn. Skifttypens namn visas också när du för musen över stämplingen.
 • För skifttilldelning som kräver godkännande så är visas nu information om att en förfrågan om tilldelning finns för det aktuella skiftet när man tittar på skiftet i avsnitten ”Skift att godkänna” respektive ”Obemannade skift” i Notifieringar-panelen för den aktuella gruppen.
 • I Notifieringar-panelen i schema har formateringen av medarbetarens avatar, avståndet mellan rubriker och datumformat förbättrats. Antalet sökande för ett visst skift visas också bredvid avater.

Buggrättningar

 • Planerade timmar i grundchemat skiljer sig inte längre om flera anställda har samma skifttid och antal skift.
 • Att lägga till en ny färdighet för en anställd sparas nu med framgång.
 • Felaktig uppgiftsfärg som visas på notifieringspanelen för skiftbokning och skiftansökningsförfrågningar har behandlats.
 • Uppgiftsnamnet saknas i meddelandepanelen för skiftbokning och skiftansökningsförfrågningar har lagts till.
 • Korrigerad kartläggning så att en ny anställd som skapats i Neo eller Classic nu syns i Neo.
 • 500-fel produceras inte längre när du kontrollerar / avmarkerar "Rastberäkning ?Beräkna pauser som arbetstid" i avtalets inställningar.
 • 401-fel produceras inte längre vid inställning av ett slutdatum för en anställd.

API / webbtjänstuppdateringar

 • Ingen uppdatering av denna utgåva.


Fick du hjälp?