Ordlista för Quinyx WFM

Uppdaterad 2 weeks ago av Leigh Hutchens

Benämning

Betydelse

AI Demand Forecasting

Quinyx AI Demand Forecasting är en separat AI-modul som tittar på historiska data och ger en prognos för en framtida period. I de flesta fall genereras prognosen automatiskt för en viss period (t.ex. för en vecka 4 veckor i förväg) med en viss tidsgranularitet (t.ex. veckovis). Du måste kontakta din Quinyx-representant för att aktivera den här modulen.

Nyckelord: AI, efterfrågeprognoser, prognoser

Algoritm

En process eller uppsättning regler som följs för att generera ett resultat som en prognos eller ett schema.

Användare

En paraplyterm för alla användare av systemet, oavsett deras roll.

API

Vi har öppnat delar av vårt User API för våra externa partners och kunder att kunna integrera med. Quinyx använder SOAP API: er (Classic) och har en omfattande lista tillgänglig här .

Vi bygger för närvarande REST API: er i Neo.

Attest

Godkännande av arbetade timmar. Läs mer här .

Avtalsmall

Ett avtal kan ses som ett ramverk som definierar vilka regler som gäller för individen. Till exempel om arbetstagaren får lön per månad eller timme, arbetstagarens nominella arbetstid, beräkningsperiod, anställningsgrad etc. Läs mer om avtalsmallar här .

Avvikelserapportering

En process eller uppsättning regler som följs för att generera ett resultat som en prognos eller ett schema.

Beräknad variabel

Avser en variabel som är en beräkning mellan två andra variabler, antingen standard- eller indata variabler.

Borta enhet

En annan enhet än en den anställdes hemmaenhet. Läs mer här .

Chef

En paraplyterm för alla användare med systemroll över anställda (dvs. inloggningsrättigheter Neo).

Delad anställd

En annan enhet än en den anställdes hemmaenhet. Läs mer här .

Domän

Detta är kundnivån och är den högsta nivån i strukturen. Kunden skapas av Quinyx och här lägger vi till allmän information som kontaktuppgifter, tillämpliga moduler och antalet licenser kunden har rätt till.

Nyckelord: kundnivå, domän, grupphantering.

Dygnsbryt

Dygnsbryt betyder den tid på dagen som av systemet betraktas som slutet på en dag och början på nästa dag. Vi har flera dygnsbryt i Quinyx. Läs mer om dygnsbryt här.

Frånvaro

Frånvaro är ett paraplybegrepp som täcker alla typer av frånvaro från arbetet, antingen planerat eller oplanerat. Till exempel, om någon inte dyker upp på jobbet är de frånvarande, men de har inte ledighet eftersom det inte planerades eller meddelades i förväg. Läs mer här .

Frånvaroansökan

En ansökan om ledighet skickas från medarbetaren till chefen.

Frånvaroorsak

För att särskilja olika typer av frånvaro, såsom semester, sjukdom, föräldraledighet, personlig dag, långvarig sjukdom etc.

Frånvaroschema

Ibland inträffar en frånvaro långt in i framtiden innan det finns planerade skift för perioden. I sådana fall skapas inget lönebaserat skift under frånvaron. Detta innebär att den anställde inte får någon ledighetsersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroschema som, enkelt förklarat, innehåller veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönebaserade ersättningsskift under frånvaron. Läs mer här .

Frånvarotyp

Ibland känd som en förutsägelse. Hänvisar till data i framtiden som förutses antingen manuellt eller med hjälp av interna eller externa prognosmetoder. Läs mer här .

Grundschema

En schemalagd mall som kan återanvändas. Läs mer här .

Helgdag

En allmän helgdag (röd dag) när banker och många andra företag är stängda för dagen och för många branscher gäller andra regler för ersättning vid arbete på dessa dagar.

Hemmaenhet

En anställds primära enhet, dvs huvudplatsen för en anställd.

Identity Provider (IDP)

En Identity Provider ansvarar för autentisering av användare och utfärdar identitetsbevis för användarens identitet till övriga intressenter i federationen. Det är Identity Providern som är källan till att autentiseringar kan återanvändas i form av organisationsöverskridande single sign-on.

Nyckelord: SSO, Azure, Okta, Google

Indata

Data som skickas till Quinyx från ett externt system. Läs mer här .

Ledig dag

Ett Quinyx-koncept som anger att den anställde inte ska arbeta den här dagen. Oftast en dag utan planerat skift. Läs mer här .

Lönearter

Lönearter är koder för de timmar du arbetat. Dessa matchas med koderna i lönesystemet, för att översättas till det belopp du får betalt för de timmar du arbetat. Detta kan vara grundlön som månads- eller timlön, men inkluderar även tilläggslöner som övertid eller extra lön för att arbeta osocial tid eller på helger och ersättningar för ledighet.

Nyckelord: lön, lönearter, löneartssregler.

Löneartsregel

Dessa låter dig definiera regler för extra lönearter som ska genereras när en anställd stämplar tid för ett specifikt skift. Dessa regler kan definieras på enskilda skift i schema (men inte i basschema) såväl som på en skifttyp. Läs mer här .

Mini-jobbers

Minijobb (tyska: geringfügige Beschäftigung) är en tysk form av deltidsanställda som arbetar oregelbundna timmar och dagar i veckan. För dessa anställda är sysselsättningsgraden och/eller de nominella timmarna normalt noll och hur mycket de arbetar i genomsnitt per dag ändras kontinuerligt.

Nominella timmar

Antalet timmar för en anställd på utsedd period, enligt inställningar i dennes avtalsmall. Läs mer här .

OB-tid

OB-tid (obekväm arbetstid) används för att betala tillägg till personal som arbetar under vad som anses obekväma tider. (t.ex. nattskift, helger och helgdagar). Läs mer här .

Otilldelad skift

Ett befintligt skift för närvarande inte tilldelat en specifik anställd. (Obemannat skift)

Otillgänglighet

Den här funktionaliteten möjligör att se när en anställd är tillgänglig (och inte tillgänglig) i schemat. Syftet med denna funktion är att ge ytterligare hjälp i schemaläggningsprocessen för att hitta relevanta anställda att schemalägga för ett visst skift, men också att lättare schemalägga anställda som delas mellan enheter. Du kan se om anställd som är delad till dig från en annan enhet är schemalagd på annan enhet, men också se när och var dina anställda är schemalagda på andra enheter.

Prognos

Ibland känd som en förutsägelse. Hänvisar till data i framtiden som förutses antingen manuellt eller med hjälp av interna eller externa prognosmetoder. Läs mer här .

Prognoskonfiguration

Avser en metod som har konfigurerats för att generera en framtida förutsägelse för en variabel. Läs mer här .

Regler för timmar

Du kan sätta upp regler för arbetstid för att skapa ett korrekt schema. Om du bryter mot någon av de definierade reglerna kommer Quinyx att generera en varning som gör schemaläggaren medveten om att en tidsregel har brutits. Varningen kan dock ignoreras.

Nyckelord: regler för timmar, avtalsmallar - regler för timmar, validering.

Schemavyn

I schemat kan du visa och hantera skift och anställda. Läs mer här .

Skift

Skift används för att visuellt visa start- och sluttid när den anställde ska arbeta. Läs mer om skift här .

Skifttyp

En kategori eller typ av skift. Skifttype kan ha namn på avdelning, namn på uppgift eller vad som passar er organisation. Läs mer om skifttyper här.

Single Sign On (SSO)

SSO är en autentiseringsmetod som gör det möjligt för användare att på ett säkert sätt autentisera sig med flera program och webbplatser med hjälp av en enda uppsättning autentiseringsuppgifter.

Nyckelord: Single Sign On, SSO autentisering

Sociala kostnader

Sociala kostnader är procentandelen av både nettokostnad och ledighetskompensation tillsammans. Läs mer här.

Standardvariabel

Data som Quinyx håller och inte är data från externa system eller en beräkning mellan flera variabler. Läs mer här .

Tagg

En behållare med egenskaper som du kan ansluta till skifttyper, skift eller stämplingar. Läs mer här .

Tilldelat skift

Ett skift tilldelat till en specifik anställd.

Tillgänglighet

Den här funktionaliteten möjligör att se när en anställd är tillgänglig (och inte tillgänglig) i schemat. Syftet med denna funktion är att ge ytterligare hjälp i schemaläggningsprocessen för att hitta relevanta anställda att schemalägga för ett visst skift, men också att lättare schemalägga anställda som delas mellan enheter. Du kan se om anställd som är delad till dig från en annan enhet är schemalagd på annan enhet, men också se när och var dina anställda är schemalagda på andra enheter.

Time Tracker

En unik Quinyx-term. Time Trackers kan till exempel användas för att hålla reda på semestersaldo eller komp saldo. Läs mer här.

Uppgift

En specifik uppgift eller åtgärd som ska utföras under ett skift. Vanligtvis schemalagd vid en viss tidpunkt under ett skift. Läs mer här.

Variabel

Avser en specifik KPI eller datapunkt relaterad till företagets data. Antingen genererad av Quinyx eller av ett externt system och presenteras i Quinyx.

Webpunch

Quinyx egen stämpelklocka, byggd för att fungera på en mängd olika hårdvaror som datorer, surfplattor, smarta enheter etc. Läs mer här.

Variabel

Avser en specifik KPI eller datapunkt relaterad till företagets data. Antingen genererad av Quinyx eller av ett externt system och presenteras i Quinyx.

Webpunch

Quinyx egen stämpelklocka, byggd för att fungera på en mängd olika hårdvaror som datorer, surfplattor, smarta enheter etc. Läs mer här.

X dagskift / Y dagskift

X- och Y-dagar - Gäller specifikt den finländska arbetskraften, främst för hotell- och restaurangbranschen. Enkelt uttryckt, om en anställd har arbetat minst 5 dagar på en vecka tjänar den anställde två lediga dagar - kallad X- och Y-dag.

Översikt

Översikten ger dig statusuppdateringar och visualiseringar för ett urval av Quinyxdata och information. Läs mer här.

Övertid

Arbetad tid utöver normal arbetstid. Kan variera beroende på avtal.


Fick du hjälp?