Rollhantering

Uppdaterad 20/7/20 av Leigh Hutchens

Du kan använda rollhantering till:

 • Lägg till / redigera / ta bort roller
 • Definiera behörigheter för funktionsgrupper för varje roll
 • Ändra nivå på roller
 • Lägg till / ta bort nivåer

När du klickar på rollhantering ser du fem stycken standardroller (klicka här för att se en lista över standardrollerna). Det är fördefinierade roller med fördefinierade behörigheter. De kan döpas om, redigeras eller raderas (med undantag för rollen "anställd"). De kan också kopieras och användas som mall för en ny roll.

Endast rollen "Account Owner / Manager" har som standard tillgång till sidan med kontoinställningar.

Nivåer

Varje standardroll placeras på en "nivå". Nivån är ett nytt koncept som används för att definiera vilka roller som borde eller borde inte ha tillgång till känslig information. Standardregeln för nivåer är att chefer med samma roll inte ser data för kollegor som ligger på samma nivå eller ovanstående nivå men de kommer att se data för kollegor på en nivå nedan.

Just nu gäller regeln för nivåer endast för två funktionsgrupper (klicka här för att läsa mer om de befintliga funktionsgrupperna):

 • Lön
 • Personer
 • Schema (För schema är regeln att man ser data på samma nivå och nivåer nedanför)

Exempel: Chefen som har en roll på nivå 3 kommer att kunna se kostnadsdetaljer och persondetaljer om anställda med roller på nivåer nedanför (4, 5, 6). Den kommer inte se kostnadsdetaljer och persondetaljer för anställda med roller på samma nivå eller högre (3, 2, 1).

Det är möjligt att lägga till fler nivåer än de standardiserade. Klicka bara på "Lägg till nivå", ge nivån ett namn och flytta den uppåt eller nedåt med hjälp av knapparna "flytta nivå upp" eller "flytta nivå ner". Genom att göra det kan du till exempel ha två roller för lokala chefer men på olika nivåer. Den som är högre upp i hierarkin kommer att kunna se lön och personuppgifter för den nedan och vice versa.

Lägg till / ändra roller

Du kan redigera befintliga rättigheter för de fördefinierade rollerna eller sätta behörigheter på roller du skapar.

För att redigera en roll - klicka på ändra roll

För att lägga till en ny roll - klicka på lägg till roll

 • Om du klickar på Lägg till ny roll visas en popup där du ger din nya roll ett namn och väljer vilken mall du vill kopiera från.
 • Därefter öppnas en panel på höger sida
 • Här ställer du in behörigheterna för varje funktionsgrupp:

Den första rubriken är moduler.

Här kan du definiera om rollen ska ha tillgång till schema och / eller personer i menyraden högst upp. Om du avmarkerar en av modulerna ser inte användaren med den här rollen den avmarkerade modulen i menyn högst upp. Om båda modulerna är kryssade ser den översta menyn ut så här:

Nästa rubrik är behörigheter.

För varje funktionsgrupp (du kan läsa mer om funktionsgrupper här) kan du välja en av tre olika behörigheter:

 • Ingen behörighet: Rollen kommer inte att se några data inom den här funktionsgruppen
 • Läsrättighet: Rollen kommer att kunna visa men inte redigera data inom den här funktionsgruppen
 • Skrivrättighet: Rollen kommer att kunna visa och redigera data inom den här funktionsgruppen

När du har definierat behörigheter för varje funktionsgrupp trycker du på spara och din nya roll är klar att användas.

Kom ihåg att behörigheterna du ser när du hanterar roller är beroende av andra behörigheter (och moduler).

Exempel:

Om du sätter behörigheten Personer till "ingen behörighet", så kommer du inte se behörigheterna för "medarbetaravtal" och "medarbetaruppgifter" eftersom dessa två är beroende av att du har minst läsrättighet på behörigheten Personer:

Behörighet för Personer inställt på ingen behörighet:

Behörighet för Personer inställt på läsrättighet:

Behörigheterna som du kan se beror nu också på vilka Quinyx-moduler du har köpt. Så om du inte har köpt vår prognosmodul ser du inte behörigheten för prognos.

Om behörigheten för Personer är inställt som ingen behörighet, kommer medarbetaruppgifter och medarbetaravtal att döljas för den rollen.

Om Stämplingar är inställt som ingen behörighet, kommer behörigheten för manuella lönearter att döljas för den rollen.

Om Schemaläggning är inställt som ingen behörighet, kommer behörigheter för frånvaro, lås schema, stämplingar och manuella lönearter att döljas för den rollen.Alla andra behörigheter är oberoende.

Rollöversikt

Delad ikon

Det är nu möjligt att se om en anställd är delad från en annan enhet när du tittar på rollöversikten för den anställde. Rollerna som den anställde har på de enheter den är delad till kommer att markeras med en blå ikon som säger "delad":

Visa grupper med ärvda roller

Det är nu möjligt att välja om du vill se ärvda roller eller inte när du tittar på rollöversikten för en anställd. Genom att markera checkboxen "visa grupper med ärvda roller" så kommer de grupper som den anställde har en ärvd roll på visas och rollen indikeras med en ikon som säger "ärvd":

Roller som har passerat slutdatum

Men den här releasen gör vi en ändring så att det nu är möjligt att ge en ny roll till en person som tidigare har haft en roll där slutdatumet är passerat.

När man går till organisation, klickar på en grupp och sen på lägg till medlem så kommer man nu även att se personer vars tidigare roll har ett slutdatum som är passerat och kan därifrån ge personen en ny giltig roll.

For ännu mer information, läs Roller och rättigheter FAQs.


Fick du hjälp?