Avtalsmallar - Tid

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I avsnittet Tid kan du ställa in olika regler för stämpling och tidrapportering.

Regler för tidsstämpling

Ställ in reglerna för tidsstämpling i detta avsnitt:

 • Typer av tidsrapportering:
  • Stämpla tider men inte raster: Om detta är valt måste du stämpla in/ut under början och slutet av ditt skift, men inte under raster.
  • Stämpla tider och raster: Om detta är valt måste du stämpla in/ut under början och slutet av ditt skift, inklusive när du går på rast.
  • Avvikelserapportering: Om detta väljs läggs automatiskt en stämpling som är lika lång som skiftet, inget behov av stämpling in/ut.
  • Stämpling utan schema: Om detta är valt kommer det att vara möjligt att stämpla in/ut utan schema.
 • Autoattest för frånvaro: Om denna checkruta är markerad kommer alla godkända ledighetsperioder att godkännas samtidigt och ingå i lönefilen. I vårt fall har vi valt att kryssa i rutan då vi inte behöver godkänna den redan godkända ledigheten separat.
 • Automatisk utstämpling efter (h): Denna funktion är användbar för att säkerställa att ingen förblir instämplad av misstag i Quinyx. Genom att ställa in det här alternativet till 12 timmar, kommer alla som har glömt att stämpla ut automatiskt att stämplas ut 12 timmar från instämplingstiden.
 • Dygnsbryt: Detta fält styr brytpunkten för beräkning av nominell arbetstid, övertid och mertid under en period.
 • Ignorera frånvarotyp i Webpunch: Den här checkrutan ska vara markerad om personen ska kunna kringgå skapande av ledighet i Webpunch när den anställde stämplar in sent eller stämplar ut tidigt. Detta kan vara användbart vid exempelvis flextid.
 • Tillåt stämpling på uppgifter: Kryssa i den här rutan om personen ska stämpla tid på uppgifter som är planerade för skiftet. Detta kommer att visa ytterligare en dialogruta i Webpunch som gör att medarbetaren kan välja den uppgift som de vill stämpla in/ut för.
 • Dela skifts existerande stämpling vid tillägg av uppgift: Om inställningen är inställd på sant, kommer befintliga och tillagda stämplingar i det förflutna att delas upp när en uppgift läggs till i deras skift. Detta gäller endast för rapporteringsläget "Stämpla tider men inte raster" Stämplingen kommer bara att delas om den helt överlappar den nya uppgiften, dvs samma stämpling behöver placeras under uppgiftens starttid och sluttid för att en delning ska inträffa. Observera att stämplingen inte kommer att justeras automatiskt om du efter att ha lagt till uppgiften och sparat den redigerar, till exempel, sluttiden för uppgiften och sparar den på nytt. Om inställningen är inställd på falsk, kommer inget av det ovanstående gälla.
 • Generera lön på uppgift: Du kan ställa in lönegenerering på uppgifter. Detta är inställningsspecifikt. Läs mer här.
 • Lönefil: Rätt lönesystem anges i avtalsmallen.
Observera att om en uppgift och ett skift startar samtidigt behöver du bara en stämpling, men du måste stämpla in på uppgiften. Annars kommer stämplingen att vara på skiftet och du måste stämpla in en andra gång för uppgiften.
När du stämplar ut på en uppgift kommer detta automatiskt att avsluta din stämpling på skiftet också, och du måste stämpla in på moderskift(et) igen för att fortsätta ditt vanliga arbete.
Om ett skift slutar med en uppgift behöver du bara en stämpling för att avsluta både uppgiften och skiftet.

Rastberäkningsregler

Denna avdelning låter dig konfigurera regler för rastberäkning.

 • Använd standardregler för rastberäkning: Välj om du vill använda vanliga rastberäkningsregler eller inte. Läs mer om rastberäkningsregler.

Om du inte vill använda standardreglerna för rastberäkning kan du lägga till dina egna, klicka bara på Lägg till:

 • Skiftlängd: Ställ in antalet timmar och minuter för skiftet.
 • Rast: Ställ in rastens längd i minuter.
 • Applicera enbart för specifik veckodag: Du kan välja en specifik veckodag eller alla dagar.
 • Visa raster: Välj att visa rasterna.
 • Förläggning av raster: Du kan välja när du vill ha rast under skiftet. Alternativen är början, mitten, slutet och efter.
 • Antal raster: Totalt antal raster under skiftet.

Övertid och OB

I avdelning Övertid och OB ställer du in parametrarna för övertid och obekväm arbetstid:

Övertid
 • Flex tid /Tidsbank: Om den här rutan är markerad och standardlönearterna 1022 och 2000 är aktiverade i avtalsmallen, skapas löneart 1022 automatiskt när den anställde arbetar mer än det schemalagda skiftet, och löneart 2000 skapas automatiskt när den anställde arbetar mindre.
 • Övertids-/mertidsbank: Om övertid och mertid ska genereras, välj om standardläget är att de ska betalas eller sparas ledighet i stället.
 • Tillåt användare att ignorera övertid i Webpunch: Denna ruta ska vara markerad om personen ska kunna ignorera övertid i Webpunch för att undvika att generera övertid. Stämplingstiden avrundas sedan till början/slutet av skiftet.
Övertidsmetoder

Välj övertidsmetoder:

 • Tid överstiger schema per dag
 • Arbetade timmar per dag
 • Tid överstiger nominella timmar under schemaperiod
 • Arbetade timmar per vecka
 • Mertid
 • Minustid
Obekväm arbetstid (OB)
 • Betald/Sparas i komp: Välj om du vill ha din OB utbetalad eller sparad som ledighet i stället.
 • Sen schemaändring : Markera den här checkrutan om kompensation för OB ska betalas vid sena schemaändringar.
 • OB-typ: Ange vilken typ av OB som ska användas när en sen schemaändring görs, förutsatt att ovan nämnda checkruta är markerad.

Stämplings & Webpunch 3 avvikelser

Du kan ställa in stämplingsparametrar i avsnitten Stämplings & Webpunch 3 avvikelser, samt Webpunch 3 avvikelser.

Stämplingsavvikelser

Under Stämplingsavvikelser kan du lägga till typ av stämplingsavvikelse, minuter, stämpling in eller ut, avrundningsmetod och skiftrelation.

För att lägga till en stämplingsavvikelse, klicka på Lägg till.

Typ : Det finns fyra möjliga typer av avrundning.

Typ

Beskrivning

Max avvikelse

När en anställd stämplar in sent/stämplar ut tidigare inom intervallet avrundas stämplingstiden uppåt till skiftets starttid/sluttid.

Avrunda till skift start/slut

När en anställd stämplar in tidigare/stämplar ut sent inom intervallet avrundas stämplingstiden uppåt till skiftstart/sluttid.

Avrunda i tidsintervaller

När en anställd stämplar in/ut inom tidsintervallet avrundas tidsstämplingen upp/ner/närmaste tidsintervall.

Indikator

När en anställd stämplar in/ut utanför intervallet färgas en skiftkant i en viss färg för att indikera avvikelsen. Klicka på rullgardinsmenyn Färg för att välja en av 20 färger.

 • Minuter: Du kan ställa in hur många minuter en anställd kan komma innan ett skift startar och hur många minuter efter slutet av ett skift den anställde kan stämpla ut och få det avrundat uppåt till tidpunkten för skiftet om det sker inom X (max 180 ) minuter av schemats start och slut.
 • Stämpling: Välj instämpling eller utstämpling.
 • Avrundningsmetod: Om du har valt Avrunda i tidsintervaller under Typ så kan du välja Upp, Ner eller Närmaste.
 • Skiftförhållande: Om du har valt antingen Avrunda i tidsintertvaller eller Indikator under Typ, kan du välja Innan skift startar, Efter skift startar eller Både före och efter skift.
 • Avrunda raster: Denna funktion är aktiverad med tidsrapporteringsmetoden Stämpla tider och raster. Du kan också själv kryssa i rutan "Avrunda pauser". Följande händer när den här rutan är markerad:
Observera att själva stämplingen inte kommer att ändras när rasten är avrundad. Endast löneutfallet kommer att ändras.
Avrundning på tidsstämplingar fungerar inte på stämplingar som har lagts till manuellt av en chef.
Webpunch 3 avvikelser

Bestämmer vad som ska hända när anställda väljer en frånvaroorsak medan de stämplar ut från Webpunch 3:

 • Ja, skapa godkänd frånvaro
 • Nej, skapa frånvaroansökan
Läs ännu mer om stämplingsavvikelser här.


Fick du hjälp?