Avtalsmallar - Tid

Uppdaterad 5 months ago av Daniel Sjögren

I avsnittet Tid kan du ställa in olika regler för stämpling och tidsrapportering. Avsnittet är uppdelat i fyra underavsnitt - Regler för stämpling, Övertid och OB, och Stämplings- och Webpunch-avvikelser och Rastberäkningsregler.

Regler för stämpling

Ange reglerna för stämpling i detta avsnitt:

 • Typer av tidsrapportering:
  • Stämpla tider men inte raster: Om du väljer detta alternativet måste du stämpla in/ut vid arbetspassets början och slut, men inte under raster.
  • Stämpla tider och raster: Om du väljer detta alternativet måste du stämpla in/ut under arbetspassets början och slut, även när du går på rast.
  • Avvikelserapportering: Om detta väljs läggs en stämpling automatiskt till som är lika lång som skiftet, utan att du behöver stämpla in/ut.
  • Stämpla utan schema: Om du väljer detta är det möjligt att stämpla in/ut utan schema.
 • Auto. attest på frånvaro : Om den här kryssrutan är markerad kommer alla frånvaroansökningar som godkänns av chef att automatiskt bli attesterade och därmed färdiga för lönekörning.
 • Automatisk utstämpling efter (timmar) : Används för att säkerställa att anställda blir utstämplade. Tiden som man anger räknas från den tid den anställde stämplade in.
 • Dygnsbryt : Detta fält styr brytpunkten för beräkning av nominell arbetstid, övertid och ytterligare timmar över en period.
 • Ignorera frånvaro i Webpunch3 : Den här kryssrutan ska vara markerad om personen ska kunna undvika att skapa en ledighet i Webpunch när han stämplar in sent eller stämplar ut tidigt. Detta kan vara användbart vid exempelvis flextid.
 • Tillåt stämpling på uppgifter : Markera den här rutan om den anställde ska kunna stämpla tid på uppgifter som planeras för skiftet. För detta val visas ytterligare en dialogruta i Webpunch som gör det möjligt för medarbetaren att välja den uppgift som de vill stämpla in / ut för.
 • Dela skifts existerande stämpling vid tillägg av uppgift: Om inställningen är inställd som aktiv kommer befintliga och tillagda stämplingar i det förflutna att delas upp när en uppgift läggs till i deras skift. Detta gäller endast för rapporteringsläget "in- och utstämpling, inga raster". Stämplingen delas endast om den helt överlappar den nya uppgiften, dvs samma stämpling måste placeras under uppgiftens starttid och sluttid för att en delning ska ske. Observera att stämplingen inte automatiskt kommer att justeras om du efter att ha lagt till en uppgift och sparat den redigerar, till exempel, sluttiden för uppgiften och sparar den på nytt. Om inställningen är inställd på att vara inaktiv, gäller inget av ovanstående.
 • Genera lön på uppgift: Du kan ställa in lön på uppgifter. Detta är inställningsspecifikt. Läs mer här.
 • Lönefil: Rätt lönefil som ska skapas vid lönekörning anges i avtalsmallen.
Om en uppgift och ett skift startar samtidigt behöver du bara en stämpling, men du måste stämpla in på uppgiften. Annars kommer stämplingen att hamna på skiftet och du måste stämpla in en andra gång för uppgiften.
När du stämplar ut på en uppgift kommer detta automatiskt att avsluta ditt stämpling på skiftet också, vilket betyder att du måste stämpla in på moderskiftet igen för att fortsätta ditt vanliga arbete.
Om ett skift slutar med en uppgift behöver du bara en stämpling för att avsluta både uppgiften och skiftet.

Rastberäkningsregler

I det här avsnittet kan du konfigurera rastberäkningsregler.

 • Använd standardregler för rastberäkning : Välj om du vill använda standardreglerna från enhetsinställningarna för rastberäkning eller inte. Läs mer om rastberäkningsregler.

Om du inte vill använda standardreglerna för rastberäkning kan du lägga till dina egna, klicka bara på Lägg till:

 • Skiftlängd : Ställ in antalet timmar och minuter för skiftet.
 • Rast (minuter) : Ställ in rastens längd i minuter.
 • Applicera enbart för specifik veckodag / s : Du kan välja en viss dag i veckan eller alla dagar.
 • Visa raster : Välj att visa rasterna för skiftet.
 • Förläggning av raster : Du kan välja när rasten ska infalla under skiftet. Alternativen är början, mitten, slutet och efter.
 • Antal raster : Totalt antal raster under skiftet.

Övertid och OB

I avsnittet Övertid och OB anger du parametrarna för övertid och OB:

Övertid
 • Flextid / tidsbank : Om den här rutan är markerad beräknas ingen övertid.
 • Övertid/mertid : Om övertid och mertid ska genereras, välj om standard är att tiden ska betalas ut eller sparas som komptid.
 • Användaren kan ignorera övertid i Webpunch : Den här rutan ska kryssas för om personen ska kunna ignorera övertid i Webpunch för att undvika att generera övertid. Stämplingen avrundas i så fall till början / slutet av skiftet.
Övertidsmetoder

Välj övertidsmetoder:

 • Tid utöver schemat per dag
 • Arbetade timmar per dag
 • Utöver nominell tid på beräkningsperioden
 • Arbetade timmar per vecka
 • Mertid
 • Minustid
OB
 • Betald / sparad ledighet i stället : Välj om du vill spara ledig tid istället för att få tiden utbetald.
 • Sen schemaändring: Markera den här kryssrutan om OB ersättning ska betalas vid sena schema ändringar.
 • OB-typ : Ange vilken typ av OB som ska genereras när en sen schemaändring görs, förutsatt att ovanstående kryssruta är markerad.

Stämplings & Webpunch 3 avvikelser

Du kan ställa in önskade parametrar för stämplingsavvikelser under Stämplings & Webpunch 3 avvikelser:

Klicka på Lägg till för att lägga till dina egna avvikelser.

Stämplingsavvikelser
 • Avrunda raster : Denna funktion är aktiverad med tidsrapporteringsmetoden Stämpla tider och raster. Du kan också markera rutan "avrunda raster" själv. Följande händer när den här rutan är markerad:
  • Stämplad rast som är kortare än schemalagd rast = Quinyx ökar stämplad rasttid till planerad rasttid.
  Observera att stämplingen i sig inte kommer att ändras när rasten avrundas. Endast löneutfallet kommer att ändras.
  • Stämpling är längre än schemalagd rast - Om den stämplade rasten är längre än den schemalagda rasten blir de stämplade tiderna som de är. Dvs hela den faktiska tiden för rasten dras
  • Om flera raster stämplas under dagen, men bara en är planerad, läggs alla raster samman och avrundningen baseras på den totala rasttiden. Klicka på Lägg till för att konfigurera andra regler.
 • Avvikelseregler : Lägg till typ av stämplingsavvikelse , minuter, stämpling, avrundningsmetod och skiftförhållande för regeln.

När det gäller avrundningsregler kan man antingen sätta upp dessa på avtalsmallen, eller på den anställdes personliga avtal.

Du hittar dessa inställningar under Kontoinställningar > Avtalsmallar > TidStämplingsavvikelser. Tänk på att du även kan göra dessa inställningar direkt på den anställdes personliga avtal.

 • Avrundning (minuter): Med denna parameter bestämmer du hur många minuter en anställd kan komma innan skiftstart eller gå efter skiftslut och få starttiden automatiskt avrundad till skiftstart eller skiftslut om man stämplar inom angivet intervall (Max 180 minuter).
 • Max avvikelse (minuter): Med denna parameter bestämmer du hur många minuter en anställd kan komma efter skiftstart eller lämna föreskiftets slut, men fortfarande få betalt från skiftstart eller fram till skiftets sluttid om det sker inom angivet intervall (max 180 minuter).
Avrundning av tidsstämplingar

När det gäller avrundnignsregler kan man antingen sätta upp dessa på avtalsmallen eller på den anställdes personliga avtal.

Avrundning (minuter)

 • Med denna bestämmer du hur många minuter en anställd kan komma innan skiftstart eller gå efter skiftslut och få starttiden automatiskt avrundad till skiftstart eller skiftslut om man stämplar inom angivet intervall (Max 180 minuter).

Max avvikelse (minuter)

 • Med denna bestämmer du hur många minuter en anställd kan komma efter skiftstart eller lämna föreskiftets slut, men fortfarande få betalt från skiftstart eller fram till skiftets sluttid om det sker inom angivet intervall (max 180 minuter).
Avrundning i tid fungerar inte på stämplingar som har lagts till manuellt av en chef.
Webpunch 3 avvikelser

Bestämmer vad som ska hända när anställda väljer en frånvaroorsak när de stämplar ut från Webpunch 3:

 • Ja, skapa godkänd ledighet: Betyder att frånvaron som rapporteras in direkt godkänns.
 • Nej, skapa ledighetsansökan: Betyder att frånvaron som rapporteras bli en ansökan som måste godkännas av chef.


Fick du hjälp?