Löneartsregler

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan läsa mer om hur du konfigurerar lönearter här.

Med löneartsregler kan du definiera regler för extra lönearter som ska genereras när en anställd stämplar tid på ett visst skift. Löneartsregler kan konfigureras både på enskilda skift i Schema (men ej i Grundschema) och på skifttyp. I Löneartsöversikten kan du identifiera lönearter som har lagts till som ett resultat av dessa regler. De visas med en orange fyrkant.

Lägga till löneartsregler på individuella skift

För att lägga till en löneartsregel direkt på en skift klickar du på Lägg till under "Löneartsregel" i "Ändra skift"-formuläret.

Följande formulär visas då:

Du börjar med att välja löneartsutfall, som vi kommer kallar "löneart X" i resten av den här artikeln. Du har tre valmöjligheter här:

 • Ingen löneart: Regeln kommer endast att tillämpas om stämplingen inte har något löneartsutfall.
 • Grupp av lönearter: Regeln kommer endast att tillämpas om en löneart i den valda gruppen av lönearter förekommer på lönearten. Här finner du en lista över vilka standardlönearter som ingår i vilka av dessa grupper.
 • Specifik löneart: Regeln tillämpas endast om lönearten förekommer på stämplingen. Observera att för att en löneart ska vara synlig i den här rullistan på ett bemannat skift krävs att den är aktiverad i den anställdes avtalsmall. För obemannade skift måste lönearten vara aktiverad i globala inställningar. Löneart-ID visas bredvid namnet på löntypen.

Du kan välja mellan följande fyra alternativ:

 • Ersätt med: tar bort löneart X och ersätter den med löneart Y.
 • Lägg till: löneart Y genereras utöver löneart X.
 • Multiplicera med: när du väljer detta alternativ visas ett ytterligare fält där du måste ange en multiplikationsfaktor. Denna faktor multiplicerar mängden löneart Y med löneart Y. Om det till exempel är fyra timmar timlön på stämplingen väljer du multiplicera med 1,5 och Jourtidsersättning extra, då får stämplingen 4 timmar timlön och 8 timmar Jourtidsersättning extra.
 • Ersätt helt: denna funktion tar bort lönearten X helt från stämplingen oavsett tidsintervall som anges nedan, men lägger bara till löneart Y i tidsintervallet som anges nedan.

Du väljer sedan den löneart som den här funktionen ska tillämpas på. Vi kallar den här lönearten "löneart Y" i resten artikeln. Du har två alternativ här:

 • Ingen löneart
 • Specifik löneart: Observera att för att en löneart ska vara synlig i den här rullistan på ett bemannat skift krävs att den är aktiverad i den anställdes avtalsmall. För obemannade skift måste lönearten vara aktiverad i globala inställningar.

Nästa steg är att ställa in vilket tidsintervall regeln ska tillämpas på. Du har fem alternativ här:

 • Specificerad tidsperiod: regeln ska endast tillämpas inom den angivna tidsperioden. Om du väljer detta alternativ visas ytterligare två fält där du kan ange "Från" och "Till" -tiden.
 • Innanför schema: regeln bör endast tillämpas under timmarna på den stämpling som arbetats innanför det schemalagda skiftet.
 • Utanför schema: regeln bör endast tillämpas under timmarna på stämplingen som arbetats utanför det schemalagda skiftet.
 • Genererade timmar: regeln ska tillämpas för alla timmar på stämplingen som genererar följande standardlönearter:
  • [1000-1001]
  • [1021-1022]
  • [1030-1034]
  • [1090-1094]
  • [1180-1195]
 • Stämplade timmar: regeln gäller endast om antalet stämplade timmar ligger inom ett visst intervall (OBS: det finns begränsat stöd för det här alternativet för tillfället då fälten min och max som används för att ställa in intervallet för detta kommer att läggas till i en kommande version).

Därefter definierar du hur många timmar löneart Y ska genereras med den aktuella regeln. Följande alternativ finns:

 • Arbetstid: löneart Y ska genereras i samma mängd som antalet stämplade timmar på denna skift och som definieras i avsnittet ”Tidsintervall”.
 • Exakt: ett exakt antal av löneart Y bör skapas. Ett ytterligare fält som låter dig ange det beloppet visas om du väljer det här alternativet.
 • Minimum: löneart Y ska genereras för samma antal timmar som har arbetats och som definierats i avsnittet ”Tidsintervall”, men ett minimiantal kommer att genereras om arbetstiden är mindre än det. Det minsta antalet anges i ytterligare ett fält som visas om man väljer det här alternativet.
 • Maximum: löneart Y ska genereras för samma antal timmar som har arbetats och som definierats i avsnittet ”Tidsintervall”, men ett maximalt antal kommer att genereras om arbetstiden är mindre än det. Det maximala antalet anges i ytterligare ett fält som visas om man väljer det här alternativet.

När du sätter upp en löneartsregel kan du också använda en om-sats som ytterligare ett kriterie som måste uppfyllas för att regeln ska utgå:

Denna om-sats kontrollerar också om det finns en viss löneart på den aktuella stämplingen. Precis som för löneart X på själva regeln, har du tre alternativ här:

 • Ingen löneart: Regeln kommer endast att tillämpas om stämplingen inte har något löneartsutfall.
 • Grupp av lönearter: Regeln kommer endast att tillämpas om en löneart i den valda gruppen av lönearter förekommer på lönearten. Här finner du en lista över vilka standardlönearter som ingår i vilka av dessa grupper.
 • Specifik löneart: Regeln tillämpas endast om lönearten förekommer på stämplingen. Observera att för att en löneart ska vara synlig i den här rullistan på ett bemannat skift krävs att den är aktiverad i den anställdes avtalsmall. För obemannade skift måste lönearten vara aktiverad i globala inställningar.

Följande kriterieval är sedan tillgängliga:

 • <: den löneart du väljer i denna om-sats har genererats i färre timmar på stämplingen än vad som har definierats i om-satsens "Antal"-fält.
 • >: den löneart du väljer i denna om-sats har genererats i fler timmar på stämplingen än vad som har definierats i om-satsens "Antal"-fält.
 • =: den löneart du väljer i denna om-sats har genererats i exakt lika många timmar på stämplingen som har definierats i om-satsens "Antal"-fält.
Ärva regel från skifttyp

När du använder en skifttyp med en löneartsregel i schemat tillämpar Quinyx den skifttypens löneartsregler på ditt skift. Detta gäller när du skapar ett nytt skift såväl som när du ändrar ett befintligt skift. Den ärvda regeln kommer att visas under avsnittet "Löneartsregler" i "Ändra skift"-formuläret.

Om löneartsregeln för skifttyp innehåller en löneart som inte finns, visas inte lönen på regeln. På samma sätt, om lönearten inte är tillgänglig kommer det i sin tur att påverka löneartsutfallet på stämplingen. Som nämnts ovan, om en löneart är tillgänglig eller inte ställs in på den anställdes avtalsmall för bemannade skift och i globala inställningar för obemannade skift.

Logik vid översättning av löneartsnamn
 • Om det finns ett anpassat namn på en löneart översätter Quinyx det inte och det visas som inställt på (med prioritet):
  • Avtalsmall
  • Global inställning av lönearter
 • Om det inte finns något anpassat namn inställt på antingen avtalsmallen eller i den globala inställningen för lönearter visar Quinyx standardnamnet och översätter det enligt det valda språket i Quinyx.


Fick du hjälp?