Version 363

Ny funktionalitet

Möjlighet att beräkna dagar över nominella dagar

Det är ni möjligt att använda Time tracker för att beräkna dagar över nominella dagar per vecka för medarbetare.

Vissa marknader har kollektivavtal eller lagar som reglerar hur många dagar medarbetare skall arbeta per vecka i tillägg till hur många timmar. Med denna funktionalitet kommer det finnas möjlighet att följa upp detta på samma sätt som för övriga Time trackers

Konfigureringen för nominella dagar per vecka görs på avtalet eller avtalsmallen. Tid Avtalsmallar → Avtal → Nominella dagar/vecka eller Personal → Avtal/Tillgänglighet → valt avtal

En Time tracker måste sättas upp för att beräkna dagarna och sedan behöver en association göras på berörda avtalsmallar. Detta görs under Inställningar → Tabeller → Time Trackers

Kopplingen från avtalsmallen görs från Tid Avtalsmallar Time Trackers Lägg till

Med ovan exempel kommer medarbetaren att tjäna in en nom dag/vecka när personen arbetar mer än 4 dagar per vecka from 21/10-2019. en arbetsdag är beräknad utifrån att det finns ett skift som skulle arbetats, en dag med stämplingar, en frånvaro med underliggande skift.

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateShifts: Det är nu möjligt att ersätta och radera uppgifter på skift via API

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • En löneart kan nu avrundas up till 60 minuter (till nästa heltimme)
  • Förbättringar avseende logg av skifttilldelning. Visar bu även om skift tilldelats via radering av frånvaro och återställande av skift
  • I löneunderlags rapporten har Timmar ändrats till Antal för att bättre spegla utfallet
  • Allmänna prestandaförbättringar avseende helgdags beräkning
  • Generella uppdateringar avseende uppgradering till php 7.2

Buggrättningar

  • Korrigering till extrafält för anställda där meny med valbara alternativ tappade koppling vid ändring av nyckel
  • Korrigering avseende wsdlGetEmployees XML gav felaktigt utfall för vissa tecken
  • Validering tillagd för att förhindra att redan godkänd ledighetsansökan inte kan nekas via API


Fick du hjälp?