Avtalsmall - Time Tracker-koppling

Uppdaterad 3 weeks ago av Leigh Hutchens

Time Tracker är en funktion för att hålla reda på timmar och minuter eller dagar. Detta kan t.ex. användas för att hålla reda på semestersaldo, ledighet eller flextid. Anställda kan tillåtas att se sina saldon i appen.

Lägg till koppling till Time Tracker

Navigera till Kontoinställlningar > Avtal > Avtalsmallar > <aktuell avtalsmall> > Time trackers, och klicka på Lägg till.

Namn

Ge din Time Tracker ett namn.

Time Tracker

Typ av tid. (Så här lägger du till time trackers)

Applicera endast på huvudavtal

Tillämpar endast TimeTracker på huvudavtalet.

Inkludera all data från den anställde

Inkludera all information för den anställde, oavsett avtal. Till exempel skapa transaktioner inom hela anställningsperioden istället för endast under avtalstiden, dvs. inkluderar alla anställdas skift och stämplingar i beräkningen istället för bara de som tillhör avtalet.

Värdejusterare

Dagar över nominella dagar per vecka

Dagar över nominella dagar per vecka.

Varje dag schemalagd för arbete (historiskt) 

Värdet på Time Tracker ökar för varje dag som den anställde var schemalagd att arbeta.

Varje dag med stämplingar

Värdet för Time Tracker ökar för varje dag som den anställde har arbetat (dvs. har stämplat in/ut).

Varje dag avtalet har varit aktivt (inte skottår)

Time Trackerns värde höjs för varje dag som avtalet är aktivt (giltigt).

Varje månad efter anställningsdatumet

Detta justeras varje månad på anställningsdagen.

Varje månad efter angivet datum för avtalets startår

Detta justeras varje månad på en angiven dag i månaden, men i avtalets startår med angiven månad. (Likt andra värdejusterare justeras inte ett datum före avtalets startdatum eller efter avtalets slutdatum).

Varje semesterdag

Avgör vilka dagar under ledigheten som ska påverka Time Tracker-värdet. Det är möjligt att välja att Time Tracker-värdet ska minska för lördagar, oavsett om ett skift sker på en lördag eller inte. Du kan dock också välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det sker på en lördag eller inte.

Varje semestertimme

Bestämmer vilken dag under ledigheten som ska påverka Time Tracker-värdet:

  • Multiplicera justeringsfaktorn med värdet från värdejusteraren måste vara markerad.
  • Frånvaroinställningen för den definierade semestern måste ha Räkna endast schemalagd dag markerad.

Varje år efter det angivna datumet i avtalets startår

Justeras varje år på ett visst månadsdatum. (Likt andra värdejusterare, justeras inte ett datum före avtalets startdatum eller efter avtalets slutdatum).

Första dagen i varje periodiserade saldoår

Betyder att detta kommer att inträffa den första dagen varje år, till exempel 1 januari eller 1 april, beroende på inställningarna under Kontoinställningar > Avtal > Time Trackers. Klicka på penn-ikonen för att editera en Time tracker och välj Periodiserad i pop-up fönstret.

Ett år efter varje minskande lönebaserad transaktion

Fungerar som Ett år efter varje ökande lönebaserad transaktion, men justerar på minskande löntypsbaserade transaktioner istället för att öka dem.

Ett år efter varje ökande lönebaserad transaktion

Justeras varje årsdag för varje ökande lönebaserad transaktion. Kan användas till exempel för att "jämna ut" effekten av en lönebaserad transaktion och skapa en tillfällig (vid exakt ett år) ökning av Time Tracker saldot.

Stämplade timmar

Värdet för Time Tracker ökar i slutet av varje dag med samma antal timmar som den anställde stämplade.

(Stämplade timmar) Antal månader efter avtalets start

Uppräkningen av timmar börjar X månader efter avtalets startdatum.

(Stämplade timmar) Antal månader efter den annställdas startdatum

Uppräkningen av timmar börjar X månader efter anställds startdatum.

Varje födelsedag

Time Tracker-värdet ökar varje födelsedag.

Varje årsjubileum av anställningsdatumet

Antal år sedan anställningen började.

Startdatum

Ingen minskning

Denna association skulle aktiveras på alla dagar utom helgdagar.

Öka ej på valda veckodagar

Denna association skulle aktiveras på alla dagar inklusive helgdagar.

Operator

Lägg till / Sätt till nytt värde

Välj om du vill lägga till operatorn till Time Tracker-saldot eller ställa in ditt eget anpassade saldovärde / överföring till specifikt värde.

Faktornivågivare

Varje årsjubileum av anställningsdatumet

Anpassningsfaktorn kan ändras från 0,5 till 1 efter att den anställde har varit anställd i 3 år och från 1 till 2 efter att den anställde har varit anställd i 5 år.

Ålder (räknat i år)

Fungerar som ovan, men med skillnaden att justeringsfaktorn kommer att justeras utifrån arbetstagarens ålder istället för anställningslängden.

Ackumulerat värde av den valda värdejusteraren

Det ackumulerade värdet för den värdejusteraren du väljer.

Justeringsfaktor för anställningsgrad

Skapa transaktioner enbart på trösklar

När det här alternativet är markerat skapas en transaktion bara varje gång en tröskel passeras. Alla andra framtida transaktioner kommer att ignoreras innan de tillämpas - varje tröskel kommer bara att används en gång, dvs för en transaktion.

Multiplicera justeringsfaktorn med värdet som från värdejusteraren

Multiplicera justeringsfaktorn med snitt antal nominella timmar per dag

Om justeringsfaktorn ska multipliceras med den genomsnittliga nominella timmarna för den anställde. Genomsnittliga nominella timmar beräknas utifrån den anställdas heltidsarbetstimmar dividerat med arbetsdagar per vecka.


Fick du hjälp?