Avtalsmall - Time Tracker-koppling

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Time Trackers är en funktion för att hålla koll på timmar, minuter eller dagar. Detta kan användas för att spåra semestersaldo, ledighet i stället för betalning eller "flextid" som exempel. Anställda kan övervaka sina saldon i mobilappen och chefer kan se saldon i rapporter eller i dem anställdas tidkort.

Time Tracker-kopplingar och anslutna värdejusterare kan användas för att justera och beräkna poster som inte är möjliga med standardlönearter som är anslutna till en Time Tracker.

Lägg till koppling till Time Tracker

Gå till Kontoinställningar > Avtal > Avtalsmallar > <giltig avtalsmall> > Time Trackers och klicka på Lägg till.

Namn

Ge din Time Tracker-koppling ett namn.

Time Tracker

Vilken Time Tracker att koppla associationen till. Läs mer här om Visa, lägg till och ta bort Timetrackers.

Tillämpa på specifik period

Om du vill att Time Trackern endast ska tillämpas på en specifik period.

Tillämpa endast på huvudavtal

Tillämpar Time Tracker endast på huvudavtalet. Detta är användbart om anställda har två eller flera parallella avtal och du bara vill att det huvudsakliga ska påverka Time Tracker-saldot.

Observera: Detta kan leda till oönskade resultat om anställda har flera sekventiella avtal och senare lönekörning återställs.

Inkludera all data från den anställde

Inkludera all data för anställda, oavsett avtal. Till exempel, skapa transaktioner under hela anställningsperioden istället för bara under avtalsperioden, dvs inkludera alla anställdas skift och stämplingar i beräkningen istället för bara de som tillhör det aktuella avtalet.

Värdejusterare

En värdejusterare är en funktion som bestämmer vad det är som ska påverka en Time Tracker. Det finns flera olika alternativ som kan läggas till och tillsammans för avancerad uppsamling och återställning, vilket löser olika användarfall. Du kan läsa mer om praktiska exempel av Time Trackers här.

Dagar över nominella dagar per vecka

Detta kommer att beräkna arbetade dagar och jämföra det med inställningen för nominella dagar per vecka i avtalet (Kontoinställningar -> Avtalsmallar -> Vald mall -> Arbetstider och perioder).

En dag beräknas som en dag där du borde ha arbetat (ett schemalagt skift), en dag med stämplingar, en frånvaro som räknas som arbetade timmar med ett underliggande skift.

Varje dag schemalagd för arbete (historiskt)

Värdet för Time Trackern beräknas för varje dag som den anställda var schemalagd att arbeta.

Varje dag med stämplingar

Värdet för Time Trackern beräknas för varje dag som den anställda har stämplingar.

Varje dag avtalet har varit aktivt

Värdet för Time Trackern beräknas för varje dag som avtalet som är kopplat till avtalsmallen är aktivt (giltigt).

Varje dag avtalet har varit aktivt (inte skottår)

Värdet för Time Trackern beräknas för varje dag som avtalet som är kopplat till avtalsmallen är aktivt (giltigt). Räknar inte med den 29:e februari under skottår.

Varje månad efter anställningsdatumet

Värdet för Time Trackern justeras varje månad på samma datum som Anställd från-datumet (Personer -> Vald anställd -> Medarbetaruppgifter -> Status -> Anställd från)

Varje månad efter angivna datum för avtalets startår

Time Trackern justeras varje månad på ett specificerat datum i månaden, men efter avtalets startår och börjar med den specificerade månaden.

Alternativ:

 • Datum
  • Standardvärde för Datum = 1 januari
Observera: Värdet justeras inte på en dag före avtalets startdatum eller efter avtalets slutdatum.

Varje semesterdag

Värdet för Time Trackern beräknas för antalet dagar när en frånvaroorsak används som är kopplad till en frånvarotyp med inställningen "Hantera som semester".

Alternativ:

 • Startdatum
  • Startdatumet styr från vilken tidpunkt Time Tracker-ökningen ska börja beräknas.
  • Standardvärde för Startdatum = "dagens datum"
 • Justera saldot baserat på frånvaroskift
  • Justerar saldot på valfri veckodag, men gör det bara om det är ett frånvaroskift på nämnda dag.
 • Justera alltid lördagar
  • Justerar saldot på lördagar oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, men för återstående vardagar justeras saldot endast när det finns ett frånvaroskift.
 • Justera alltid med undantag
  • Justerar saldot oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, förutom på de veckodagar som väljs i fältet nedan, vilka aldrig justeras.

Bestämmer vilken dag under ledigheten som ska påverka Time Tracker-värdet. Det är möjligt att ange om lördagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om skift äger rum på en lördag. Du kan också välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om skift äger rum på en lördag.

I exemplet definieras inställningarna så att dagarna numrerade 6 och 7 inte ökar Time Tracker-värdet. Detta innebär att om en semesterperiod är inställd för en vecka och börjar på onsdag, kommer värdet att justeras för de första 5 dagarna (onsdag till söndag), men inte de sista 2 (måndag, tisdag). Om ledigheten i exemplet ovan var i 3 veckor skulle den fortsätta att beräknas på onsdag och söndag (men inte måndag, tisdag) för vecka 2 och 3 också.

Värdejusteraren använder samma dagnumreringslogik som är inställd för frånvaroorsaken. Om ledigheten bara är inställd för att beräkna schemalagda dagar, kommer värdejusterarens dagsnumrering också att beräknas på basis av dessa.

Varje semestertimme

Värdet av Time Trackern beräknas från de underliggande schemalagda skiften när en frånvaroorsak används som är kopplat till en frånvarotyp med inställningen "Hantera som semester".

Alternativ:

 • Startdatum
  • Startdatumet styr från vilken tidpunkt Time Tracker-ökningen ska börja beräknas.
  • Standardvärde för Startdatum = "dagens datum"
 • Justera saldot baserat på frånvaroskift
  • Justerar saldot på valfri veckodag, men gör det bara om det är ett frånvaroskift på nämnda dag.
 • Justera alltid lördagar
  • Justerar saldot på lördagar oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, men för återstående vardagar justeras saldot endast när det finns ett frånvaroskift.
 • Justera alltid med undantag
  • Justerar saldot oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, förutom på de veckodagar som väljs i fältet nedan, vilka aldrig justeras.

Bestämmer vilken veckodag under ledighet som ska påverka Time Tracker-värdet. Det är möjligt att ställa in om specifika dagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett när ledigheten börjar.

Värdejusteraren använder samma dagnummerlogik som är inställd för frånvaroorsaken. Om ledigheten endast är inställd för att beräkna schemalagda dagar, kommer värdejusterarens dagnumrering också att beräknas på basis av dessa.

Varje 'frånvaroorsak' frånvarodag

Värdet för Time Trackern beräknas med antalet dagar när en specifik frånvaroorsak används.

Alternativ:

 • Startdatum
  • Startdatumet styr från vilken tidpunkt Time Tracker-ökningen ska börja beräknas.
  • Standardvärde för Startdatum = "dagens datum"
 • Justera saldot baserat på frånvaroskift
  • Justerar saldot på valfri veckodag, men gör det bara om det är ett frånvaroskift på nämnda dag.
 • Justera alltid lördagar
  • Justerar saldot på lördagar oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, men för återstående vardagar justeras saldot endast när det finns ett frånvaroskift.
 • Justera alltid med undantag
  • Justerar saldot oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, förutom på de veckodagar som väljs i fältet nedan, vilka aldrig justeras.

Bestämmer vilken numrerad dag under ledigheten som påverkar Time Tracker-värdet. Det är möjligt att ställa in om lördagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om skift äger rum på en lördag. Du kan också välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om skift äger rum på en lördag.

I exemplet är inställningarna definierade så att dagar numrerade 6 och 7 inte ökar Time Tracker-värdet. Detta innebär att om en semesterperiod är inställd i en vecka och börjar på onsdag, kommer värdet att justeras för de första 5 dagarna (onsdag till söndag), men inte de sista 2 (måndag, tisdag). Om ledigheten i exemplet ovan var i 3 veckor skulle den fortsätta att beräknas på onsdag och söndag (men inte måndag, tisdag) för vecka 2 och 3 också.

Värdejusteraren använder samma dagnumreringslogik som är inställd för frånvaroorsaken. Om ledigheten bara är inställd för att beräkna schemalagda dagar, kommer värdejusterarens dagnumrering också att beräknas på basis av dessa.

Varje 'frånvaroorsak' frånvarotimmar

Värdet för Time Trackern beräknas med antalet timmar när en specifik frånvaroorsak används.

Alternativ:

 • Startdatum
  • Startdatumet styr från vilken tidpunkt Time Tracker-ökningen ska börja beräknas.
  • Standardvärde för startdatum = "dagens datum"
 • Justera saldot baserat på frånvaroskift
  • Justerar saldot på valfri veckodag, men gör det bara om det är ett frånvaroskift på nämnda dag.
 • Justera alltid lördagar
  • Justerar saldot på lördagar oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, men för återstående vardagar justeras saldot endast när det finns ett frånvaroskift.
 • Justera alltid med undantag
  • Justerar saldot oavsett om det finns ett frånvaroskift eller inte, förutom på de veckodagar som väljs i fältet nedan, vilka aldrig justeras.

Bestämmer vilken veckodag under ledigheten som ska påverka Time Tracker-värdet. Det är möjligt att ställa in om specifika dagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett när ledigheten börjar.

Värdejusteraren använder den samma-dags numreringslogik som är inställt på frånvaroorsaken. Om orsaken är inställt på att endast räkna schemalagda dagar så kommer även värdejusterarens dagsnumrering att beräknas på basis av dessa. Detta förutsätter att checkrutan Multiplicera justeringsfaktorn med värdet från värdejusteraren på Time Tracker-kopplingen och Räknar endast schemalagda dagar på frånvaroorsaken är ikryssade.

Varje år efter det angivna datumet i avtalets startår

Time Trackern justeras varje år på ett specificerat datum i månaden, men endast efter avtalets startår.

Värdet justeras inte på ett datum före avtalets startdatum eller efter avtalets slutdatum.

Första dagen i varje periodiserade saldoår

Time Trackern justeras den första dagen i varje periodiserat saldoår, såsom 1 januari eller 1 april. Detta beror på inställningen Varje år börjar som finns under Kontoinställningar > Avtal > Time Trackers > Vald Time Tracker > Periodiserad (måste kryssas i) > Varje år börjar

Quinyx visar inte 0 (noll) värden från tidigare år i Tidkortet.

Ett år efter varje minskande lönebaserad transaktion

Time Tracker justeras på varje årsdag av varje minskande lönebaserad transaktion. Kan t.ex. användas för att "jämna ut" effekten av en lönebaserad transaktion och skapa en tillfällig (vid exakt ett år senare) minskning av Time Trackerns saldo.

Exempel: Den 2022-03-30 minskar Time Trackern med 1 från en löneartsbaserad transaktion. Denna "1" är endast giltig i 1 år och bör sedan ökas. Med denna periodiseringsdrivrutin inställd kan den ökas med 1 den 2023-03-30.

Ett år efter varje ökande lönebaserad transaktion

Time Trackern justeras vid varje årsdag av varje ökande lönebaserad transaktion. Kan användas, till exempel, för att "jämna ut" effekten av en lönebaserad transaktion och skapa en tillfällig (exakt ett år senare) ökning av Time Tracker-saldot.

Exempel: Den 2022-03-30 ökar en Time Tracker med 1 från en lönebaserad transaktion. Denna "1" är endast giltig i 1 år och bör sedan minskas. Med denna värdejusterare inställd så tillåter den att minskas med 1 den 2023-03-30.

Stämplade timmar

Värdet på Time Trackern beräknas vid slutet av varje dag av samma antal timmar som anställd har stämplat.

Alternativ:

 • Antal månader efter avtalets start: Tillägg av timmar börjar X månader efter avtalets startdatum.
 • Antal månader efter anställdas startdatum: Tillägg av timmar börjar X månader efter anställdes startdatum.

Varje födelsedag (ålder)

Time Trackern justeras varje år på den anställdes födelsedatum. Värdet tas från Personer -> Vald anställd -> Medarbetaruppgifter -> Avancerade detaljer -> Födelsedatum.

Varje årsjubileum av anställningsdatumet

Värdet på Time Trackern justeras varje år på samma datum som anställningsdatumet (Personer -> Vald anställd -> Medarbetaruppgifter -> Status -> Anställd från)

Time Tracker operator

Lägg till i Time Tracker-saldo

Detta lägger till det beräknade saldot till den angivna Time Trackern.

Ställ in anpassat saldovärde

Metoder:

 • Överföring upp till värde
  • Definiera värde
 • Icke-statliga timmar (holländska)

Faktornivågivare

Faktornivågivaren lägger till ytterligare alternativ för att "justera" Time Tracker-transaktionen som kommer från värdejusteraren baserat på några andra faktorer.

Varje årsjubileum av anställningsdatumet

Exempel: Företagspolicyn är att du får en extra dag ledighet varje år den första januari. Men om du har varit anställd i tre år bör du få 2, och efter fem år 3.

Justeringsfaktorn kan sedan konfigureras enligt nedan:

Ålder (räknat i år)

Exempel: Företagspolicyn är att du får en extra dag ledighet varje år den första januari. Men om du är över tjugo år bör du få 2, och efter trettio år 3.

Justeringsfaktorn kan sedan konfigureras enligt nedan

Ackumulerat värde av den valda värdejusteraren

Det ackumulerade värdet av den värdejusterare du väljer.

Justeringsfaktor för anställningsgrad

Ingen (standard)

Ingen ytterligare faktor tillämpas på det genererade värdet.

Exempel: Time Tracker-värdet genereras som 160 timmar, i detta fall kommer 160 att vara Time Tracker-justeringen.

Multiplicera justeringsfaktorn med anställningsgrad.

Värdet som genereras från justeringsfaktorn multipliceras med den anställdas anställningsgrad.

Exempel: Time Tracker-värdet genereras som 160 timmar, och den anställde har en anställningsgrad på 50%. I detta fall blir justeringen för Time Trackern 80.

Dividera justeringsfaktorn med anställningsgrad.

Värdet som genereras från justeringsfaktorn divideras med den anställdas anställningsgrad.

Exempel: Time Tracker-värdet genereras som 160 timmar, och den anställde har en anställningsgrad på 50%. I detta fall blir justeringen för Time Tracker 320.

Ytterligare inställningar och alternativ

Skapa transaktioner endast för trösklar

Med den här inställningen markerad kommer en transaktion endast att skapas varje gång en tröskel passeras. Alla andra framtida transaktioner kommer att ignoreras innan den tillämpas - varje tröskel kommer endast att användas en gång, dvs. för en transaktion.

Exempel: Med konfigurationen nedan och en värdejusterare för stämplingar skulle en transaktion skapas endast var 30:e stämpling och inte efter 90 stämplingar.

Alternativ:

 • Upprepa sista nivån för evigt.
  • Detta innebär att i exemplet ovan skulle det fortsätta att skapa en transaktion för varje 30 timmar som stämplas för evigt. Detta är för att slippa konfigurera en orimlig mängd nivåer.

Multiplicera justeringsfaktorn med värdet som tillhandahålls av värdejusteraren

Multiplicera justeringsfaktorn med genomsnittliga nominella timmar per dag

Om justeringsfaktorn ska multipliceras med de genomsnittliga nominella timmarna för anställda. Genomsnittliga nominella timmar beräknas från anställdas heltidsarbete timmar dividerat med antal arbetsdagar per vecka.

Multiplicera överföringen med anställningsgraden

Kryssa för detta om du vill multiplicera överföringen med anställningsgraden

Läs mer om att arbeta med Time Trackers och några praktiska exempel.


Fick du hjälp?