Version 0080

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Ny funktionalitet

Schema och Grundschema

Förbättring av stämplingsvarning för auto-utstämpling

I och med version 0080 så lägger vi till extra stöd för att du inte av misstag ska förlänger automatiskt utstämplade stämplingar.

I Tid < Parametrar i Classic, om “Autoutstämpling kräver tidsändring före attest” är ibockad så kommer varningar visas på alla stämplingar i Quinyx som har stämplats ut automatiskt. Syftet är att du som chef ska komma ihåg att granska och eventuellt justera varaktigheten på dessa stämplingar. Våra användare ändrar dock ofta ändringstiden för skiftet men glömmer att redigera skiftdatumet. Nu har vi därför lagt till ett varningsmeddelande som kommer att visas när du i själva verket har utökat varaktigheten på en automatisk utstämplad stämpling, även om du kanske tror att du har förkortat den.

Varningen lyder: "Förlängning av varaktighet för automatiskt utstämplad stämpling."

Filter för medarbetares avdelning

I den här versionen lägger vi även till ett filtreringsval för medarbetares avdelning i Schema och Grundschema.

En anställd tillhör en avdelning om han / hon har rollen "anställd" direkt på den avdelningen. Med det här nya filtreringsvalet kan du välja att bara visa anställda som tillhör en specifik avdelning. I exemplet nedan visar schemat endast anställda som tillhör Mall of Scandinavias Backoffice-avdelning.

Avdelningarna sorteras alfanumeriskt och eftersom flera enheter troligtvis har avdelningar med samma namn så visas namnet på överordnad enhet efter avdelningens namn.

Om du väljer flera avdelningar i det här fältet kommer schemat att visa alla anställda som tillhör någon av dessa avdelningar. Detta filterfält stödjer också Och- / Eller-knappen som beskrivs i vår artikel om filtrering (Observera att artikeln i fråga kommer att uppdateras med ovanstående information före version 0082).

Som ett resultat av att vi har lagt till detta filtreringsval har vi också bytt namn på filtreringsvalet som tidigare kallats "Avdelning" till "Skift med avdelning".

Tilldelning av skift på bortaenhet kräver godkännande

I den här versionen lägger vi till stöd för enhetsinställningen "Tilldelning av skift på bortaenhet kräver godkännande". Den här inställningen konfigureras för närvarande i Classic. Om den här inställningen är ibockad, så måste en chef på en medarbetares hemmaenhet godkänna varje försök att tilldela den anställda till ett skift som utförs på andra enheter än just medarbetarens hemmaenhet.

Begärande chef

Den begärande chefen kommer att få denna varning när hen försöker schemalägga medarbetaren:

Om du väljer "Ja" ovan så visas ett meddelande i "Redigera skift"-formuläret för det skiftet så att skiftet inte vid ett senare tillfälle tilldelas någon annan av misstag. Meddelandet innehåller information om vilken medarbetare som berörs av begäran samt om vilken enhet som begäran ligger hos:

Ett liknande meddelande kommer att läggas till i den begärande chefens Notifieringar-panel i en snar version.

Skift som har en förfrågan som ännu inte godkänts kommer att visas som obemannade tills de godkänts av den godkännande chefen och detta oavsett om skiftet i fråga var tilldelat eller obemannat innan förfrågan skickades. Om förfrågan godkänns så kommer skiftet automatiskt att slå över till att visas som tilldelat i schema.

Om förfrågan avvisas av den godkännande chefen förblir skiftet obemannat.

Om du som begärande chef vill avbryta en pågående förfrågan så kan du antingen ta bort skiftet eller tilldela det till en annan medarbetare. Om du redigerar skiftet som innehåller förfrågan så kommer det att återspeglas i begäran som hanteras av godkännandet chef. Observera att kopiering av ett skift som innehar en förfrågan kommer att resultera i ett annan obemannat skift men förfrågan om skifttilldelning kommer inte att föras över till i och med kopieringen.

Godkännande chef

Alla användare med en chefsroll och skrivåtkomst för Schema-rättigheten på medarbetarens hemmaenhet kan godkänna en förfrågan och tilldelning av skift. Den godkännande chefen får inget Qmail angående innehållandes förfrågan, men precis som för andra skiftbokningar så visas och hanteras förfrågan i Notifieringar-panelen och mer specifikt i avsnittet Skift att godkänna:

Förfrågan innehåller följande information:

 • Skifttyp
 • Skiftenhet
 • Skiftdatum
 • Skiftets start- och sluttid
 • Fullständigt namn på begärande chefen
 • Fullständigt namn på medarbetaren förfrågan gäller

Du som godkännande chef kan välja att godkänna eller avslå förfrågan. Om du godkänner begäran så kommer medarbetaren att få ett Qmail som informerar honom/henne om skiftet. Det Qmail som medarbetaren får kommer att innehålla information om skiftet medarbetaren har tilldelats men inte om namnet på skiftenhetens. Den begärande chefen får ingen notifiering till följd av att du godkänner eller avslår förfrågan.

Om en chef i Neo har en chefsroll på både den begärande enheten och på den godkännande enheten så kan användaren i fråga godkänna sin egen begäran genom att navigera från den begärande enheten till Notifieringar-panelen för den godkännande enheten.

I översiktsvyns widget för Kommande händelser visar vi alla skiftbokningar och skiftbyten. Den godkännande chefens mottagande av förfrågningar om skifttilldelning kommer att läggas till i den widget:en i en snart utgåva.
Synlighet i Schema och Grundschema

Bakgrund

Vi har fått mycket feedback från kunder och användare om vilka personer som ska vara synliga i schemat och som ska kunna schemaläggas på en viss avdelning/enhet (även kallad "grupp").

Exempelvis så är det inte nödvändigtvis så att en systemägare ska vara synlig och schemaläggningsbar på alla grupper. I dag är detta fallet.

För att lösa detta problem beslutade vi att skilja på om en person är en "chef" (dvs hanterar grupper etc) eller om en person är en "anställd" (dvs planeras på skift, stämplar tid, skickar in frånvaroansökan etc).

Logikförbättring

Detta innebär att från och med denna release så kommer:

 1. endast personer med roll anställd att vara synliga i schemat i en viss grupp.
 1. endast personer med roll anställda kan bemanna skift.
Notera att en person alltid måste ha en roll på hemmaenheten.

En person har både rollen chef och anställd och är planerad att arbeta på skift i framtiden. Om den anställdes roll tas bort kan skiften inte editeras, endast tas bort. Detsamma gäller om ett skift läggs till en person genom Classic utan att denne har rollen anställd i Neo.

Arvslogik

Precis som chefsrollen så följer medarbetarrollen samma arvslogik, vilket innebär att om en person har rollen "anställd" på en enhet, kommer hen också att ha ett ärvt medlemskap på grupperna nedanför enheten och därför vara synlig på avdelningar. Om det inte är önskat beteende, bör den anställda istället läggas till de specifika avdelningarna där hen ska vara synlig.

Vad du behöver göra

För att underlätta förändringen för våra användare och kunder så kommer vi att se till att alla personer med chefsroller i systemet också får rollen "anställd" när vi släpper denna funktion.

 1. Om du inte vill att en person ska vara synlig i schemat och grundschemat, ta bort rollen anställd från gruppen. Personer med bara chefsroll kan fortfarande hantera gruppen, men de kan inte schemaläggas.
 2. När en ny chef läggs in i Quinyx och ges en chefsroll så behöver de också ha rollen anställd i gruppen för att kunna schemaläggas.
Synlighet logik per schema objekt

Skift och uppgifter

En chef med chefsroll i en viss grupp kan:

 • se personer i schema / grundschema med rollen anställd
 • tilldela skift / uppgifter till personer med rollen anställd

Frånvaroansökan och frånvaro

En chef på en avdelning kan:

 • se ansökningar om ledighet och frånvaro från medlemmar av avdelningen och med rollen anställd och vars hemmaenhet är enheten som avdelningen tillhör.
 • lägga till frånvaro för medlemmar av gruppen med rollen anställd

En chef på en enhet kan:

 • se ansökningar om ledighet och frånvaro från anställda med rollen anställd från den enheten
 • lägga till frånvaro för medlemmar med rollen anställd på enheten

Stämplingar

En chef med chefsroll i en viss grupp kan:

 • se personer med roll anställd i schemat
 • lägga till / redigera stämplingar för personer med rollen "anställd"
 • attestera tid för personer med rollen anställd. Notera att vem som helst med en chefsroll kan attestera en annan chefs stämplingar / frånvaro förutsatt att de har skrivrättigheter på "Stämplingar". Rollnivåerna tas inte i beaktning här.

Intresseanmälan

En chef med chefsroll i en viss grupp kan:

 • se intresseanmälan från personer med rollen anställd

Otillgänglighet i schema och grundschema

En chef med chefsroll i en viss grupp kan:

 • se otillgänglighet för personer med rollen anställd

Vad vi inte stöder (men kommer att stödja i en release inte långt borta)

 • det är inte möjligt i den här releasen att radera en framtida roll
 • det är inte möjligt i den här releasen att lägga till samma roll som personen redan har haft

Konto- och gruppinställningar

Uppdatera skift

Med den här utgåvan lägger vi till den sista funktionen för skifttypshantering som heter uppdatera skift. Uppdatera skift används när du har gjort ändringar i en skifttyp och vill att dessa ändringar ska uppdateras för skift i grundscheman och / eller utrullade scheman.

När du har gjort uppdateringar på en skifttyp klickar du på åtgärdsmenyn i det övre högra hörnet och väljer uppdatera skift. En ny pop-up öppnas sedan:

 • Välj skifttypen som du just har ändrat
 • Välj för vilken period du vill att skiften ska uppdateras
 • Välj vad det är som ska uppdateras

Du kommer då att se de berörda grundscheman och antalet påverkade skift som kommer att uppdateras. Välj om du vill uppdatera allt (markera alla) eller bara specifika grundscheman och / eller utrullade skift i schemat, välj sedan uppdatera. När uppdateringen är klar stängs popup-fönstret och en text visas för att indikera om uppdateringen lyckades eller inte.

När du uppdaterar skift genom grupphantering behöver du skriv åtkomst på behörigheten för skifttyper.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi loggar nu ändringar gjorda i avtalsmallar (förutom ändringar i lönearter som kommer att komma i nästa release). Du kan se dessa loggar i Classic.
 • Vi har lagt till sortering på senast uppdaterad i listan över avtalsmallar.
 • Vi har lagt till standardkod i listan över lönearter i avtalsmallar.
 • Vi lägger till en ny behörighet som heter Skapa Pulse. Detta läggs till som förberedelse för release av rättigheter för mobilapp i Neo och kommer inte att påverka någonting för närvarande (mer information kommer när vi släpper rättigheter för mobilapp).
 • Om du trycker på Hjälp -knappen i Neo kommer du nu till vår online-manual.
 • I Avtalsmallar har vi lagt till möjligheten att definiera en eller flera frånvarotyper när Ledig dag är vald på en helgdagsregel (se bild nedan).

Buggrättningar

 • Punch på uppgiften ärver nu rätt projekt enligt arvslogik (dvs från uppgiften skifttyp).
 • Det är nu möjligt att schemalägga en anställd på det sista anställningsdatumet (slutdatum).
 • Frånvaro sträcker sig visuellt inte eller överlappar andra anställdas skift.
 • Meddelanden om intresse försvinner inte längre efter uppdatering i veckovyn.
 • Alla varningstyper är nu listade för filtrering efter skiftutrullning.
 • Korrigering till statistik som visar en tom rad i vissa fall.
 • Korrigering till optimal personalantal i statistik som visar "0" när data finns på muspekaren.

API / webbtjänstuppdateringar

Ingen uppdatering av denna utgåva


Fick du hjälp?