Behörigheter

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Funktionsgrupper och behörigheter

Varje funktion inom Quinyx är uppdelad i funktionsgrupper. En funktionsgrupp innehåller funktioner i hela applikationen och för varje funktionsgrupp kan du definiera en behörighet.

Exempel: Funktionsgrupp Lön - inkluderar all löneinformation inom Quinyx, dvs variablerna faktiska lönekostnader och prognostiserade personalkostnader i Schema samt löneuppgifter i Personer.

Det här är de nuvarande funktionsgrupperna inom Quinyx:

Funktionsgrupp

Funktion i Quinyx

Finns i modulerna

Kontoinställningar

 • De kontoinställningar som du kan nå genom att klicka på pilen bredvid din bild
 • Färdigheter - definiera och administrera färdigheter, färdighetsmallar och färdighetskategorier
 • Utseende - definiera färg och logotyp för navigeringsfältet
 • Taggar - definiera och administrera taggar och taggkategorier (om taggmodulen är aktiverad)

Kontoinställningar

Skapa Pulse

 • Typ av åtkomst som chefer behöver för att ha Pulse i mobilappen

Pulse

Prognos

 • Variabelinställningar - lägg till beräknad variabel och tillhörande formel
 • Ingångsdata - lägg till och konfigurera prognosvariabler
 • Prognoskonfigurationer - konfigurera prognoser

Kontoinställningar

Prognosöversikt

 • Styr åtkomsten till Prognos-sidan

Prognos

Nyhetsflödet

 • Styr åtkomsten till översikten av Nyhetsflödet
 • Tillåter användaren att skapa, ändra, publicera, eller radera nyhetsartiklar i organisationen via webb appen.

Öppettider

 • Tillåter konfigurationen av öppettider per enhet i Gruppinställningar

Gruppinställningar

Optimiseringsinställningar

 • Tillåter användare att konfigurera händelsekategorier och variabelinställningar

Integrationsinloggningsuppgifter

 • Integrationsinloggningsuppgifter - generera, ändra, radera

Kontoinställningar

API-nycklar för integrationer

 • Tillåter för genereringen av API-nycklar
 • Hantering av API-nycklar
  Detta är endast tillgängligt för Account managers med tillgång till Kontoinställningar och behörigheter för integrationsinloggningsuppgifter.

Kontoinställningar

Personer

 • Sidan Personer
 • Undermenyn (sökfält osv.) i Personer
 • Avtal i Personer
 • Kommande händelser i Översikt (födelsedagar, upphörande av färdighet, upphörande av avtal)

Personer

Initiera E-signering

 • Initiera den faktiska e-signeringsprocessen

Personer

Medarbetaravtal

 • Typ av åtkomst som en användare måste ha till Avtal efter att ha klickat på en person i Personer

Personer

Medarbetaruppgifter

 • Styr vilken typ av åtkomst en användare ska ha till Medarbetaruppgifter efter att ha klickat på en person i Personer

Personer

Bilagor

 • Associera all dokumentation som är relevant för en anställd, till exempel ett anställningsavtal, ett intyg etc.

Personer

Förhandsgranska PDF

 • Förhandsgranska ett pdf-dokument som kan innehålla mappad data från Quinyx
 • Används för att generera anställningsavtal med information från Quinyx som sedan kan skrivas ut
 För att kunna använda den här funktionen måste PDF-mallar laddas upp till din miljö. Detta kan göras under Kontoinställningar > PDF-formulär

Personer

Visa E-signerade dokument

 • Förhandsgranska e-signeringsdokument innan du startar signeringsprocessen
 • Visa e-signerade dokument
 • Nedladdning av tidigare signerade dokument

Personer

Qmail

 • Qmail-ikonen och formuläret man kommer till som användare när man klickar på ikonen i fråga
 • Notera: Huruvida Quinyx skickar notifikationer styrs enbart av inställningarna som gjorts i Kontoinställningar > Grupphantering > [Enhetens namn] > Avancerade enhetsinställningar > Meddelanden

Läsbehörighet är standarden för alla roller gällande Qmail-behörigheten.

Qmail

Lön

 • Lön i Personer - Avtalsdetaljer
 • Standardvariabeln i Schema - Faktisk lönekostnad
 • Standardvariabeln i Schema - Förväntad lönekostnad
 • Stämplade timmar rapporten

Personer

Schema

Schemaläggning

 • Skift och uppgifter i Schema, Notifieringar och i Tidskortet
 • Skift och uppgifter i Schema och Notifieringar
 • Intresseanmälningar i Schema och Notifieringar
 • Skift att godkänna i Notifieringar
 • Grundschema
 • Kommande händelser i Översikt (skiftbokningar, skiftbyten, intresseanmälningar)
 • Bemanningslistsa och optimiserings-delen i Översikt
 • Schemalagda vs stämplade timmar och bemanningsoptimering i Översikt
 • Schema-widget i Översikt (intresseanmälningar, skiftbokningar, skiftbyten, obemannade skift)
 • Försäljnings-widget i Översikt (diagram och förloppsindikator)
 • Godkänna/neka frånvaroansökningar i mobilappens Chef-tab.

Schema

Frånvaro

 • Frånvaro i Schema, Notifikationer och i Tidskortet
 • Frånvaroansökningar i Schema och Notifieringar
 • Kommande händelser i Översikt (frånvaroansökningar)
 • Schema-widget i Översikt (frånvaroansökningar)
 • Godkänna/neka frånvaroansökningar i mobilappens Chef-tab.
Med denna behörighet kan chefer godkänna sina egna frånvaroansökningar.

Schema

Lås schema

 • Tillåter för låsning/upplåsning av Schemavyn
 • Kontrollerar om användare kan lägga till, ändra, eller radera shift, stämplingar, lönearter och uppgifter i en given tidsperiod. Om låst, så kan inga ändringar göras.

Schema

Stämplingar

 • Stämplingar i Schema, Notifikationer och i Tidskortet.
 • Attest i Schema

Schema

Manuella stämplingar

 • Styr ifall en användare kan använda lägga till, ändra och radera manuella stämplingar

Schema

Tillgänglighet

 • Styr om användaren kan lägga till, ändra, eller radera tillgänglighetsobjekt i webbappen
 • Godkänna/neka tillgänglighetsobjekt i mobilappens Chef-sida

Schema

Time Tracker

 • Styr om användaren har åtkomst till Time Tracker-vyn i Kontoinställningar
 • Tillåter användaren att lägga till, ändra, eller radera Time Trackers i Kontoinställningar

Kontoinställningar

Inställningar

 • Konto
 • Språk
 • Hjälp & feedback
 • Logga ut

Inställningar

Skifttyper

 • Styr vilken typ av åtkomst en användare ska ha till skifttyper-menyn (och menyerna nedan) under kontoinställningar / gruppinställningar

Gruppinställningar

Taggar

 • Kontrollerar vilken typ av åtkomst en användare ska ha till taggar under kontoinställningar / gruppinställningar och taggar som följs upp under Analytics (notera att detta endast påverkar kunder som använder taggmodulen)

Inställningar

Överför till lön

Kontrollerar vilken typ av åtkomst en användare ska ha till Tid-vyn. För den här rättigheten så kan man vänta sig följande beteende för de tre olika behörighetsnivåerna:

 • Ingen behörighet: Användaren får ett felmeddelande när denne klickar på Tid-fliken som indikerar att denne inte har tillräckliga behörigheter för att komma åt sidan.
 • Läsbehörighet: Användaren kommer att kunna gå in i Tid-fliken under förutsättning att det finns läsåtkomst på den aktuella enheten. Användaren kommer dessutom att kunna välja data för enheterna som denne har läsbehörighet på men inte utföra några lönerelaterade åtgärder.
 • Skrivbehörighet: Användaren kommer att kunna gå in på Tid-fliken förutsatt att det minst finns läsrättighet på den aktuella enheten. Användaren kan dessutom välja data för de enheter som denne har läsrättighet på. För de enheter som hen har skrivbehörighet på så kan användaren utföra lönerelaterade åtgärder såsom att överföra till lön, backa transaktioner etc.

Läsbehörighet är standardbehörigheten för Överföring till lön-behörigheten för samtliga nya roller.

Notera att ett undantag för detta är rollmallar som skapats innan version 0085; dessa kommer ha läsrättighet som standardbehörighet utom i de fall de specifikt har "Ingen behörighet" på Schemaläggning > Stämplingar . I dessa fall är standardbehörigheten för Överför till lön istället "Ingen behörighet".

Tid

Översikts-widgeten för löneart på tidkortet, inklusive alla objekt som listas i den widgeten, styrs för närvarande inte av någon behörighet.


Fick du hjälp?