Auto-schema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du behöver ha köpt Auto Schema-modulen för att kunna konfigurera och använda denna lösning.
Inom Auto Schedule och Auto Assign har Quinyx en teknisk gräns för hur länge algoritmkörningstabellerna begär status för algoritmkörningar för att säkerställa att körningstabellerna förblir uppdaterade. Denna tekniska gräns är nödvändig av prestandaskäl. Algoritmkörningar längre än 90 minuter har fram till nu visat "Okänt resultat" som status trots att algoritmkörningen har slutförts. Alla algoritmkörningar som slutförts inom 90 minuter visar korrekt status och körtid.

Du kan köra Auto-schema algoritmer i upp till 16 veckor när det triggas från Quinyx användargränssnitt.

Introduktion

Quinyx Labor Optimization-lösning består av två separata moduler, Auto-schema och Auto-tilldelning. Målet med lösningen är att automatiskt skapa scheman med hänsyn till dina affärsmål och sträva efter att minimera under- och överbeläggning samtidigt som man följer arbetsregler och organisatoriska preferenser.

Auto-schema

Auto schema-modulen automatiserar och optimerar skapandet av öppna skift inom schemaläggningsprocessen. Algoritmen tar hänsyn till de krav på personalstyrka som skapats externt eller av Quinyx Labor Standard Calculation och skapar skift för att uppnå bästa täckning med hänsyn till minsta och största krav, skiftregler, rastregler och parametrar som definierats i Pythia (AI-Optimering). Resultatet av Auto schema-algoritmen är öppna skift som antingen kan tilldelas manuellt genom skiftval eller genom att använda Auto Tilldelning-modulen.

Förutsättningar

  • Det måste finnas krav på personalstyrka tillgängliga för den period under vilken du försöker skapa scheman.
  • Det behöver finnas anställda tillgängliga med en matchande kompetensuppsättning för att kunna arbeta de skift som ska skapas.
  • Skiftregler och pausregler definieras i Pythia (AI-Optimering).
  • Schemaparametrar definieras i Pythia (AI-Optimering).
  • Auto schema-modulen måste aktiveras och konfigureras av Quinyx.

Konfiguration av Auto schema

Auto schema-modulen tar hänsyn till minsta och största krav, skiftregler, rastregler och parametrar som definierats i Pythia (AI-Optimering) för att skapa öppna skift.

Minimum- och Maximumkrav

Genom minimum- och maximumkrav kan du begränsa antalet skift som Auto schema-lösningen kan skapa. Minimumkrav säkerställer att Auto schema-algoritmen uppfyller det minsta kravet när scheman skapas, oavsett vad efterfrågan prognostiserar. Maximumkrav säkerställer att inte fler än ett visst antal anställda schemaläggs vid varje tidpunkt. Detta är användbart under perioder med brist på arbetskraft.

När kraven är inställda utanför öppettider (det vill säga utan några prognoser) kommer kraven fortfarande att beaktas vid skapandet av skift. Vid minsta krav kan flera skift schemaläggas för att täcka det minsta kravet.

Läs mer om hur du konfigurerar minimum- och maximumkrav här.
Skiftregler

Genom skiftregler kan du kontrollera vilken typ av skift som Auto schema tillåts skapa. Skiftreglerna baseras ofta på arbetsregler och inkluderar överväganden som minsta skiftlängd, största skiftlängd och tidigaste starttid och senaste sluttid för skift. Olika regler kan ställas in för olika enheter och roller för att ta hänsyn till regionala och avtalsmässiga skillnader.

Auto schema kommer att skapa skift som följer de konfigurerade skiftreglerna samtidigt som skiftlängden optimeras för att täcka efterfrågekurvan. Till exempel kan kortare skift skapas för att täcka högtrafikperioder.

Läs mer om vad du kan konfigurera och hur du konfigurerar skiftregler här.
Rastregler

Genom rastregler kan du säkerställa att raster schemaläggs enligt arbetslagar beroende på typ av skift och skiftlängd. Detta inkluderar överväganden som minsta skiftlängd innan en specifik paus tillämpas samt rastspecifika regler som rastlängd, var rasten tillåts falla i förhållande till skiftet eller tid på dagen och tid mellan raster om flera raster ska schemaläggas.

Auto schema kommer att skapa skift inklusive raster som följer de konfigurerade rastreglerna samtidigt som det optimerar rastplaceringen för att täcka efterfrågekurvan. Till exempel kan raster planeras utanför högtrafikstider där mindre arbetskraft behövs.

Läs mer om vad du kan konfigurera och hur du konfigurerar rastregler här.
Parameterkonfiguration

Genom parameterkonfigurationen kan du definiera dina affärsmål relaterade till skapandet av skift. Du kan till exempel konfigurera om du vill täcka efterfrågan så bra som möjligt hela tiden eller om kortare efterfrågetoppar kan förbli obesvarade för att spara kostnader. Parametrarna konfigureras av Quinyx, beroende på dina mål, under den initiala installationen av Auto schema-lösningen.

Skapande av Auto schema

Läs mer om hur du utlöser Auto schema och följer upp på algoritmens framsteg. här.


Fick du hjälp?