Version 0147

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 17 november 2022

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbappen

 • Med den här versionen introducerar vi Nyhetsflödet. Detta verktyg gör att du enkelt kan skapa, redigera och publicera nyhetsartiklar för hela din organisation.
 • När du väljer vilka statistikvariabler som ska visas i grundschemat kan du nu även redigera ett datumfält som heter Startdag för statistik. Det här fältet låter dig bestämma vilka de facto kalenderdatum du vill se schemastatistiska variabler för så att du kan ta hänsyn till dem när du arbetar med ditt grundschema om det behövs.
 • Förbättringar kring skapandet av visningsgrupper eller hanteringen av visningsgrupper i variabelinställningar. Istället för att se en lång lista med variabler när man väljer vilka variabler som ska visualiseras i vilken visningsgrupp, sorteras variablerna nu efter variabel typ.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Uppdateringar till wsdlUpdateShifts när det gäller fältet "grabbable".

Buggfixar

 • Vi har justerat några saker för små att lägga märke till eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information, klicka här.

Ny funktionalitet

Newsfeed Publisher

I den här versionen är vi glada att kunna presentera Nyhetsflödet. Detta är vår nya och förbättrade kommunikationskanal som gör att du enkelt kan skapa, redigera och publicera nyhetsartiklar för hela din organisation. Nyhetsflödet är perfekt för storskalig kommunikation och är utformad så att du nu enkelt kan nå och bygga kommunikation för ditt företag, med verktyg för att säkerställa att du kan nå exakt vem du vill när du vill samt mäta dina anställdas engagemang för dina olika tillkännagivanden och kommunikationer.

Artiklar kan skapas och hanteras via Nyhetsflödet i chefsportalen och kommer att publiceras omedelbart i fliken Nyheter för alla anställda som du har valt att dela artikeln med.

Som en ny funktion i Chefsportalen är Nyhetsflödet inaktiverat som standard för alla roller förutom din lokala superanvändare eller systemadministratör. För att börja arbeta med nyhetsflödet, se till att behörigheterna för nyhetsflödet är aktiverade för lämpliga roller i din organisation. När det är aktiverat (under Kontoinställningar > Rollhantering > Nyhetsflöde ) bör du vara redo att börja!
För en detaljerad sammanfattning av exakt hur Nyhetsflödet fungerar, läs mer här.
En ny artikel i nyhetsflödesförlaget
Publicerade artiklar på mobilappens nyhetsflik

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • När du väljer vilka statistikvariabler som ska visas i grundschemat kan du också redigera ett datumfält som heter Startdag för statistik. Med det här fältet kan du bestämma vilka faktiska kalenderdatum du vill visa schemastatistiska variabler för så att du vid behov kan ta hänsyn till dessa när du arbetar med ditt grundschema. Det här fältet hade tidigare en inkonsekvent effekt på de datum som visades i grundschemastatistiken tidigare, så från och med den här versionen kommer det att fungera på följande sätt:
  • Om du i veckovyn väljer t.ex. den 7 november i vecka 1 i ditt grundschema visas 7-11 november i statistiken. Om du sedan flyttar till vecka 2 i ditt grundschema kommer den 14-20 november att visas i statistiken. På så sätt simulerar statistiken noggrant hur du rullar ut grundschemat när du går igenom veckorna i grundschemat.
 • Vi har gjort en liten förbättring av skapandet av visningsgrupper eller hanteringen av visningsgrupper i variabla inställningar. Istället för att bara se en lång lista med variabler när du väljer vilka variabler som ska visualiseras i vilken visningsgrupp, sorteras variablerna nu efter variabelstyp: standardvariabler, indata, prognoskonfigurationer, beräknade variabler eller optimalt antal anställda för att göra valet av variabler i visningsgrupper smidigare.

Buggfixar

 • Löste ett problem i grundschemavyn där kopierade och flyttade skift inte ändrade kostnadsstället enligt inställningarna på personalkortet.
 • Löste ett problem i grundschemavyn där en statistikvariabel visade ett värde på 0h.
 • Löste ett problem där lönekostnad för grundschema inte beaktade filteralternativ gjorda.
 • Löste ett problem för grundscheman där kopiering av skift från anställd A till anställd B automatiskt kopplade anställd A:s huvudavtal till det.
 • Löste ett problem i grundschemavyn där det inte var möjligt att tilldela obemannade skift till anställda med framtida avtalsstartdatum.
 • Löste ett problem som gjorde det möjligt att attestera stämplingar för ett framtida datum när det inte var tillåtet.
 • Löste ett problem med schemastatistikvariabeln Faktisk lönekostnad som visade ett felaktigt värde när ingen filtrering på anställda hade gjorts.
 • Löste ett problem med kompensationsregler och frånvaro som räknades som arbetsdagar även om inställningen includeAllAbsencesCountedAsWorkedHours = falskt.
 • Löste ett problem i wsdlGetSchedulesV2 som gav ett internt serverfel.
 • Löste ett problem där chefer som behövde läs-/skrivåtkomst till Prognos eller Inställningar för att se någon data i schemastatistik. Från och med nu krävs antingen läs-/skrivbehörighet för schema eller läs-/skrivbehörighet för prognosöversikt för att visa data i schemastatistik.
 • Löste ett problem där butikschefer inte kunde hämta efterfrågeprognoser från Quinyx utan full systemåtkomst.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

wsdlUpdateShifts

Fältet "grabbable" kommer nu att återställas till 0 när skift är omtilldelade eller otilldelade.

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?