Avtalsmallar - OB- och övertidsperioder

Uppdaterad av Marcus M. Winkler

Avsnittet Övertid och OB tid ger alternativ för flex-tid / tidsbank, ÖT / AT-bank, övertidsmetoder, sen schemaläggning och typ av OB tid som ska ställas in.

Rutan "Använd standardperioder för OB och övertid" visas och är vanligtvis markerad . Det betyder att mallen använder de globala inställningarna som för närvarande definieras i Classic under Inställningar.

Rutan "Använd standardperioder för OB och övertid" måste avmarkeras om avtalsmallen ska täckas av andra övertidsperioder eller inga övertidsperioder alls. När rutan inte är markerad kan alla nya perioder läggas till genom att klicka på knappen Lägg till. Detta gör att du helt enkelt kan tillämpa olika övertidsperioder för olika personalgrupper, till exempel om du har flera kollektivavtal på arbetsplatsen, eller om bara vissa personalgrupper ska täckas av övertidsperioder och andra inte.

Observera att kryssrutan "Använd standardperioder för OB och övertid" innebär länken till både OB- och övertidsperioderna, vilket innebär att om du avmarkerar den här rutan så påverkas både OB- och övertidsperioderna.

Du hittar mer information om avsnittet Tid i avtalsmallen här .

OB perioder

OB timmar har ett högre tillägg som används för att belöna och stimulera personal för att arbeta på obekväma tider (t.ex. nattskift, helger och helgdagar). Så här lägger du till en OB period:

 1. Avmarkera "Använd standardperioder för OB och övertid".
 2. Välj den dag som du vill lägga till OB tid manuellt:
 3. Klicka på Lägg till.

Du kan lägga till flera OB perioder per dag. Du kan också lägga till flera OB perioder på flera dagar:

Övertidsperioder

Rutan "Använd standardperioder för OB och övertid" visas och är vanligtvis markerad . Det betyder att mallen använder de globala inställningarna som för närvarande definieras i Classic under Inställningar.

Lägg till en övertidsperiod:

 1. Avmarkera "Använd standardperioder för OB och övertid".
 2. Välj den dag som du vill lägga till övertidsperiod
 3. Klicka på Lägg till.
 • Från / till : Lägg till övertidens start- och sluttid.
 • Övertidstyp : Välj övertidstyp i rullgardinsmenyn.
 • Alternativa första timmar : Välj om alternativa timmar ska åsidosätta den period som valts ovan
 • Övertidstyp : Välj övertidstyp för de alternativa första timmarna (om vald ovan).
 • Från / till (alt. Första timmarna) : Lägg till start- och sluttid för de alternativa första timmarna (om valt ovan).

Du kan lägga till flera övertidsperioder till någon eller alla dagar i veckodagarna:

Du hittar mer information om avsnittet Tid i avtalsmallen här .


Fick du hjälp?