Grundläggande om grundschema

Uppdaterad 16/5/20 av Oscar Combes

Det finns flera sätt att schemalägga på i Quinyx. De vanligaste är att kombinera schemaläggning av längre perioder med att lägga ut ströskift i schemat. I Neo finns det nu möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt schemalägga längre perioder. Vi har döpt funktionen till Grundschema. Grundschema används för att skapa ett rullande schema som följer samma mönster över en längre period. Du navigerar till Grundschema genom att klicka på "Schemaläggning" i toppmenyn och välja "Grundschema".

Grundscheman är veckobaserade, inte månadsbaserade. För att bäst efterlikna Classics månadsbaserade fasta scheman så rekommenderar vi att du skapar ett grundschema à 5 veckor som du sen rullar ut en gång per kalendermånad med "Välj startvecka"-alternativet.

När vi skapar ett Grundschema så gör vi det i tre steg, nämligen genom att:

 1. Skapa grundschemat
 2. Rulla ut det i schemat, alltså aktivera det
 3. Och slutligen publicera det, alltså synliggöra det för medarbetarna.

En schemaperiod och ett rotationsmönster per grundschema

Grundscheman kan innehålla flera anställda, ha ett repetitionsmönster och rullas alltid ut som en enhet. Enskilda rader kan alltså inte rullas ut separat.

Placera alla anställda i din grupp (vare sig det är en enhet eller avdelning) som ska följa samma schemaläggningsperiod och rotationsmönster i samma grundschema. Angående anställda som börjar efter att en schemaläggningsperiod påbörjats, se följande artikel.

Vem kan jag lägga till?

I ditt grundschema kan lägga till vilka medlemmar som helst ur den för närvarande valda gruppen i gruppväljaren. Detta innefattar även medarbetare för vilka något av följande gäller:

 1. Medarbetaren har ett framtida startdatum.
 2. Medarbetaren har tilldelats en roll med ett framtida startdatum på gruppen som grundschemat tillhör.
 3. Medarbetaren har ett avtal med ett framtida startdatum.

Syftet med detta är att du ska kunna planera för medarbetare som du vet kommer ingå i din organisation i framtiden. 

Funktioner i grundschema

Filter

Filtren i Grundschema fungerar på samma sätt som i Schema, men är begränsade till följande alternativ:

 • Skifttyp
 • Avdelning
 • Anställd
Laddningsindikatorn

I menyn ovanför grundschemat visas, precis som i Schema, ibland en laddningsindikator. Den visas som en blå, snurrande cirkel:

Laddningsindikatorn kommer att visas så länge Quinyx arbetar med att hämta och visa nya schemakomponenter och / eller medarbetare. Den visas dock inte när du tar bort eller omorganiserar data, till exempel när du filtrerar bort data som redan finns i ditt grundschema eller när du byter sorteringsläge.

I den första versionen av laddningsindikatorn kan det hända att den laggar en del i månads- och special-vyerna (= "Annan"). Detta är något vi ämnar förbättra.
Preliminära nominella timmar

Timmarna som visas under respektive anställd skiljer sig lite från de du kan se i Schema:

Timmarna som visas är för hela repetitionsmönstrets längd.

Observera att detta gäller även om du tittar på ditt grundschema i vecko- eller dagsvyn.

Timmarna som visas i ovan skärmdump, från vänster till höger, är:

 1. Schemalagda timmar i grundschemat
 2. Preliminära nominella timmar
  1. Med "preliminära" avses att det här antalet timmar kan komma att ändras om du skulle rulla ut grundschemat över en tidsperiod i Schema där en eller flera anställdas avtal har ändrats eller där ett annat avtal gäller. Anledningen till att det skulle kunna ske är att genomsnittliga nominella timmar per vecka hämtas från dagens avtal för varje anställd för att sen multipliceras med antalet veckor i repetitionsmönstret.
 3. Skillnad mellan schemalagda timmar i grundschemat och preliminära nominella timmar.

Val av vy

Som standard så visas hela grundschemat från och med första dagen i vecka 1 till och med sista dagen i vecka X. För att se en dag i taget så klickar du på namnet för veckodagen i fråga, alternativt på "Alla" i menyn följt av "Dag". För att se en vecka åt gången, klicka på "Alla" i menyn och välj "Vecka". Därifrån kan du välja dagar, eller veckor beroende på vilket val du gjort, med hjälp av pilarna i menyn.

Återanvändning av ett grundschema

Ett grundschema kan användas ett obegränsat antal gånger. Det enda du behöver göra för att kunna återanvända det är att sätta de datum du vill att grundschemat ska tillämpas på innan du rullar ut det. Du kan läsa mer om hur ändringar i Grundschema och Schema mellan utrullningar fungerar här.


Fick du hjälp?