Time Trackers, användningsexempel

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

Intjänad semester beror på längden på anställningen

En medarbetare intjänar 0,068493 semesterdagar per anställningsdag om den har varit anställd mindre än 3 år.

Från 3 år och vidare intjänas 0,082191 dagar per anställningsdag.

 • En Time Tracker med namn Semesterdagar skapas under Kontoinställningar → Avtal → Time Trackers.
 • På avtalsmallen för berörd medarbetare skapas en Time Tracker-koppling under fliken Time Trackers med följande inställningar:
 • Värdejusterare: Varje dag avtalet har varit aktivt
 • Faktornivågivare: Varje årsjubileum av anställningsdatumet (det förutsätts att den anställde har åtminstone ett aktivt avtal under hela anställningsperioden)
  • Faktornivå 0, justeringsfaktor 0,068493
  • Faktornivå 3, justeringsfaktor 0,082191

Denna Time Tracker kommer att börja räkna upp med 0,068493 per dag som avtalet är aktivt fram tills dess att anställningstiden blir större än 3, därefter kommer faktorn att börja räkna upp med 0,082191 per dag som avtalet är aktivt. Om antalet intjänade dagar ska påverkas av anställningsgraden, t.ex. om en 50% deltidsanställd ska intjäna hälften så många semesterdagar ska du bocka i Multiplicera justeringsfaktorn med anställningsgrad.

Time Tracker saldo nollställs varje månad

 • Kopplas till en time tracker för t ex Flex
 • Värdejusterare - Varje månad efter angivet datum i avtalets startår
 • Operator - Sätt till nytt värde
 • Justeringsfaktor - 0

Nya semesterdagar och sparad semester

Antalet tillgängliga semester/ledighetsdagar skall återställas till 25 den 1:a Januari varje år och upp till 5 kvarvarande dagar från föregående period kan föras över till den nya perioden.

Gör följande inställningar i relevanta avtal på time trackern Semester:

 • Värdejusterare: Varje år efter angivet datum i avtalets startår
 • Angivet datum: 1:a Januari
 • Operator: Sätt till nytt värde
 • Behåll upp till:  5
 • Faktornivågivare:  År sedan anställningen påbörjades
  • År sedan anställningen påbörjades = 0
  • Justeringsfaktor = 25
 • Bocka ur Multiplicera justeringsfaktorn med värdet från värdejusteraren.

25 nya semesterdagar den 1a januari, spara upp till 5 dagar under 5 år.

Ställ in standardordning för avdrag = Aktuellt år först, sedan äldsta året. Detta görs på Kontoinställningar > Avtal > Time Trackers på följande sätt:

Valet periodiserad bryter upp saldot per år, standardordning talar om hur dagarna ska tas ut. I exemplet - töms årets semesterdagar först och sedan det äldsta året.

Ställ in följande i avtalsmallen:

Quinyx visar inte 0 (noll) värden från tidigare år i tidskortet.
25 nya dagar varje år

Spara upp till 5 semesterdagar

Nollställ sparad semester efter 5 år

Semester - avdrag för lördagar

En värdejusterare gör det möjligt att minska semestersaldot för varje semester och med tillval för lördagar även om det inte finns något löneartsutfall denna dag.

Detta exempel är mest vanligt i Finland.

 • Time Tracker - Välj vilken Time Tracker som skall uppdateras
 • Värdejusterare -  Välj Ledig
 • Operator - Välj Addera
 • Justeringsfaktor - Välj 1 eller -1 beroende på om du vill öka eller minska saldot
 • Kryssa i checkboxen Minska för Lördagar

Denna värdejusterare avviker från övriga på det sättet att den enbart är applicerad om den är kopplad till huvudavtalet och att den tittar på semester som tagits ut oavsett på vilket avtal semestern är kopplad till. 

Värdejusteraren Varje semesterdag 

Värdejusteraren “Varje semesterdag” kan styra vilka dagnummer under frånvaron som ska påverka Time Tracker-värdet. Funktionen används främst i Danmark.

Du kan styra om lördagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte. Du kan även välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte, genom att bocka i Värdejusterar ej för följande dagsnumrering och bocka i dag(ar).

Inställningen finns endast tillgänglig för värdejusteraren Varje semesterdag.

I exemplet är inställningarna gjorda så att dagar med nummer 6 och 7 ej skall öka Time Tracker-värdet.

Det betyder att om en semesterperiod är på en vecka och startar på en onsdag kommer värdet att justeras för de första 5 dagarna (onsdag till söndag) men inte de sista 2 (måndag, tisdag).Om ledigheten i exemplet ovan var för 3 veckor skulle den fortsätta att räkna på onsdag till söndag (men inte måndag, tisdag) även för vecka 2 och 3.

Värdejusteraren använder samma dagnumreringslogik som är inställd på frånvaroorsaken. Är frånvaron inställd att endast räkna schemalagda dagar kommer även värdejusterarens dagnumrering att räknas på dessa.

Förhandsgranska semesterledighet

Det är möjligt att automatiskt kontrollera om en anställd har tillräckligt med semesterdagar att ansöka om innan begäran om frånvaro skickas till chefen.

Exempel:

 • Vår exempelanställde har 15 dagars semester kvar.
 • Den anställde skapar en frånvaroansökan för 4 veckors semester (med 5 schemalagda skift per vecka).
 • När den anställde sparar sin frånvaroansökan så kontrollerar systemet automatiskt saldot, och om saldot är otillräckligt nekas begäran.

Denna möjlighet bygger på Time Tracker-funktionaliteten och möjligheten att koppla en Time Tracker till en avtalsmall. För att kunna skapa en koppling till Time Tracker måste du först ha eller skapa en Time Tracker. Skapa och redigera Time Trackers görs under Kontoinställningar > Avtal > Time trackers.

I exemplet ovan heter Time Trackern "VAC - Vacation" och värdena för min/max är inställda på 0 och 30.

Om du vill koppla Time Tracker till en avtalsmall går du till Kontoinställningar > Avtalsmallar > [Önskad avtalsmall] > Time Tracker > Lägg till.

 • Välj vilken Time Tracker som ska påverkas (VAC - Vacation)
 • Vad som ska vara värdejusteraren (anledningen) för ändringen till Time Trackern: Varje semesterdag
 • Vad som ska hända när det är en semesterdag (operator): Lägg till
 • Vilket värde som ska appliceras (faktornivågivare): -1

Om du använder denna periodiseringsmetod för att kontrollera en semesterfrånvaro i förväg är det väldigt viktigt att de lönearter som är kopplade till frånvaropanelen inte dras av från Time Tracker-saldot.

Detta måste tas bort på alla lönearter som är kopplade till frånvaron. Både på avtalsmallen och globala lönearter.

Nederländsk semester konfiguration

Time Tracker "Dutch configuration"

Vi har gjort många förbättringar och uppdateringar av möjligheterna att konfigurera Quinyx när det gäller lagstadgad och icke lagstadgad semester för Nederländerna.

Det finns så mycket information att vi har bestämt oss för att skapa en ny artikel bara för den konfigurationen och logiken. Du hittar den artikeln här.


Fick du hjälp?