Parametrar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Under knappen Tid > Parametrar kan du göra vissa övergripande inställningar.

param1.png
Observera att dessa är globala, och med detta menas att om du gör en förändring så slår den in i hela uppsättningen, alltså inte bara den enhet eller region som du befinner dig i. Det är därför inte vanligt att någon på en behörighetsnivå under Chef har givits tillgång till Parametrar.

På vänster sida finns ett antal checkboxar:

 • Anst. autotider: Om ibockad så så är det ej möjligt att välja in eller utstämplingstid om man stämplar via dator.
 • Skiftval skapar avbrottsskift: betyder att om du via Fler val i Webpunch 3 väljer skifttyp, så skapas ett avbrottsskift.
 • Anst. kan lägga till frånvaro bakåt: bockas i om anställd själv ska kunna lägga in gången frånvaro, istället för att ansöka om densamma.
 • Anst. kan lägga till frånvaro framåt: bockas i om anställd själv ska kunna lägga in frånvaro framåt i tiden, istället för att ansöka om densamma.
 • OB vid jour/beredskap: Välj om OB ska beräknas under jour och beredskap.
 • Tider matchar skift: bockas i för att manuell tidsregistrering via personalportalen automatiskt ska matcha klockslag för skiftstart. Vid urbockad registreras aktuellt klockslag.
 • Hierarkisk attest: bockas i för att göra så att anställd först måste attestera för att möjliggöra chefsattest.
 • Chef kan attestera för anställd: bockas i för att tillåta att chef även kan attestera på anställds nivå.
 • Timmar med decimaler: bockas i för att visa tid i tidkortet med decimaler, exempelvis 7,50 för 7 timmar och 30 minuter. Om urbockad visas detta som 7:30.
 • Attestera framåt: bockas i för att tillåta attester på både anställd- och chefsnivå för framtida händelser.
 • Överför endast helt attesterade tider: bockas i för att kräva att alla händelser för en viss period är helt godkända om lönefil ska kunna tas ut för denna person.
 • Inkludera transaktioner som saknar personalattest i lönefil: bockas i för att möjliggöra att stämplingar och frånvaro som saknar personalattest men innehar chefsattest kommer med i lönefil.
 • Uppdatera flera enheter: bockas i om man ska kunna ta ut lönefil för flera enheter samtidigt.
 • Skapa lönefil per region: bockas i för att enbart kunna skapa lönefil för en region i taget.
 • Autostämpling kräver tidändring före attest: bockas i för att kräva att en automatutstämpling behöver justeras innan den kan attesteras.
 • Max manuellt tillagda lönetransaktionstimmar per dag: Ange max antal manuellt tillagda lönetransaktionstimmar. Om denna är satt till 0 sker ingen kontroll.

Vidare har vi även ett antal checkboxar på höger sida, vilka i huvudsak styr varningsramar i Tid > Tid. De står i sin hierarkiska ordning, vilket innebär att om både “Skift saknas för tider” och “Attest anställd saknas” infaller kommer ramen att lysa i den färg som “Skift saknas för tider” är inställd på, då denna ligger högre upp i hierarkin. 

 • Lönearter kräver godkännande: denna varningsram lyser när en löneart som är inställd att kräva ett separat godkännande inte är godkänd för denna dag och anställd.
 • Skift saknas för tider: denna varningsram lyser om en stämpling saknar koppling till ett skift.
 • Tid saknas på ett skift: denna varningsram lyser när ett (dåtida) skift saknar kopplad stämpling.
 • Autoutstämpling: denna varningsram lyser när en utstämpling har tillkommit genom autoutstämpling.
 • Indikator stämplingsavvikelser: dessa ställs in under respektive avtalsmall och är därför utgråat här som global inställning. Används för att indikera att en specifik stämplingstid avviker från schematid.
 • Differens skift-tid: denna varningsram lyser om skiftets längd är mer än X minuter längre än stämplingens längd, där X kan väljas i rutan.
 • Differens tid-skift: denna varningsram lyser om stämplingens längd är mer än X minuter längre än skiftets längd, där X kan väljas i rutan.
 • Stämpling har kommenterats av anställd: det möjligt att ställa in en varningsram för stämplingar som har kommenterats av anställd. Varningsramen försvinner när stämplingen har attesterats av chefen, och kommer tillbaka om den avattesteras.
 • Attest anställd saknas: denna varningsram lyser om en stämpling i dåtid saknar anställds attest.
 • Attest löneadministratör saknas: denna varningsram lyser om en stämpling i dåtid saknar attest från attesterande chef.
 • Frånvaro: denna varningsram lyser för frånvaro.
 • Mertid: denna varningsram lyser om skiftet har genererat mertidsutfall.
 • Övertid: denna varningsram lyser om skiftet har genererat övertidsutfall.
 • Spara till komp: varningen visas om anställd eller chef har valt spara övertidsutfall till komp.
 • Ändrad av anställd: denna varningsram lyser om den anställde har ändrat på stämplingen.
 • Stämplad tid har ändrats: denna varningsram lyser om stämpling har ändrats av någon annan än den anställde i adminportalen.
 • Lönesystem: Här väljs det lönesystem som ska vara förvalt i överföring till lön dialogen.


Fick du hjälp?