Avtalsmallar - Avtal

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Fliken Avtal innehåller grundläggande uppgifter om anställningsvillkoren för den här personalgruppen.

Ge mallen ett namn, exempelvis Månadsavlönad. Till höger har du möjlighet att kopiera in alla inställningar från en annan avtalsmall för att skapa en ny, vilket är användbart om inställningarna är snarlika, och det bara behövs ett fåtal ändringar.

Lön

För att se lönekostnaderna i Quinyx, kan du sätta en schablonlön på avtalsmallen genom att klicka på knappen Lägg till. Quinyx kommer då automatiskt att räkna ut en snittlön.

Som standard är beräkningen månadslön / (4,2857 veckor * arbetstimmar per vecka) (Till exempel: månadslön 25 000 kr / (4,2857 * 40) = Kostnad per timme 145,83 kr).

Du har också valmöjligheten att utifrån en delningsfaktor som du bestämmer själv låta Quinyx räkna ut en snittlön. Använd i så fall i rutan Egen delningsfaktor och ange hur många arbetstimmar per månad som månadslönen ska delas med.

Det finns stöd för att ha olika lönenivåer under olika datumspann i ett avtal. Finns det ingen ny lönenivå under den befintliga så räknas den som “fortlöpande”. Funktionen är dock oftast mer relevant i individuella avtal än i avtalsmallar.

Lönejusteringar

Lönejusteringarna kan baseras på följande kriterier:

  • Den anställdes ålder
  • Hur många år den anställde har varit anställd

Flikarna är tillgängliga både i avtalsmallar och individuella avtal under fliken Avtal → Lönejusteringar. När du vill lägga till en ny regel börjar du med att välja utgångspunkt för beräkning (samma månad, exakt datum eller nästa kalendermånad) och klickar sedan på knappen Lägg till. När du lägger till en lönejustering har du även möjlighet att sätta ett minusvärde för att göra ett avdrag, genom att exempelvis skriva -50 för att sänka grundlönen med 50 kronor. Att inte sätta ett tecken före värdet räknas som att göra ett tillägg. Om lönen ska justeras, till exempel baserat på ålder, lägger man in en grundlön under fliken lön och sedan påslaget, inte totalen under fliken lönejusteringar.

Sociala kostnader

Inställningarna för sociala kostnader görs genom att trycka på Lägg till.

Quinyx kan ta hänsyn till sociala kostnader för att öka träffsäkerheten på beräknade personalkostnader. Både sociala avgifter och semesterersättning kan definieras, och de kan varieras beroende på den anställdes ålder (det är viktigt att ange rätt födelsedatum på alla anställda). Sociala avgifter läggs till som en procentandel av den anställdes standardkostnader, och semesterersättning läggs till som en procentandel av den anställdes totala kostnader, inklusive sociala avgifter. Om sociala avgifter eller semesterersättning saknas på den anställdes avtal hämtas de från avtalsmallen. Om de saknas även där hämtas de från enhetsinställningarna.

Det är möjligt att välja en period där personalens grundlön (månadslön/timlön) inte skall tas med i personalkostnad summeringar under Schema och Tid. Funktionen används främst i Norge.

Beräkningsperiod & arbetstidsmått

Sektionen avser vilken beräkningsperiod som gäller för den anställde samt hur många timmar som skall arbetas under den angivna perioden.

Arbetstidsmått vid heltidsanställning - ange till exempel 40 timmar på 7 dagar.

Observera att arbetstidsmåttet ska skrivas in utifrån ett heltidsmått.

I exemplet ska medarbetaren på en normal vecka arbeta 5 dagar enligt avtal, vilket innebär att den nominella tiden blir 8 timmar per dag. Quinyx kan sen räkna fram hur många timmar en medarbetare ska schemaläggas och arbeta under en valfri period.

Ibland ska nominella timmar dras av för inlagda helgdagar, det styrs under OB-tid/helgdagar. Men det är därför viktigt att se till att ha rätt värde på antal arbetsdagar per vecka, alltså rätt antal nominella timmar per dag.

Beräkningsperiod kan antingen beräknas på antal månader, veckor eller dagar. För att ställa in beräkningsperioden på veckor används radioknappen för dagar. En vecka motsvarar 7 dagar i inställningen. Därefter anges från vilket datum perioden startar.

Exempelvis om ni har en beräkningsperiod på 4 veckor. Ange 28 dagar (7 dagar * 4 veckor är 28 dagar) med startdatum för perioden.

Om beräkningsperioden motsvarar en kalendermånad, markera den övre radioknappen och ange 1 månad med start den 1:a i månaden. Quinyx kommer då att beräkna perioden utifrån kalendermånader, oavsett hur många dagar månaderna består av. Kontrollera vad som gäller på din arbetsplats!

På vissa arbetsplatser skiljer sig den nominella tiden per månad åt beroende på t.ex. säsong. I det fallet går det att på förhand ställa in de olika månadernas nominella tid i fliken Arbetstid/månad i avtalsmallen.

Anställningsgrad

Anställningsgrad är generellt 100% i en avtalsmall, men kan ändras per individ för att Quinyx ska kunna beräkna hur mycket en deltidare ska arbeta.

I individuella avtal kan du sätta upp olika anställningsgrader med nytt fråndatum. Om du lägger till en extra anställningsgrad i avtalet så kommer denna att börja gälla från och med det datum du anger i “fråndatum”. Finns det ingen ny anställningsgrad under den befintliga så räknas den som fortlöpande. Denna funktionalitet gör att du inte behöver skapa ett helt nytt avtal om den anställdes anställningsgrad förändras.

Avstämningsperiod

Med avstämningsperiod kan du följa upp anställdes schemalagda och arbetade timmar i förhållande till ett långtidsarbetsmått. Som exempel kan detta användas för att följa upp mot en årsarbetstid på 2080 timmar. Arbetsmåttet kan definieras över ett spann av antingen X månader eller X dagar, med ett givet startdatum. Notera att det endast kan anges på den anställdes huvudavtal.

Efter att arbetsmåttet har definierats kan man enkelt följa upp schemalagda timmar mot årsarbetstiden.

Regler för beräkning av raster

Det är möjligt att skapa “Rastberäkningsregler” i individuella avtal och avtalsmallar. Standardinställningarna skapas under fliken Schema och menyn Skifttyper.  Om du däremot lägger rastregler på avtalsmallarna kan man ha olika rastberäkningsregler för olika anställda i organisationen.

Standardinställningen är att använda standardreglerna för beräkning av raster.

Under Övrigt kan du definiera en kommentar kopplat till avtalsmallen och eventuellt välja ett PDF-formulär för anställningsavtal om du använder e-signering (separat tjänst).


Fick du hjälp?