Översikt

Uppdaterad 2 weeks ago av Leigh Hutchens

Översikt

Syftet med översiktsvyn är att den ska förse dig med statusuppdateringar och visualiseringar av ett urval av Quinyx-mått och information. Dessa är uppdelade i fyra "widgets" baserat på vilken typ av information som visas. De data som visas är för regionen, enheten eller avdelningen som valts i gruppväljaren. De fyra widgets du kan se i "Översikt" är:

 1. Kommande händelser
 2. Bemanning
 3. Schemaläggning (Obs: widget-rubrik saknas)
 4. Net sales

Kommande händelser

"Kommande händelser" innehåller information om olika händelser som snart inträffar, sorterade på tidspunkten de inträffar vid. De händelser som inträffar närmast i tiden visas först i listan. Följande hämtas från Quinyx och visas i den här widget:en:

 • Födelsedagar
 • Upphörande av färdigheter
 • Upphörande av avtal
 • Skiftbokning av obemannade skift
 • Ansökningar om skiftbyten
 • Intresseanmälningar
 • Frånvaroansökningar
 • Förfrågan om tilldelning till godkännande chef
 • Förfrågan om lediggörande

Beroende på dina åtkomsträttigheter så finns det en risk att du endast kan se objekt tillhörande vissa av ovanstående kategorier. Observera att den här widgeten visar objekt som inträffar inom de kommande fyra veckorna (28 dagar).

Bemanning

Denna widget ställs in att visa data för den aktuella dagen, veckan eller månaden. Widgeten innehåller två funktioner, ett diagram som visar schemalagda timmar i förhållande till stämplade timmar samt en förloppsindikator för bemanningsoptimering.

Diagramet - Schemalagda timmar kontra arbetade timmar

Detta diagram visar schemalagda kontra arbetade timmar. Väljer du dagsvyn så visas antalet schemalagda och arbetade timmar grupperade per timme på dygnet. Väljer du vecko- eller månadsvyn så kommer samma data visas men grupperade per dag i veckan respektive dag i månaden.

Håller du muspekaren över en stapel i diagrammet visas en liten ruta. I rutan visas antalet schemalagda kontra arbetade timmar för timmen eller dagen i fråga.

Stapeln - Bemanningsoptimering
Observera att för denna widget att fyllas med data, krävs tillgång till Progonos-modulen, samt konfigurering i Classic under Prognos > Regler för skapande av skift. Läs mer i Prognos-artikeln.

Bemanningsoptimering-stapeln är en indikator på hur nära du är att schemalägga din personal enligt Quinyx optimala timmar.

Det här måttet visar hur mycket din schemaläggning av din enhet eller avdelningen i genomsnitt skiljer sig från Quinyx optimala timmar. Till exempel en 54% bemanningsoptimeringen visar att du i genomsnitt avviker från dina optimala timmar med 46% för varje driftstimme du schemalägger på din enhet eller avdelning. Tabellen nedan och de uträkningar som följer visar hur detta procenttal genereras:

SCENARIO

Timme på dygnet

Optimala timmar

Schemalagda timmar

Skillnad optimala kontra schemalagda timmar

08:00:00 - 09:00:00

4

4

0

09:00:00 - 10:00:00

5

3

-2

10:00:00 - 11:00:00

6

3

-3

11:00:00 - 12:00:00

8

4

-4

12:00:00 - 13:00:00

5

5

0

13:00:00 - 14:00:00

7

3

-4

14:00:00 - 15:00:00

9

3

-6

15:00:00 - 16:00:00

10

7

-3

16:00:00 - 17:00:00

12

5

-7

17:00:00 - 18:00:00

15

5

-10

18:00:00 - 19:00:00

15

7.25

-7.75

19:00:00 - 20:00:00

10

6

-4

20:00:00 - 21:00:00

5

4.5

-0.5

Genomsnitt (i absolutbelopp)

8.538461538

3.942307692

Formel: 100-((Skillnad optimala kontra schemalagda timmar/Optimala timmar)*100)

Uträkning: 100-((3.942307692/8.538461538)*100) = 53.83 = 54%

För att utöka ovanstående scenario så skulle en helt grön stapel med en siffra på 100% innebära att din bemanning är exakt som rekommenderas enligt Quinyx optimala timmar. Omvänt visar en negativ procentandel och en tom stapel att din genomsnittliga skillnad mellan optimala och schemalagda timmar är större än dina genomsnittliga optimala timmar.

Schemaläggning

Denna schemaläggning-widget har ingen rubrik men är den widget som visas mellan Bemanning och Net sales.

Widgeten innehåller följande information och hämtar data för de kommande fyra veckorna (28 dagar):

 • Frånvaroansökningar: Antal frånvaroansökningar. Logiken är att frånvaroansökningarna är för de frånvarotillfällen som påbörjas inom kommande 28 dagar.
 • Intresseanmälningar: Antal intresseanmälningar
 • Skiftbokningar att godkänna: Detta är antalet skiftbokningar och inte antalet skift som de anställda har ansökt om. Om det till exempel finns ett skift som fyra anställda har ansökt om, visas detta som fyra skiftbokningar och inte som ett. Observera att avbokningsförfrågan på skift inte ingår i detta antal.
 • Obemannade skift: Antal obemannade skift.
 • Skifttäckning: Skifttäckningen visar hur stor andel av samtliga skift som är obemannade. Formeln som används för att beräkna denna procentandel är: (Antal bemannade skift / (Antal bemannade och obemannade skift)) * 100.

Försäljning

Observera att för denna widget att fyllas med data, krävs tillgång till Prognos-modulen, samt konfigurering i Classic under Prognos > Regler för skapande av skift. Läs mer i Prognos-artikeln.

Denna widget kan ställas in för att visa data för aktuell dag, vecka eller månad. Widget:en består av ett diagram och en förloppsindikator.

Försäljningssiffrorna i denna widget visas i den valuta som definieras i Classic under Inställningar > Enheter > Inställningar.

Diagrammet - Prognostiserad kontra faktisk försäljning

Diagramet visar prognostiserad kontra faktisk försäljning. Den faktiska försäljningen visas som staplar medan den prognostiserade försäljningen representeras av en rad med en punkt per datapunkt. Om du väljer dagsvyn så visas antalet faktisk och prognostiserad försäljning grupperad för varje timme på dygnet. Väljer du vecko- eller månadsvy så kommer samma data att visas men grupperade för varje dag i veckan alternativt dag i månaden.

Håller du din muspekare över en stapel i diagrammet så kommer en liten ruta att visas med faktisk kontra prognostiserad försäljning för den timmen eller dagen.

Förloppsindikatorn - Prognostiserad mot faktisk försäljning

Förloppsindikatorn visar utvecklingen av din faktiska försäljning i förhållande till ditt prognostiserade försäljningsmål för den valda tidsperioden. För aktuell dag, vecka eller månad beroende på vad du har gjort för val.

En helt grön förloppsindikator betyder att du har nått din försäljningsprognos. Siffrorna ovanför indikatorn visar om du bara har nått din prognos eller om du till och med har överträffat den.

En helt blå indikator betyder att du inte har gjort någon faktisk försäljning ännu.

Rättigheter

Vänligen läs Rättigheter för mer detaljerad information om vilka rättigheter som krävs för att kunna visa specifika delar i Översikt.

Översikt FAQ

Läs på om översikt FAQ.


Fick du hjälp?