Medarbetares nyckeltal i schemat

Uppdaterad 26/2/21 av Leigh Hutchens

För att enkelt se medarbetares nyckeltal klickar du på de tre prickarna bredvid anställdes profilbild och namn följt av "Medarbetares nyckeltal".

När denna panel laddas visas en laddningsindikator. Du kan flytta panelen på samma sätt som du kan med panelen "Lägg till skift" och "Redigera skift". Överst på panelen ser du namnet på den anställde i fråga. Om du till exempel skulle ta bort / flytta skift för den anställd vars nyckeltal du tittar på kan du använda uppdateringsknappen längst upp till höger på panelen.

Här kan du se schemalagda, arbetade och förväntade timmar kontra nominella timmar. För varje variabel visar vi timräkning, skillnaden mellan de två (formel: schemalagda eller arbetade eller förväntade timmar minus nominella timmar) och procent (formel: schemalagda eller arbetade eller förväntade timmar dividerat med nominella timmar). Skillnaden visas i rött om det är negativt, precis som i listan över anställda i schemat till vänster.

Panelen innehåller ovanstående nyckeltal för vald period, beräkningsperiod och avstämningsperiod (om denna är konfigurerad). Var och en av dessa perioder ingår i ett dragspel. Varje period innehåller sedan ett dragspel per avtal. Eftersom det alltid bara finns en vald period visar det specifika dragspelet alltid datum. Det kan dock finnas flera beräknings - och avstämningsperioder inom en vald period. Av denna anledning kommer varje avtal i beräknings- och avstämningsperioden innehålla ett daterat dragspel per beräknings- och avstämningsperiod (se ovan skärmdump). När du öppnar panelen, kommer alla dragspel utom de daterade dragspel i beräknings - och avstämningsperioder; för dessa dragspel kommer endast den första vara öppen som standard.

Det är data för beräkningsperioden och avstämningsperioden, som startar klockan 00.00 på det första datumet för den visade perioden, som visas av avataren, likväl som översta beräkningsperiodens datum i Medarbetarens nyckeltalpanel. Detta är särskilt värt att notera för de av er som i Personer> Personalkort> Avancerade inställningskategorier> Regler för arbetstid> Dygnsbryt daglig vila har konfigurerat ett annat värde än 00:00.

Quinyx erbjuder stöd för en anställd som har flera avtal, vilket är fördelaktigt antingen när samma anställd har olika befattningar med olika anställningsgrader och löner, eller som ett sätt att hantera arbete av extra skift. Om en anställd har flera avtal i Quinyx, som är giltiga minst en dag under den period som för närvarande visas i Schema, kommer nyckeltalpanelen att visa nyckeltalen för varje avtal i sitt eget dragspel för varje daterad period. Beroende på mängden avtal som din anställde har kan du förvänta dig att panelen kommer att laddas långsammare än för anställda med endast ett avtal.

Observera att ett avtal kan ställas in som föredraget för en viss enhet i Personer> Avtal> Avtalsdetaljer i Neo, vilket kräver att den anställde har konfigurerats som delbar på fliken Enheter i Classic's personalkort. Den här funktionen är användbar om den anställde är delad till flera enheter och du vill att olika avtal ska användas baserat på vilken enhet den anställde arbetar med. Nyckeltalspanelen visar namnet på den föredragna enheten (se “Drottninggatan” omnämnde i skärmdumpen ovan).

För varje daterad period kommer flera avtal att sorteras i följande ordning:

 • Huvudavtalen visas alltid först.
 • För sekundära / icke-huvudavtal är sorteringen enligt avtalets startdatum från tidigast till senaste startdatum.
 • Om det finns flera sekundära / icke-huvudavtal med samma startdatum tillämpas alfanumerisk sortering.

Huvudavtalen är färgkodade på samma sätt som i Personer; huvudavtal visas mot en mörkblå ruta medan sekundära avtal förekommer mot en turkos.

Inga ändringar har gjorts i siffrorna som visas av anställdes avatar i vänstra marginalen i Schema.

Arbetade / utrullade timmar

Det här måttet kommer att vara särskilt användbart för de av er som syftar till att använda grundschemat som en övertidsmetod, men det är också användbart för alla som vill följa upp en anställds arbetade timmar när det gäller rullade grundschemat .

Uppgifterna som används i arbetade timmar är exakt samma som de i arbetade timmarna jämfört med nominella timmar. Uppgifterna som används under utrullade timmar är en ögonblicksbild av grundschemats timmar för den senaste utrullningen av ett basschema som rullas ut för den givna medarbetaren.

Några detaljer angående utrullade timmarna:

 • Det här måttet tar hänsyn tillminskning av helgdagar, som kan konfigureras till var som helst mellan 0% och 100%. Detta innebär att om du rullar ut 10 schemalagda timmar på en helgdag som är konfigurerad till 70% minskning, kommer detta att räknas som 3 timmar mot slutpunkten för utrullade timmar. För att inte motverka syftet med att överväga den inställningen beaktar inte måttet inställningen för "Schemalägg helgdagar".
 • Denna beräkning tar hänsyn till inställningen "Räkna som schemalagda timmar" på skift / skifttyper, liksom inställningen för "Beräkna raster som arbetstid".
 • Om du har rullat ut ett flera grundschema under samma period för en viss anställd ingår timmarna från var och ett av dessa grundscheman.
 • Uppgifterna återspeglar den period du visar timmarna för (vald period / schemaperiod / avstämningsperiod), precis som med de andra mätvärdena.
 • Om den anställde har ett basschema men det inte har rullats ut, kommer utrullade timmar att vara 0.
Beräkningsperiod för anställda

Du kan bestämma vilken period som ska visas i medarbetarstatistiken för alla anställda i den vänstra marginalen i schemavyn.

De valbara perioderna är:

 • Vald period : Det här är vilken period du för närvarande visar i Schema.
 • Schemaperiod : Detta konfigureras i Avtal> Avtalsmall.
 • Avtalsperiod : Detta konfigureras i Avtal> Avtalsmall.
Quinyx kommer inte ihåg ditt val om du lämnar vyn och kommer tillbaka eller om du byter period.

Precis som före den här versionen är schemaperioden standard.

När det gäller hur avtalade arbetsdagar översätts till nominella timmar och du tittar på nyckeltalen för en viss dag gäller samma principer i grundschemat som i schemat:

 • Om arbetsdagar är konfigurerade till 7 så ser Quinyx varje dag som en arbetsdag.
 • Om arbetsdagar är 6 så ser Quinyx måndag till lördag som arbetsdagar.
 • Om arbetsdagar är 5 så ser Quinyx måndag till fredag som arbetsdagar.
 • Om arbetsdagar är färre än 5 så saknar Quinyx för närvarande stöd för att avgöra vilka vardagar som är arbetsdagar. Därför, till exempel, om arbetsdagar är 4 och nominella timmar 21 i avtalet så visas de nominella timmarna för varje dag du tittar på som 21.

När du flyttar mellan olika dagar eller veckor i ditt grundschema kommer Quinyx ihåg den valda kalkyleringsperioden. Men när du lämnar grundschemat och kommer tillbaka så kommer ditt val av kalkyleringsperiod att återställas - vi planerar naturligtvis att förbättra detta i kommande utgåvor.

De nominella timmarna som visas i nyckeltalen gäller för närvarande alltid endast för huvudavtalet. Detta innebär att systemet tittar på antalet arbetsdagar som definierats i avtalet som är konfigurerat som huvudavtal per dagens datum.

Metrisk visningsläge i schema

I visningsalternativen för medarbetarlistan kan du nu konfigurera hur du visar avtalens nyckeltal under rubriken "Metrisk visningsläge":

 • Totala
  • Detta visar totalen för schemalagda timmar och nominella timmar över alla avtal.
  • Observera att om det finns parallella avtal som har olika schema- eller balansperioder, och schemaläggningsperiod respektive balansperiod väljs som metrisk beräkningsperiod, visas ett märke som säger ”Olika perioder” här eftersom summering av dem skulle vara vilseledande.
 • Per avtal
  • Detta visar schemalagda timmar och nominella timmar som en rad per avtal. Precis som i Personer och visningsalternativen är huvudavtal färgkodade mörkblå och icke-huvudavtal färgkodade turkos.
  • När “Diff. av schemalagda / nominella timmar i beräkningsperioden” är vald som sorteringsalternativ, görs den faktiska sorteringen av anställda i vänster marginalen fortfarande enligt timmar över avtal.

I båda ovanstående fall visas nu mätvärdena för medarbetaravataren med ett procentsignal som anger procentandelen nominella timmar som för närvarande är schemalagda. I vissa fall visas inte procentandelen helt - vi kommer att ta itu med det snart.

 Quinyx kommer för närvarande inte ihåg ditt val av metrisk visningsläge om du lämnar vyn och kommer tillbaka. Quinyx kommer dock att komma ihåg detta (och mycket mer) i en framtida version, så fortsätt läsa våra release-anteckningar!


Fick du hjälp?